Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1063_thiet_ke_va_mo_phong_thang_may_voi_plc_s7-300

1063_thiet_ke_va_mo_phong_thang_may_voi_plc_s7-300

Ratings: (0)|Views: 11 |Likes:
Published by Son Van Nguyen

More info:

Published by: Son Van Nguyen on Mar 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2012

pdf

text

original

 
 §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i
Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com
I.Môc lôc
Môc lôc.....................................................................................................................1Ch¬ng I: Nghiªn cøu ph©n tÝch cÊu tróc thang m¸y..................................................2I. Giíi thiÖu thang m¸y.............................................................................................2II. Ph©n lo¹i thang m¸y............................................................................................51. Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng................................................................................52. Ph©n lo¹i theo tèc ®é dÞch chuyÓn..................................................................63. Ph©n lo¹i theo t¶i träng...................................................................................64. Ph©n lo¹i theo vÞ trÝ ®Æt bé kÐo têi..................................................................65. Theo thèng vËn hµnh.................................................................................6III. Trang thiÕt bÞ c¬ khÝ cña thang m¸y....................................................................71. Tæng thÓ c¬ khÝ thang m¸y.............................................................................72. ThiÕt bÞ l¾p ®Æt trong buång m¸y ...................................................................73. ThiÕt bÞ l¾p trong giÕng thang m¸y.................................................................94. ThiÕt bÞ l¾p ®Æt trong hè giÕng thang m¸y......................................................95. C¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh trong giÕng thang..........................................................105.1 Ray dÉn híng..........................................................................................105.2 Gi¶m chÊn...............................................................................................106. Cabin vµ c¸c thiÕt bÞ liªn quan......................................................................106.1 Khung cabin............................................................................................106.2 Ngµm dÉn híng.......................................................................................106.3 thèng treo ca bin................................................................................106.4 Buång cabin..........................................................................................116.5 thèng cöa cabin cöa tÇng.............................................................117. HÖ thèng c©n b»ng trong thang m¸y..............................................................117.1 §èi träng.................................................................................................117.2 XÝch c¸p c©n b»ng...............................................................................127.3 C¸p n©ng..................................................................................................127.4 kÐo têi................................................................................................128. ThiÕt bÞ an toµn c¬ khÝ..................................................................................138.1 Phanh h·m ®iÖn : ................................................................................138.2 Phanh b¶o hiÓm : ................................................................................139. C¶m biÕn vÞ trÝ...............................................................................................14IV. HÖ thèng m¹ch ®iÖn cña thang m¸y..................................................................161. M¹ch ®éng lùc:............................................................................................162. M¹ch ®iÒu khiÓn:..........................................................................................163. M¹ch tÝn hiÖu:..............................................................................................174. M¹ch chiÕu s¸ng: ........................................................................................175. M¹ch an toµn:...............................................................................................17Ch¬ng II: kh¶o s¸t ®Æc tÝnh cña thang m¸y vµ c¸c yªu cÇu ®iÒu khiÓn...................17a. Kh¶o s¸t ®Æc ®iÓm cña thang...............................................................................17b. TÝnh chän c«ng suÊt ®éng c¬ chuyÒn ®éng thang m¸y ......................................21c. C¸c hÖ truyÒn ®éng dïng trong thang m¸y..........................................................25d. §Æc ®iÓm ®Æc trng cho chÕ ®é lµm viÖc cña hÖ truyÒn ®éng thang m¸y..............26e. ¶nh hëng cña tèc ®é, gia tèc vµ ®é giËt ®èi víi hÖ truyÒn ®éng thang m¸y.........27f. Dõng chÝnh x¸c buång thang...............................................................................28g. hÖ biÕn tÇn ®éng c¬ vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn pLc................................................32
 Svth: Do·n Hoµng Mai 
1
Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
 
 §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i
Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com
1. s¬ ®å khèi cña hÖ biÕn tÇn ®éng c¬ .............................................................332. Giíi thiÖu vÒ biÕn tÇn 3g3mv cña omron......................................................331.1 §Æt vÊn ®Ò................................................................................................331.2 Tæng quan biÕn tÇn 3G3MV chøc n¨ng ho¹t ®éng.......................342........................................................................................................................352.1 .................................................................................................................35ch¬ng III: x©y dùng hÖ thèng ®iÒu khiÓn vµ lËp tr×nh ®iÒu khiÓn thang m¸y...........35I. Ph¬ng ph¸p m¹ch tr×nh tù............................................................................35II. Tæng hîp m¹ch tr×nh tù........................................................................................37III. X©y dùng c¸c khèi chøc n¨ng chÝnh cña thang...................................................381. X¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu phôc vô vµ lu gi÷ c¸c yªu cÇu ®ã...............................392. bµi to¸n x¸c ®Þnh vÞ trÝ hiÖn t¹i cña buång thang...........................................393. Bµi to¸n x¸c ®Þnh hµnh tr×nh hiÖn t¹i cña buång thang(®ang n©ng hay ®angh¹).......................................................................................................................394. N©ng buång thang...................................................................................395. §iÒu khiÓn dõng buång thang......................................................................396. Bài to¸n ®ãng më cöa...................................................................................427. Bµi to¸n ®iÒu khiÓn ®Ìn vµ qu¹t buång thang................................................458. Bµi to¸n xö lý c¸c sù cè x¶y ra ®èi víi thang................................................45IV. PLC ...................................................................................................................452.2 ®å tæng qu¸t cña PLC..........................................................................462.3 CÊu tróc bé nhí cña CPU.........................................................................492.4 Vßng quÐt ch¬ng tr×nh..........................................................................512.4 Kü thuËt lËp tr×nh......................................................................................522.5 Ng«n ng÷ lËp tr×nh..................................................................................55ch¬ng IV: x©y dùng m« h×nh m« pháng thang m¸y................................................56I. X¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò pháng.........................................................................56II. X©y dùng kÕt cÊu cho m« h×nh m« pháng............................................................56III. X©y dùng ho¹ch pháng kiÓm nghiÖm trªn thùc tÕ..............................56
Ch¬ng I: Nghiªn cøu ph©n tÝch cÊu tróc thang m¸y
I.Giíi thiÖu thang m¸y
Thang m¸y lµ thiÕt bÞ vËn t¶i dïng ®Ó chë ngêi vµ hµng ho¸ theo ph¬ng th¼ng®øng hoÆc nghiªng mét gãc nhá h¬n 15
0
so víi ph¬ng th¼ng ®øng theo mét tuyÕn ®·®Þnh s½n.Thang m¸y vµ m¸y n©ng ®îc sö dông réng r·i trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt cñanÒn kinh tÕ quèc d©n nh trong ngµnh khai th¸c hÇm má,trong ngµnh x©y dùng,luyÖn
 Svth: Do·n Hoµng Mai 
2
Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
 
 §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i
Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com
kim,c«ng nghiÖp nhÑ…ë nh÷ng n¬i ®ã thang m¸y vµ m¸y n©ng ®îc sö dông ®Ó vËnchuyÓn hµng ho¸,s¶n phÈm,®a c«ng nh©n tíi n¬i lµm viÖc cã ®é cao kh¸c nhau…Nã®· thay thÕ cho søc lùc cña con ngêi vµ mang l¹i n¨ng suÊt cao.H×nh d¸ng tæng thÓcña thang m¸y ®îc giíi thiÖu t¹i h×nh 1.H×nh 1.1 : h×nh d¸ng tæng thÓ cña thang m¸yTrong sinh ho¹t d©n dông,thang m¸y ®îc l¾p ®Æt vµ sö dông réng r·i trong c¸ctoµ nhµ cao tÇng,trong c¸c kh¸ch s¹n,siªu thÞ,c«ng së vµ trong c¸c bÖnh viÖn….HÖthèng thang m¸y ®· gióp con ngêi tiÕt kiÖm ®îc nhiÒu thêi gian vµ søc lùc…
 Svth: Do·n Hoµng Mai 
3
Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->