Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PRAKTIČAN PRIMJER KAKO SE PIŠE VASIJJET

PRAKTIČAN PRIMJER KAKO SE PIŠE VASIJJET

Ratings: (0)|Views: 23 |Likes:
Published by Safet Suljic
www.et-taqwa.com
www.et-taqwa.com

More info:

Published by: Safet Suljic on Mar 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2012

pdf

text

original

 
 
۰
PRAKTIČAN PRIMJER KAKO SE PIŠE VASIJJET (OPORUKA)
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog
V A S I J J E T
ŠERIJATSKA OPORUKA
Hvala i zahvala Uzvišenom Allahu, dželle še’nuhu, Koji sveu mjeri stvori i odredi, Koji mu’mine Pravim putem uputi, akafirima bolnu kaznu priredi. Neka su salavat i selam naNjegovog odabranog roba i Poslanika, Muhammeda IbnAbdullaha, sallallahu alejhi ve sellem, na one koji su seprihvatili Njegove upute, koji se drže Sunneta i na svesljedbenike do Sudnjega Dana.Uzvišeni Allah kaže:
َﺐ ِﺘ ُﻛْﻢ ُﻜ ْﻴ َﻠ َﻋاَذِإَﺮ َﻀ َﺣُﻢ ُﻛَﺪ َﺣَأُتْﻮ َﻤ ْﻟانِإَكَﺮ َـﺗاًﺮ ْـﻴ َﺧُﺔ ﻴ ِﺻَﻮ ْﻟاِﻦ ْ ﻳَﺪ ِﻟاَﻮ ْﻠ ِﻟَﲔ ِَﺮ ْـﻗَْﻷاَو ِفوُﺮ ْﻌ َﻤ ْﻟﺎ ِ
 ۖ 
ﺎ ّ َﺣﻰ َﻠ َﻋَﲔ ِ ﺘ ُﻤ ْﻟا
]
٢:١٨٠
[
"
Kada neko od vas bude na samrti, ako ostavlja imetak,propisuje vam se, kao obaveza za one koji se Allahaboje, da pravedno učini oporuku roditeljima i bližnjima."(Prijevod znaečnja sura Al
-
Bekara, ajet broj 180).
 
 
۱
:َلﺎ َﻗ قِﻪ ﻠﻟَاَلﻮ ُﺳَرنَأ ﺎ َﻤ ُﻬ ْـﻨ َﻋُﻪ ﻠﻟَاَﻲ ِﺿَرَﺮ َﻤ ُﻋِﻦ ْِاْﻦ َﻋ
))
ُﻪ َﻟٍﻢ ِﻠ ْﺴ ُﻣٍئِﺮ ْﻣِاﻖ َﺣ ﺎ َﻣ ٌءْﻲ َﺷُﻩَﺪ ْﻨ ِﻋٌﺔ َﻮ ُﺘ ْﻜ َﻣُﻪ ُﺘ ﻴ ِﺻَوَوﻻِإِْﲔ َـﺘ َﻠ ْـﻴ َﻟُﺖﻴ ِﺒ َ ﻳِﻪﻴ ِﻓَﻲ ِﺻﻮ ُ ﻳْنَأُﺪﻳِﺮ ُ ﻳ
.((
.ِﻪ ْﻴ َﻠ َﻋٌﻖ َﻔ ـﺘ ُﻣ
Prenosi se od Ibn Omera, radijallahu anhuma, da jeAllahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
„Nema pravo čovjek musliman koji ima
 
nešto što želioporučiti da zanoći dvije noći a da njegova oporukanije napisana kod njega.“
(Muttefekun alejhi).
 
Nafi'a, rahmetullahi alejhi, kaže: „Čuo sam Abdullaha IbnOmera, radijjallahu anhu, kako kaže: „Nije prošla nitijedna noć od kada sam čuo Allahovog Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao hadis o oporuci,a da pored sebe nisam imao napisanu oporuku.“ (Prenoseimami Buhari i Muslim).Ibn Madže u svome Sunenu prenose od Muavije Ibn Kurre,a on svoga oca, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhive sellem, rekao: „Kome dođe smrt, pa ostavi oporuku injegova oporuka bude u skladu sa Allahovom Knjigom, toće mu biti iskup za ono što je ispustio od svoga
Z
ekata.“
JA:………………… SIN/KĆI: (…………………) ……………...
OSTAVLJAM OVAJ VASIJJJET (OPORUKU) U ZDRAVOMSTANJU I PRI PUNOJ PAMETI I SVIJESTI.Svjedočim da nema božanstva koje je dostojno daiskreno bude obožavano sem Allaha, Jedinog Koji nema

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->