Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
La 0757

La 0757

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Sunny Ho

More info:

Published by: Sunny Ho on Mar 05, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2014

pdf

text

original

 
- 2 -
MUÏC LUÏC
Trang phuï bìa.Lôøi cam ñoan.Muïc luïc.Danh muïc caùc chöõ vieát taét, caùc baûng.
LÔØI MÔÛ ÑAÀUCHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ CHO VAY THEO HAÏN MÖÙC TÍN DUÏNG VAØDOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA
...................................................................................1
 
1.1
 
TÍN DUÏNG VAØ VAI TROØ CUÛA TÍN DUÏNG NGAÂN HAØNG................................11.1.1
 
Khaùi nieäm vaø baûn chaát cuûa tín duïng.......................................................................21.1.2
 
Chöùc naêng cuûa tín duïng..........................................................................................31.1.3
 
Vai troø cuûa tín duïng................................................................................................51.1.4
 
Phaân loaïi tín duïng...................................................................................................51.2
 
PHÖÔNG THÖÙC CHO VAY THEO HAÏN MÖÙC TÍN DUÏNG...............................61.2.1
 
Khaùi nieäm cho vay theo haïn möùc tín duïng.............................................................61.2.2
 
Öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm cuûa phöông thöùc cho vay theo haïn möùc tín duïng...........71.2.3
 
Chöùc naêng cuûa cho vay theo haïn möùc tín duïng......................................................71.2.4
 
Kyõ thuaät cho vay theo haïn möùc tín duïng................................................................71.3
 
TOÅNG QUAN VEÀ DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA. ........................................171.3.1
 
Ñònh nghóa doanh nghieäp nhoû vaø vöøa....................................................................171.3.2
 
Sô löôïc quaù trình phaùt trieån cuûa doanh nghieäp nhoû vaø vöøa töø 2001 ñeán 2005.......181.3.3
 
Söï caàn thieát cuûa nguoàn voán tín duïng chính thöùc ñoái vôùi söï phaùt trieån doanhnghieäp nhoû vaø vöøa.................................................................................................22TOÙM LÖÔÏC CHÖÔNG 1..................................................................................................24
CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG HOÏAT ÑOÄNG CHO VAY THEO HAÏN MÖÙC ÑOÁIVÔÙI CAÙC DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA TAÏI NHNo & PTNT VIEÄT NAM.
........252.1
 
GIÔÙI THIEÄU SÔ NEÙT VEÀ NHNo & PTNT VIEÄT NAM.......................................25
 
- 3 -2.1.1
 
Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån............................................................................252.1.2
 
caáu toå chöùc.......................................................................................................262.1.3
 
Caùc saûn phaåm dòch vuï cuûa NHNo & PTNT Vieät Nam..........................................272.2
 
THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG CHO VAY THEO HAÏN MÖÙC TÍN DUÏNG ÑOÁIVÔÙI CAÙC DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA TAÏI NHNo & PTNT VIEÄT NAM.392.2.1
 
Hoaït ñoäng cho vay cuûa NHNo & PTNT Vieät Nam................................................392.2.2
 
Hoaït ñoäng tín duïng ñoái vôùi caùc DNNVV...............................................................412.2.3
 
Cô sôû phaùp lyù ñoái vôùi hoaït ñoäng cho vay theo haïn möùc tín duïng taïi NHNo &PTNT Vieät Nam.....................................................................................................462.2.4
 
Lôïi ñieåm cuûa cho vay theo haïn möùc tín duïng ñoái vôùi caùc DNNVV......................472.3
 
THÖÏC TRAÏNG HOAÏT ÑOÄNG CHO VAY THEO HAÏN MÖÙC TÍN DUÏNG TAÏINHNo & PTNT VIEÄT NAM..................................................................................472.3.1
 
Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc töø hoaït ñoäng cho vay theo haïn möùc tín duïng.................472.3.2
 
Nhöõng toàn taïi trong hoaït ñoäng cho vay theo haïn möùc tín duïng.............................492.3.3
 
Nguyeân nhaân nhöõng toàn taïi trong hoaït ñoäng cho vay theo haïn möùc tín duïng.......51TOÙM LÖÔÏC CHÖÔNG 2..................................................................................................54
CHÖÔNG 3: GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ VAØ MÔÛ ROÄNG CHO VAYTHEO HAÏN MÖÙC TÍN DUÏNG ÑOÁI VÔÙI CAÙC DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØATAÏI NHNo & PTNT VIEÄT NAM.
...................................................................................55
 
3.1
 
MUÏC TIEÂU CUÛA CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI VIEÄT NAM ÑEÁN NAÊM2010.......................................................................................................................553.2
 
ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN CUÛA NHNo & PTNT VIEÄT NAM ÑEÁN NAÊM2010.......................................................................................................................563.2.1
 
Muïc tieâu toång quaùt.................................................................................................563.2.2
 
Muïc tieâu cuï theå......................................................................................................573.2.3
 
Moät soá chæ tieâu cuï theå:...........................................................................................583.3
 
ÑÒNH HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN CAÙC DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA ÔÛ VIEÄTNAM ÑEÁN NAÊM 2010..........................................................................................60
 
- 4 -3.3.1
 
Boái caûnh kinh teá – xaõ hoäi giai ñoïan 2006 – 2010..................................................603.3.2
 
Muïc tieâu phaùt trieån doanh nghieäp nhoû vaø vöøa giai ñoïan 2006 – 2010..................643.3.3
 
Nhieäm vuï chuû yeáu ñoái vôùi ngaønh ngaân haøng giai ñoïan 2006 – 2010...................653.4
 
GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ VAØ MÔÛ ROÄNG CHO VAY THEO HAÏNMÖÙC TÍN DUÏNG ÑOÁI VÔÙI CAÙC DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA TAÏI NHNo& PTNT VIEÄT NAM..............................................................................................653.4.1
 
Caùc giaûi phaùp vó moâ mang tính hoã trôï...................................................................653.4.2
 
Caùc giaûi phaùp mang tính nghieäp vuï ñoái vôùi NHNo & PTNT Vieät Nam................693.5
 
NHÖÕNG ÑEÀ XUAÁT KIEÁN NGHÒ..........................................................................733.5.1
 
Ñoái vôùi Chính phuû..................................................................................................733.5.2
 
Ñoái vôùi Ngaân haøng Nhaø nöôùc................................................................................73TOÙM LÖÔÏC CHÖÔNG 3..................................................................................................74
KEÁT LUAÄN.
 
Taøi lieäu tham khaûo.Phuï luïc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->