Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Uluslararasi Ekonomik Orgutlerin Amerikan Hegemonyasindaki Rolleri the Role of International Economic Organ is at Ions on Us Hegemony

Uluslararasi Ekonomik Orgutlerin Amerikan Hegemonyasindaki Rolleri the Role of International Economic Organ is at Ions on Us Hegemony

Ratings:
(0)
|Views: 64|Likes:
Published by Cem Kaya

More info:

Published by: Cem Kaya on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2012

pdf

text

original

 
G
İ
İŞ
 
1980 sonras
ı
nda Uluslararas
ı
Para Fonu, Dünya Bankas
ı
ve Dünya TicaretÖrgütü, uluslararas
ı
ekonomik ve siyasal yap
ı
lanmadaki önemli rollerinin yan
ı
nda,giderek günlük hayatlar 
ı
da etkileyen bir yere sahip olmaya ba
ş
lad
ı
lar. Uluslararas
ı
 sistemin geçirdi
ğ
i dönü
ş
ümle birlikte, bu örgütlerin artan önemlerinin incelenmesi,uluslararas
ı
ili
ş
kiler ve uluslararas
ı
ekonomi politik disiplinleri için ortak bir alanolu
ş
turmaktad
ı
r. Bu tezin konusu da, 1945–2000 y
ı
llar 
ı
aras
ı
nda bu uluslararas
ı
 ekonomik örgütlerin uluslararas
ı
ekonomik ve siyasal yap
ı
lanma içinde geçirdikleridönü
ş
ümdür.Uluslararas
ı
 
İ
li
ş
kiler disiplini ve disiplinin 1980’lere kadar içine s
ı
ı
ş
ı
 pkald
ı
ğ
ı
, yeni aç
ı
l
ı
mlar getiremeyen tart
ı
ş
malar, 1980’lerden itibaren Ele
ş
tirelTeori’nin katk 
ı
s
ı
yla sorgulanmaya ba
ş
lad
ı
. 1970’lerden itibaren, Uluslararas
ı
 Ekonomi Politik alan
ı
ndaki aç
ı
l
ı
mlar da Uluslararas
ı
 
İ
li
ş
kiler çal
ı
ş
malar 
ı
nda etkiliolmaya ba
ş
lad
ı
. Tezde de bu iki bak 
ı
ş
ı
n kesi
ş
im noktalar 
ı
, olgular 
ı
anlamland
ı
rmayayard
ı
mc
ı
olacak araçlar olarak kullan
ı
lmaktad
ı
r. Tezde iktisadi ve siyasi alanlar 
ı
 kavramsal olarak birbirinden kat
ı
biçimde ay
ı
rmayan bir yakla
ş
ı
m benimsenmi
ş
tir.Geleneksel Uluslararas
ı
 
İ
li
ş
kiler yakla
ş
ı
mlar 
ı
, siyasi alan
ı
ön plana ç
ı
kartarak bu alanaltyap
ı
dan ba
ğ
ı
ms
ı
zm
ı
ş
gibi sunmaktayken, Neoliberalizm ekonomik alan
ı
 soyutla
ş
t
ı
rarak altyap
ı
n
ı
n toplumsal ve siyasal içeri
ğ
ini gizlemeye çal
ı
ş
maktad
ı
r.Uluslararas
ı
ili
ş
kiler analizlerine Ele
ş
tirel yakla
ş
ı
m
ı
n ve Dünya Sistemci yakla
ş
ı
m
ı
ngözünden bakan bir çal
ı
ş
ma ise altyap
ı
-üstyap
ı
ili
ş
kilerini ortaya koymaya yard
ı
mc
ı
 olacakt
ı
r.Bu tezin amac
ı
, uluslararas
ı
ekonomik örgütlerin geçirdikleri dönü
ş
ümü,uluslararas
ı
sistemin ve uluslararas
ı
sistemdeki hegemon gücün dönü
ş
ümüyle ayn
ı
 düzlem içinde de
ğ
erlendirebilmektir. Tezde, bu örgütler arac
ı
l
ı
ğ
ı
yla hegemonyan
ı
ndevletler ve toplumsal süreçler üzerindeki etkileri ele al
ı
narak, uluslararas
ı
ili
ş
kiler disiplinine uluslararas
ı
ekonomi politik yakla
ş
ı
mlar 
ı
n
ı
da dahil eden bir incelemeyap
ı
labilmesi hedeflenmektedir. Bu örgütleri ele alan mevcut yakla
ş
ı
mlarda s
ı
kçaihmal edilen tarihsel boyut, toplumsal ba
ğ
lamlar, kurumsal dönü
ş
ümler ve bunlar 
ı
n1
 
hepsinin uluslararas
ı
sistem ve bu sistemdeki hegemon güç ekseninde ele al
ı
nmas
ı
,ancak uluslararas
ı
ili
ş
kiler ve uluslararas
ı
ekonomi politik perspektiflerinikesi
ş
tirerek mümkün olacakt
ı
r. Böyle bir incelemede ele al
ı
nmas
ı
gereken önemli bir di
ğ
er boyut da, uluslararas
ı
düzeydeki hegemonyan
ı
n s
ı
n
ı
fsal temelleridir. Tezde baz
ı
noktalarda s
ı
n
ı
fsal analizlere de
ğ
inilmekle birlikte, s
ı
n
ı
f tart
ı
ş
malar 
ı
dahaayr 
ı
nt
ı
l
ı
incelenmesi gereken bir alan
ı
olu
ş
turdu
ğ
undan tezin kapsam
ı
d
ı
ş
ı
ndatutulmu
ş
tur.1945’te
İ
kinci Dünya Sava
ş
ı
sonras
ı
yeniden yap
ı
land
ı
ı
lan uluslararas
ı
 sistem içinde geçmi
ş
te bu denli kurumsalla
ş
m
ı
ş
örnekleri olmayan Uluslararas
ı
ParaFonu, Dünya Bankas
ı
ve Dünya Ticaret Örgütü, bu amaçla seçilen ve çal
ı
ş
man
ı
nodakland
ı
ğ
ı
üç uluslararas
ı
ekonomik örgüttür. Zaman aral
ı
ğ
ı
olarak 1945–2000aras
ı
n
ı
n seçilmesinin nedeni, bu y
ı
llar 
ı
n Amerikan hegemonyas
ı
nda ve uluslararas
ı
 ekonomik yap
ı
da bütünlüklü iki dönemi içermesidir. Bretton Woods sistemininçökü
ş
ü olarak simgelenen 1971 bir k 
ı
ı
lma noktas
ı
kabul edilerek, 1945–2000aras
ı
ndaki uluslararas
ı
ekonomik sistemi iki alt döneme ay
ı
rmak mümkün olmu
ş
tur.2000’de içine girilen yeni bir süreç öncekinden farkl
ı
la
ş
arak henüz devam etmektedir ve yap
ı
ta
ş
lar 
ı
henüz belirginle
ş
memi
ş
tir. 1990’da Do
ğ
u Blokunun da
ğ
ı
lmas
ı
 uluslararas
ı
siyasal sistemde köklü bir de
ğ
i
ş
ikli
ğ
e yol açm
ı
ş
sa da, bu 1970’lerde ba
ş
layan bir sürecin devam
ı
d
ı
r. Tezde ele al
ı
nan ikinci dönemin 1990 yerine 2000’desonland
ı
ı
lmas
ı
n
ı
n nedeni, ABD’nin hegemon konumunun 1970’lerden 2000’e kadar  bir dü
ş
ü
ş
e
ğ
ilimi gösteriyor olmas
ı
ve 1990’da Bat
ı
’n
ı
n Do
ğ
u Blokuna kar 
ş
ı
 kazand
ı
ğ
ı
iddia edilen zaferin aksine kendisinin de bu mücadeleyle örtbas etti
ğ
i bir kriz içinde olmas
ı
d
ı
r.Tezde ele al
ı
nan zaman aral
ı
ğ
ı
n
ı
n bu
ş
ekilde kurgulanmas
ı
n
ı
n alt
ı
nda yatantemel neden ise, tezin üzerinde yükseldi
ğ
i varsay
ı
mlard
ı
r. Uluslararas
ı
sistemintemellerinin ekonomik olarak kuruldu
ğ
u, siyasal, toplumsal ve ideolojik katmanlar 
ı
n bu yap
ı
dan ba
ğ
ı
ms
ı
z anla
ş
ı
lamayaca
ğ
ı
bunlardan birisidir. Bir di
ğ
eri ise uluslararas
ı
 sistemde tarihsel olarak var olan hegemon güçlerin yükseli
ş
ve dü
ş
ü
ş
lerininuluslararas
ı
sistemi do
ğ
rudan etkiledi
ğ
idir. Tezde yap
ı
lmak istenense, bu yap
ı
içindeuluslararas
ı
ekonomik örgütlerin nereye oturduklar 
ı
n
ı
incelemektir. Böylece,2
 
günümüzün olgular 
ı
n
ı
ve sorunlar 
ı
n
ı
anlamak için bunlar 
ı
n kökenlerine, yanigeçmi
ş
e bak 
ı
larak; kurumsal süreçler, tarihsel ve yap
ı
sal ba
ğ
lam
ı
ndaanlamland
ı
ı
lmaya çal
ı
ş
ı
lacakt
ı
r. Bunlar 
ı
yapabilmek için tezde kullan
ı
lan yöntem,yirminci yüzy
ı
l
ı
n ikinci yar 
ı
s
ı
n
ı
anlamaya yard
ı
mc
ı
olacak çe
ş
itli kurgulardan birisidir. Tarihin bu dönemine ba
ş
ka kurgular arac
ı
l
ı
ğ
ı
yla, ba
ş
ka perspektiflerden bakmak da mümkündür, ancak uluslararas
ı
sistemin ekonomik temelli bir yap
ı
 olu
ş
turdu
ğ
u varsay
ı
m
ı
uluslararas
ı
ekonomik sistemin özelliklerini incelemeyizorunlu k 
ı
lmaktad
ı
r.Seçilen üç örgütün Uluslararas
ı
Para Fonu, Dünya Bankas
ı
ve Dünya TicaretÖrgütü olmas
ı
n
ı
n nedeni ise, bu üç örgütün olu
ş
turdu
ğ
u uluslararas
ı
ekonomik rejimlerin uluslararas
ı
ekonomik yap
ı
n
ı
n ve bu yap
ı
üzerinde yükselen hegemongücün temellerini olu
ş
turmas
ı
d
ı
r. Bu örgütlerin rolleri ve yap
ı
lar 
ı
ndaki de
ğ
i
ş
iklikler ABD hegemonyas
ı
n
ı
n ele al
ı
nan dönem boyunca geçirdi
ğ
i de
ğ
i
ş
ikliklerle yak 
ı
ndanili
ş
kilidir. Örgütlerin geçirdi
ğ
i de
ğ
i
ş
imlerdeki k 
ı
ı
lma noktalar 
ı
, ABDhegemonyas
ı
n
ı
n geçirdi
ğ
i de
ğ
i
ş
imlerin k 
ı
ı
lma noktalar 
ı
yla da örtü
ş
mektedir. Ayr 
ı
caortaya konulmaya çal
ı
ş
ı
lan tabloda, bu örgütlerin ABD hegemonyas
ı
n
ı
nkurulmas
ı
nda ve uluslararas
ı
sistem üzerinde bir güç olarak i
ş
lemesinde nas
ı
l bir i
ş
leve sahip olduklar 
ı
incelenecektir.Bu tezde, 1945–2000 aras
ı
nda Bat
ı
’daki ekonomik sistemin tüm dünyayayay
ı
lma sürecinde uluslararas
ı
ekonomik örgütler ve Amerikan hegemonyas
ı
n
ı
  birlikte incelenmektedir. Bu nedenle çal
ı
ş
man
ı
n oda
ğ
ı
nda Bat
ı
yer almaktad
ı
r. Ancak  bu durum, tüm dünyan
ı
n sadece Bat
ı
merkezli bir incelemeyle aç
ı
klanabilece
ğ
ianlam
ı
na gelmemektedir.Bu amaçlar ve varsay
ı
mlarla tezin Birinci Bölümünde Uluslararas
ı
EkonomiPolitik yakla
ş
ı
mlar 
ı
genel olarak ele al
ı
nacak ve uluslararas
ı
ekonomik örgütlerin buyakla
ş
ı
mlarca nas
ı
l de
ğ
erlendirildi
ğ
ine bak 
ı
lacakt
ı
r. Yine ayn
ı
bölümde farkl
ı
 yakla
ş
ı
mlar 
ı
n hegemonya kavram
ı
n
ı
nas
ı
l kurgulad
ı
klar 
ı
ve de
ğ
erlendirdikleri eleal
ı
nacakt
ı
r.
İ
kinci ve Üçüncü Bölümlerde seçilen üç uluslararas
ı
ekonomik örgüt olanUluslararas
ı
Para Fonu, Dünya Bankas
ı
ve Dünya Ticaret Örgütü’nün tarihsel3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->