Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15. - 9.a

15. - 9.a

Ratings: (0)|Views: 508|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2012

pdf

text

original

 
 1
 Na temelju
č
lanka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine,broj 150/11), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ___________ 2012. godinedonijela
UREDBUO UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA FINANCIJAI. OP
Ć
E ODREDBE
Č
lanak 1.Ovom se Uredbom ure
đ
uje unutarnje ustrojstvo Ministarstva financija (dalje u tekstu:Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugih unutarnjihustrojstvenih jedinica, njihov djelokrug i na
č
in upravljanja, te odre
đ
uje okvirni broj državnihslužbenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva.
II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG
Č
lanak 2.Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se:1. Kabinet ministra2. Glavno tajništvo3. Uprava za makroekonomske analize, gospodarstvo, financijski sustav, Europsku unijui me
đ
unarodne financijske odnose4. Državna riznica5. Uprava za financijsko upravljanje, unutarnju reviziju i nadzor 6. Samostalni sektor za drugostupanjski upravni postupak7. Samostalna služba za suzbijanje nepravilnosti i prijevara.
Č
lanak 3.Upravne organizacije u sastavu Ministarstva osnovane posebnim zakonima jesu:1. Porezna uprava2. Carinska uprava.
1. KABINET MINISTRA
Č
lanak 4.Kabinet ministra posebna je unutarnja ustrojstvena jedinica Ministarstva koja obavljastru
č
ne, organizacijske i protokolarne poslove za potrebe ministra i zamjenika ministra;pribavlja dokumentaciju i materijale od upravnih organizacija u sastavu Ministarstva i drugihunutarnjih ustrojstvenih jedinica; osigurava pravodobnu dostavu materijala za VladuRepublike Hrvatske i Hrvatski sabor; obavlja poslove za potrebe Dužnosnika nadležnog zaakreditaciju u vezi s povla
č
enjem i korištenjem sredstava pretpristupnih programa pomo
ć
i isredstava strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije te poslove informiranja u vezi sakreditacijom; obavlja poslove za potrebe Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje vezane uzfinancijsko upravljanje fondovima Europske unije i funkcioniranje sustava upravljanja ikontrole pretpristupnih programa Europske unije; obavlja poslove vezane uz odnose sasredstvima javnog informiranja; odgovara na predstavke i pritužbe gra
đ
ana; obavlja
 
 2
prevoditeljske i lektorske poslove; obavlja druge stru
č
ne i administrativne poslove zaslužbene potrebe ministra i zamjenika ministra.
 
2. GLAVNO TAJNIŠTVO
Č
lanak 5.U Glavnom tajništvu obavljaju se pravni poslovi, upravni i stru
č
ni poslovi vezani zaplaniranje, upravljanje, razvoj i stru
č
no usavršavanje ljudskih potencijala užeg dijelaMinistarstva; priprema se i prati ostvarivanje plana rada Ministarstva; obavljaju seorganizacijski, financijsko-planski i ra
č
unovodstveni poslovi, poslovi financijskog upravljanja ikontrole te op
ć
i, pomo
ć
ni i tehni
č
ki poslovi; poslovi koji se odnose na uskla
đ
ivanje radaunutarnjih ustrojstvenih jedinica i upravnih organizacija u sastavu Ministarstva; poslovi zaštitena radu, obrane i sigurnosti; koordiniraju se poslovi javne nabave svih ustrojstvenih jedinicau Ministarstvu; Glavno tajništvo skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava zarad; obavljaju se poslovi organiziranja, uspostave i održavanja jedinstvenog informati
č
kogsustava za uži dio Ministarstva; obavljaju se poslovi informiranja i odnosa s javnoš
ć
u te drugiposlovi iz djelokruga Tajništva.U Glavnom tajništvu ustrojavaju se:2.1. Služba za pravne poslove2.2. Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima2.3. Služba za razvoj i stru
č
no usavršavanje ljudskih potencijala2.4. Služba za op
ć
e poslove2.5. Služba za financijsko-planske i ra
č
unovodstvene poslove2.6. Služba za informatiku2.7. Služba za informiranje.
 
2.1. Služba za pravne poslove
Služba za pravne poslove izra
đ
uje i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona idrugih propisa iz djelokruga Ministarstva; izra
đ
uje nacrte op
ć
ih akata Ministarstva; u suradnjis drugim upravnim organizacijama u Ministarstvu sudjeluje u davanju stru
č
nih mišljenja iobjašnjenja u svezi s primjenom i provedbom zakona i podzakonskih propisa; priprema planrada Ministarstva i objedinjuje izvješ
ć
a o njegovu ostvarivanju; sudjeluju u izradi i davanjumišljenja o pojedinim ugovorima u kojima je jedna od ugovornih strana Ministarstvo; dajeo
č
itovanja na pravna pitanja koja ne spadaju u djelokrug ostalih ustrojstvenih jedinica; vodievidenciju zaklju
č
enih ugovora i okvirnih sporazuma u Ministarstvu; obavlja poslove obradepodataka i koordinacije aktivnosti javne nabave s Državnim uredom za središnju javnunabavu i to: utvr 
đ
uje ukupne potrebe za nabavom roba i usluga koje se nabavljaju krozsustav središnje javne nabave; brine o uspostavi baze podataka vezanih uz zahtjevustrojstvenih jedinica Ministarstva po nabavnim kategorijama; obavlja koordiniranje aktivnostiizme
đ
u ustrojstvenih jedinica Ministarstva kao javnog naru
č
itelja i Državnog ureda zasredišnju javnu nabavu; vodi registar ugovora i okvirnih sporazuma; uspostavlja i upravljabazom podataka o sklopljenim ugovorima temeljem okvirnih sporazuma koji su zaklju
č
eni zapotrebe središnje javne nabave; objedinjuje izvješ
ć
a upravnih organizacija Ministarstva ponabavnim kategorijama robe koja se dostavljaju na daljnje postupanje Državnom uredu zasredišnju javnu nabavu; obavlja poslove pružanja stru
č
ne pomo
ć
i u pripremi dokumentacije iprovedbi postupaka javne nabave koje provode druge ustrojstvene jedinice za potrebe izsvog djelokruga; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
2.2. Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima
 
 3
 
Služba za planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima izra
đ
uje prijedlog planaprijma u državnu službu u Ministarstvo, provodi za potrebe užeg dijela Ministarstva postupke javnih natje
č
aja za prijam u državnu službu i postupke internih oglasa; obavlja upravne,stru
č
ne i administrativne poslove u vezi s prijmom, raspore
đ
ivanjem, ocjenjivanjem,unaprje
đ
enjem, premještajem i prestankom državne službe te poslove u vezi s ostvarivanjemdrugih prava, obveza i odgovornosti službenika; obavlja poslove u vezi s reguliranjem radno-pravnog statusa, pravima, obvezama i odgovornostima namještenika; sura
đ
uje sa središnjimtijelom nadležnim za službeni
č
ke odnose u provedbi mjera Strategije razvoja upravljanjaljudskim potencijalima za državnu službu iz djelokruga Službe; obavlja poslove unosa iažuriranja podataka o radno-pravnom statusu službenika i namještenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; vodi osobne dosjee službenika i namještenika; vodi drugeevidencije o službenicima i namještenicima; obavlja poslove objedinjavanja i obradepodataka iz djelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo; sudjeluje u izradi prijedlogauredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva i pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva tedrugih propisa i op
ć
ih akata iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
2.3. Služba za razvoj i stru
č
no usavršavanje ljudskih potencijala
Služba za razvoj i stru
č
no usavršavanje ljudskih potencijala obavlja za potrebe užegdijela Ministarstva stru
č
ne i administrativne poslove koji se odnose na izradu i provedbuplanova i mjera za unaprje
đ
enje razvoja ljudskih potencijala; pra
ć
enje i unaprje
đ
enjeorganizacijske klime ustrojstvenih jedinica te stjecanja znanja i vještina iz podru
č
 jaorganizacijskog razvoja; analizu strukture i kompetencija državnih službenika; procjenupotreba za izobrazbom državnih službenika; izradu godišnjih planova izobrazbe; sura
đ
uje ikoordinira aktivnosti izobrazbe s doma
ć
im i inozemnim institucijama i tijelima koja provodeizobrazbu državnih službenika i namještenika; izra
đ
uje i organizira provedbu posebnog dijelavježbeni
č
kog i prilagodbenog programa novoprimljenih službenika; obavlja poslove u svezi sprovedbom stru
č
nog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa; izra
đ
uje akte opravima i obvezama državnih službenika u svezi s poha
đ
anjem izobrazbe i prati izvršenjeobveza; izra
đ
uje godišnje izvješ
ć
e o radu i plan rada Ministarstva financija; predlaže i provodimjere uskla
đ
ivanja planova osobnog razvoja službenika s utvr 
đ
enim organizacijskim i radnimciljevima; obavlja poslove unosa i ažuriranja podataka o izobrazbi službenika u Registar zaposlenih u javnom sektoru; sura
đ
uje sa središnjim tijelom nadležnim za službeni
č
keodnose u provedbi mjera Strategije razvoja upravljanja ljudskim potencijalima za državnuslužbu iz djelokruga Službe, obavlja poslove objedinjavanja i analize podataka i planova izdjelokruga Službe za cjelokupno Ministarstvo; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iop
ć
ih akata iz djelokruga Službe; obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.
2.4. Služba za op
ć
e poslove
Služba za op
ć
e poslove obavlja poslove nabave roba, radova i usluga, provodinadmetanja javne nabave, provodi i prati izvršenje ugovora po nadmetanjima provedenih odstrane Državnog ureda za središnju javnu nabavu, obavlja poslove ekonomata, prima iotprema poštu, urudžbira spise i akte te ih dostavlja u ustrojstvene jedinice Ministarstva; vodidjelovodnik, prvostupanjski i drugostupanjski upisnik i njihov registar; arhivira,
č
uva i izlu
č
ujeregistraturnu gra
đ
u, obavlja poslove vezane za ARHiNET, obavlja knjižni
č
arske poslove,obavlja kunske i devizne transakcije za potrebe Ministarstva; izra
đ
uje planove obrane ievakuacije, organizira i nadzire poslove koji se odnose na tjelesnu i tehni
č
ku zaštitu osoba iimovine, provodi mjere i standarde informacijske sigurnosti u smislu propisa o informacijskojsigurnosti, obavlja i druge poslove u svezi s provedbom zakona i podzakonskih propisa izpodru
č
 ja obrane i sigurnosti; obavlja poslove u svezi sa zaštitom na radu i protupožarnomzaštitom, stru
č
ne tehni
č
ke poslove, telefonske službe, poslove održavanja zgrada u kojima

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->