Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ŻYCIE I NIEŚMIERTELNOŚĆ

ŻYCIE I NIEŚMIERTELNOŚĆ

Ratings: (0)|Views: 10|Likes:
Published by blusior

More info:

Published by: blusior on Mar 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2012

pdf

text

original

 
 YCIE I NIEMIERTELNOĆ
Ż Ś Ś
 
"Chrystus ... ywot na jani wywiódł i niemiertelnoć przez Ewangeli"
 ż ś ę ś ś ę
(2 Tym. 1:10). 
"Gdy umrze człowiek, izali bdzie?
 ż ę
Po wszystkie dni wymierzonego czasu mego bd oczekiwał 
ę ę
przyszłej odmiany mojej"
(Ijob 14:14).W CZŁOWIEKU tkwi jaka tskna nadzieja, e mierć mimo wszystko nie koczy
ś ę ż ś ń
  jego bytu. Istnieje nieokrelona nadzieja, e ycie tu rozpoczte bdzie
ś ż ż ę ę
 kontynuowane. W niektórych jednostkach ta nadzieja przeradza si w obaw.
ę ę
 Wielu zdaje sobie spraw z tego, e nie zasługuje na przyse szczcie, a
ę ż ęś
 boi si przyszłej niedoli. Im bardziej si obawiaj o siebie i drugich, tym
ę ę ą 
 bardziej w ni wierz.
ą ą 
 Ta nieokrelona nadzieja przyszłego ycia i towarzyszca jej obawa ma, bez
ś ż ą 
 wtpienia, swoje o w potpieniu przez Pana wa, po popadniciu Adama
ą ź ę ęż ę
 w grzech i mierć, oraz w daniu obietnicy, e ostatecznie nasienie niewiasty
ś ż
 potrze głow wa. Przez to niewtpliwie rozumiano, e przynajmniej czć
ę ęż ą ż ęś
 rodziny Adamowej ostatecznie zatriumfuje nad szatanem oraz nad grzechem imierci,
ś ą 
przez które on ja usidlił. Nie ma wtpliwoci, i Bóg t nadziej
ą ś ż ę ę
 wzmocnił, mówic
ą 
wprawdzie niewyranie do Noego i przez niego oraz przez
ź
 Enocha, który prorokował, "Oto Pan idzie z witymi tysicami swoimi".
ś ę ą 
Obietnica Abrahamowa wzbudziła nadziej
ę
Ale Ewangelia, ta "dobra nowina" zbawienia od mierci ofiarowanego całej
ś
 ludzkoci
ś
w czasie przewidzianym przez Boga, po raz pierwszy jasno byłaprzedstawiona Abrahamowi. Apostoł stwierdza, e [Ewangeli] "Pismo ...
ż ę
 przedtem opowiedziało Abrahamowi, i w tobie bd błogosławione
ż ę ą 
 wszystkie narody". Było to co najmniej podstaw ydowskiej nadziei
ą ż
 zmartwychwstania. Bo chocia
ż
liczne generacje ziemi umarły i nadalumieraj, obiecane błogosławienie
ą 
wszystkich oznaczało przyszłe ycie. Lecz
ż
 stulecia mijy a Izrael w czasie niewoli babiloskiej został rozproszony midzy
ń ę
 narodami, do których z pewnoci zaniósł pewne urywki Boskich obietnic i
ś ą 
 ich nadziei.Pewnym jest to, e gdziekolwiek one dotarły, czy to w wyniku domieszki myli
ż ś
 ydowskiej, czy dlatego e nadzieja jest pierwiastkiem natury ludzkiej, bd
ż ż ą ź
z obu powow, cy wiat wierzy w ycie przyszłe. I niemal wszyscy s
ś ż ą 
 przekonani, e to bdzie ycie wieczne. Ale takie nadzieje nie s dowodami
ż ę ż ą 
 doktrynalnymi a same obietnice Starego Testamentu s zbyt nieuchwytne, by
ą 
 moy stanowić podstaw mocnej wiary.
ę
Zapewnienia Nowego Testamentu
Dopiero w Nowym Testamencie znajdujemy zrozumiałe i stanowczestwierdzenia naszego Pana i Apostołów na ten doniosły przedmiot, dotyczcy
ą 
 Wiecznego ycia, po których nasze nieokrelone nadzieje wymieniamy na silne
Ż ś
 przekonania. Ich owa nie tylko stanowi dla nas moliwoć osignicia
ą ż ś ą ę
 
 
przyszłego ycia
ż
zostały przygotowane dla wszystkich, lecz take wyjaniaj
ż ś ą 
 filozofi tego faktu
ę
 i sposobu uzyskania ycia oraz jego utrzymania, które s przedstawione w Nowym
ż ą 
  Testamencie jak nigdzie indziej.Wielu nie zwróciło uwagi na te szczegóły i std s "słabi w wierze". Przekonajmy
ą ą 
 si jak jest ta filozofia i upewnijmy si bardziej, e ycie przyszłe, wieczne
ę ą ę ż ż
 ycie, dziki postanowieniu naszego wielkiego Stwórcy jest moliwe dla kadego
ż ę ż ż
 członka ludzkiej rodziny.Zaczynajc od podstawy tego zapewnienia o yciu Wiecznym w Nowym
ą Ż
  Testamencie, znajdujemy, ku naszemu zdziwieniu, e ono przede wszystkim
ż
 wyjania nam, e w nas samych nie ma niczego takiego, co mogłoby d
ś ż
 nam jakkolwiek nadziej ycia wiecznego; e ycie naszej rasy zosto
ą ę ż ż ż
 utracone z powodu nieposłuszestwa naszego ojca Adama; e chocia on był
ń ż ż
 stworzony doskonałym i przystosowanym do ycia wiecznego, to jego grzech
ż
 nie tylko cignł na niego
ś ą ą 
kar -- mierć -- lecz jego dzieci, dziedzice jego
ę ś
 zanikajcych wpływ, urodziły
ą 
si w stanie podlegajcym mierci. Boskie
ę ą ś
 Prawo, jak Bóg sam, jest doskonałei takim było Jego stworzenie (Adam) przed zgrzeszeniem. O Bogu napisano,"wszystkie sprawy Jego s doskonałe". Tak wic Bóg przez swoje Prawo uznaje
ą ę
 to tylko, co jest doskonałe i skazuje na zniszczenie to wszystko, co jestniedoskonałe. Std rasa Adamowa zrodzona w grzechu i "w nieprawoci poczta"
ą ś ę
 nie ma nadziei wiecznego ycia, chyba e na podstawie warunków podanych w
ż ż
 Nowym Testamencie i nazwanych Ewangeli -- dobr nowin -- mówic, i
ą ą ą ą ą ż
 droga powrotna z upadku do doskonałoci, do Boskiej łaski i ycia wiecznego,
ś ż
 została otwarta przez Chrystusa dla wszystkich z rodziny Adama, którzyzechc z niej skorzystać.
ą 
Chrystus umarł za Adama i jego ras
ę
Myl przewodnia tej nadziei pojednania z Bogiem i tym samym nowa
ś
 nadzieja ycia wiecznego jest zawarta w owiadczeniach: (1) e "Chrystus umarł
ż ś ż
 za grzechy nasze" i (2) e "powstał dla usprawiedliwienia naszego"; gdy
ż ż
  Jezus przyszedł jako "człowiek Chrystus Jezus który dał Samego Siebie na Okup[wnowan
ż ą 
cen] za wszystkich". Adam i jego rasa, która, gdy on
ę
 zgrzeszył, była jeszcze w nim i z natury rzeczy podzieliła z nim wyrok,została odkupiona (kupieni) drogocenn krwi (mierci) Chrystusa (1 Piotra
ą ą ś ą 
 1:19).
Boskie postanowienie warunkowe
Lecz chocia Boskie postanowienie jest dostateczne dla wszystkich, to
ż
  jednak nie moe być zastosowane do kogokolwiek, bez spełnienia pewnych
ż
 warunków, a mianowicie, moe stosować si do tych, którzy bd walczyć o
ż ę ę ą 
 unikanie grzechu i odtd yć w harmonii z Bogiem i sprawiedliwoci. Std
ą ż ś ą ą 
 dowiadujemy si, e "dar z łaski Boej jest ywot wieczny w Chrystusie Jezusie,
ę ż ż ż
 Panu naszym" (Rzym. 6:23). Dalsze stwierdzenia Pisma witego dotyczce
Ś ę ą 
 tego przedmiotu s zupełnie zrozumiałe: "Kto wierzy w Syna, ma ywot
ą ż
 wieczny [ma prawo lub przywilej czy te przyznanie ycia jako daru Boego];
ż ż ż
 
 
ale kto nie wierzy Synowi, nie oglda [doskonałego] ywota" (Jan 3:36; 1 Jana
ą ż
 5:12).Nikt nie moe uzyskać ycia wiecznego inaczej jak tylko przez Chrystusa
ż ż
 Odkupiciela oraz wyznaczonego Dawc ycia i przez Prawd, która przynosi
ę ż ę
 nam przywilej manifestowania wiary i pouszestwa, a tym samym
ń
 "uchwycenia si ywota wiecznego", przez Prawd, która jest nazwana
ę ż ę
 "wod ywota"
ą ż
i "chlebem ywym" (Jan 4:14; 6:40, 51).
ż
ycie wieczne dla wiernych
Ż
ycie wieczne bdzie dane tylko tym, którzy dowiedziawszy si o nim i o
Ż ę ę
 warunkach, na podstawie których moe być udzielone jako dar, bd si
ż ę ą ę
 starali o nie przez postpowanie w yciu według ducha witoci. Bd je
ę ż ś ę ś ę ą 
 ć jako dar - nagrod (Rzym. 6:23; Gal. 6:8).
żą ę
Aby zyskycie wieczne musimy stać si Paskimi "owcami" i słuchać głosu,
ż ę ń
 instrukcji, Pasterza (Jan 10:26-28; 17:2, 3). Ten dar ycia wiecznego nie bdzie nikomu wmuszany na sił. Przeciwnie,
ż ę ę
 naley
ż
go pragnć, poszukiwać, a wszyscy, krzy chc go osignć musz
ą ą ą ą ą 
 si go uchwycić (1 Tym. 6:12, 19). Jest wic nadzieja raczej, anieli
ę ę ż
 rzeczywistym yciem, które Bóg nam daje obecnie -- nadziej, któr
ż ą ą 
 ostatecznie osigniemy,
ą 
gdy g przewidział spob, dziki któremu On
ż ę
 moe być sprawiedliwym
ż
i usprawiedliwiajcym wszystkich, którzy prawdziwie wierz w Chrystusa
ą ą 
i Go przyjmuj.
ą 
Z łaski Boej nasz Pan Jezus nie tylko nas kupił przez ofiarowanie Swego ycia
ż ż
 za nasze ycie, lecz On stał si take wielkim Najwyszym Kapłanem i jako
ż ę ż ż
 taki "doskonym bdc, stsi wszystkim sobie pousznym przyczyn
ę ą ę ą 
 [em] zbawienia wiecznego" (yd. 5:9). "A tać jest obietnica, któr on
ź Ż ą 
 nam obiecał, to jest, ywot on wieczny" (1 Jana 2:25).
ż
"A toć jest wiadectwo, i nam Bóg dał ywot wieczny; a ten ywot jest w Synu
ś ż ż ż
  jego. Kto ma Syna, ma ywot; kto nie ma Syna Boego, nie ma ywota" (1 Jana
ż ż ż
 5:11, 12). To ycie wieczne sto si moliwe dla Adama i jego całej rasy dziki
ż ę ż ę
 naszemu Stworzycielowi, za porednictwem naszego Zbawiciela, lecz
ś
 zamierzone dla wiernych i posłusznych i tylko im obiecane, a w obecnym czasie jest udzielane jedynie jako nadzieja, natomiast w zmartwychwstaniu bdzie
ę
 rzeczywicie dane wiernym.
ś
Odmiennoć wieckich filozofii
ś ś
Mona zauwayć, e wyrane obietnice Słowa Boego róni si bardzo od
ż ż ż ź ż ż ą ę
 wieckich filozofii na ten temat, które dowodz, e człowiek musi mieć przyszłe
ś ą ż
 wieczne ycie, poniewa ma nadziej je posić, chocia w niektórych
ż ż ę ąś ż
 przypadkach go si boi. Lecz nadzieje i obawy nie stanowi rozumnych podstaw
ę ą 
 do wierzenia w cokolwiek. Nie ma te podstawy do twierdzenia, e istnieje co
ż ż ś
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->