Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1732_giaotrinhplc

1732_giaotrinhplc

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Son Van Nguyen

More info:

Published by: Son Van Nguyen on Mar 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2012

pdf

text

original

 
dieukhientudong.net
Giaùo trình PLC Boä moân Ñieàu khieån töï ñoäng
 ThS. Leâ Vaên Baïn -----------S7200-S7300----------KS. Leâ Ngoïc Bích Trang
1
Chöông 1: TOÅNG QUAN VEÀ PLC
1.1
 
GIÔÙI THIEÄU VEÀ PLC (Programmable Logic Control)
 
(Boä ñieàu khieån logic khaûtrình)Hình thaønh töø nhoùm caùc kyõ sö haõng General Motors naêm 1968 vôùi yù töôûng ban ñaàulaø thieát keá moät boä ñieàu khieån thoûa maõn caùc yeâu caàu sau:
 
Laäp trình deã daøng, ngoân ngöõ laäp trình deã hieåu.
 
Deã daøng söûa chöõa thay theá.
 
OÅn ñònh trong moâi tröôøng coâng nghieäp.
 
Giaù caû caïnh tranh.Thieát bò ñieàu khieån logic khaû trình (PLC: Programmable Logic Control) (hình 1.1)laø loaïi thieát bò cho pheùp thöïc hieän linh hoaït caùc thuaät toaùn ñieàu khieån soá thoâng qua moätngoân ngöõ laäp trình, thay cho vieäc theå hieän thuaät toaùn ñoù baèng maïch soá.Hình 1.1Nhö vaäy, vôùi chöông trình ñieàu khieån trong mình, PLC trôû thaønh boä ñieàu khieån soá nhoû goïn, deã thay ñoåi thuaät toaùn vaø ñaëc bieät deã trao ñoåi thoâng tin vôùi moâi tröôøng xungquanh (vôùi caùc PLC khaùc hoaëc vôùi maùy tính). Toaøn boä chöông trình ñieàu khieån ñöôïc löunhôù trong boä nhôù PLC döôùi daïng caùc khoái chöông trình (khoái OB, FC hoaëc FB) vaø thöïchieän laëp theo chu kyø cuûa voøng queùt.
 
dieukhientudong.net
Giaùo trình PLC Boä moân Ñieàu khieån töï ñoäng
 ThS. Leâ Vaên Baïn -----------S7200-S7300----------KS. Leâ Ngoïc Bích Trang
2
Hình 1.2Ñeå coù theå thöïc hieän ñöôïc moät chöông trình ñieàu khieån, taát nhieân PLC phaûi coù tínhnaêng nhö moät maùy tính, nghóa laø phaûi coù moät boä vi xöû lyù (CPU), moät heä ñieàu haønh, boä nhôùñeå löu chöông trình ñieàu khieån, döõ lieäu vaø caùc coång vaøo/ra ñeå giao tieáp vôùi ñoái töôïng ñieàukhieån vaø trao ñoåi thoâng tin vôùi moâi tröôøng xung quanh. Beân caïnh ñoù, nhaèm phuïc vuï baøitoaùn ñieàu khieån soá, PLC coøn caàn phaûi coù theâm caùc khoái chöùc naêng ñaëc bieät khaùc nhö boäñeám (Counter), boä ñònh thì (Timer) … vaø nhöõng khoái haøm chuyeân duïng.
PROGRAMMABLECONTROLLER 
IsolationBarrier IsolationBarrier 
CentralProcessor 
roramdataLow Voltage
AC Power 
Output
DC Power or 
CommunicationsPort
Input
 
dieukhientudong.net
Giaùo trình PLC Boä moân Ñieàu khieån töï ñoäng
 ThS. Leâ Vaên Baïn -----------S7200-S7300----------KS. Leâ Ngoïc Bích Trang
3
Hình 1.3
Heä thoáng ñieàu khieån söû duïng PLC
Hình 1.4
 Heä thoáng ñieàu khieån duøng PLC 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->