Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tell God's Story Leader's Guide (10-Week Set)

Tell God's Story Leader's Guide (10-Week Set)

Ratings: (0)|Views: 197 |Likes:
Published by Derick Parfan
All of the story guides in one file.
All of the story guides in one file.

More info:

Published by: Derick Parfan on Mar 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
1-1
WEEK 1
NILIKHA NG DIOS ANG LAHAT NG BAGAY
TANDAAN NG LIDER 
Ito ang mga mapag-uusapan sa kuwentong ito
.
Ito ang gusto nating mas maintindihan ng grupo…
 
 
Ang Dios ang Manlilikha at Siya’y dakila at
makapangyarihan.
 
 
Ang tao ay nilikha sa larawan o wangis ng Dios.
 
 
Lahat ng kailangan ng tao para mabuhay nangmay kasiyahan ay ibinigay ng Dios.
 
 
Nilikha ang tao para sa walang-hanggang buhay.
 
 
Binigyan ng Dios ang tao ng kalayaang pumilikung magtitiwala sa Dios o sa sarili.
 
 
Nagrebelde ang tao at pinalayas sa presensiya ngDios.
 
 
Walang karapatan ang taong husgahan kung anoang mabuti at masama; Dios lang ang mayawtoridad dito.
 
 
Hinahabol ng kabutihan ng Dios ang tao, kahit na
sila’y mga rebelde.
 
 
May misyon ang Dios na binigay din niya sa tao.
 
IPAALALA SA GRUPO
Lalo na sa simula ng grupo, ipaalala ang mga ito para maging maganda at makabuluhan ang kuwentuhan.
 
Nandito tayo para matuto at magbago; hindi langbasta kuwentuhan, kundi naisin ding mapalapit sa
isa’t isa para tumibay ang samahan.
 
 
Magkaroon ng kasiyahan, maging tuluy-tuloy angkuwentuhan at makibahagi lahat.
 
 
Tanggapin anumang hamon (challenge) mula sakaninuman sa grupo; magtanong at mag-isip.
 
 
Maging totoo at ipahayag ang nararamdaman;bawat personal na bagay na pag-usapan ayconfidential at di dapat ibahagi sa iba.
 
 
Subukang sagutin ang mga tanong na galing dinKuwento ng Biblia. Lahat naman ng kailangannating matutunan sa Dios at sa tao ay makikita saKuwentong ito.
SIMULAN
Maaaring simulan ang pag-
uusap sa ganitong tanong…
 
 
Ano ang gusto mong makita sa mundong tinitirhan natin na iba sa nangyayari ngayon?
 
Di ganyan ang nakikita natin ngayon, pero may panahon na ang mundo natin at buhay ng tao ay katulad
ng isinalarawan ninyo…at darating ang araw na ibabalik ng Dios sa dati ang lahat ng ito. Ipinakita sa
Biblia k
ung paano gagawin iyon ng Dios…Simulan natin sa pinaka
-
simula ng Kuwento ng Dios…
 
IKUWENTO, IPAKUWENTO AT PAGKUWENTUHAN
Tatlong beses mauulit ang kuwento. Kahit sa tingin nating mukhang paulit-ulit lang, makakatulong ito paramatandaan ang kuwento at matutunan kung paano ito ikukuwento sa iba. Gawin ito sa bawat eksena.
 
 Ang unang magkukuwento ay ang lider at sasabihin sa grupong pakinggan mabuti.
 
Tapos, papasadahan ulit ng buong grupo para may pakikibahagi lahat ng kasama sa grupo.
 
Tapos, ipapakuwento sa isa sa grupo (na puwedeng tulungan ng iba kung nahihirapan pa).
 
TELL GOD’S STORY
: Ikuwento ang Buong Kuwento ng Biblia Week 1
 
1-2
UNANG EKSENA ~ MGA UNANG TAO
Hango sa Genesis 1-2
Ang Kuwentong ito ay tungkol sa Diyos
kung sinosiya, ano ang ginawa niya, at ano ang plano niyangmangyari. Nang pasimula, nilikha ng Dios ang langitat ang mundo. Wala pa ang lahat ng bagay narito naang Dios. Lahat ng bagay sa mundo at sa langit ayginawa ng Dios mula sa wala. Lahat ng nakikita natin,pati di natin natatanaw galing sa Dios, at para saDios. Mula sa mga anghel sa langit hanggang sa mgainsekto sa lupa, lahat para sa Dios.Sa kapangyarihan ng kanyang salita, nalikha anglahat. Sinabi niyang,
“Magkaroon ng liwanag,” 
 nagkaroon nga ng liwanag. Dito nagsimulang buuinng Dios ang mundong titirhan ng tao, ang mundongmagsisilbing lugar na paghaharian ng Dios. Sa unangaraw, pinaghiwalay niya ang liwanag sa kadiliman,ang araw sa gabi. Sa ikalawang araw, pinaghiwalayniya ang tubig at kalawakan. Sa ikatlong araw,pinagbukod niya ang tubig at lupa sa mundo. Saaraw ding ito sinimulan niyang ihanda ang mundopara maging maganda at kapaki-pakinabang.
Pinatubo niya ang iba’t ibang uri ng puno at
halaman. Sa ika-apat na araw naman, nilikha niya angaraw, buwan at mga bituin. Sa ikalimang araw ay ang
iba’t ibang uri ng isda at mga ibon. Sa ika
-animnaman ay ang mga hayop sa lupa
may maliit, maymalaki, may maamo, may mailap.Nakita ng Dios ang lahat ng kanyang ginawa atnasiyahan siya sa ganda ng nakita niya.Pero may kulang pa, hindi pa tapos ang kanyangobra maestra. Pagkatapos niyang ihanda ang mundo,
sinabi ng Dios, “
Likhain natin ang tao ayon sa atinglarawan
.
Sila ang mamamahala sa mundo, sa mga
halaman at mga hayop na naririto.” 
Kaya dumampotang Dios ng lupa, hiningahan niya ito, nagkaroon ngbuhay, at naging tao. Siya ang unang lalaki na angpangalan ay Adan.Pagkatapos nito, nilikha ng Dios ang unangbabae, si Eba. Hindi lang lalaki ang ginawa ng Dios
dahil sabi niya, “
Hindi mabuting mabuhay ang taonang nag-iisa lang, kaya igagawa ko siya ng kasamana tutulong sa kanya at nararapat sa kanya.
” Kaya
mula sa isa sa mga tadyang ni Adan, ginawa itongbabae ng Dios, at iniharap kay Adan. Kaya nilikha ngDios ang tao na lalaki at babae ayon sa wangis niya.Pinagpala ng Dios ang unang mag-asawa atbinigyan ng kakayahang magpakarami sapamamagitan ng mga anak na galing sa kanila.S
inabihan niya sila, “
Magpakarami kayo paramangalat ang lahi ninyo at mamahala sa buongmundo.
Inilagay niya sila sa isang magandang hardin,isang lugar kung saan nasa kanila na ang lahat ngkailangan nila para masiyahan sa buhay. Sabi sakanila ng Dios,
“Ibinibigay ko sa inyo ang mga
 pananim na nagbubunga ng butil at ang mga punongkahoy na namumunga para kainin ninyo.
” 
Sagitna ng hardin, merong dalawang espesyal na puno.Ang isa ay ang Punong Nagbibigay-Buhay. Ang isanaman ay ang Punong Nagbibigay-Kaalaman ngMabuti at Masama. Sinabi ng Dios kay Adan at Ebana puwede silang kumain ng galing sa anumangpuno maliban lang sa isa
ang Punong Nagbibigay-Kaalaman ng Mabuti at Masama. Nagbigay siya ngbabala na kung kakain sila ng bunga nito, tiyak namamamatay sila.Araw-araw, dumarating ang Dios, naglalakad nakasama ng mga tao, at nakikipagkuwentuhan sakanila. Ipinakita niya sa kanila kung paano mamuhaynang kasiya-siya
isang buhay na malapit sa Dios atnasa ilalim ng kanyang pangangalaga atpamamahala. Nasisiyahan naman sina Adan at Eba nakasama ang Dios.Nang matapos ang paglikha ng Dios, tiningnanniya lahat ng ginawa niya at lubos siyang nasiyahan.Nagpahinga siya at naglaan ng isang araw sa loob ngisang linggo bilang araw ng pamamahinga para sakanyang mga nilikha.
 
1-3
PAG-USAPAN
Ito ay usapan (discussion) at hindi “Q & A portion.” Ang mga tanong ay pwedeng gamitin ng lider para
masimulan ang pag-uusap. Ang mga sagot ay gabay lang para makatulong sa lider na magabayan ang grupona makita ang mga pangunahing ideya sa kuwento. Tanungin din kaugnay ng sagot nila kung saan nakita sakuwento iyon. Gawin ito pagkatapos ng kuwento ng bawat eksena.
PAG-USAPAN ANG UNANG EKSENA ~ MGA UNANG TAO
1.
 
Ano ang kaibahan ng tao sa lahat ng nilikha ng Dios?
Nilikha sa larawan ng Dios…hiningahan ng Diospara magkabuhay…may awtoridad na mamahala sa iba pang nilikha ng Dios.
 2.
 
Saan natin makikita sa Kuwento na nilikha ang tao na mabuti at maganda?
Nilikha sa larawan ng
Dios…nasiyahan ang Dios sa nakita niyang
nilikha niya.
 
3.
 
 Ano ang pagkakakilala mo sa sarili mo (trabaho, pamilya, relasyon, abilidad)? Gaano kahalaga angmga bagay na ito sa iyo? Anong magbabago kung ang pagkakakilanlan (identity) mo ay 
nakadepende sa pagiging “larawan ng Dios”? 
 
4.
 
Anong klaseng relasyon meron ang Dios sa mga tao?
Nakikipagkuwentuhan siya sa mga tao…nasisiyahansilang kasama ang Dios…Binigyan sila ng responsibilidad…Pinakita niya kung ano ang kasiya
-siyang
buhay…Inilalayo sa kapahamakan.
 5.
 
Anong klaseng relasyon meron
ang tao sa isa’t isa?
Malapit…Si Eba galing sa katawan ni Adan…Hubo’t
hubad at di nahihiya.
 6.
 
Ano sa tingin mo ang kahalagahan ng dalawang puno sa gitna ng hardin?7.
 
Sa tingin mo ba’y nilikha ang tao na mabuhay nang walang hanggan (di mamamatay)? Saan sa
kuwento makikita iyon?
8.
 
 Ano ang natutunan natin tungkol sa Dios sa eksenang ito? 
Pinagmumulan ng lahat ng pagpapalaMakapangyarihan, Manlilikha ng lahat…Ipinapakita sa tao kung paano mamuhay…Ipinagkatiwala sa tao angpangangalaga sa kanyang nilikha…Nagbibigay ng lahat ng kailangan ng tao…Nasisiyahan sa kanyangginawa…Naglaan ng araw ng pahinga.
 
9.
 
 Ano ang natutunan natin tungkol sa kahulugan o layunin ng buhay ng tao? Bakit tayo naririto? 
 Saang bahagi ng kuwento makikita natin iyon?
Para masiyahan at matuto sa
Dios…Gugulin ang
panahong kasama siya at namumuhay ayon sa kanyang kalooban.
 10.
 
 Anong kaibahan nito sa buhay at pag-iisip ng mga tao ngayon? 
 
IKA-2 EKSENA ~ PAGREREBELDE
Hango sa Gen. 3; Job 38; Isa. 14; Rev. 12
Habang inilalagay ng Dios ang pundasyon ng mundo,nanonood ang mga anghel
hangang-hanga saginagawa niya, kumakanta, at humihiyaw sa tuwa!Nilikha niya ang magagandang anghel na ito parasambahin niya. Pero ang ilan sa mga ito aynagrebelde sa Dios at sa kanyang paghahari.Anumang pagrerebelde sa Dios
sa isip, sa salita, atsa gawa
ay tinatawag na kasalanan. Dahil dihahayaan ng Dios na manatili ang kasalanan sakanyang presensiya itinapon niya ang mga rebeldenganghel sa kadiliman sa mundo, at darating ang arawna haharapin nila ang tiyak na parusa ng Dios.Isang araw, ang pinakapuno sa mga anghel naito na si Satanas ay nag-anyong ahas at lumapit kayEba. Tinanong niya ang babae,
“Totoo bang
 pinagbawalan kayo ng Dios na kumain ng bunga ng
alin mang puno sa halamanan?” 
 
Sumagot si Eba,
“Hindi, puwede naman naming
kainin lahat puwera lang dun sa Puno na Nagbibigay-Kaalaman ng Mabuti at Masama. Sinabi ng Dios nakapag kinain namin iyon, o hinawakan man lang,tiyak na mamamatay kami.
 Sabi ng ahas sa kanya,
“Hindi totoong
mamamatay kayo! Sinabi iyan ng Dios dahil alam

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->