Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ALÜMİNYUM, KAĞIT VE CAM ELYAF PETEK YAPILI KOMPOZİTLERİN ÜRETİM TEKNİKLERİ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

ALÜMİNYUM, KAĞIT VE CAM ELYAF PETEK YAPILI KOMPOZİTLERİN ÜRETİM TEKNİKLERİ VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Ratings: (0)|Views: 138 |Likes:

More info:

Published by: Alper Emin Türkoğlu on Mar 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2012

pdf

text

original

 
DEÜ MÜHEND
İ
SL
İ
K FAKÜLTES
İ
 FEN ve MÜHEND
İ
SL
İ
K DERG
İ
S
İ
 Cilt:
4
Say
ı
:
3
sh. 113-123
Ekim
200
2
 ALÜM
İ
NYUM, KA
Ğ
IT VE CAM ELYAF PETEK YAPILI KOMPOZ
İ
TLER 
İ
NÜRET
İ
M TEKN
İ
KLER 
İ
VE MEKAN
İ
K ÖZELL
İ
KLER 
İ
N
İ
N ARA
Ş
TIRILMASI
(PRODUCTION TECHNICS OF HONEYCOMB FROM ALUMINUM,GLASS FIBER AND PAPER COMPOSITES AND INVESTIGATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES)
Nurettin ARSLAN*, Mete Onur KAMAN*ÖZET/
 ABSTRACT 
Petekli kompozit yap
ı
lar, özellikle çarpma sonucu ortaya ç
ı
kan enerjinin absorbe edildi
ğ
i yüksek mekanik dayan
ı
m gerektiren konstrüksiyonlarda kullan
ı
l
ı
r. Oldukça hafif sistemler elde etmek için,sandviç yap
ı
lar 
ı
n iç ve d
ış
tabakalar 
ı
aras
ı
na bu petekli yap
ı
lar yerle
ş
tirilir. Tabakalar aras
ı
na petekliyap
ı
n
ı
n yerle
ş
tirilmesi, yap
ı
n
ı
n atalet momentinin ve e
ğ
ilme dayan
ı
m
ı
n
ı
n artmas
ı
n
ı
sa
ğ
lar. Ondüleedilmi
ş
plakalar 
ı
n birle
ş
tirilmesi sonucu elde edilen petek yap
ı
l
ı
hücreler, sandviç yap
ı
lar 
ı
n iç (dolgu)malzemesini olu
ş
turur. Bu çal
ış
mada, alüminyum folyo (ticari alüminyum, 3000 serisi alüminyumala
şı
m
ı
), polyerster reçine emdirilmi
ş
ka
ğı
t ve cam elyaf kullan
ı
lm
ış
t
ı
r. Deneyler sonucu petek yap
ı
l
ı
 kompozitlerin, maksimum dayan
ı
m,
ı
ı
lma ve deformasyon de
ğ
erleri ve enerji absorbe özellikleri basma ve çarpma yükleri alt
ı
nda elde edilmi
ş
tir. Petek yap
ı
l
ı
hücrelerin farkl
ı
hücre boyutu vemalzeme seçimi birlikte ele al
ı
narak, optimum de
ğ
erler bulunmu
ş
tur. Özellikle uzay, otomotiv vesavunma sanayinde pratik uygulamalar için çe
ş
itli ipuçlar 
ı
sunulmu
ş
tur.
 Honeycomb composite materials are used in the high strength mechanical structures especially inthe case of energy absorption that is revealed after the impact of the parts. They are being inserted tolaminates of the inner and the outer wall sandwich structures in order to obtain fairly lighter systems.Substituting of the honeycombs between laminae is lead to increase the moment of inertia and resulting increase to the bending strength of the structure. They are generally used for internal material that is obtained by combining corrugated plates in sandwich constructions. In this work,aluminium folio materials (commercial grade aluminium or 3000 series aluminium alloy) and  polyester sucked glass fiber and paper are used. After testing, the maximum strengths, fracture and deformations values and the energy absorption ability are obtained under compression and crushloads . The optimisation will be obtained together with different choice of material and size of thehoneycomb cells. It is presented various clues for the practical applications especially in aerospace,automotive and defence industry.
ANAHTAR KEL
İ
MELER/
 KEYWORDS 
Petekli kompozit yap
ı
, Alüminyum, Cam elyaf 
 Honeycomb composite structure, Aluminium, Glass fiber 
*F
ı
rat Üniversitesi, Makine Mühendisli
ğ
i Bölümü, ELAZI
Ğ
 
 
N. ARSLAN, M. O. KAMANSayfa No: 1141.
 
G
İ
İŞ
 
Kompozit imalat
ı
nda kullan
ı
lan petekli yap
ı
, çok ince tabakalar 
ı
n
ş
ekillendirilmesisonucu elde edilen hücrelerin birle
ş
tirilmesi ile olu
ş
turulur. Bu tür yap
ı
lar bal ar 
ı
lar 
ı
n
ı
n do
ğ
alolarak yapt
ı
klar 
ı
bal petekleri ile birebir benzerlik göstermektedir. Petekli kompozit yap
ı
lar yakla
şı
k olarak 1940 y
ı
l
ı
ndan sonra havac
ı
l
ı
k sektöründe, uçaklar 
ı
n gövde panellerindekullan
ı
lmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Ş
ekil 1. Alt
ı
gen hücreli petekli yap
ı
 
Günümüzde kullan
ı
lan petekli yap
ı
lar 
ı
n büyük bir ço
ğ
unlu
ğ
u bir yap
ış
t
ı
ı
c
ı
sayesindehücrelerin birbirleri ile yap
ış
t
ı
ı
lmas
ı
sonucu olu
ş
turulurlar (
Ş
ekil 1). Petekli yap
ı
lar genellikle sandviç yap
ı
larda dolgu eleman
ı
olarak kullan
ı
l
ı
rlar. Buradan hareketle sandviç panellerden söz etmek yerinde olacakt
ı
r. Bir sandviç panel, petekli yap
ı
n
ı
n alt ve üstyüzeylerin yap
ış
t
ı
ı
c
ı
kullan
ı
larak yüzey örtüleri ile yap
ış
t
ı
ı
lmas
ı
sonucu elde edilir (
Ş
ekil 2).Çelik, titanyum ve nikel ala
şı
ml
ı
metal hücre yap
ı
l
ı
petekli yap
ı
lar yap
ış
t
ı
ı
c
ı
yerine daha çok kaynak ve lehimleme ile birle
ş
tirilirler. Bu tür hücreler öncelikle yüksek s
ı
cakl
ı
uygulamalar 
ı
nda kullan
ı
l
ı
r. Yüksek rijitlik ve dayan
ı
m/a
ğı
rl
ı
k oran
ı
na sahip olan sandviçyap
ı
lar son derece hafif konstrüksiyonlard
ı
r. Petek yap
ı
l
ı
kompozitler, di
ğ
er sandviçkonstrüksiyon ara malzemelerine oranla daha pahal
ı
d
ı
r ve sandviç yap
ı
haline dönü
ş
türülmesidaha özel i
ş
çilik gerektirmektedir. Bu nedenle, genellikle denizcilik, havac
ı
l
ı
k ve uzaysektöründe yüksek mekanik dayan
ı
m sa
ğ
lamak amac
ı
yla kullan
ı
lmaktad
ı
r.
Ş
ekil 2. Sandviç panelin yap
ış
t
ı
ı
larak elde edilmesi
Denizcilik sektöründe, tekne imalat
ı
s
ı
ras
ı
nda sandviç tekni
ğ
i kullan
ı
larak, tekneninmekanik dayan
ı
m
ı
art
ı
ı
lmaktad
ı
r. Havac
ı
l
ı
k ve uzay sanayiine yönelik uygulamalarda ise,hafiflik ve rijitlik özellikleri önem ta
şı
makta ve genellikle uça
ğı
n taban kaplamalar 
ı
, kanat vekuyruk parçalar 
ı
, helikopter pervanesi gibi parçalar sandviç konstrüksiyon tekni
ğ
i ileüretilmektedir. Son y
ı
llarda bir çok binek ve spor otomobillerin tavan, direk ve gövdesinin bir çok k 
ı
s
ı
mlar 
ı
nda, spor aletlerinde (yar 
ış
bisikleti kaburgas
ı
) ve rüzgar türbini pervanesi gibi bir çok alet ve makine imalat
ı
nda petekli yap
ı
lar yayg
ı
n olarak kullan
ı
lmaktad
ı
r. Sandviç
 
Fen ve Mühendislik Dergisi Cilt : 4 Say
ı
: 3 Sayfa No: 115
 yap
ı
lardaki kullan
ı
ma ilave olarak, petekli yap
ı
lar enerji sönümleme, radyo dalgas
ı
kalkan
ı
,uydular 
ı
n güne
ş
panelleri ve hava ak 
ı
m
ı
do
ğ
rultucusu vb. olarak da yayg
ı
n bir kullan
ı
masahiptir (
Ş
ekil 3). Petekli yap
ı
endüstrisi, mü
ş
teri taleplerini de dikkate alarak petekli yap
ı
 hücrelerinin de
ğ
i
ş
ik yönlerini (
ş
ekil, boyut vb.) tan
ı
mlamak için kendi terminolojisini belirlistandartlarda geli
ş
tirmi
ş
tir.
İ
lgili geometrik parametreler 
Ş
ekil 4’ de verilmi
ş
tir.
1. Kanat, 7. Gövde, 8. Kargo kap
ı
lar 
ı
, 9 Kuyruk:Epoksi-karbon, Cam elyaf petekli yap
ı
.
1. Güne
ş
panelleri, 2. Yans
ı
t
ı
c
ı
antenler ve 3. Gövde:Alüminyum petekli yap
ı
ve epoksi-karbon kompozit
.
2. ve 6. Gövde d
ış
ı
sm
ı
, 4. Asma tavanlar,7.Kamara bölmeleri, 9. Hava kalkan
ı
: Petek yap
ı
l
ı
kompoziti
 
1. Aramid ka
ğı
d
ı
ndan yap
ı
lm
ış
petek yap
ı
l
ı
 kompozit. 2. Karbon fiber kompoziti
 
Ş
ekil 3. Çe
ş
itli petek yap
ı
l
ı
kompozit uygulamalar 
ı
 
Ş
ekil 4. Petekli yap
ı
terminolojisi
 
Bu konuda yap
ı
lan baz
ı
çal
ış
malar 
ş
u
ş
ekilde s
ı
ralanabilir: Yeh ve Wu taraf 
ı
ndan yap
ı
lan bir çal
ış
mada, kompozit malzemelerin sandviç yap
ı
lar 
ı
n
ı
n e
ğ
ilme karakteristikleriara
ş
t
ı
ı
lm
ış
t
ı
r. Sandviç yap
ı
n
ı
n örtü k 
ı
sm
ı
fiber takviyeli kompozitlerden, petek yap
ı
l
ı
ı
sm
ı
 ise 6061-T6 alüminyumundan yap
ı
lm
ış
t
ı
r (Yeh vd.,1991). Vinsor, petek yap
ı
l
ı
 kompozitlerden yap
ı
lm
ış
silindirik kabuklar 
ı
n analiz ve optimizasyonunu yapm
ış
t
ı
r.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->