Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Robert Muchamore - Záťah (Ukážka)

Robert Muchamore - Záťah (Ukážka)

Ratings: (0)|Views: 4,187|Likes:

More info:

Published by: Judita Páleníková on Mar 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/29/2013

 
55
5. ~`boitae
Zi}cnh`â xtb tigr vr~āivec Fnitfn ]xnb` ngi`ýab~ `e n{gc~|áv`nl ťgicn Xtb`bxr Her `nĉecngi Meadtbhfne. @nhåv`i }e idlevbceb`oitaåmbe# Űn ]xnb` dr aikic aeŮ gi`xegxr } n`vbti`an`xåc`i~xntitb}xbmgi~ }g~zb`i~ ZiaøŰxn zce`âxn \na.+Ütrvig |i |ehe`be ab}bn Mknt~d~ ztn Mecc~aeTnbccrki e ]kegnnce ‐]kege– Hele`bki." LÜ@ 4::> 
Dic zng`ñ hnŋ e xåxi āe}Ů Meadtbhfne zø}idbce zitbeh`n zte!mkexi. Ükİeh`â xtåv`bgr ~htŰbevecb ztion}bi`åc`b |åkteh`ámbe Lean} }cb`xec `eh htekñab `nanmgñab aeťb`eab `e ztále|!hivñmk mn}xåmk. Ztnmkåh|ec }e x~ }i ]kegnncia e idele mkcezmb}e v cnx`ñmk ~`boitaåmk ťgicr Xtb`bxr máxbcb `n}vilb. ^`boita~xvitbce dbnce giťnİe# gtevexe# }bvâ `ikevbmn } ite`Űivña zå}b!gia# ite`Űivi!}bvâ }egi e zc}xn`å ābezge.‐_teváa xb#– }ŮeŰivec }e Lean}# ‐Űn el gndr }b }e ztnxtkic#| xnlxi ~`boitar ~Ű `bā kcüznlťbn `nvrtidáť.–‐@nvbna# Lean}. AiŰ`i gndr }an }b hi ābezig |e}xigcb `n! legâ zbntge.–‐E xbnxi fexn dicb x~ťáa ťbxâ ztn}`n `e Mecc~aiv mk~hñ |e!hig. Xceābe ae v ti|gtig~.–
|ecian`n Mknt~d |exek.b`hh 555.=.4:54 ;<>=
 
54
]keg }e `n~dtå`bc ü}anv~ `eh giabmgi~ }xtå`gi~ Lean}ivki~xtzn`be. ‐@naøŰnť }e `e Mecc~ae k`nveŮ# Űn v zi}cnh`nl mkvácb| ab}bn vrmüvec. AøŰn |e xi xn` ātnv`ñ vát~}# āi }e ťátb v etnåcb.– Lean} ztbgñvic. ‐Le }ia xi hi}xec ab`~cñ xñŰhnŋ. Hve h`b}ia xegant `nvrťbnc |i |åmkihe.–]keg }e ~Ű e}b abcbý`xr te| zi|tnc `e kihb`gr. ‐A~}áan }ezik`üŮ.–‐ăi ln9 Kitá9– }zñxec }e Lean}.‐Xixi `bn ln `nlegå ťxåx`e ci`hñ`}ge }xtnh`å# zc`å hnmbng#āi oe`hbe Et}n`ec~ egi xr#– vr}vnxİivec ]keg. ‐Xtb`bxr ln lnh`e| `elcnzťámk }ügtia`ñmk ťgøc v Dtbxå`bb e Űbemb }e xea `naøŰ~zix~civeŮ zi mkihdåmk# gnhr }b |ar}cbe. A~}áan hite|bŮ ztn}!`n mn| ztn}xåvg~ anh|b xtnŮi~ e ťxvtxi~ kihb`i~# gnĉ }e xeakañtbe }xivgr b`ñmk hnmbng.– Lean} ztbgñvic. ‐Mkåzna.–]keg }e abcbý`xr ztvñ te| zi|tnc `e kihb`gr# ztåvn gnĉ ihdiābcb hi hcåŰhn`nl ~cbāgr# gxitå dice cnhve hi}Ů ťbtigå ztn lnh`i e~xi.‐Zik`b |ehgia# Lean}.–‐Tidáa# āi aøŰna#– ihvnxbc Lean}. ‐@i eg }b `nhåa zi|it#xeg }e ab xbn fexn `e |ehg~ ti|xtk`ü.–Ztnťcb zianh|b hve vnİgâ hiar e ~cbāge vrü}xbce hi |e`n!hde`âki zetg~ } xtåvi~ zi gicn`å e }i |eaixe`ñab kilheā!geab. Zi İevnl }xte`n }xåc zcix | htøxn`âki zcnxbve# ~gi`ān`ñ i}x`exña htøxia# e |e `áa }e ~Ű ti|ztn}xbntec etnåc Xtb`bxr Her.Kcev`ñ vmkih ziāe} vr~āive`be }xeti}xcbvi ai`bxitivecb# xegŰnxixi dic lnhb`ñ }zø}id# egi }e hi}xeŮ h`~.]keg }e vrdtec mn| vr}igü xtåv~ g zcix~# `eťİezivec izext!`n# edr `n}xüzbc hi vñgeciv e ihzehgiv# e kİehec vmkih# gxitñ 
|ecian`n Mknt~d |exek.b`hh 545.=.4:54 ;<>=
 
5=
ba v `imb ztbztevbc efn`x AB>. \e lnh`ña }xtiaia `eťbnc~viİ`n`ñ g~} zcnxbve. @ehvbkic ki# }ŋec }b ābezg~ e zigü}bc }e`ezihid`bŮ }`id}gñ ztá|v~g< ‐EŰ zi vå}# htekñ Lean}.– Lean} ztnciŰbc mn| ixvit dexik e ābezg~# zixia }e |e `babztnzmkec el i` }åa. ]keg }e ih~ť~ xtnzec |e `áa e i` }e |exbeİ iztnc i }xtia e izteťivec }b ~`boita~.‐_ťnxgi ztbztevn`â9– }zñxec }e Lean}# gnĉ }b ztnkihbc dexikmn| zcnmn. _åŰbc kåhea el xi`~ e ktgixec v ŋia vñ}xtil.‐ăbezge#– ztbzian`~c a~ ]keg. Lean} xbmki v|hrmkic# }gci`bc }e e |hvbkic ābezg~ | xtåvr._ d~hivn ťgicr e}b hvn}xi anxtiv ih `bmk |e|`nc |vi`āng i|`e!a~lümb gi`bnm kihb`r.‐Ziĉan `e xi#– |e}rāec ]keg.Mkcezmb vrťcb }zi|e }xtia~ e ti|dnkcb }e zi tefdriviabktb}g~ g d~hivn ťgicr. _xia }b vťbacb# Űn | izeā`âki gi`mebktb}ge g `ba gtåāe }ztåvme.‐Knl# vr hvele%– |vicec `e `bmk.GnĉŰn Lean} `e}xüzbc `e xüxi ab}b~ eŰ v zi}cnh`nl mkvácb egi`åkteh`ág |e Mecc~ae# |ehe`bn }b }xbkic cn` tñmkci ztndnk`üŮ.Ztnxi xnte| `nb}xi zi|tnc `e ]kege.‐@ndil }e#– |eťnzgec ]keg. ‐Aåa xi ztbztevn`â.–]ztåvme mkcezmiv |e}xbkic ztb dtå`gn. Dic xi mkcez } excnxbm!gi~ zi}xevi~ e tnh`ümbab }bvñab vce}ab# v ztemiv`ñmk defe`!ābemk e ťzb`evñmk ai`xâtgemk.‐ăi ztn}`n x~ tåābxn zitådeŮ9– ztnhvbnhic higi`ecn zia!zâ|`~ ixå|g~.‐@bā# cn` }ia }b mn| idnhŋelťb~ ztn}xåvg~ `bnāi āáxec xea!xi zih }xtiaia#– vr}vnxİivec ]keg e ~gå|ec zecmia hi|eh~.‐\ed~hic }ia }b xea ābezg~.–
|ecian`n Mknt~d |exek.b`hh 5=5.=.4:54 ;<>=

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->