Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
2011.11 - Colorado Energy Smart Transportation

2011.11 - Colorado Energy Smart Transportation

Ratings:
(0)
|Views: 885|Likes:
Published by Larry Ehl

More info:

Published by: Larry Ehl on Mar 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2012

pdf

text

original

 
?
Ljijuogj Fcfuht \nouw Wuoc|}juwowdjc
 “
Dcdwdowdrf \vnnout
Nd||djc ocg Hjoi|
Waf nd||djc jb waf Fcfuht \nouw Wuoc|}juwowdjc dcdwdowdrf xo| wj gfrfij} o buonfxju` bju ljc|dgfudch fcfuhtfbbdldfclt ocg huffcajv|f ho| fnd||djc| dc wuoc|}juwowdjc gfld|djc.no`dch# Dn}ujrdch waf fcfuht fbbdldfclt ocgufgvldch
o||jldowfg huffcajv|f ho| !HAH$ fnd||djc| dn}olw| jb Ljijuogj—| wuoc|}juwowdjc |flwju 
xdii;
Ufwodc njuf gjiiou| ocg kje| dc waf Ljijuogj fljcjnt0
Ogguf|| odu qvoidwt d||vf|) |vla o| j{jcf ocg HAH fnd||djc|0
Dn}ujrf waf fcrdujcnfcw ocg waf afoiwa jb Ljijuogoc|0
Gfnjc|wuowf waow Ljijuogj d| o cowdjcoi ifogfu dc wuoc|}juwowdjcdccjrowdjc0 ocg
Jrfuoii) fcaoclf waf qvoidwt jb
idbf bju Ljijuogj—| ldwd{fc|#
 
Fcfuht \nouw Wuoc|}juwowdjc Dcdwdowdrf O}}ujola
 
Efhdccdch dc Not 5=??) o Ljiioejuowdrf Wfon jb bfgfuoi ocg |wowf ohfcldf|)Nfwuj}jidwoc ]ioccdch Juhocd{owdjc| !N]J|$) ocg uvuoi }ioccdch }ouwcfu| lonfwjhfwafu wj ifrfuohf uf|jvulf|) ocg }ujnjwf fbbdldfclt ocg fbbflwdrfcf||onjch ohfcldf| et ljiiflwdrfit f}ijudch xot|
wj gfrfij} ’
fcfuht |nouw
wuoc|}juwowdjc„
|wuowfhdf|#\frfuoi xju` hujv}| xfuf bjunfg wj gfrfij};
O}}ujolaf| wj dclju}juowdch waf ljc|dgfuowdjc jb fcfuht fbbdldfclt ocgHAH fnd||djc| dc wuoc|}juwowdjc }ioccdch0
\wuowfhdf| wj dclufo|f fcfuht fbbdldfclt ocg ufgvlf HAH fnd||djc|bujn wuoc|}juwowdjc0 ocg
Nfwajg| wj nfo|vuf ocg ocoit{f waf HAH dn}olw jb }jwfcwdoi|wuowfhdf|#O eudfb |vnnout jb waf uf|viw| bjiijx|#
Dclju}juowdch Fcfuht Fbbdldfclt ocg HAH Fnd||djc| dc Wuoc|}juwowdjc ]ioccdch 
Fcfuht loc ef ljc|dgfufg ow roudjv| }jdcw| dc waf wuoc|}juwowdjc }ioccdch }ujlf|| wj no`f ’fcfuht |nouw„
wuoc|}juwowdjc gfld|djc|# O xju` hujv} jc }ioccdch ljc|dgfufg |frfuoi }j||dedidwdf|) dclivgdch;
 
]jidldf|
. Ogj}w o cfx adha.ifrfi }jidlt wj ljc|dgfu fcfuht dcwuoc|}juwowdjc dcbuo|wuvlwvuf }ioccdch ocg |}fcgdch oluj|| oii o|}flw| jbwaf
LGJW—|
xju` !}ioccdch) }vulao|dch) boldidwdf|) gf|dhc) ocgljc|wuvlwdjc$#
 
Ijch.Uochf Wuoc|}juwowdjc ]ioccdch
. Dclju}juowf ljc|dgfuowdjc jbfcfuht fbbdldfclt ocg HAH fnd||djc| dcwj waf hvdgoclf) gfrfij}nfcw)ocg }veidl jvwufola bju waf 5=7= \wowfxdgf Wuoc|}juwowdjc ]ioc#Dcwfhuowf fcfuht fbbdldfclt dcwj ljuudgju rd|djc|) njgoi wuoc|}juwowdjc}ioc|) ocg |lfcoudj }ioccdch#
 
\WD] ocg WD] Gfrfij}nfcw
. Fcljvuohf waf }ioccdch ufhdjc| ocgLGJW wj v|f HAH fnd||djc| ocg fcfuht o| o |fljcgout froivowdjcludwfudjc bju }ujkflw |fiflwdjc ocg }ujrdgf wjji| wj nfo|vuf dn}olw| ocgno`f gfld|djc|#
 
]ujkflw Gfrfij}nfcw
. Dclju}juowf fcfuht ljc|dgfuowdjc| dcwj waf LGJW Gf|dhc Nocvoi ocg ljc|wuvlwdjc|}fldbdlowdjc|#
]ouwdld}ocw| dc wafLjiioejuowdrf
Ljijuogj Gf}ouwnfcw jb ]veidlAfoiwa ocg Fcrdujcnfcw !LG]AF$
Ljijuogj Gf}ouwnfcw jbWuoc|}juwowdjc !LGJW$
Gfcrfu Ufhdjcoi Ljvcldi jbHjrfucnfcw| !GULJH$
Gf}ouwnfcw jb Ijloi Obbodu|!GJIO$
Fcrdujcnfcwoi ]ujwflwdjc Ohfclt!F]O$
Bfgfuoi Adhaxot Ogndcd|wuowdjc!BAXO$
Bfgfuoi Wuoc|dw Ogndcd|wuowdjc!BWO$
Hjrfucju—| Fcfuht Jbbdlf !HFJ$
 
Hjrfucju—| Jbbdlf jb ]jidlt ocg
Dcdwdowdrf|
Huocg Roiift N]J
Cjuwa Bujcw Uochf N]J
]d`f| ]fo` Oufo Ljvcldi jbHjrfucnfcw| !]]OLH$
]vfeij Oufo Ljvcldi jbHjrfucnfcw| !]OLJH$
Ufhdjcoi Odu _voidwt Ljvcldi!UO_L$ 
Ufhdjcoi Wuoc|}juwowdjc Gd|wudlw!UWG$
\wowfxdgf Wuoc|}juwowdjc Ogrd|jutLjnndwwff !\WOL$
V#\# Gf}ouwnfcw jb Ajv|dch ocgVueoc Gfrfij}nfcw !AVG$
 
 
5
\wuowfhdf| wj Dclufo|f Fcfuht Fbbdldfclt ocg Ufgvlf HAH Fnd||djc| bujn Wuoc|}juwowdjc 
O| cjwfg dc waf }tuondg huo}adl) bfgfuoi |wocgoug| xdiidclufo|f waf fbbdldfclt jb waf rfadlif|
jc jvu cowdjc—|
 ujogxot| jrfu wdnf# Ajxfrfu) waf |wowf ao| cvnfujv|xot| wj fcaoclf waf cvnefu jb fbbdldfcw rfadlif| ocg wjfcljvuohf fcfuht fbbdldfclt dc waf wuoc|}juwowdjc |flwju#Waf Ogroclfg Wflacjijht Rfadlif|*Oiwfucowf Bvfi| Xju`Hujv} ljc|dgfufg oinj|w 5= |wuowfhdf| wj dclufo|f wafv|f jb oiwfucowdrf bvfi| |vla o| ljn}uf||fg cowvuoi ho|!LCH$) edjbvfi| ocg fiflwudldwt ocg fcaoclf wafgf}ijtnfcw jb ogroclfg rfadlif| |vla o| ljcrfcwdjcoiateudg|) }ivh.dc ateudg|) }vuf fiflwudl) ocg LCH rfadlif|#Fcljvuohdch njuf fbbdldfcw wuorfi efaordju ocg |t|wfnj}fuowdjc oi|j ifog| wj oggdwdjcoi fcfuht |ordch|# Waf\nouw \t|wfn|*Wud}| Xju` Hujv} ufrdfxfg oinj|w 2= }jwfcwdoi |wuowfhdf| wj }ujrdgf efwwfu wuoc|}juwowdjc |furdlf|et dn}ujrdch waf fbbdldfclt jb waf |t|wfn) dn}ujrdch wuorfi wdnf|) ufgvldch ljchf|wdjc) ju }ujrdgdch ldwd{fc| xdwanjuf wuorfi lajdlf| dc ufoi.wdnf xadif }ujnjwdch fcfuht fbbdldfclt#Fola hujv} }udjudwd{fg o |ajuw id|w jb |wuowfhdf|) eo|fg jc fo|f*bfo|dedidwt jb dn}ifnfcwowdjc ocg fcfuht ufgvlwdjc}jwfcwdoi# Waf|f |wuowfhdf| xfuf wafc ocoit{fg bju wafdu HAH ufgvlwdjc }jwfcwdoi# Xadif o |noiifu hujv} jb|wuowfhdf| xo| |fiflwfg bju ocoit|d|) wafuf ouf jwafu |wuowfhdf| waow ljvig ocg not ef fcolwfg dc waf ljndch tfou|#
Cfou.Wfun ]udjudwt \wuowfhdf| bju Ogroclfg Wflacjijht Rfadlif|*Oiwfucowdrf Bvfi|;
 
?#
]ujnjwf }veidl*}udrowf }ouwcfu|ad}| ocg |aoufg |wowdjc ohuffnfcw| wj |v}}juw CHR v|f dc biffw rfadlif|
 “
Wad| |wuowfht xjvig dgfcwdbt j}}juwvcdwdf| wj f|woeid|a }veidl.}udrowf }ouwcfu|ad}| onjch hjrfucnfcw ocg}udrowf biffw| ocg waf cowvuoi ho| dcgv|wut wj lufowf oggdwdjcoi idqvfbdfg cowvuoi ho| !ICH$ ocg ljn}uf||fgcowvuoi ho| !LCH$ bvfidch |wowdjc|#5#
Wuvl` \wj} Fiflwudbdlowdjc ]dijw ]ujhuon
 
 “
Wad| }dijw }ujhuon xjvig dgfcwdbt o LGJW uf|w oufo wj wf|w wafbfo|dedidwt jb wuvl` |wj} fiflwudbdlowdjc# Lvuufcwit) ijch.wfun dgidch d| }ufroifcw ow uf|w oufo| dc jugfu wj }ujrdgfljnbjuw| |vla o|; afow) odu ljcgdwdjcdch) ocg fcwfuwodcnfcw j}wdjc| wj waf |iff}fu loe gvudch godit) nocgowjut 2. 1.ajvu uf|w eufo`|# Wuvl` |wj} fiflwudbdlowdjc }ujrdgf| oc oiwfucowf }jxfu |jvulf wj waf wuvl` loe# O LGJWxju` hujv} ao| effc bjunfg wj ljc|dgfu }jwfcwdoi wf|w |dwf|#<#
Ljc|jidgowf oiwfucowdrf bvfi*ogroclfg rfadlif }ujlvufnfcw bju }veidl biffw|
 
 “
Wad| |wuowfht xjvigohhufhowf waf gfnocg bju oiwfucowdrf bvfi ocg ogroclfg wflacjijht rfadlif| bju oii }veidl biffw| waujvha o |dchifedg }ujlf|| wj dn}ujrf rfadlif orodioedidwt ocg ufgvlf lj|w| waujvha fljcjndf| jb |loif#7#
\v|wodcoedidwt dc Gf|dhc ocg Ljc|wuvlwdjc
 
 “
Wad| |wuowfht xjvig dgfcwdbt j}}juwvcdwdf| wj fcljvuohf|v|wodcoeif ljc|wuvlwdjc }uolwdlf| bju LGJW }ujkflw|# LGJW d| ocwdld}owdch ljcwuolwdch xdwa o ljc|viwocw wjgfrfij} o ljn}ufafc|drf id|w jb gf|dhc ocg ljc|wuvlwdjc olwdrdwdf|) gfbdcf oc froivowdjc }ujlf||) ocgufljnnfcg }fubjunoclf hjoi| bju |v|wodcoeif ljc|wuvlwdjc froivowdjc|#6#
Fcfuht Idwfuolt ]ujhuon
 
 “
Wad| |wuowfht ljnedcf| o cvnefu jb ljclf}w| wj dclufo|f oxoufcf|| jbwuoc|}juwowdjc fcfuht v|f) dw| dn}olw|) ocg xot| wj ufgvlf wuoc|}juwowdjc fcfuht v|f# Wad| fbbjuw d| ocwdld}owfg wjljn}ifnfcw jwafu |wuowfhdf| ocg }ujgvlf oggdwdjcoi fcfuht ufgvlwdjc efcfbdw|# HFJ ocg LGJW ouf lvuufcwitxju`dch wjhfwafu wj gfrfij} wad| }ujhuon#2#
Dcrf|wdhowf ijch.wfun }jidlt j}wdjc| wj ogguf|| waf dn}olw jb gflufo|fg dcbuo|wuvlwvuf ufrfcvf| bujndclufo|fg }fcfwuowdjc jb oiwfucowdrf bvfi| ocg bvfi fbbdldfcw rfadlif|
 “
O LGJW fbbjuw ljvig dclivgfgfwfundcdch waf dn}olw jb oiwfucowdrf bvfi rfadlif| ocg adha fbbdldfclt rfad
lif| jc waf |wowf—| oedidwt wj ljcwdcvf wj
|v}}juw dcbuo|wuvlwvuf nodcwfcoclf ocg ljc|wuvlwdjc#

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->