Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
11Activity
P. 1
Stevia - Manual Del Cultivo y Uso Josep Pamies

Stevia - Manual Del Cultivo y Uso Josep Pamies

Ratings: (0)|Views: 1,684|Likes:
Published by nomadadelviento

More info:

Published by: nomadadelviento on Mar 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2013

pdf

text

original

 
@xs`tan" bn ybnfsn cpbh`
Bn `xs`tan `x pfn ybnfsn ~p` yju xì laxln yjfcuìn nb c`xhpea`usj `b f`gjhaj fncn ásahj c`bnxynusnlj -`cpbhjunfs` ~pìlahj nusadahanb hnfh`uìg`fj! a u`cphauìn `f ep`fn l`cacn `bhjfxplj c` l`cahnl`fsjx ` afxpbafnx c` yujcphhaøf sunfxgáfahn&Bn `xs`tan hjfxplacn `f du`xhj j `f afdpxaøf nhsûn hjlj
u`gpbncju c`b fat`b c` n{ûhnu `fbn xnfgu`
`f hnxa sjcjx bjx caneásahjx sayj AA q `f pf nbsj yjuh`fsnk` c` bjx c` sayj A" yp`x xp`d`hsj l`cahafnb nhsûn `xsalpbnfcj bn nhsatacnc c`b yéfhu`nx& Snleaáf
u`gpbn bn s`fxaøf q`x hnyn{ c` ~pasnu bn nfxa`cnc yju bn hjlacn
&@f ynìx`x hjlj @xsncjx Pfacjx" Knyøf" Eunxab" Nug`fsafn" Hjbjlean" Hmafn" Afcan" Npxsunban qSnabnfcan" `fsu` jsujx" bn `xs`tan x` psaba{n lnxatnl`fs` hjf gunf á}asj q xaf fafgpfnhjfsunafcahnhaøf&
Pxj l`cahafnb c` bn @xs`tan
 C` nhp`ucj hjf fpl`ujxjx `xspcajx q n ynusau c` bn `}y`ua`fhan hjf h`fs`fnu`x c` caneásahjx~p` bn `xsîf hjfxpla`fcj n~pì `f Hnsnbpfqn nxì hjlj `f jsunx {jfnx c` @xynþn" yjc`ljxndaulnu c` djuln hbnun ~p` `xsn ybnfsn u`gpbn `b
n{ûhnu `f bn xnfgu`
" u`cph` bn
yu`xaøfnus`uanb
" u`gpbn `b
nynunsj cag`xsatj
`f g`f`unb" nhsûn dntjuneb`l`fs` `f lphmnxy`uxjfnx ~p` xpdu`f
nfxa`cnc
"
u`cph` bn gunxn
`f y`uxjfnx je`xnx q`x
nfsaj}acnfs`
q
capuásahn
& Xp nhhaøf nfsaenhs`uanfn q nfsadûfgahn bn mnh`f nhjfx`kneb`ynun bn
hnua`x
" lnxsahnfcj bnx mjknx du`xhnx&Bn
cjxax
psaba{ncn yju bn lnqjuìn c` y`uxjfnx ~p` mnf jex`utncj `d`hsjx e`f`dahajxjx `x;–,
@f du`xhj
; pfnx 3 mjknx sa`ufnx sjlncnx nfs`x j cpunfs` `b c`xnqpfj q 3 mjknx lîxnfs`x j cpunfs` bn h`fn&–,
Ybnfsn x`hn
; hpnfcj fj caxyjf`ljx c` mjknx du`xhnx c` djuln hjfxsnfs` yjc`ljxmnh`u pfn afdpxaøf c` mjkn x`hn& Ynun sjlnu bn ybnfsn `f djuln c` afdpxaøf `lyb`nu`ljxpfn
hphmnuncasn c` yjxsu` unxn -5 gunljx!
yju afdpxaøf" cjx t`h`x nb cìn; pfn sjln yjubn lnþnfn ynun u`gpbnu `b cìn q jsun sjln nb dafnb c`b cìn ynun u`gpbnu bn fjhm`" pxnfcj pfnhphmnuncasn c` yjxsu` hncn t`{&Ynun lîx hjljcacnc x` yp`c` mnh`u pfn t`{ nb cìn bn afdpxaøf q gpnucnu `f bn f`t`un `fejs` c` huaxsnb h`uuncj bn afdpxaøf xjeunfs` ynun bn sjln xagpa`fs`& Yju `k`lybj" xa ~p`u`ljxmnh`u pf basuj" nþncaljx pfn hphmnuncn xjy`un hjblncn nb ngpn mauta`fcj" nyngnljx `bdp`gj" ngasnljx xpnt`l`fs`" c`knljx u`yjxnu pfjx
>9 lafpsjx
q x` ynxn yju pf hjbncju&Bn afdpxaøf c`e` gpnucnux` `f duagjuìdahj qn ~p` hjf pf basuj s`fcu`ljx ynun cjx cìnx&Sjlnu`ljx pf tnxj `f nqpfnx yju bn lnþnfn q jsuj nfs`x c` h`fnu j c` au n cjulau&Jex`utnhajf`x; bnx y`uxjfnx hjf cane`s`x c`e`f au hjlyujenfcj bjx fat`b`x c` gbph`lanynun nc`hpnu bn l`cahnhaøf n bjx fat`b`x ~p` u`xpbs`f hjfdjul` x` tn sjlnfcj `xs`tan&Agpnbl`fs`" bnx y`uxjfnx hjf s`fc`fhan n bn s`fxaøf enkn q bnx ~p` `xsáf sjlnfcjl`cahnhaøf mayjs`fxjun c`e`f s`f`u `f hp`fsn bjx yjxaeb`x `d`hsjx c` `xsn ybnfsn& Bn `xs`tan`f
gjsnx
snb hjlj x` yp`c` jes`f`u `f nbgpfjx `xsneb`hala`fsjx
FJ
sa`f` yujya`cnc`xl`cahafnb`x&
 
Hpbsatj c` bn `xs`tan
Bn `xs`tan x` yp`c` hpbsatnu`f enxsnfs`x {jfnx c` fp`xsuj ynìx y`uj mnq ~p` s`f`u `f hp`fsn ~p` `x c`
juag`fsujyahnb
& Yju `xs` ljsatj sa`f` pf hjlyjusnla`fsj cad`u`fs` `f fp`xsunx bnsaspc`x" cjfc` bjxcìnx `f jsjþj x` nhjusnf lphmj" m`hmj ~p` yujtjhn pfn ynuncn lpq alyjusnfs` `f `bhu`hala`fsj c` bn ybnfsn& @f bnx Axbnx Hnfnuanx xp hjlyjusnla`fsj qn `x lîx ynu`hacj nb c`xpx juìg`f`x sujyahnb`x&N y`xnu c` `bbj" xa sa`f`
bp{ xpdaha`fs`
fjx cnuî pfn yujcphhaøf hjfsafpncn c` mjknx c`xc` bnyualnt`un mnxsn `b jsjþj&C`eacj n `xsn ynuncn aft`ufnb bn ybnfsn" ~p` `x
ybpuanfpnb
-tat` tnuajx nþjx!" hncnyualnt`un u`eujsn fp`tnl`fs` hjf dp`u{n" yujcpha`fcj fpl`ujxjx eujs`x fp`tjx c`xc` bnenx` c`b snbbj yuõ}aln n bnx unìh`x j c`xc` bnx laxlnx unìh`x& @f afta`ufj `xf`h`xnuaj
yujs`g`ubn c` bnx m`bncnx
" hpeuaáfcjbn hjf lnfsn sáulahn j hjf ybîxsahjx xa `xsî`f `b xp`bj" j `fsuîfcjbn `f hnxn xa bn s`f`ljx `f lnh`snx& Xa `xsnljx `f pfn {jfn c`m`bncnx x`t`unx q ~p`u`ljx hpbsatnubn `f `b xp`bj q fj `f lnh`sn" `fsjfh`x `xnhjfx`kneb` `b hpbsatj enkj aft`ufnc`uj&
LNFPNB C@ HPBSATJ" U@YUJCPHHAØF Q PXJ C@ BNXS@TA
N
U@ENPCANFN
 Bn Xs`tan" ybnfsn c` juag`f sujyahnb -Ynungpnq!" sa`f` pf hjlyjusnla`fsjcaxsafsj c`b fnspunb `f hbalnx l`cas`uuîf`jx" cjfc` bjx cìnx nhjusnf lphmjcpunfs` `b jsjþj,afta`ufj" yujtjhnfcj nxì pfn ynuncn alyjusnfs` `f `bhu`hala`fsj c` bn ybnfsn -`f hnleaj" `f bnx axbnx Hnfnuanx xp hjlyjusnla`fsj `xlîx xalabnu nb c` xpx juìg`f`x sujyahnb`x!& Yju `xs` ljsatj" bn ybnfsn ~p` `xybpuanfpnb -`x c`hau" ~p` yp`c` u`eujsnu 3,0 nþjx!" hncn yualnt`un nuunfhn jsunt`{ hjf dp`u{n" u`eujsnfcj fp`tjx q fpl`ujxjx eujs`x c`xc` c`enkj c` bnxunìh`x&N ynusau c` bn yualnt`un q hnxa mnxsn l`cancjx c` ngjxsj" x` yp`c`u`yujcphau yju `x~p`k`x -hnxj xalabnu nb c` bjx g`unfajx!& Yju l`caj c` `xs`
 
xaxs`ln" c` pfn ybnfsn c` Xs`tan ~p` u`eujs` `f yualnt`un x` yp`c` mnh`u c` 599n 099 ybnfsnx" `x~p`knfcj cpunfs` sjcj `b sa`lyj ~p` t`g`sn& Mnq ~p` s`f`u `fhp`fsn fj ybnfsnu pf u`eujs` ~p` nhne` `f dbju" yju~p` fpfhn `funa{nuan& Yju jsujbncj" bjx eujs`x c` yualnt`un q t`unfj yjhnx t`h`x xp`b`f s`f`u dbju& Dbju`x ~p`"yju jsuj bncj" fpfhn cnuìnf bpgnu n x`labbnx hjf yjc`u c` g`ulafnhaøf" c` nmì ~p` bn u`yujcphhaøf x` mnqn c` mnh`u yju `x~p`k` q fj yju x`labbnx& C` `xsnlnf`un" xa ynusaljx c` pfn ep`fn tnua`cnc hjfx`utnu`ljx xa`lyu` bnxyujya`cnc`x l`cahafnb`x&
Ynun nx`gpunufjx ~p` pf eujs` c` Xs`tan xaf unìh`x `funìh` ea`f" mnq~p` x`gpau bjx xagpa`fs`x ynxjx;
 
&,Mnq ~p` bb`fnu bn lnh`sn hjf spuen d`usaba{ncn" ~p` x` yp`c` `fhjfsunu `fhpnb~pa`u ‒gnuc`f“ j tat`uj" q u`gnubn mnxsn ~p` bn spuen ~p`c` ea`f`lynyncn&Yp`c` psaba{n`x` snleaáf ynun bb`fnu bn lnh`sn" sa`uun hjf pf yjhj c``xsa`uhjb ea`f m`hmj&
5»&
,Mnh`u pf `x~p`k` hjusnfcj bjx >9 hl dafnb`x c` pf eujs` c` Xs`tan-nx`gpunux` ~p` fj nhnen `f dbju!& C` `xsjx >9 hl c` snbbj" ~pasnu bnx 5,8mjknx c` bn ynus` c` nenkj" ynun dnhabasnu xp `fs`uunla`fsj `f bn spuen j`f bn sa`uun" yu`xajfnfcj ea`f dp`us` hjf bjx c`cjx nbu`c`cju c`b snbbjynu ~p` mngn hjfsnhsj hjf bn spuen j sa`uun mûl`cn& Fj c`knu ynxnulphmj sa`lyj c`xc` ~p` x` hjusn " mnxsn ~p` x` ybnfsn `b `x~p`k`&L`kju hjusnu q ybnfsnu afl`cansnl`fs` j lnfs`f`u `f ngpn hjlj xadp`x`f dbju`x hjusncnx&
8»&
,C`yjxasnu bn lnh`sn hjf `b `x~p`k` `f pf bpgnu xjleu`ncj" ynun `tasnu~p` `b xjb bj c`xmacuns` ` alyacn `b `funa{nla`fsj q u`gnubj nb l`fjxpfn t`{ nb can& Yjf`u `b `x~p`k` `f pf bpgnu cjfc` `b nau` fj bj u`x`~p`&Xa mnh` lphmn hnbju q x` sa`f` yjxaeabacnc c` u`du`xhnu bnx mjknx c` bjx`x~p`k`x" f`epba{nfcj n l`fpcj hjf pf yjhj c` ngpn" `b % c`xpy`utat`fhan x`uî lphmj lnx nbsj&
3»&
,N bjx 5=,89 cìnx `b `x~p`k` c` Xs`tan `ly`{nuî n yjf`ux` c`u`hmj" qhpnfcj x` jex`ut` ~p` nbgpfn mjkn fp`tn `lya`{n n xnbau" qn x` yp`c`yjf`u `f pfn {jfn hjf lîx xjb" cjfc` qn fj ynunun c` hu`h`u& Hpnfcj`b `x~p`k` sunfxybnfsncj `lya`{n n xnhnu mjknx fp`tnx" u`gnu xjbjhpnfcj bn sa`uun fj `xsá mpl`cn&

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Iñaky Albert liked this
izan_nosete liked this
Damian Reyes liked this
sagen010 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->