Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sosiologi

sosiologi

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by Ayu Yugien

More info:

Published by: Ayu Yugien on Mar 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/01/2013

pdf

text

original

 
. 
RINGKASAN MODUL OUM
Khamis, 14 Januari 2010
Asas Sosiologi
1. Pada hari ini kita lihat ramai di kalangan pelajar remaja kita yang suka menghabiskan masalapang mereka dengan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti melepak dikompleks membeli belah, bermain permainan komputer di kafe siber, berbual kosong di kedai fastfood seperti McDonalds dan Starbuck.Jawab soalan berikut berasaskan penyataan di atas.a. Mengapakah budaya yang dipaparkan dalam senario di atas diamalkan oleh sebilangan remajaMalaysia hari ini?(5 markah)1.0 PengenalanSecara amnya budaya bermaksud cara hidup sesebuah masyarakat atau bangsa. Ia meliputi semuaaktiviti harian manusia. Budaya juga berperanan untuk membezakan antara sesebuah masyarakatdengan masyarakat yang lain. Menurut Koentjaraningrat (2002) dalam http://www.scribd.com. budaya ialah seluruh total dari fikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakal kepadanalurinya dan hanya dicetuskan oleh manusia sesudah proses belajar. Ini bermaksud semua budayaadalah dipelajari daripada masyarakat dan persekitarannya. Semua yang dipelajari hendaklahditerima atau selari dengan nilai-nilai, serta norma sesebuah masyarakat.Menurut Edward B. Taylor, Dr. K. Kupper, William H. Haviland serta Bounded et.al dalamhttp://www.scn.org. masing-masing mendefinisikan budaya atau kebudayaan sebagai : keseluruhanyang kompleks, di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adatistiadat dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat(Edward B. Taylor), sistem gagasan yang menjadi pedoman dan pengarah bagi manusia dalam bersikap dan berperilaku, baik secara individu maupun kelompok (Dr. K. Kupper), seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki bersama oleh para anggota masyarakat, yang jika dilaksanakanoleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima olehsemua masyarakat (William H. Haviland) dan kebudayaan adalah sesuatu yang terbentuk oleh pengembangan dan transmisi dari kepercayaan manusia melalui simbol-simbol tertentu, misalnyasimbol bahasa sebagai rangkaian simbol yang digunakan untuk mengalihkan keyakinan budaya diantara anggota sesuatu masyarakat. Pesan-pesan tentang kebudayaan yang diharap, dapatditemukan di dalam media, pemerintahan, institusi agama, sistem pendidikan dan seumpamanya(Bounded et.al).Daripada semua pengertian tersebut, budaya bolehlah disimpulkan sebagai segala penghasilanmasyarakat manusia dalam pelbagai bentuk sama ada yang dapat dilihat atau tidak, termasuk hasilciptaan dan pemikiran yang sesuai dengan kehendak rohani dan jasmani yang menjadi amalan
 
untuk kesejahteraan hidup sesuatu kelompok masyarakat. Oleh itu konsep budaya merupakan satukonsep yang penting untuk membandingkan perbezaan antara suatu masyarakat dengan suatumasyarakat yang lain.Justeru, dapatlah difahamkan bahawa melepak di kompleks membeli belah, bermain permainankomputer di kafe siber, berbual kosong di kedai fast food dan seumpamanya lagi, tidak wajar disebut sebagai budaya. Malahan perbuatan-perbuatan tersebut boleh dianggap sebagai perilaku,tabiat, atau perbuatan yang sia-sia yang tidak mendatangkan faedah kepada diri mahupunmasyarakat. Biasanya mereka berkumpul tanpa misi dan visi, matlamat dan hala tuju yang tertentu.Perbuatan tersebut hanya sekadar untuk membuang masa, memenuhi selera jiwa remaja yang tidak terurus, berseronok suka dan kadang-kadang untuk meloloskan diri mereka daripadatanggungjawab yang sepatutnya mereka pikul. Oleh sebab itu, tidak ada masyarakat dan ahlinyayang dapat menerima tingkahlaku-tingkahlaku tersebut sebagai budaya atau cara hidup yang patutdiamalkan oleh kelompoknya, sebaliknya tingkahlaku-tingkahlaku sedemikian adalah dianggapsebagai suatu gejala sosial dalam masyarakat.Golongan remaja pula boleh didefinisikan sebagai satu golongan peralihan, iaitu peralihan dari segisikap, fizikal, mental, emosi, rohani dan jasmani daripada zaman kanak-kanak ke zaman dewasa.Golongan ini merangkumi individu lelaki dan perempuan yang berumur antara tiga belas tahunhingga dua puluh tahun. Berasaskan hakikat inilah sesetengah remaja masih lagi terbawa-bawadengan gaya hidup kanak-kanak sementara sesetengahnya pula ingin dipandang matang sepertiorang dewasa. Lantaran itu, menyebabkan golongan remaja semakin tersepit untuk menentukanidentiti diri dalam arus pemodenan negara dan akhirnya muncullah golongan remaja yangterjerumus ke kancah jenayah dan masalah sosial akibat daripada kekaburan identiti diri.1.1 Punca-punca berlakunya gejala sosial di kalangan remajaTabiat suka menghabiskan masa lapang di kalangan remaja dengan melakukan perkara-perkarayang tidak berfaedah seperti melepak di kompleks membeli belah, bermain permainan komputer dikafe siber, berbual kosong di kedai fast food, sering dikaitkan dengan isu sosial sepertikecenderungan untuk mencipta identiti baru, kecenderungan kepada kelainan, masalah penggunaanmasa senggang, ketandusan wawasan hidup, keinginan melapaskan diri daripada kongkongankeluarga, untuk mendapatkan publisiti, dan manifestasi atau sindrom ketidakupayaan remajamenghadapi perubahan dan pemodenan dalam masyarakat yang begitu pantas bergerak.Umumnya golongan remaja yang terlibat dengan gejala sosial ini mempunyai ciri sosiobudayatertentu seperti tahap pendidikan yang tidak kesampaian atau keciciran, keadaan keluarga yangtidak terurus dengan sempurna, kurang disiplin dan pengawalan diri, mudah terpengaruh, tidak suka kepada tugas yang memerlukan tumpuan dan daya usaha, asas pendidikan agama yang lemah, putus asa kerana gagal dalam sesuatu hal yang berkaitan dengan diri sendiri, tidak mempunyai cita-cita atau matlamat hidup, kurang rasa tanggungjawab, tidak mampu menghadapi cabaran, tidak adadaya usaha dan sebagainya lagi. Rumusan daripada senario tersebut, golongan remaja yangterjebak ke dalam kancah gejala sosial tersebut, disebabkan oleh beberapa faktor yang dominan.Antara faktor-faktor tersebut ialah pengaruh rakan sebaya, kepincangan institusi keluarga, pengaruh persekitaran, tarikan media massa dan kurangnya didikan agama.Mengikut Kamus Dewan (2002), rakan sebaya bererti anak-anak muda yang sama umurnya dalamsatu kumpulan. Golongan remaja biasanya lebih mudah meniru, terikut dan terpengaruh dengan
 
rakan sebaya. Pada peringkat umur yang masih mentah ini, pemikiran masih cetek, nalurinyakurang tabah serta sifat ingin mencuba sangat berkobar-kobar. Justeru apabila dipujuk ataudipengaruhi oleh rakan-rakan sebaya, meraka sudah tentu tidak dapat mengawal perasaannya untuk turut terlibat dalam tabiat negatif tersebut.Kebanyakan remaja lebih cenderung dipengruhi rakan sebaya kerana mereka merasakan dirimereka lebih dihormati atau dihargai oleh rakan-rakan mereka sedangkan keadaan hormat-menghormati ini mungkin kurang berlaku di kalangan ahli-ahli keluarga sendiri. Remaja biasanyaakan memilih rakan sebaya yang mempunyai tingkah laku, sikap dan identiti yang mirip denganmereka. Menurut Maizatul Akmam Abu Bakar (2007), kajian mendapati bahawa kecenderunganrakan sebaya paling tinggi pada umur 14 hingga 15 tahun. Malah konflik dengan ibu bapa paling banyak berlaku pada tahap ini. Hal demikian kerana kecenderungan menurut tingkah laku antisosial paling tinggi pada umur ini, sementelah remaja lebih cenderung menurut pengaruh rakansebaya kerana mereka berada dalam proses membebaskan diri daripada pengaruh ibu bapa danmereka mula berfikir untuk diri sendiri.Remaja yang terlibat dengan gejala sosial bukan sahaja datang daripada keluarga yang miskintetapi juga keluarga berada, malah segelintir daripada mereka berasal daripada keluarga yangmempunyai latar belakang yang baik. Oleh itu boleh dikatakan bahawa punca-punca keruntuhanakhlak yang utama adalah kemerosotan dari segi asuhan, didikan, bimbingan serta kawalan olehibu bapa atau penjaga. Selain itu, tekanan hidup, sikap mengejar kemewahan serta penglibatandalam aktiviti sosial lain menyebabkan ibu bapa dan anak-anak kurang mempunyai masa ataukesempatan untuk berbual, berbincang, berdamping antara satu sama lain. Malah ada yang jarang bersua muka, keadaan ini menyebabkan remaja membawa haluan hidup sendiri tanpa panduan dan pengawasan ibu bapa.Antara punca-punca lain keruntuhan akhlak yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan adalahalam rumah tangga yang tidak teratur, perpisahan ibu bapa, pentengkaran yang kerap berlakudalam keluarga, keadaan sosio-ekonomi yang sempit, suasana rumah tangga yang tidak harmonisserta ketidakupayaan pihak ibu bapa mengawasi pendidikan anak-anak mereka. Justeru setiap ibu bapa adalah bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajipan untuk mendidik serta mengawasianak-anak, mengenalpasti masalah anak-anak, memberi nasihat, pedoman, memberikankemudahan-kemudahan, memupuk suasana keluarga yang harmoni dan sentiasa berdampingansesama ahli keluarga.Bagi remaja di kalangan penduduk setinggan atau peneroka bandar, persekitaran tempat tinggalmereka tidak begitu selesa. Begitu juga bagi keluarga miskin yang terpaksa mendiami rumah-rumah yang sempit sedangkan isi rumahnya agak ramai. Keadaan yang tidak selesa di rumahmereka menyebabkan remaja mengambil keputusan untuk menghabiskan masa lapang merekadengan melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah seperti melepak di kompleks membeli belah, bermain permainan komputer di kafe siber, berbual kosong di kedai fast food sepertiMcDonalds dan Starbuck. Begitu juga bagi remaja yang sedang berada di bangku sekolah, mereka

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->