Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
المرأة الجديدة

المرأة الجديدة

Ratings: (0)|Views: 144|Likes:
تأليف: الكسندرا كولونتاي
ترجمة: هنرييت عبودي
دار الطليعة: بيروت
تأليف: الكسندرا كولونتاي
ترجمة: هنرييت عبودي
دار الطليعة: بيروت

More info:

Published by: الاشتراكيون الثوريون on Mar 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

09/26/2013

pdf

text

original

 
1
ةﺪﻳﺪﺠﻟا
 
ةأﺮﻤﻟا
 
 ﻴﻟﺄﺗ ـﻒ
:
يﺎﺘﻧﻮﻟﻮآ
 
اَ رﺪﻨﺴﻜﻟأ
 
ﺔﻤﺟﺮﺗ
:
يدﻮّﺒﻋ
 
ﺖُ ﻴﻳﺮﻨه
 
ﺔﻌﻴﻠﻄﻟا
 
 راد
:
توﺮﻴﺑ
 
ﻲﻧوﺮﺘﻜﻟإ
 
داﺪﻋإ
:
ﻞﺿﺎﻨﻤﻟا
 
ةﺪﻳﺮﺟ
- 
ة
info.a-almounadil.www  
 ﻢﻳﺪﻘﺗ
 
لوﻷا
 
ﻞﺼﻔﻟا
 
ةﺪﻳﺪﺠﻟا
 
ةأﺮﻤﻟا
 
ﻲﻧﺎﺜﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
 
ا
 
قﻼﺧﻷا
 
 و
 
ﺐﺤﻟاةﺪﻳﺪﺠﻟ
 
ﺚﻟﺎﺜﻟا
 
ﻞﺼﻔﻟا
 
ﻲﻘﺒﻄﻟا
 
عاﺮﺼﻟا
 
 و
 
ﻦﻴﺴﻨﺠﻟا
 
ﻦﻴﺑ
 
تﺎﻗﻼﻌﻟا
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬه
 
إ رﺮﺤﺘﻟا
 
ﻞﻴﺒﺳ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﺗﺎﺑﺎﺘآو
 
يﺎﺘﻧﻮﻟﻮآ
 
ارﺪﻨﺴﻜﻟا
 
لﺎﻀﻧ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺖﻄﻠﺳ
 
ﺪﻗ
 
ﺔﻴﻓﺎآ
 
ءاﻮﺿأ
 
ﻦﻜﺗ
 
نةأﺮﻤﻠﻟ
 
يدﺎﺼﺘﻗﻻاو
 
ﻲﺳﺎﻴﺴﻟا،قﻼﺧﻷا
 
دﺪﺼﺑ
 
ﺎهرﺎﻜﻓأ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﺑوﺮﻀﻣ
 
لاﺰﻳ
 
ﺎﻣ
 
 ﻢﻴﺘﻌﺘﻟا
 
نﺈﻓ
 
ةﺪﻳﺪﺠﻟا
 
ﺔﻴﺴﻨﺠﻟا
. 
ةأﺮﻤﻟا
 
 رﺮﺤﺗ
 
عﻮﺿﻮﻣ
 
ﻲﻓ
 
قﻼﻃﻹا
 
ﻰﻠﻋ
 
يﺎﺘﻧﻮﻟﻮآ
 
ﻪﺘﺒﺘآ
 
ﺎﻣ
 
 ﻢهأ
 
ﻦﻣ
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬه
 
ﻞﻌﻟو
 
ﻲﺴﻨﺠﻟا،ﻪﻧﺄﺑ
 
ﻪﻔﺻو
 
ﺢﺼﻴﻟ
 
ﻰﺘﺣ
 "
ﺎﻬﻧﺎﻤﻳإ
 
نﻮﻧﺎﻗ
"
ﺔﻴﺴﻨﺠﻟا
 
ةرﻮﺜﻟا
 
ﻦﻋ،ﻦﻋ
 
ىﺮﺣﻷﺎﺑ
 
 وأ
 "
ةأﺮﻤﻟاةﺪﻳﺪﺠﻟا
"
،ﺔﺳرﺪﻣ
 
ﻲه
 
ةﺪﻳﺪﺠﻟا
 
ةأﺮﻤﻟا
 
ﺎﻬﻨﻣ
 
جﺮﺨﺘﺗ
 
نأ
 
ﻦﻜﻤﻳ
 
ﻲﺘﻟا
 
ةﺪﻴﺣﻮﻟا
 
ﺔﺳرﺪﻤﻟا
 
نﻷ
 
ةرﻮﺜﻟا
. 
 
2
 ﻢﻳﺪﻘﺗ
: 
 ﺘآﺔﻨﺳ
 
بﺎﺘﻜﻟا
 
اﺬه
 
يﺎﺘﻧﻮﻟﻮآ
 
ارﺪﻨﺴﻜﻟأ
 
ﺖﺒ
1918
نأ
 
ﺪﻌﺑ
 
يأ
 
،ﺮﻤﻌﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻦﻴﻌﺑرﻷاو
 
ﺔﺴﻣﺎﺨﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻲهو
 
،فﺮﺼﻟا
 
يﻮﺴﻨﻟا
 
ناﺪﻴﻤﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻀﻳأ
 
ﻞﺑ
 
،ﺐﺴﺤﻓ
 
ﻲﺳﺎﻴﺴﻟا
 
 طﺎﺸﻨﻟا
 
ناﺪﻴﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﻻ
 
ﺔﺠﺿﺎﻧ
 
ﺔﺑﺮﺠﺗ
 
ﺖﻤآار
. 
ﺔﻨﺳ
 
يﺎﺘﻧﻮﻟﻮآ
 
ارﺪﻨﺴﻜﻟأ
 
تﺪﻟو
1872
ﻲﺿارﻷا
 
كﻼﻣ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻠﻴﺒﻧ
 
ةﺮﺳأ
 
ﻲﻓ
 
تﺄﺸﻧو
 
،
.
ﻦـﺳ
 
ﻲـﻓ
 
ﺖﺟوﺰﺗو ﺒﻣﺎﻬﻠهﻷ
 
ﺎﻳﺪﺤﺗ
 
ةﺮﻜ
.
 ﻢﺋاﺪﻟا
 
ﺎﻬﻤﺳا
 
تﺬﺧأ
 
ﻪﻨﻋو
 
،ﺎﺳﺪﻨﻬﻣ
 
ﺎﻬﺟوز
 
نﺎآو
)
يﺎﺘﻧﻮﻟﻮآ
(
ﺔﻴﺋﺎﻬﻧ
 
ةرﻮﺼﺑ
 
ﺔﻴﻠﺨﺘﻣ
 
،
 
ﺎﻬﺗﺮﺳأ
 
 ﻢﺳا
 
ﻦﻋ
)
ﺶﺘﻓﻮـﺘﻧﻮﻣود
.(
نأ
 
ﺖـﺜﺒﻟ
 
ﺎـﻣ
 
 ﻢـﺛ
 
،تاﻮﻨـﺳ
 
ثﻼـﺛ
 
ىﻮـﺳ
 
ﺎـﻬﺟوز
 
ﻊـﻣ
 
 ﻢـﻘﺗ
 
 ﻢـﻟ
 
ﺎـﻬﻨﻜﻟوﻪﻨﻋ
 
ﺖﻠﺼﻔﻧا
. 
ﺔﻨﺳ
 
ﺖﻧﺎآ
1896
ﺎﻬﺗﺎﻴﺣ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻠﺻﺎﻓ
 
ﺔﻨﺳ
 .
 ﺴـﻨﻠﻟ
 
ﻞﻤﻌﻣ
 
ﻲﻓ
 
 مﺎﻌﻟا
 
ﻚﻟذ
 
ﻊﻴﺑر
 
ﺖﻀﻣأ
 
ﺪﻘﻓﺔـﻨﻳﺪﻣ
 
ﻲـﻓ
 
ﺞﻴ
 
تﺪهﺎﺷو
 
،ﺎﻓرﺎﻧ
"
ﺔﻌﻴﺒﻄﻟا
 
ﻰﻠﻋ
"
ﻰـﻠﻋ
 
لﺎـﻤﻌﻟا
 
ﻦـﻣ
 
ﺎـﻔﻟأ
 
 ﺮﺸﻋ
 
ﻲﻨﺛا
 
لﻼﻐﺘﺳا
 
يﺮﺠﻳ
 
ﻒﻴآ
 
لﻮﻘﻟا
 
 زﺎﺟ
 
نإ
 
ةرﻮﺻ
 
ﻊﺸﺑأ
.
ﺔﻴﺴآرﺎﻣ
 
ﺎﻬﻨﻣ
 
 ﺮﺜآأ
 
ﺔﻴﺑﺎهرإو
 
ﺔﻳﻮﺒﻌﺷ
 
ﺬﺌﻧﺁ 
 
ﺎﻬﻟﻮﻴﻣ
 
ﺖﻧﺎآو
.
ﻲـﺘﻟا
 
ﺔـﻠﻴﻠﻘﻟا
 
 رﻮﻬﺸﻟا
 
ﺪﻌﺑ
 
ﻦﻜﻟو
 
ﺔﻴﺴآرﺎﻤﻟاو
 
دﺎﺼﺘﻗﻻا
 
ﺔﺳارد
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺖﻔﻜﻋ
 
،ﺞﻴﺴﻨﻟا
 
ﻞﻤﻌﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﺘﻀﻣأ
.
إ
 
ءﺎﺟوﻲﻓ
 
ﺞﻴﺴﻨﻟا
 
لﺎﻤﻋ
 
باﺮﺿ
 
 مﺎـﻋ
 
 ﺮﺤﺑ
 
ﻲﻓ
 
داﺮﻏوﺮﺘﺑ
1896
ﺎـﻬﺗﺎﻋﺎﻨﻗ
 
 رﻮـﻠﺒﻴﻟ
 
،ﺔـﻠﻣﺎﻋو
 
ﻞـﻣﺎﻋ
 
ﻒـﻟأ
 
نﻮـﺛﻼﺛو
 
ﺔﺘـﺳ
 
ﻪـﻴﻓ
 
كرﺎـﺷ
 
يﺬـﻟاو
 
،
 
ﺔﻨـﺳ
 
ﺎـﻬﻟ
 
لﺎـﻘﻣ
 
لوأ
 
ﺖﺒﺘآو
 
،ﺔﻴﺴآرﺎﻤﻟا
 
 ﺮﻜﺴﻌﻣ
 
ﻰﻟإ
 
ﺖﻠﻘﺘﻧﺎﻓ
 
،ﺔﻴﺋﺎﻬﻧ
 
ةرﻮﺼﺑ
 
ﺔﻴﺟﻮﻟﻮﻳﺪﻳﻹاو
 
ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا
1898
 ﺑﻮﻴﻟوﺮﺑود
 
ﻲﺳوﺮﻟا
 
يرﻮﺜﻟا
 
ﻲﻃاﺮﻗﻮﻤﻳﺪﻟا
 
ىﺪﻟ
 
ﺔﻴﺑﺮﺘﻟا
 
ﺔﻔﺴﻠﻓ
 
ﻦﻋ
 
فﻮ
.
ﻪﺴـﻔﻧ
 
 مﺎـﻌﻟا
 
ﻦـﻣ
 
بﺁ 
 
ﻲﻓو
 
لوﻷ
 
ﺖﻌﻠﻃاو
 
،ﺦﻳروز
 
ﺔﻌﻣﺎﺟ
 
ﻰﻟإ
 
ﺖﺒﺴﺘﻧاو
 
،ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻاو
 
ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻا
 
 مﻮﻠﻌﻟا
 
ﺔﺳارﺪﻟ
 
جرﺎﺨﻟا
 
ﻰﻟإ
 
تﺮﻓﺎﺳ
 
ﺔﻴﺴآرﺎﻣ
 
ترﺎﺻو
 
،غرﻮﺒﻤﺴآﻮﻟ
 
ازورو
 
ﻲﻜﺴﺗوﺎآ
 
لرﺎآ
 
تﺎﺑﺎﺘآ
 
ﻰﻠﻋ
 
ةﺮﻣ
"
ﺔﻴﺴآذﻮﺛروأ
." 
 مﺎﻋ
 
ﻲﻓو
 1899
ﺐﺜآ
 
ﻦﻋ
 
ﺔﻴﻟﺎﻤﻌﻟا
 
ﺔآﺮﺤﻟا
 
سرﺪﺘﻟ
 
اﺮﺘﻠﻜﻧا
 
ﻰﻟإ
 
تﺮﻓﺎﺳ
 
،ﺔآﺮﺤﻟا
 
ﻲﻤﻴﻋﺰﺑ
 
ﺖﻠﺼﺗاو
 
ﺐﻳو
 
ﺲﻳﺮﺗﺎﻴﺑو
 
ﻲﻧﺪﻴﺳ
 
كﺎﻨه
 
ﺔﻴﺑﺎﻔﻟا
 
ﺔﻴآاﺮﺘﺷﻻا،ﺖآردأو
 
ﺎﻬﻠﻣأ
 
بﺎﺧ
 
ﺎﻣ
 
نﺎﻋﺮﺳ
 
ﻦﻜﻟو
 
،ﺪﺣ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎهﺮﻴﺒﻌﺗ،
"
ﺔﻔﻠﺘﺨﻣ
 
ﺔﻐﻟ
 
 ﻢﻠﻜﺘﻧ
 
ﺎﻨﻧأ
."
 ﺣﻼﺻﻹا
 
نﺄﺑ
 
ﺔﻋﺎﻨﻘﻟا
 
ﺎﻬﻳﺪﻟ
 
ﺖﺨﺳروتﺎﺔﻘﻳﺮﻄﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 
ةﺮﺠﻔﺘﻤﻟا
 
ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 
تﺎﻀﻗﺎﻨﺘﻟا
 
ﻞﺣ
 
ﻦﻋ
 
 ﺰﺠﻌﺗ
 
ﺔﻴﻧﻮﻴﻧﻮﻳﺪﻳﺮﺘﻟا
. 
ﺔﻳﺮﺴﻟا
 
ﺔﻳرﻮﺜﻟا
 
ﺔﻴﻟﺎﻤﻌﻟا
 
 طﺎﺳوﻷﺎﺑ
 
ﻞﺼﺘﺘﻟ
 
ﺎﻴﺳور
 
ﻰﻟإ
 
ﺖﺑﺁ 
 
اﺮﺘﻠﻜﻧا
 
ﻦﻣو
 
،لﺎﺼﻔﻧﻻا
 
تﺎﻈﺤﻟ
 
ﺶﻴﻌﺘﻟو
 
ﺔﻴﺴآرﺎﻤﻟا
 
ﻦﻴﺑ
 
ﺔﻴﺨﻳرﺎﺘﻟا
"
ﺔﻴﻋﺮﺸﻟا
"
ﺔﻴﺴآرﺎﻤﻟاو
"
ﺔﻳﺮﺴﻟا
"
،يرﺎﺴﻴﻟا
 
حﺎﻨﺠﻟا
 
ﺐﻧﺎﺟ
 
ﻰﻟإ
 
 مﺰﺤﺑ
 
ﻒﻘﺘﻟو
 
ﺔﻴﺘﻔﻟا
 
ىﻮﻘﻟاو
. 
ﺔﻨﺳ
 
ﻲﻓ
 1901
جرﺎﺨﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﺪﻳﺪﺟ
 
ﻦﻣ
 
ﺖﻠﺣر
 
، وﺎﻜﺑ
 
ﺎﻴﺼﺨﺷ
 
ﺖﻠﺼﺗاو
 
لﻮﺑو
 
غرﻮﺒﻤﺴآﻮﻟ
 
ازورو
 
ﻲﻜﺴﺗ رﺎﻓﻻغﺲﻳرﺎﺑ
 
ﻲﻓ
 
،ﻒﻴﻨﺟ
 
ﻲﻓ
 
فﻮﻧﺎﺨﻴﻠﺒﺑو
 .
ﺔﻨﺳ
 
ﻲﻓو
1903
ﻦﻋ
 
لوﻷا
 
ﺎﻬﺑﺎﺘآ
 
 رﺪﺻ
 "
لﺎﻤﻌﻟا
 
ةﺎﻴﺣﻦﻴﻳﺪﻨﻠﻨﻔﻟا
"
،ﺔﻌﻴﻠﻃ
 
ﺔﻳﺪﻨﻠﻨﻔﻟا
 
ﺎﻳرﺎﺘﻴﻟوﺮﺒﻟا
 
ﻲﻓ
 
ىﺮﺗ
 
ﺖﻧﺎآ
 
ﺎﻬﻧﻷ
 
 ﻢﻬﺗﺎﻤﻈﻨﻤﺑ
 
ﺔﻤﻴﻤﺣ
 
ﺔﻠﺻ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺖﻧﺎآو
 
ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا
 
ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا
 
ﺔﻌﺒﻄﻠﻟ
 
ﺔﻴﻋاوو
 
ﺔﻣﺪﻘﺘﻣ
. 
 ﻣ
 
تﺮﻓﺎﺳ
 
ﻦﻴﺣو
 
ﺔﻨﺳ
 
جرﺎﺨﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﺪﻳﺪﺟ
 
ﻦ
1903
،ﻦﻴﺑ
 
ﻻ
 
ةﺮﻤﻟا
 
ﻩﺬه
 
 مﺪﺘﺤﻣ
 
لﺎﺠﺴﻟا
 
نأ
 
تﺪﺟو
 
ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا
 
تاﻮﻨﺴﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻤآ
 
ﻦﻴﻴﺴآرﺎﻤﻟاو
 
ﻦﻴﻳﻮﺒﻌﺸﻟا،ﺔﻔﺷﻼﺒﻟاو
 
ﺔﻔﺷﺎﻨﻤﻟا
 
ﻦﻴﺑ
 
ﺎﻤﻧإو
 .
ءﺎﻗﺪﺻأ
 
ﺎﻬﻟ
 
نﺎآوﻦﻳﺮﻜﺴﻌﻤﻟا
 
ﻲﻓ
.
ﺔﻳرﻮﺜﻟا
 
 ﻢﻬﺘﺑﻼﺻ
 
ﻰﻟإ
 
 ﺮﻈﻨﻟﺎﺑ
 
ﺔﻔﺷﻼﺒﻟا
 
ﻊﻣ
 
ﺎﻔﻃﺎﻌﺗ
 
 ﺮﺜآأ
 
ﺎﻬﻧﺄﺑ
 
تﺮﻌﺷو،ذﻮﻔﻧ
 
ﻦﻜﻟو
 
 ﺨﻴﻠﺑ
 
ﺔﻴﺼﺨﺷﺔﻔﺷﺎﻨﻤﻟا
 
ﺔﻌﻃﺎﻘﻣ
 
ﻦﻣ
 
ﺎﻬﻌﻨﻣ
 
ﺎﻬﻴﻠﻋ
 
فﻮﻧﺎ
.
ﺔﻴﺳوﺮﻟا
 
ﺔﻴﺴآرﺎﻤﻟا
 
ﻲﺣﺎﻨﺟ
 
ﻼآ
 
ﻊﻣ
 
ﺖﻄﺸﻨﻓ،ﺔﻳرﻮﺜﻟا
 
ﺎﻤﻬﺘﻳﺎﻋد
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﺗﻻﺎﻘﻤﺑ
 
ﺖآرﺎﺷو
. 
 مﺎﻌﻟ
 
ﻲﻣاﺪﻟا
 
 ﺮﻤﺣﻷا
 
 مﻮﻳ
 
ﺎهﺄﺟﺎﻓو
 1905
،ﻩﺎﺠﺗﺎﺑ
 
 مﺪﻘﺘﺗ
 
ﺖﻧﺎآ
 
ةﺮهﺎﻈﺗ
 
سأر
 
ﻰﻠﻋ
 
عرﺎﺸﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻲهو
 
ءﺎﺘﺸﻟا
 
 ﺮﺼﻗ
.
ﻦﻳﺮهﺎﻈﺘﻤﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
تاﻮﻘﻟا
 
ﺖﻀﻘﻧا
 
ﻦﻴﺣو، ﻓ
 
 ﺮﻔﺤﻧا
 
 مﺪﻟا
 
كﺮﺑ
 
ﺪﻬﺸﻣ
 
ﺪﺑﻷا
 
ﻰﻟإ
 
ﺎﻬﺗﺮآاذ
 
ﻲﻰﻋﺮﺼﻟا
 
لﺎﻔﻃﻷاو
 
ﻰﺣﺮﺠﻟاو
 
ﻰﻠﺘﻘﻟا
 
ﺚﺜﺟو
 
ﺔﻟﺎﻴﺨﻟا
 
 طﺎﻴﺳو
 
ﺾﻴﺑﻷا
 
ﺞﻠﺜﻟا
 
ﻰﻠﻋ
. 
ﺎﻬﺴﻔﻧ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﻴﺳور
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻳرﻮﺜﻟا
 
ﺔآﺮﺤﻟا
 
تﺄﻔﻜﻧا
 
ﻲﻣاﺪﻟا
 
ﺪﺣﻷا
 
ﺪﻌﺑ
 
،ﻰﻠﻋ
 
ﺎﻬﻓﻮﻔﺻ
 
 ﻢﻴﻈﻨﺗ
 
تدﺎﻋأو
 
ﺔﻳﺮﺳ
 
 ﺮﺜآأو
 
ﻦﺘﻣأ
 
ﺲﺳأ
.
 ﺮﻟا
 
تﺎﻳرﻮﺜﻟا
 
ﻞﺋاوأ
 
ﻦﻣ
 
يﺎﺘﻧﻮﻟﻮآ
 
 رﺪﻨﺴﻜﻟا
 
ﺖﻧﺎآوﻦﻴﺳرأ
 
ﻲﺋﻼﻟا
 
تﺎﻴﺳوتﻼﻣﺎﻌﻟا
 
ءﺎﺴﻨﻠﻟ
 
يرﻮﺛ
 
 ﻢﻴﻈﻨﺘﻟ
 
ﺲﺳﻷا
.
 مﺎﻋ
 
ﺬﻨﻣ
 
ﺖﺒﻟﺎﻃو
1906
ﻦﻋ
 
ﻼﻘﺘﺴﻣ
 
تﻼﻣﺎﻌﻟا
 
 ﻢﻴﻈﻨﺗ
 
نﻮﻜﻳ
 
ﻻﺄﺑبﺰﺤﻟا،ﺔﻳﻮﺴﻨﻟا
 
ﺔآﺮﺤﻟا
 
نوﺆﺸﺑ
 
ﺺﺼﺨﺘﻣ
 
ﺐﺘﻜﻣ
 
بﺰﺤﻟا
 
ةدﺎﻴﻗ
 
ﻲﻓ
 
ﻞﺑﺎﻘﻤﻟﺎﺑ
 
نﻮﻜﻳ
 
نﺄﺑو
 . 
 
3
 
ﺔﻨﺳ
 
ﻲﻔﺸﻨﻤﻟا
 
حﺎﻨﺠﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﺎﻴﻤﺳر
 
يﺎﺘﻧﻮﻟﻮآ
 
ارﺪﻨﺴﻜﻟا
 
ﺖﻤﻀﻧا
 1906
 ﻣ
 
ﺎﻬﻓﻼﺨﻟلﻮﺣ
 
ﺔﻔﺷﻼﺒﻟا
 
ﻊ
 
ﺔﻟﺄﺴﻣ
 
لﻮﺣو
 
ﺔﻟوﺪﻟا
 
ﺎﻣود
 
ﻲﻓ
 
لﺎﻤﻌﻟا
 
باﻮﻧ
 
ﺔآرﺎﺸﻣ
 
ﺔﻟﺎﺴﻣ رودتﺎﺑﺎﻘﻨﻟا
.
ﺔﻨﺳ
 
ﻲﻓو
1908
تﺮﻄﺿا
 
ﻦﻴﺘﻤآﺎﺤﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﺑﻮﻠﻄﻣ
 
ﺖﻧﺎآ
 
ﺎﻬﻧﻷ
 
ﺎﻴﺳور
 
ةردﺎﻐﻣ
 
ﻰﻟإ
:
ﺞﻴﺴﻨﻟا
 
تﻼﻣﺎﻋ
 
 ﻢﻴﻈﻨﺘﺑ
 
ﺎﻬﻣﺎﻴﻘﻟ
 
ﻰﻟوﻷا،ﺔﻴﻧﺎﺜﻟاو
 
 ﻢﺳﺎﺑ
 
ﺎﻬﺗرﺪﺻأ
 
ﺔﺳاﺮآ
 
ﻲﻓ
 
ةرﻮﺜﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﺎﻬﺗﻮﻋﺪﻟ
"
ﺔﻴآاﺮﺘﺷﻻاو
 
اﺪﻨﻠﻨﻓ
."
 مﺎﻋ
 
ﻦﻣ
 
 ﺮﺠﻬﻤﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺖﺷﺎﻋو
1908
 مﺎﻋ
 
ﻰﻟإ
 1917.
ﻦﻳرﻮﻬﺸﻤﻟا
 
ﺎﻬﻴﺑﺎﺘآ
 
ترﺪﺻأو
":
ﺔﻳﻮﺴﻨﻟا
 
ﺔﻟﺄﺴﻤﻠﻟ
 
ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 
ﺲﺳﻷا
"
 و
"
ﺔﻣﻮﻣﻷاو
 
ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا
)"100
ﺔﺤﻔﺻ
 .(
ﻲﻜﻴﺠﻠﺒﻟا
 
بﺰﺤﻟاو
 
ﻲﻧﺎﻤﻟﻷا
 
بﺰﺤﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﺖﻤﺘﻧا
 
جرﺎﺨﻟا
 
ﻲﻓو،ﺦﻟا
 
، و
 
اﺮﺴﻳﻮﺳو
 
اﺮﺘﻠﻜﻧاو
 
ﺎﺴﻧﺮﻓو
 
ﺎﻴﻧﺎﻤﻟأ
 
ﻦﻣ
 
ﻞآ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﻃﺎﺸﻧو
 
ﺎﻬﻤﻠﻘﺑ
 
ﺖﻠﺿﺎﻧوكﺮﻤﻧاﺪﻟاو
 
ﺎﻴﻟﺎﻄﻳاو
 
ﺎﻜﻴﺠﻠﺑﺞﻳوﺮﻨﻟاو،ﻦﻴﺑ
 
ﺔﻴﻜﻳﺮﻣﻷا
 
ةﺪﺤﺘﻤﻟا
 
تﺎﻳﻻﻮﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﻰﺘﺣو
 1915
 و
 1916. 
ﺔﻴﻧﻮﻜﻟا
 
بﺮﺤﻟا
 
ءﺎﻨﺛأ
 
ﺎﻴﻧﺎﻤﻟأ
 
ﻲﻓ
 
ﺖﻠﻘﺘﻋا
 
ﺪﻗو
 
،ﺪﻳﻮﺴﻟا
 
ﻰﻟإ
 
تدﺮﻃو
 
،ﺔﻤﻬﺘﺑ
 
ﺪﻳﺪﺟ
 
ﻦﻣ
 
ﺖﻠﻘﺘﻋا
 
ﺚﻴﺣ
 
ﺔﻳﺮﻜﺴﻌﻟا
 
ﺔﻋﺰﻨﻟا
 
ةأوﺎﻨﻣ
. 
ﺔﻨﺳ
 
ﻲﻓ
 1915
 ﺷﻼﺒﻟا
 
ﻰﻟإ
 
 ﻢﻈﻨﺘﻟ
 
ﺔﻔﺷﺎﻨﻤﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﺖﻠﺼﻔﻧا
 
ﺔﻔ،ةدﺎﻘﻟا
 
ﻦﻣ
 
دﺪﻋ
 
ﻊﻣ
 
ﺖﻠﻘﺘﻋاو
 
ﻲﻜﺴﻧﺮآ
 
ﺔﻣﻮﻜﺣ
 
 مﺎﻳأ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻔﺷﻼﺒﻟا
.
بﺰﺤﻠﻟ
 
ﺔﻳﺰآﺮﻤﻟا
 
ﺔﻨﺠﻠﻟا
 
ﻲﻓ
 
اﻮﻀﻋ
 
ﺖﻧﺎآ
 
 ﺮﺑﻮﺘآأ
 
ةرﻮﺛ
 
 مﺎﻴﻗ
 
ﻦﻴﺣوﻲﻔﺸﻠﺒﻟا،ﺔﻳرﻮﺛ
 
ﺔﻣﻮﻜﺣ
 
لوأ
 
ﻲﻓ
 
ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 
ﺔﻔﻋﺎﺴﻤﻟا
 
نوﺆﺸﻟ
 
ﺐﻌﺸﻟا
 
ﺔﻴﺿﻮﻔﻣ
 
ﺖﻟﻮﺗو
 .
ﺎﻬﻨﻜﻣأو،اﺬه
 
ﺎﻬﺒﺼﻨﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﻲهو،ﻦﻣ
 
ﺔﻠﻤﺟ
 
ﻖﻘﺤﺗ
 
نأ
 
تﺎﺣﻼﺻﻹاﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺟﻻا
 
،يﺰآﺮﻤﻟا
 
ﺐﺘﻜﻤﻟا
 
ءﺎﺸﻧإ
 
ﺎﻬﻤهأو
 
ﺔﻟﻮﻔﻄﻟاو
 
ﺔﻣﻮﻣﻷا
 
ﺔﻳﺎﻋﺮﻟ، ﻣﺎﻌﻟا
 
ءﺎﺴﻨﻟا
 
لﺎﻔﻃأ
 
ءاﻮﻳﻹ
 
ﺔﻳرﺎﻬﻨﻟا
 
ﺔﻧﺎﻀﺤﻟا
 
 رود
 
ءﺎﺸﻧإو
 
ﻼت،ﻞﺋﺎﺳو
 
 ﺮﻴﻓﻮﺗو
 
ءﺎﺴﻨﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﻚﻟذ
 
ﻲﻓ
 
ﻦﺒﻏﺮﺗ
 
ﻦﻤﻟ
 
ﻞﻤﺤﻟا
 
ﻊﻨﻣ
. 
 مﺎﻋ
 
ﻦﻣ
 
ءاﺪﺘﺑاو
 1920
بﺰﺤﻠﻟ
 
ﻲﺋﺎﺴﻨﻟا
 
عﺎﻄﻘﻟا
 
ﻦﻋ
 
ﺔﻟوﺆﺴﻤﻟا
 
يﺎﺘﻧﻮﻟﻮآ
 
ﺖﺤﺒﺻأ
 .
ﻲﻣﺎﻋ
 
ﻲﻓو
1921-1922
 ﻢﺳﺎﺑ
 
ﺔﻓوﺮﻌﻤﻟا
 
ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا
 
ﺔآﺮﺣ
 
ﺖﻤﻋﺰﺗ
 "
ﺔﻴﻟﺎﻤﻌﻟا
 
ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا
"
،ﺔﻴﻃاﺮﻗوﺮﻴﺒﻟا
 
 روﺪﺑ
 
تدﺪﻧو
 
،
 
 ﺮﻴﻴﺴﺗ
 
ﻲﻓ
 
تﺎﺑﺎﻘﻨﻟا
 
 رود
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺖﺤﻟأوجﺎﺘﻧﻹا
.
 مﺎﻋ
 
ﺪﻘﻌﻨﻤﻟا
 
بﺰﺤﻠﻟ
 
 ﺮﺸﻋ
 
يدﺎﺤﻟا
 
 ﺮﻤﺗﺆﻤﻟا
 
نادأ
 
ﻦﻴﺣو
1922
ﺔﻴﻟﺎﻤﻌﻟا
 
ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا
، رﺎﺠﺗ
 
ﺔﻠﺜﻤﻤآ
 
ﺞﻳوﺮﻨﻟا
 
ﻰﻟإ
 
يﺎﺘﻧﻮﻟﻮآ
 
ارﺪﻨﺴﻜﻟا
 
ﺔﻳﺰآﺮﻤﻟا
 
ﺔﻨﺠﻠﻟا
 
تﺪﻌﺑأ
 
ﺔﻳﻲﺗﺎﻴﻓﻮﺴﻟا
 
دﺎﺤﺗﻺﻟ،ﺔﻴﺣﻼﺼﻟا
 
ﺔﻘﻠﻄﻣ
 
ﺔﺿﻮﻔﻣ
 
ةﺮﻳزﻮآ
 
 ﻢﺛ
 . 
ﻦﻴﻟﺎﺘﺳ
 
نﺎآو
 
، مﺎﻋ
 
ﻦﻣ
 
ءاﺪﺘﺑا
 1923
،أﺪﺑ
 
ﺪﻗ
 
ﺊﻴﻬﻳﻦﻴﻨﻴﻟ
 
ﺔﻓﻼﺨﻟ
 
ﻪﺴﻔﻧ
 .
تأﺪﺑ
 
ﻪﻨﻣ
 
ﺾﻳﺮﺤﺘﺑو
 
ﻲﻨﺒﺗ
 
ﻲﻋﺪﺗ
 
ﺔﻴﺴﻨﺠﻟا
 
تﻼﻜﺸﻤﻟاو
 
جاوﺰﻟاو
 
ةﺮﺳﻷا
 
ﻦﻋ
 
تﻻﺎﻘﻤﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻠﺴﻠﺳ
 
 ﺮﺸﻨﺗ
 
اﺪﻓاﺮﺒﻟا
 
ﺔﻔﻴﺤﺻيﺎﺘﻧﻮﻟﻮآ
 
ءارﺁ ،ﻲﻓ
 
ﺎﻬهﻮﺸﺗ
 
ﺎﻬﻨﻜﻟو
 
 رﻮﻔﻨﻟا
 
 ﺮﻴﺜﻳ
 
ﺪﺣ
 
ﻰﻟإ
 
ﻊﻗاﻮﻟا
 .
ﺞﻳوﺮﻨﻟا
 
ﻦﻣ
 
 رﻮﻔﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
يﺎﺘﻧﻮﻟﻮآ
 
تدﺎﻋو،ﻖﻴﻘﺤﺗ
 
ﺔﻨﺠﻟ
 
 مﺎﻣأ
 
ﺖﻠﺜﻣو،ﺎﻴﺼﺨﺷ
 
ﻦﻴﻟﺎﺘﺳ
 
ﺔﻠﺑﺎﻘﻣ
 
ﺖﺒﻠﻃ
 
 ﻢﺛ
 .
ﺔﻠﺑﺎﻘﻤﻟا
 
 ﺮﺛا
 
ﻰﻠﻋو،تﻻﺎﻘﻣ
 
ﺖﻔﻗﻮﺗ
 
اﺪﻓاﺮﺒﻟا،ﺎﻬﻘﻴﻘﺤﺗ
 
ﺔﻴﺑﺰﺤﻟا
 
ﺔﻨﺠﻠﻟا
 
ﺖﻘﻠﻋو
 .
ﺐﻧﺎﺟ
 
ﻰﻟإ
 
 زﺎﻴﺤﻧﻼﻟ
 
يﺎﺘﻧﻮﻟﻮآ
 
ﺐﻧﺎﺟ
 
ﻦﻣ
 
ةﻮﻄﺧ
 
لوأ
 
ﻚﻠﺗ
 
ﺖﻧﺎآوﻦﻴﻟﺎﺘﺳ
.
 ﻋ
 
ﻲﻓو مﺎ
1925
ﺪﻗ
 
ﻦﻴﻨﻴﻟ
 
نﺎآ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﻞﺋﺎﺳﺮﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻋﻮﻤﺠﻣ
 
بﺰﺤﻟا
 
تﺎﻇﻮﻔﺤﻣ
 
يﺎﺘﻧﻮﻟﻮآ
 
ﺖﻤﻠﺳ
 
بﺮﺤﻟا
 
ءﺎﻨﺛأ
 
ﺎﻬﻴﻟإ
 
ﺎﻬﺑ
 
ﺚﻌﺑ،ﻪﻧﺄﺑ
 
ﻲﻜﺴﺗوﺮﺗ
 
ﻦﻴﻨﻴﻟ
 
ﻒﺼﻳ
 
ﺎهاﺪﺣأ
 
ﻲﻓو
 "
ددﺮﺘﻣ
 
 ﺮﺼﻨﻋ
"
 و
"
 طرﻮﺘﻟا
 
 ﺮﻄﺨﻟا
 
ﻦﻣﻪﻌﻣ
."
 مﺎﻋ
 
ﻲﻓو
1926
 ﻢﻀﻨﺗ
 
نأ
 
ﺖﻀﻓر
 
إﻲﻜﺴﺗوﺮﺗ
 
ﺎﻬﻠﻜﺷ
 
ﻲﺘﻟا
 
ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا
 
ﻰﻟ
.
 مﺎﻋ
 
ﻲﻓو
1930
ﺖﻔﻗو
 
ﺐﻧﺎﺟ
 
ﻰﻟإاﺪﻓاﺮﺒﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻤﻬﺗﺮﺸﻧ
 
ﻦﻴﻟﺎﻘﻣ
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻨﻠﻋ
 
ﻦﻴﻟﺎﺘﺳ
 . 
ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا
 
ةﺎﻴﺤﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺎﻴﺋﺎﻬﻧ
 
يﺎﺘﻧﻮﻟﻮآ
 
ﺖﺒﺤﺴﻧاو
 
،ﻲﺳﺎﻣﻮﻠﺑﺪﻟا
 
ﻞﻤﻌﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﺖﻓﺮﺼﻧاو
 
،ﺖﻣﺎﻗأ
 
ﺚﻴﺣ
 
 مﺎﻋ
 
ﻦﻣ
 
ﺎهدﻼﺒﻟ
 
ةﺮﻴﻔﺴآ
 
ﺪﻳﻮﺴﻟا
 
ﻲﻓ
1930
 مﺎﻋ
 
ﻰﻟإ
 1945.
ﻰﻟإ
 
ﺖﻌﺟر
 
ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا
 
ﺔﻴﻧﻮﻜﻟا
 
بﺮﺤﻟا
 
ﺐﻘﻋو ﻮﻜﺳﻮﻣ، و
 
ﻰﺘﺣ
 
ﺔﻨﻴﻧﺄﻤﻃو
 
نﺎﻣأ
 
ﻲﻓ
 
ﺖﺷﺎﻋو
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻬﺗﺎﻓ
9
 راذﺁ 
 1952
ﻦﻴﻧﺎﻤﺜﻟا
 
 ﺰهﺎﻨﻳ
 
 ﺮﻤﻋ
 
ﻦﻋ
 . 
ﻰﻨﻌﻣ
 
ﻦﻣ
 
ﺔﻤﻠﻜﻟا
 
ﻲﻓ
 
ﺎﻣ
 
ﻞﻜﺑ
 
ةرﺮﺤﺘﻣ
 
ةأﺮﻣا
 
يﺎﺘﻧﻮﻟﻮآ
 
ارﺪﻨﺴﻜﻟا
 
ﺖﻧﺎآ
 
ﺪﻘﻟ
 
،ﺎﻬﻧأ
 
ﻰﻠﻋ
 
ةوﻼﻋ
 
ﺔﻠﺿﺎﻨﻣ
.
ﺔﻴﺳﺎﻴﺴﻟا
 
ﺎهرﺎﻜﻓأ
 
ﻦﻋ
 
ﺔﻠﻘﺘﺴﻣ
 
ﺔﻴﻔﻃﺎﻌﻟا
 
ﺎﻬﺗﺎﻴﺣ
 
ﻦﻜﺗ
 
 ﻢﻟو
.
 ﺮﻜﻔﺗ
 
ﺎﻤآ
 
ﺶﻴﻌﺗ
 
نأ
 
ﺖﻟوﺎﺣ
 
ﺪﻗو،
 
ﻦﻋ
 
ﺎهرﻮﺼﺗ
 
ﺐﺴﺤﺑو
"
ةﺪﻳﺪﺠﻟا
 
ةأﺮﻤﻟا
"
، ﻤﻟا
 
ﺔﻘﺘﻌﻨﻤﻟا
 
ةأﺮ
.
ﺔﻧﺎﻜﻤﻟا
 
ﻲﻄﻌﺗ
 
ﻼﻴآ
 
ﺎﻬﻌﺳﻮﺑ
 
ﺎﻣ
 
ﺖﻟﺬﺑ
 
ﺪﻗوﺎﻬﺒﻠﻗ
 
ﻞﻏاﻮﺸﻟ
 
ﺎﻬﺗﺎﻴﺣ
 
ﻲﻓ
 
ﻰﻟوﻷا
.
لﺎﻤﺠﻟا
 
ﻰﻬﺘﻨﻣ
 
ﻲﻓ
 
ةأﺮﻣﺎآ
 
ﺖﻧﺎآو،ﺔﻘﻴﻧأو
 
ﺔﻔﻘﺜﻣ
 
،ﺔهﻮﻔﻣ
 
ﺔﺒﻴﻄﺧو
 
تﺎﻐﻟ
 
ةﺪﻋ
 
ﻦﻘﺘﺗ
.
يﺮﺴﻟا
 
لﺎﻀﻨﻟا
 
تاﺮﺘﻓ
 
ءﺎﻨﺛأ
 
ﺔﻴﻣاﺮﻐﻟا
 
ﺎﻬﺗﺎﻗﻼﻋ
 
ﻦﻋ
 
ﺎﻬﺗﺎﻴﺣ
 
ﻦﻋ
 
ﺔﻋﻮﺿﻮﻤﻟا
 
 ﺮﻴﺴﻟا
 
 ﻢﺘﻜﺘﺗو
.
ﻞﺑﺎﻘﻤﻟﺎﺑو،ﻊﻣ
 
ﺎﻬﺘﺼﻗ
 
نﺈﻓ
 
 ﻮﻜﻨﺒﻳد
 
ﻞﻓﺎﺑ
 
،ﻖﻴﻄﻠﺒﻟا
 
ةرﺎﺤﺑ
 
 ﻢﻴﻋزو
 
ةرﻮﺜﻟا
 
لﺎﻄﺑأ
 
ﺪﺣأ
 
،ةرﻮﻬﺸﻣ
 .
ﻪﺘﺒﺣأ
 
ﺪﻘﻓ ﺮﻴﺜﻜﺑ
 
ﺎﻬﻨﻣ
 
ﺎﻨﺳ
 
 ﺮﻐﺻأ
 
نﺎآ
 
ﻪﻧأ
 
 ﻢﻏر
.
لﺎﻤﺠﻟا
 
ﻊﺋار
 
ﻞﺟﺮآ
 
نﺎآو،ﻲﺣﻼﻓ
 
ﻞﺻأ
 
ﻦﻣو
 .
ﻪﻌﻣ
 
ﺖﺷﺎﻋ
 
ﺪﻗوﻷ
 
ةﺮﺣ
 
ﺔﻗﻼﻋﻦﻣﺰﻟا
 
ﻦﻣ
 
ﺪﻣ
.
ﺔﻘﺒﺴﻤﻟا
 
ءارﻵاو
 
 مﺎﻜﺣﻷا
 
نأ
 
ﻰﻟإ
 
 ﺮﻈﻨﻟﺎﺑ
 
ﻦﻜﻟو،ﻰﻠﻋ
 
يﺎﺘﻧﻮﻟﻮآ
 
ﺎﻬﺘﺑرﺎﺣ
 
ﻲﺘﻟا
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->