Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prof. Dr. İbrahim Sarıçam - Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı

Prof. Dr. İbrahim Sarıçam - Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı

Ratings: (0)|Views: 304 |Likes:
Published by Ibrahim Aydın

More info:

Published by: Ibrahim Aydın on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
 
Prof. Dr. İbrahim Sarıçam
 
Diyanet Vakfı Yayınları
 
 
3
Önsöz
Burada çalışmamızı hazırlarken başvurduğumuz kaynaklar ve takip ettiğimiz metot hakkında,ayrıntıya girmeksizin, ana hatlarıyla bilgi vermek istiyoruz. Kaynaklarımızın başında Kur'an
-
ı Kerim
gelmektedir.
Hz. Peygamber'in hayatı, Kur'ân
-
ı Kerim'den bağımsız düşünülemez. OndaPeygamberimiz dönemindeki savaşlar, antlaşmalar, yahudilerle, hristiyanlarla, münâfıklarla vebedevîlerle ilişkiler, hicret, Hz. Peygamber'in hayatı ve eşleri, beşerî yönü, peygamberliği, yetki vesorumlulukları, kendisine yönelik uyarılar, teselliler vb. konularda bol miktarda bilgiler yer almaktadır.O nedenle kaynaklarımızın başında Kur'an
-
ı Kerim'e yer verdik. Çünkü Vâkıdî ve İbn Hişâm gibi en eski
siyer müellifleri bile bu hususu i
hmal etmemişler, kitaplarında pek çok olayın ve özellikle gazvelerin
Kur'an-
ı Kerim'e yansıması konusuna özel bölümler ayırmışlardır. Biz de bir konuyu ele alırken Kur'an
-
ı Kerim'in o konuyla ilgili âyet veya sûrelerinden geniş ölçüde faydalandık. Çoğu zam
an âyetlerin tam
meâli yerine ifade ettiği anlamı vermeyi tercih ettik.İkinci temel kaynağımız hadis külliyâtıdır. Bu kitaplarda Hz. Peygamber'in hayatının ve kişiliğinin
tüm yönleriyle ilgili olan, hattâ siyer-
meğâzî ve genel tarih kitaplarında bulunmay
an bilgiler yer
almaktadır. Hadisleri kullanırken de metnin tam çevirisi yerine çoğu defa ifade ettiği anlamı vermeyitercih ettiğimizi burada belirtmek istiyoruz.
Kur'an-
ı Kerim ve hadis kitaplarının dışında en eski siyer
-
meğâzî kitaplarıyla, genel tarih
 
kitaplarının ilgili bölümleri başlıca kaynaklarımızı oluşturmaktadır. Bu arada, en eski sîremüelliflerinden Mûsa b. Ukbe'nin eserinden istifade eden İbn Abdilber, İbn Seyyidinnâs ve aynızamanda olayları mükemmel bir şekilde tasvir eden Makrîzî gibi muah
har müelliflerin siyerle ilgili
kitaplarından istifade etmeyi de ihmal etmedik. Bu kaynaklar önemlidir. Çünkü Mûsa b. Ukbe'ninkitabı adı geçen müellifler tarafından kullanılmış, ancak daha sonra kaybolmuştur.Ayrıca, klasik kaynaklarımızdaki bilgilerin günümüzle bağlantısını daha iyi kurabilmek amacıyla, Aliİzzetbegoviç ve Câbirî gibi yakın tarihimizin ünlü düşünürlerinin değerlendirmelerini de gözardıetmedik. Bu arada, son zamanlarda Hz. Peygamber'in hayatını veya hayatının ve şahsiyetinin çeşitli
yönl
erini ele alan kıymetli araştırmalar yapıldığını da belirtmek gerekir. Bu sahadaki kıymetli tebliğleriihtiva eden Türkiye Diyanet Vakfı'nın düzenlediği Kutlu Doğum Sempozyumlarını ve Ebedî RisâletSempozyumu'nu burada örnek olarak hatırlatmak isteriz. Ayrıca Mevlânâ Şiblî ve MuhammedHamidullah gibi ciddi araştırmacıların eserlerini ve bu arada farklı bakış açılarını yansıtmak amacıylaHz. Muhammed (s.a.s.) hakkında Batı literatüründe yer alan araştırmaları ihmal etmedik. Bu eserlerikullanırken gerekli gördüğümüz durumlarda okuyucuyu aydınlatmak amacıyla atıfta bulunduğumuzaraştırmalar hakkındaki kanaatimizi dipnotlarda kısaca verdik. Keza, özellikle bazı kısımları kalemealırken, çağdaş yazarların konumuzla ilgili görüşlerini de dikkate aldık. Çalışmamızı bir tartışmalardizisi haline getirmek istemedik. O nedenle çağdaş siyer yazarlarının eserlerinde gördüğümüz ve bizcehatalı olan hususlara cevap yetiştirmek gibi bir hedefimiz olmamıştır.Kaynaklarımız hakkında bu kısa bilgiyi verdikten sonra çalışmada
 
takip ettiğimiz metotla ilgiliolarak da bazı açıklamalarda bulunmak istiyoruz. Hedefimiz Hz. Peygamber'in hayatını, faaliyetlerinive örnek alınması gereken kişiliğini ortaya koymaktır. Ancak, Kur'an
-
ı Kerim, hadis kitapları ve İslam
tarihinin ilk kaynak
larındaki gerçek peygamber tasviri ile, tarihin seyri içinde, zamanla halkınmuhayyilesini besleyen, özellikle bazı edebî eserlerdeki peygamber anlayışı arasında ciddî farklarbulunduğu bir hakikattir. İkinci grupta yer alan mesela Ahmed Mürşid Efendi'nin
(ö. 1761) Ahmediyye
adlı eseri ve Muhammed Bîcan'ın Muhammediyye gibi bazı kitapların, halktaki peygamber sevgisinigeliştirmeye yönelik olumlu katkısından bahsedilebilir. Ancak, adı geçen eserlerde olduğu gibi, bu türkitaplarda, uydurma hadis mecmuaların
da bile bulunmayan ve Hz. Peygamber'in sahih sünnetiyle
tamamen çelişen rivayetler de yer almaktadır. Uydurma rivayetlerin ya da zaman içerisinde yaşayankültürün bir parçası haline dönüşen edebî tasvirlerin, gerçek hayatın ve örnek alınabilecek

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->