Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zraci nade

Zraci nade

Ratings: (0)|Views: 311 |Likes:
Published by urhud

More info:

Published by: urhud on Mar 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

 
 ZRACI NADE
"Centar za psihoedukaciju" je odlu
č
io da "Vodi
č
za porodice idavaoce nege" za naše
č
itaoce preradi i preuzme od "Kanadskogdruštva za shizofreniju" - "Schizophrenia Society of Canada". Ovodruštvo ima tridesetogodišnju tradiciju u davanju podrškeporodicama i pojedincima koji su se susreli sa shizofrenijom, a sobzirom da je shizofrenija ista svuda na svetu, ovaj vodi
č
 
ć
e biti jednako koristan i
č
itaocima iz naše zemlje. Sledi kratakpredgovor drugom izdanju ovog priru
č
nika, a potom, od
č
etvrtestrane - priru
č
nik za vas.PREDGOVOR"Kanadsko društvo za shizofreniju" vam sa ponosom izadovoljstvom predstavljaju drugo izdanje Vodi
č
a za porodice idavaoce nege.Ova publikacija sadrži bitne informacije i uputstva za osobe kojese brinu o nekome ko je pogo
đ
en shizofrenijom. U proseku 1%stanovništva pati od shizofrenije koja je težak i blokiraju
ć
iporeme
ć
aj, koji ljudima oduzima snove i ambicije i to
č
esto udoba kada tek prave planove za karijeru i obrazovanje.Veliki napredak postignut kod terapije lekovima nastavlja dapospešuje uspeh u le
č
enju shizofrenije. Interdisciplinarni pristupkoji podrazumeva le
č
enje lekovima, podrškom u porodici ipsihosocijalnom terapijom daje ljudima alat kojim se mogu izboritiza oporavak. Do sada, ipak, za ovu bolest nije nadjen lek koji biobezbedio njeno trajno povla
č
enje. Tokom godina istraživanjaotkriveni su biološki i genetski faktori koji uti
č
u na izbijanjebolesti. Njihovo otkrivanje je doprinelo boljem kvalitetu terapijakoje se danas koriste.Ovaj vodi
č
daje
č
itaocima: detaljniju predstavu o izazovima sakojima se osoba koja se oporavlja od shizofrenije suo
č
ava;
 
objašnjava sam poreme
ć
aj, njegove simptome, terapiju i uticaj naporodicu, i savet o tome kako svakodnevno izlaziti na kraj sashizofrenijom. Mnogi stru
č
njaci i porodice su posvetile duge saterada ovom projektu.Verujemo da
ć
e ovaj vodi
č
pomo
ć
i da se olakšaju muke izazvaneshizofrenijom - za one koji su njome pogo
đ
eni i za njihoveporodice - zato što
ć
e razumevanje bolesti kroz
č
itanje ovogpriru
č
nika obezbediti efikasniju borbu sa ovim poreme
ć
ajem. Ovaknjiga
ć
e koristiti porodicama, kao i profesionalnim davaocimanege, ali i široj zajednici. Informacije sadržane ovde su skupljeneiz mnogo izvora i proverene su od strane više stru
č
njaka. I poredtoga cilj ove knjige nikako nije da zameni savet profesionalca."Kanadsko društvo za shizofreniju" svakodnevno stupa u kontaktsa brojnim porodicama koje su uhva
ć
ene u koštac sashizofrenijom, ali su i pored toga posvetile mnogo
č
asovadobrovljnog rada poboljšanju kvaliteta života drugih ljudi.Pozivamo i vas da svojim doprinosom pomognete da se ublažepatnje izazvane shizofrenijom.Toni KerencijaPredsednikDr. Silvija GeistBivši predsedinkZAHVALNICE
Pravljenje ovog vodi
č
a, drugog izdanja, omogu
ć
ila je donacija "Pfizer Canada Inc.".Razvoj i prire
đ
ivanje ove knjige, kao i pripremu novog materijala obezbedila je g
đ
a.Džeralin Hauvel, pisac i urednik,
č
ije je usluge obezbedilo "Kanadsko društvo zashizofreniju".Komitet volontera i zaposlenih "Kanadskog društva za shizofreniju" je bio okupljen zadavanje sugestija u vezi sa ure
đ
ivanjem i sadržinom vodi
č
a. Uredni
č
ki savet ovog vodi
č
a
č
inili su: Gdin. Dejvid Berger, g
đ
a. Džoan Bertrand, gdin. Meri Bojak, izvršni direktor,gdin. Frederik H. Brigham Junior, gdin. Toni Kerencija, g
đ
a. Žan Druken, Dr. SilvijaGeist, g
đ
a. Džuli Skipon, g
đ
a. Subaš Upal, g
đ
a. Meri Elen Tait.Njihove godine iskustva kao volontera u "Kanadskom društvu za shizofreniju" i njihovoiskustvo kao
č
lanova porodice koji su brinuli za svoje voljene koji pate od shizofrenije,obezbe
đ
uju prakti
č
ne informacije i uputstva za potrebe naših
č
italaca. Tako
đ
e želimo da
 
zahvalimo davaocima nege i
č
lanovima porodica koji su doprineli izradi prvog izdanjavodi
č
a dele
ć
i svoja životna isukstva sa nama.Zna
č
ajnu pomo
ć
smo dobili od lekara, naro
č
ito od Dr. Meri V. Simen (profesor ipredsedavaju
ć
i Tapskota, Tapskot studije o shizofreniji, Klark institut)
č
ije su sugestije ikomentari na sadržinu ovog vodi
č
a bili naro
č
ito važni; Dr. Dejvid Erikson (Kraljvskabolnica u Otavi) koji je doprineo odeljcima o terapiji; Dr. En Baset (Centar za zavisnost imentalno zdravlje,Toronto) i Dr. Arturas Petronis (Klark institut za psihijatriju) koji je pomogao da seosvetle kompleksni uzroci shizofrenije; Dr. Ralf Luis (Sanibruk & Centar ženskog koledžaza nauku o zdravlju, Univerziteta u Torontu; Dr. Rut Dikson, (vanredni profesor odsekaza psihijatriju, Univerzitet u Kalgariju) koji je pomogao u poglavlju o seksualnosti; Dr. L.Voruganti (Univerzitet Zapadnog Ontarija i Univerziteta u Torontu) koji je doprineo upoglavlju o razumevanju; Dr. Sanjiv Kumra i Rob Nikolson (Klark institut za psihijatiju)koji je pomogao kod poglavlja o de
č
ijoj shizofreniji i Dr. Gari Remington (Centar zazavisnost i mentalno zdravlje) koji je pomogao u poglavlju o rezidualnoj shizofreniji.Ostali doprinosi došli su od profesionalaca kao što su Andres Berzins (pravnika u regionuOtava-Karlton). Tako
đ
e želimo da zahvalimo Radnoj grupi Kanadske asocijacijepsihijatara i Kanadskog saveza za istraživanja shizofrenije na njihovom Vodi
č
u zaklini
č
ku praksu tretmana shizofrenije. Informacija sadržana u ovom vodi
č
u je bilaprire
đ
ena i uklju
č
ena u ovu knjigu.Svima njima i preduze
ć
u "Pfizer Canada Inc." (naro
č
ito Karol Desrosiers
č
ije je strpljenjei podrška bilo naro
č
ito zna
č
ajno), izražavam iskreno poštovanje zahvalnost u ime"Kanadskog društva za shizofreniju".
Toni Kerencija, Predsednik"Kanadsko društvo za shizofreniju" - "Schizophrenia Society of Canada"Decembar 1999
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->