Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
FICHA MERCADO QATAR

FICHA MERCADO QATAR

Ratings:
(0)
|Views: 984|Likes:
Ficha elaborada por Argos Consulting sobre la proyección, sectores de interés y posibilidades de inversión actualmente disponibles en Qatar
Ficha elaborada por Argos Consulting sobre la proyección, sectores de interés y posibilidades de inversión actualmente disponibles en Qatar

More info:

Published by: Cadex Comercio Internacional on Mar 08, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2012

pdf

 
 HYN@[ [QHCL
Khbbo K`{` 35-811" 4º" Quoywh 8-H?1118" Zhyhn`zh
 
O{qhøhOmhcb:hyn`{o{qhlhAhyn`{k`l{ubwcln,low ~~~,hyn`{k`l{ubwcln,low 
CLD@YMHKCÛL HKW_HB [@IYO OB MOYKHG@ GO XHWHY 
Clwy`gukkcûl 
Ol ob N`bd` go Hyhich {o olkuolwyh Xhwhy" ul qhí{ xuo go{whkh q`y {u okobolwo {cwuhkcûl no`nyèdckh squjhlwo tcwhbcghg ok`lûmckh6 qyokc{hmolwo" ulh go bh{ ok`l`míh{ mè{ hicoywh{ gob mulg` èyhio, H{í mc{m`" kuolwh k`l ul yãncmol k`moykchb mus hicoyw`" k`l oloyníh hiulghlwo s ihyhwh h{í k`m` k`lbcioywhg go m`tcmcolw`{ go khqcwhbo{ s ulh hmqbch nhmh go qy`sokw`{ ol mhykeh xuo `dyokol iuolh{`q`ywulcghgo{ go lon`kc` h bh{ omqyo{h{ o{qhø`bh{,Qo{o h {u koykhlíh k`l hbnul`{ qhí{o{ ol b`{ xuo ehl o{whbbhg` yokcolwo{ yotuobwh{" ol Xhwhy yoclh bho{whicbcghg ghgh bh nyhl khlwcghg go ycxuozh xuo gc{wyciuso, Xuczè{ wolnh xuo toy xuo" h qo{hy go bh kyc{c{dclhlkcoyh mulgchb" ob qhí{ eh qy`{qoyhg` ol b`{ úbwcm`{ hø`{ k`l{cnucolg` {uqoyhybh k`l qyotc{c`lo{ gokyokcmcolw` gob QCI mus dht`yhibo{ %81/ ol ob hø` 9181 s 8?"5/ ol ob hø` 9188# eh{wh ob qulw` go xuool 9181 eh wolcg` bh mhs`y wh{h mulgchb go kyokcmcolw` goicg`" ol nyhl qhywo" hb humolw` go b`{ qyokc`{gob qowyûbo`,Ob qowyûbo` s ob nh{ ehl eoke` xuo Xhwhy {oh ob {onulg` qhí{ gob mulg` q`y yolwh qoy kèqcwh s ul` gob`{ qhí{o{ k`l mol`y go{omqbo`,Ol 9181 yonc{wyû ulh yolwh qoy kèqcwh go 87?,;11 gûbhyo{ q`y ehicwhlwos ulh wh{h go qhy` gob 1"?/,
Kyokcmcolw` s hqoywuyh 
Xhwhy o{wè n`ioylhg` q`y bh gclh{wíh ‒hb Wehlc”6 golwy` go bh dhmcbch yohb go{whkhl [u Hbwozh Yohb ob omcy"[eocfe Ehmhg Icl Fehbcdh hb Wehlc6 {u o{q`{h" [eocfeh M`zhe Iclw Lh{{oy hb Mc{lhg6 {u ecj` s qyílkcqoeoyogoy`" [eocfe Whmcm Icl Ehmhg hb Wehlc s {u q`goy`{` qycmoy mclc{wy`" [eocfe Ehmhg Icl Jh{{cm hbWehlc,O{ ul qhí{ ol ob xuo n`icoylh ulh m`lhyxuíh hi{`buwh s ol ob xuo ob q`goy ojokuwct` go{khl{h ol obK`l{oj` go Mclc{wy`{, Bh Mhjbc{ hb-[euyh %H{hmiboh K`l{ubwcth#" d`ymhgh q`y 7? mcomiy`{ go b`{ kuhbo{8? {`l gcyokwhmolwo go{cnlhg`{ q`y ob omcy" wcolo k`mqowolkch{ k`l{ubwcth{ s quogo qy`q`loy boso{"hqy`ihy s olmolghy ob qyo{uquo{w`" bbothy h khi` goihwo{ {`iyo bh q`bíwckh gob N`icoyl` s ehkoyqyonulwh{ h b`{ mclc{wy`{, Bh K`l{wcwukcûl l` qyotã bh kyohkcûl go qhywcg`{ q`bíwck`{ hulxuo {í yok`l`ko obgoyoke` h bh bcioywhg go oqyo{cûl s h{`kchkcûl, H gcdoyolkch go `wy`{ o{whg`{ èyhio{" Xhwhy wcolo ulh gobh{ bonc{bhkc`lo{ mè{ bcioyhbo{ olwyo bh k`mulcghg mu{ubmhlh" xuo o{ bh yobcncûl mhs`ycwhych qyhkwckhghq`y ob >>"?/ go bh q`ibhkcûl" hulxuo bh {ehych {o hqbckh h gc{wclw`{ h{qokw`{ k`m` bh dhmcbch,O{wo qoxuoø` qhí{ gob N`bd` Qãy{ck` o{" q`y whlw`" ul` go b`{ qhí{o{ ol ob xuo qhyh qoykcicy ob qy`nyo{`l` {o loko{cwhl hø`{" {cl` gíh{, Ihj` ob mhlghw` gob omcy [eocfe Ehmhg Icl Fehbcdh Hb-Wehlc" Xhwhy clckcû
 
 HYN@[ [QHCL
Khbbo K`{` 35-811" 4º" Quoywh 8-H?1118" Zhyhn`zh
 
O{qhøhOmhcb:hyn`{o{qhlhAhyn`{k`l{ubwcln,low ~~~,hyn`{k`l{ubwcln,low 
bh wyhl{ckcûl h bh m`goylcghg" k`ltcywcãlg`{o ol ul yodoyolwo ol bh yoncûl s ol ul q`b` go hwyhkkcûl gocltoy{cûl s whbolw`, Bh wyhl{d`ymhkcûl xuo o{wè oqoycmolwhlg` Xhwhy wcolo k`m` obomolw`{dulghmolwhbo{ bh hqoywuyh" bh ogukhkcûl s ob kyokcmcolw` ok`lûmck`6 b`{ kcughghl`{ xhwhyío{" q`y b`whlw`" o{wèl gowoymclhg`{ h k`ltoywcy h {u qoxuoø` qhí{ ol ul nyhl kolwy` ogukhwct`" q`bíwck`" kubwuyhb sok`lûmck` hicoyw` hb mulg`,Ol kuhlw` h bh ogukhkcûl {o yodcoyo" hwyhsolg` whbolw`{ go w`g` ob mulg`" Xhwhy eh b`nyhg` kyohy kolwy`{ogukhwct`{ gob mè{ hbw` lctob" ghlg` h {u{ kcughghl`{ eoyyhmcolwh{ qhyh hdy`lwhy k`l {onuycghg obq`ytolcy s m`wcthlg` h bh{ luoth{ noloyhkc`lo{ h {uqoyhy b` xuo eh{wh he`yh ob qhí{ eh b`nyhg`, [o ehlk`l{`bcghg` clckchwcth{ k`m` ‒Ogukhwc`l Kcws”" ul khmqu{ xuo eh qoymcwcg` xuo ulctoy{cghgo{ gobqyo{wcnc` go No`ynow`~l" Khylonco Mobb`l s Woh{ H$M {o ehshl o{whibokcg` ol G`eh,
 
 HYN@[ [QHCL
Khbbo K`{` 35-811" 4º" Quoywh 8-H?1118" Zhyhn`zh
 
O{qhøhOmhcb:hyn`{o{qhlhAhyn`{k`l{ubwcln,low ~~~,hyn`{k`l{ubwcln,low 
Qbhlo{ go go{hyy`bb` 
Xhwhy clwolwh b`nyhy {u go{hyy`bb` ok`lûmck` q`lcolg` ol mhykeh q`bíwckh{ ok`lûmckh{ hnyo{cth{ s k`lq`bíwckh{ {`kchbo{ go nyhl k`ioywuyh" b`nyhlg` kcdyh{ go kyokcmcolw` {`yqyolgolwo{, O{w` eh o{whg`ih{hg`" qyclkcqhbmolwo" ol bh oqb`whkcûl go {u{ yo{oyth{ go qowyûbo` s nh{" {cl gojhy go bhg` ob `ijowct`go gctoy{cdckhy {u ok`l`míh k`l ob dcl go ehkoybh {`{wolcibo h bhyn` qbhz` s go hnyonhybo mhs`y thb`y h {uqy`gukkcûl, Ol o{wo {olwcg`" o{ cmq`ywhlwo yo{hbwhy ob clwoyã{ go Xhwhy ol k`mqhywcy {u i`lhlzh h wyhtã{go qy`nyhmh{ go k``qoyhkcûl ` go cltoy{cûl ol ob owyhljoy`,Bh obothgh goqolgolkch go bh{ oq`ywhkc`lo{ go nh{ s qowyûbo` - ob 5?/ go {u{ clnyo{`{ - xuo qhgoko bhok`l`míh gob qhí{ ju{wcdckh bh hquo{wh gob N`icoyl` go Xhwhy q`y bh gctoy{cdckhkcûl" o{qokchbmolwo ol b`{{okw`yo{ go wyhl{q`ywo" dclhlzh{" qy`m`kcûl clm`icbchych s wuyc{m` ol b`{ xuo Xhwhy o{wè mus qyo{olwo hwyhtã{ go {u{ nyhlgo{ omqyo{h{ qúibckh{, H {u toz" ob qhí{ {o eh bhlzhg` h ojokuwhy ul hmqbí{cm` qy`nyhmh go moj`yh s oqhl{cûl go bh{cldyho{wyukwuyh{ - kyohkcûl go ulh luoth yog go huw`qc{wh{" bh hmqbchkcûl go bh khqhkcghg go noloyhkcûlobãkwyckh" owk, ‛ h{í k`m` go b`{ {oytckc`{ ogukhwct`{ s {hlcwhyc`{, Q`y b` whlw`" h qo{hy go {u qoxuoø`whmhø` ol wãymcl`{ go woyycw`yc` s q`ibhkcûl %q`k` mè{ go ul mcbbûl s mogc` go ehicwhlwo{#" b`{hmickc`{`{ qy`sokw`{ go cldyho{wyukwuyh xuo {o o{wèl q`lcolg` ol mhykeh" {u hquo{wh q`y g`why{o go ulwojcg` clgu{wychb iè{ck` yobhkc`lhg` k`l ob {okw`y go b`{ ecgy`khyiuy`{ %doywcbczhlwo{" qbè{wck`{" owk,# s {uhbw` lctob go yolwh qoy kèqcwh k`ltcoywol h Xhwhy ol ul go{wcl` hwyhkwct` qhyh b`{ lon`kc`{, Hgomè{" ehs`wy`{ {okw`yo{ xuo wcolol khqhkcghg go go{hyy`bb` ol ob qhí{" k`m` {`l bh go{hbhkcûl go hnuh" b`{mhwoychbo{ go k`l{wyukkcûl s b`{ icolo{ go k`l{um` guyhgoy`,
Yobhkc`lo{ ok`lûmckh{ k`l O{qhøh 
Bh{ yobhkc`lo{ ec{qhl`-xhwhyío{ {`l mus k`ygchbo{6 bh cmhnol go O{qhøh o{ mus q`{cwcth s ehs ulht`bulwhg noloyhbczhgh go q`wolkchy bh{ yobhkc`lo{ ol w`g`{ b`{ èmicw`{ %ok`lûmck` s k`moykchb" kubwuyhb"owk,#, Go eoke`" ol b`{ úbwcm`{ mo{o{ {o eh qy`kogcg` h k`l{`bcghy o{h{ iuolh{ yobhkc`lo{ mogchlwo ulh{oyco go hkuoyg`{ icbhwoyhbo{ xuo clwol{cdckhl bh yobhkcûl olwyo hmi`{ qhí{o{ ol thyc`{ èmicw`{ s {obbhl obk`mqy`mc{` muwu` q`y humolwhy bh{ cltoy{c`lo{ icbhwoyhbo{ s bh{ yobhkc`lo{ k`moykchbo{,Guyhlwo bh tc{cwh go O{whg` gob omcy go Xhwhy h O{qhøh" ol ob mo{ go hiycb go 9188" {o dcymhy`l kuhwy`hkuoyg`{ olwyo b`{ g`{ qhí{o{, _l` go obb`{ {uq`lgyè bh kyohkcûl go ul K`l{oj` omqyo{hychb ec{qhl`-xhwhyí olwyo ob K`l{oj` [uqoyc`y go Kèmhyh{ go O{qhøh s bh Kèmhyh go K`moykc` o Clgu{wych go Xhwhy,Whmicãl {o eh {u{kycw` ul hkuoyg` go wyhl{q`ywo hãyo`" `wy` go k``qoyhkcûl ol mhwoych go {onuycghg sul mom`yèlgum go olwolgcmcolw` ol ob khmq` gob goq`ywo olwyo O{qhøh s ob K`mcwã @bímqck` xhwhyí, Hbmc{m` wcomq`" {o o{wè wyhihjhlg` go d`ymh k`ljulwh qhyh dcymhy ol b`{ qyûcm`{ mo{o{ `wy`{ hkuoyg`{"olwyo obb`{ ul` go k`bhi`yhkcûl ol cldyho{wyukwuyh{ s wyhl{q`ywo" `wy` go qy`m`kcûl s qy`wokkcûlyokíqy`kh go cltoy{c`lo{ %HQQYC# s ul k`ltolc` qhyh otcwhy bh g`ibo cmq`{ckcûl, Whmicãl {o qyotã dcymhyk`ltolc`{ ol ob èmicw` go bh Godol{h" bh [hlcghg" bh Kubwuyh s ob Wuyc{m`" g`lgo {o eh quo{w` gomhlcdco{w` ob clwoyã{ go O{qhøh ol d`molwhy ob wuyc{m` go b`{ kcughghl`{ go Xhwhy,Golwy` go o{wo qy`ko{` go go{hyy`bb` go bh yobhkc`lo{ ec{qhl`-xhwhyí{" s golwy` gob qbhl go go{hyy`bb`uyihlí{wck` s go cldyho{wyukwuyh{ gob qhí{ èyhio" go{whkh bh qyo{olkch go" khgh toz" mhs`y lúmoy` goomqyo{h{ o{qhø`bh{ ol qy`sokw`{ s bckcwhkc`lo{, Hulxuo" q`y ob m`molw`" bh{ cltoy{c`lo{ húl {`l

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->