Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5937, 6.3.2012]

Dnevni avaz [broj 5937, 6.3.2012]

Ratings:
(0)
|Views: 2,254|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2013

pdf

text

original

 
EKSKLUZIVNO
Sajida Varsi za „Avaz“
Genocid u Poto~arima najstra{niji dio evropske historije od Drugogsvjetskog rata
Nadamo se da }e nova vlada BiH biti ja~a
 Ankara: Ko i za{to di`e tenzije u Turskoj koju je u samo nekoliko dana potresla druga eksplozija?
(Foto: AFP)
M
inistrica bez portfe-ljau vladi Velike Bri-tanije baronesa Sa-jida Varsi boravilaje proteklog vikenda u Srebre-nici, gdje je posjetila i Memori-jalni centar Poto~ari.Ova izuzetno dru{tveno an-ga`irana `ena posjetila je ju~er iCentar „Vladimir Nazor“ u Sara-jevu, gdje je brojne mali{ane obr-adovala poklonima. U ekskluzi-vnom intervjuu za „Avaz“ baro-nesa izjavila je da sebe smatra ve-likim prijateljem BiH.
 5. strana
OSJETIM
TRAGEDIJU
SREBRENICE
Istra`ujemo:Kako je „maca pojela“ pare

Tragedije:Banjalu~ko naselje [ibovi

Na licu m jes ta
Aktivirana naprava u blizini ureda turskog premijera
   8 .  s   t  r  a  n  a   1   7 .  s   t  r .
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
utorak, 6. 3. 2012.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5937
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
Napad na Erdoana!
 
Sarajevo: Uz dosta muke provaljeno u stan
(Foto: S. Saletovi})
Izmislili le{!?
Sara je vo
La`na dojava podigla policiju
 22. i 23. strana
   1   5 .  s   t  r  a  n  a
 
Pove}anje PDV-a bilo binovi udar na d`epove gra-|ana, jer bi do{lo do posku-pljenja najve}eg broja proi-zvoda, rasta cijena javnihusluga, kao {to su zdravstve-ne, te pove}anja bankarskihkamata. Osim toga, pove}a-nje ovog poreza dodatno biusporilo ekonomski razvoj,odnosno odgodilo bi izla-zak iz krize.Ovo su zaklju~ci analizekoju je nedavno izradila gru-pa stru~njaka na zahtjev Upr-ave za indirektno oporezivanje(UIO) BiH. U ovom dokume-ntu, koji su razmatrali ~lanoviUpravnog odbora UIOBiH,analizirana je mogu}nostuvo|enje vi{e stope PDV-a.
Dvije opcije
Prema mi{ljenju stru~nja-ka, u tom slu~aju porez bi biosmanjen na neke osnovneproizvode, ali bi zato nemi-novno do{lo do rasta stope iposkupljenja svih ostalihvrsta robe i usluga. Doma}evlasti, kako je „Avaz“ obja-vio, razmi{ljaju o pove}anjuPDV-a, ako propadnu novipregovori s Me|unaro-dnim monetarnim fondom(MMF). Formalan prije-dlog o tome jo{ ne posto-ji, ali je jasno da postojedva na~ina da se to u~ini.Prva opcija je pove}a-nje jedinstvene stopePDV-a, a druga je uvo-|enje vi{e stopa. U obaslu~aja, porez bi bio po-ve}an na najve}i dio proi-zvoda.- Pove}anje stope PDV-adovelo bi do rasta cijena i fi-skalnog optere}enja gra|ana,sa`imanja potro{nje i ekono-mskih aktivnosti, {to biodgodilo izlazak iz krize - na-vodi se u analizi stru~njakaUIOBiH.Oni isti~u da je praksa dr-ugih zemalja pokazala dapove}anje PDV-a izaziva ve}irast cijena nego {to iznosi ra-st poreza, jer trgovci koristepriliku da pove}aju dobit.
Poslovne aktivnosti
Sve ovo negativno bi utje-calo na poslovne aktivnosti iinvestiranje, rast broja zapo-slenih i ekonomski razvoj.Kod gra|ana bi imalo nega-tivan utjecaj na privatnu po-tro{nju ~iji je rast nu`an dabi se potakla ekonomija, na-vodi se u analizi.To }e se negativno odrazi-ti na male firme koje nisu usistemu PDV-a, ali i na gra-|ane, u pogledu rasta cijenakreditiranja.
G. MRKI]
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,6. mart/o`ujak 2012.
2
PSBiH
Danas onapadu naAmbasadu SAD
Zajedni~ka komisijaPSBiH za odbranu i si-gurnost danas }e u Sara-jevu razmotriti informa-ciju Ministarstva sigur-nosti BiH u vezi s terori-sti~kim napadom Mevli-da Ja{arevi}a na zgraduAmbasade SAD u Sara-jevu u oktobru pro{le go-dine, izjavila je za Srnupredsjedavaju}a Komisi-je Du{anka Majki}.
Prijemi
[piri} obud`etu i {tednji
Zamjenik predsjeda-vaju}eg Vije}a ministarai ministar finansija i tre-zora BiH Nikola [piri}primio je ju~er u Saraje-vu rezidentnog predsta-vnika Me|unarodnogmonetarnog fonda(MMF) u BiH MilanaCuca. [piri} je u razgovo-ru najavio skora{nje krei-ranje bud`eta za ovu go-dinu, koje mora podrazu-mijevati i mjere {tednje.
Ratni zlo~in
Su|enje[aban~evi}u
Pred sudskim vi-je}em Kantonalnog sudau Biha}u ju~er je sa-slu{avanjem troje svje-doka optu`be nastavljenglavni pretres u obno-vljenom su|enju Almiru[aban~evi}u, optu`enomza zlo~ine nad ratnim za-robljenicima na po-dru~ju op}ine VelikaKladu{a.
Projekti
Reforma javnogzdravstva
U Sarajevu }e danasbiti odr`ana konferencijakojom }e biti obilje`enpo~etak projekta „Refor-ma javnog zdravstva“.Projekt predstavlja jednuod tri komponente proje-ktnog prijedloga„Podr{ka razvoju zdra-vstvenih sistema u BiH“,odobrenog sektoru zdra-vstva u BiH od Evropskekomisije, a za finansira-nje u okviru IPA progra-ma za 2008. godinu, sa-op}ilo je Ministarstvo ci-vilnih poslova BiH.Konferenciji }e prisu-stvovati ministar civilnihposlova BiH Sredoje No-vi}, te entitetski ministrizdravstva Rusmir Mesi-hovi} i Ranko [krbi}.
Ukratko
 Ministarstvo sigurnosti BiH  podnijet }e Izvje{taj 
Ozlogla{eni general JNA Blagoje Ad`i}, poslje-dnji na~elnik General{taba JNA i najodgovornija oso-ba za agresiju Srbije naBiH i Hrvatsku, sahranjenje u subotu, 3. marta, naCentralnom groblju u Beo-gradu!
Bez optu`nice
Prema pisanju beogra-dskih medija, na ispra}ajuzloglasnog generala bili susamo njegova supruga te na-ju`a rodbina, kolege i prija-telji. Pretpostavlja se da jeAd`i} preminuo jo{ u ~etvr-tak, 1. marta, a u subotu pr-ije sahrane u zgradi Gener-al{taba odr`ana je komemo-racija.Niko nije slu`beno sa-op}io kako je umro jedan od~elnika JNA najodgovornijihza agresiju na BiH, Hrvatskui Sloveniju!Ad`i} je jedan od srp-skih generala protiv kojegHa{ki tribunal nikada nijepodigao optu`nicu, iako jekomandovao vojskom kojaje po~inila monstrouznezlo~ine.
Sami se ubijali
Predsjednik Saveza de-mobilisanih boraca FBiHAlmir Tuti} ju~er je u izjaviza „Avaz“ izrazio ogor~enje{to jo{ jedan krvnik nikadane}e odgovarati za svojezlo~ine.- @alosno je {to me|una-rodna zajednica dozvoljavada ljudi poput Ad`i}a na kr-aju umru, a da ih nikada nestigne ruka pravde. Na kra-ju }e ispasti da smo mi Bo-{njaci napali sami sebe i dasmo se me|usobno poubija-li - kazao je Tuti}.
 M. A{.
Pravobraniteljica RS Sla-|ana Kosmajac u ponedje-ljak je pred Op}inskim su-dom u Sarajevu izjavila daRepublika Srpska nije posto-jala do potpisivanja Dejto-nskog mirovnog sporazuma1995. godine te da, prema to-me, kako je rekla, ovaj enti-tet ne mo`e biti odgovoranza zlo~ine po~injene tokomagresije na na{u domovinu,nego je kriva dr`ava BiH!Potvrdio je ovo za „Avaz“Murat Tahirovi}, predsje-dnik Saveza logora{a BiH,koji je prisustvovao ro~i{tu,jednom od brojnih na kojembiv{i logora{i dokazuju odgo-vornost za zlodjela i patnjekojima su bili izlo`eni u ka-zamatima {irom RS i za ko-je je do sada u vi{e slu~ajevapresu|eno u njihovu korist.Tahirovi} smatra da Ko-smajac na ovaj na~in po-ku{ava odbraniti RS, aliovom izjavom istovremenoopovrgava zvani~nike RS,naro~ito Milorada Dodika,koji, kada brani manji bh.entitet od epiteta „genocid-na“ tvorevina, ~esto zna re}ida je RS nastala 1991. godi-ne, prije rata i prije me|una-rodnog priznanja BiH.Tahirovi} ka`e da }e se napredstoje}im novim ro~i{ti-ma po tu`bama logora{a vi-djeti ho}e li Kosmajac osta-ti pri ovim tvrdnjama ili }ezbog izre~ene istine pretrpje-ti odre|ene sankcije.
S. D.
- U slu~aju uvo|enjavi{e stopa, proizvodi na ko-je bi bio smanjen PDV uo-p}e ne bi pojeftinili, jer bitrgovci taj dio cijene zadr-`ali za sebe. Osim toga,otvorila bi se mogu}nostporeznih mahinacija - navo-di se u dokumentu UIO-a.Tako|er, spominje se ipotreba pove}anja porezneadministracije za kontrolute upozorava da za valjanepripreme uvo|enja dvostr-uke stope poreza treba na-jmanje dvije godine!
Mogu}nost mahinacija
UIOBiH: Brojni razlozi za zadr`avanje jedinstvene stope poreza Krajina: Potvrdio razmi{ljanja
Sahranjen ozlogla{eni general JNA
Ad`i} umro bez optu`nice
Pretpostavlja se da je Ad`i} preminuo jo{ u ~etvrtak, 1. marta
@upanijski sud u Osije-ku za Ad`i}em je raspisaopotjernicu zbog genocida,ratnog zlo~ina protiv civi-la, ratnih zarobljenika ibolesnika tokom agresijena Hrvatsku. Ad`i}evu od-govornost za napade naDubrovnik tra`ila je i orga-nizacija „@ene u crnom“.
’@ene u crnom’ tra`ilepodizanje optu`nice
 Ad`i}: Krvnika sahranili  supruga i najbli`i prijatelji 
Pravobraniteljica na su|enju u Sarajevu
RS priznaje da jenastala u Dejtonu
 Dodik: Demantirala ga pravobraniteljica
 F a k  i  m i  l  a n a l  i  z e :   D oa l  j e n o  m i  l  j e n  j e o ma i  m  i  n  i  i  j a ma
OTKRIVAMO
[ta donosi analiza Uprave za indirektno oporezivanje BiH o dvostrukoj stopi
Vi
{
i PDV }e produbiti krizu
Poskupjela bi ve}ina proizvoda, ali i usluge javnih sektora kao {tosu socijalni i zdravstveni
Bankarske kamate bile bi vi{e
 
aktuelno
Dnevni avaz, utorak,6. mart/o`ujak 2012.
3
 Pi{e: Husein ORAHOVAC(huseino
 avaz.ba)
Policija bezpodr{ke
Neki bh. politi~ari ra~unaju - i to s pravom - dabi njihova podr{ka radu policije i pravosu|uzapravo bila podr{ka vlastitom hap{enju
Komentar dana
[ef Policijske misije EUu BiH [tefan Feler (StefanFeller) tvrdi da su „direktoripolicija, policijski komesarii dr`avni tu`ioci posve}eniborbi protiv organiziranogkriminala, korupcije i teror-izma, a za to nemaju dovo-ljnu politi~ku podr{ku“.Stranci u na{oj zemlji ve-oma dobro detektiraju pro-bleme. Nerijetko predlo`e iu~inkovita rje{enja. U ovomslu~aju, dakle, slu~aju po-manjkanja politi~ke podr{keorganima gonjenja i pravo-su|u, Feler ne predla`e nika-kvo rje{enje. Vjerovatno, izpragmati~nih razloga. Nai-me, za pretpostaviti je da i onsam zna da je u ovakvoj po-liti~koj konstelaciji odnosabespredmetno predlagatirje{enja koja bi za rezultat tr-ebala imati potrebnu poli-ti~ku podr{ku radu policije itu`ila{tava. Za{to?Prije svega, op}epoznataje ~injenica da je „cijeli ba-taljon“ bh. politi~ara pro{aoili prolazi kroz sudnice naraznim nivoima sudske vla-sti: po~ev{i od op}inskog,preko kantonalnog, entite-tskog, do dr`avnog nivoa. Ito zbog skoro pa istovjetnihoptu`bi: zloupotreba po-lo`aja i ovlasti. Neki su iz su-dnice iza{li svijetla obraza,neki su pobjegli iz dr`avespa{avaju}i se tako robijanja,tre}i se jo{ „koprcaju“ doka-zuju}i da nisu krivi.Stoga, u naglava~ke posta-vljenom sistemu vrijednostiposve se normalnim doimapomanjkanje politi~ke po-dr{ke radu policije itu`ila{tvima. Jer, ra~unajuneki bh. politi~ari, podr{karadu policije i pravosu|u za-pravo je podr{ka vlastitomhap{enju. A ba{ toliko buda-lastih politi~ara u BiH nema.To {to takav i toliki stupanjegoizma {teti i gra|anima idr`avi BiH, ovu vrstu poli-ti~ara najmanje zanima.
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Ministar finansija FBiH  potvrdio za „Dnevni avaz“; Krajina: Razmi{ljamo da pove}amo PDV!
- Pove}anjem PDV-a po-gor{at }e se ionako katastrofalna nelikvidnost, i time}e se ubrzati ono {to ste ve} postigli - ekonomski kr-ah i dugotrajna socijalna i politi~ka neizvjesnost. Je-dnom rije~ju, neka prestane dr`avni aparat jestidr`avu i uni{tavati narod.
(senad zaimovi})
PORTAL - komentar dana
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati  svakog dana na www.dnevniavaz.ba.
      
 Pitanje:
 Ho}e li Stranka za BiH „pre`ivjeti“  do lokalnih izbora?
Stranka za BiH ne}epre`ivjeti do lokalnih izbora
A) DA 74,90%B) NE 19,85%C) Ne znam5,25%
ABC
404.623
posjetilaca na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er jezabilje`io „Google Analytics“.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
REAKCIJE
Ibrahim Nadarevi}, ratni kraji{ki komandant
Fikretu Abdi}u mjesto jena smetlji{tu historije!
Radi se o potro{enom ~ovjeku, ~ija nedjela govore za njega, smatra Nadarevi}
Izlazak na slobodu poslu`it }e protivnicima BiH za potkusurivanje
Ibrahim Nadarevi}, po-slanik SDA u Predsta-vni~kom domu Federalnogparlamenta i biv{i ministarza bora~ka pitanja u VladiFBiH, prije ta~no godinuizrazio je u izjavi za „Dnevniavaz“ ogor~enje likovanjemElvire Abdi}-Jelenovi},koja je tada najavljiva-la da }e njen otacFikret Abdi} usko-ro iza}i iz zatvora.Abdi}-Jelenovi}bila je u pravu. Fikr-et Abdi} u petak, 9. marta, na}i}e se na slobodi.
Ratni zlo~inac
- Radi se o potpuno po-tro{enom ~ovjeku, koji trebai}i na smetlji{te historije.Nije vrijedan komentiranja,ni on ni njegov izlazak. Nje-gova nedjela govore zanjega. Ne bi trebao nika-ko iza}i iz zatvora - ka`eNadarevi}.Ovaj ratni komandantjedne od brigada Petogkorpusa Armije RBiH iranije je upozora-vao da je nepri-hvatljivo da Fikr-et Abdi} u|e u vla-st, kako se tada{pekuliralo. Danasje jasno da Abdi}uskoro ne}e u vlast. No, su-de}i prema najavama njegovek}erke, ratni zlo~inac mogaobi se vratiti u bh. politiku.Nadarevi}, pak, smatrada bi povratak Abdi}a mogaodonijeti samo djelimi~ne po-djele u Krajini, jer, kakoka`e, „ni Kraji{nici nisu vi{etoliko blesavi“. No, iako jeAbdi}-Jelenovi} najavila mo-gu}i dolazak njenog oca u Ve-liku Kladu{u, Nadarevi} jeubije|en da se ratni zlo~inacne}e vratiti u Krajinu.S druge strane, ako se to idogodi, ovaj federalni poslaniksmatra da povratak Abdi}amo`e poslu`iti samo protivni-cima BiH za potkusurivanje.- To je najve}i domet ko-ji on mo`e dose}i nakon izla-ska iz zatvora. Koristi nemo`e biti nikako. Kada jemogao pomo}i BiH, uradioje ono {to je uradio. Ma, ka-kav dolazak u Krajinu - sma-tra Nadarevi}.
Bora~ka prava
Nadarevi}, biv{i ministarza bora~ka pitanja u VladiFBiH, jedini je ministar u no-vijoj historiji na{e zemlje ko-ji je podnio ostavku zbog ne-slaganja s pojedinim odluka-ma vlastite stranke, SDA. Onje, naime, napustio ministar-sku poziciju onog momentakada su prava iz bora~kogzakona Federacije BiH dobi-li i „autonoma{i“ FikretaAbdi}a.
 F. KARALI]
Ideje o spasu „Agrok-omerca“, koje je prije nekoli-ko mjeseci u Sarajevu preze-ntirala Elvira Abdi}-Jelenovi},a u ~ijoj bi realizaciji zna~ajnomjesto pripalo i njenom ocuFikretu Abdi}u, Ibrahim Na-darevi} naziva smije{nim.- Mislim da su oboje fr-ustrirani i da to nema nika-kve veze s realno{}u - jasanje Nadarevi}.
Nadarevi}: Smije{ne idejeo spasu „Agrokomerca“
 Abdi}: U petak na slobodi  Nadarevi}: Nije trebao nikako izlaziti  iz zatvora
Predstavnici „Turkish Airlinesa“ u Federalnoj vladi
Jedini avion ide na servis
Konstatirano je da je turska kompanija veoma bitan partner 
U Vladi FBiH ju~er jeodr`an sastanak o budu}emradu „BH Airlinesa“, zaje-dni~ke kompanije Federaci-je i „Turkish Airlinesa“.Federalni premijer Ner-min Nik{i} i resorni ministarEnver Bijedi} ugostili su~lana Upravnog odbora„Turkish Airlinesa“ Teme-la Kotila, turskog ambasado-ra u BiH Ahmeta Jildiza(Yildiz) te direktora „BHAirlinesa“ Altana Bujukji-lmaza (Büyükyilmaz).Konstatirano je da je sta-nje u „BH Airlinesu“ veomate{ko s obzirom na dugova-nja kompanije koja iznosevi{e od deset miliona KM.Dogovoreno je da Upravakompanije Vladi dostavi izv-je{taj o radu za pro{lu godi-nu i plan poslovanja za ovu.Premijer Nik{i} je na sa-stanku zaklju~io da je „Turk-ish Airlines“ kao partner ve-oma bitan i da }e Vladau~initi sve {to mo`e da osi-gura potrebna sredstva, na{ta se obavezala ugovorom.Rije~ je o 2.720.000 KM su-bvencija i putni~koj taksikoja iznosi oko ~etiri milio-na maraka godi{nje.„Avaz“ je ju~er objavioda su Turci povukli u Ista-nbul najve}i avion koji je le-tio u sklopu „BH Airlinesa“„airbus A319“. Na ju~er-a{njem sastanku Turci sutvrdili da je rije~ o te-hni~kim razlozima.Flotu „BH Airlinesa“ ~inetri aviona, od kojih su dva naservisu. Trenutno je u fu-nkciji samo jedan avion ATR,koji leti uglavnom za Ista-nbul. Kako saznajemo, tajavion ima jo{ tridesetak satileta prije nego {to bude mo-rao na servis.
G. MRKI]
Turci dolaze na sastanak u Vladu
(Foto: S. Jordamovi})

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ramiza Jamakovic liked this
Margarita Martinac Odanovic liked this
Hemnalina- Hema Tucakovic liked this
Stefana Stefi liked this
Samira Karamovic Spreco liked this
starimost2009 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->