Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
František Bednár, Ľudova strana naše Slovensko

František Bednár, Ľudova strana naše Slovensko

Ratings: (0)|Views: 921|Likes:
"...Získali zbrane a plánovali
spraviť viacero útokov proti
hlavným predstaviteľom totality.
V roku 1984 bol odsúdený na 14
rokov odňatia slobody pre svoju
protištátnu činnosť. Neskôr v roku
1989 dostal k trestu ďalšieho 5,5
roka. Na slobodu bol prepustený
v roku 1990..."
http://sowa.quicksnake.net/Politics/Frantisek-Bednar-Preco-som-sa-rozhodol-kandidovat-za-udovu-stranu-nase-Slovensko-2
"...Získali zbrane a plánovali
spraviť viacero útokov proti
hlavným predstaviteľom totality.
V roku 1984 bol odsúdený na 14
rokov odňatia slobody pre svoju
protištátnu činnosť. Neskôr v roku
1989 dostal k trestu ďalšieho 5,5
roka. Na slobodu bol prepustený
v roku 1990..."
http://sowa.quicksnake.net/Politics/Frantisek-Bednar-Preco-som-sa-rozhodol-kandidovat-za-udovu-stranu-nase-Slovensko-2

More info:

Published by: SOWA magazyn europejski on Mar 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2012

pdf

text

original

 
Prúty/29
www.pospolitost.org8Luten/Február 2012
v
František Bednár sa narodil v roku1957 pod Tatrami. V súčasnostižije v Poprade. Už od svojho detst-va pociťoval nesprávnosť vtedajšejkomunistickej totality. Viaceréudalosti ho primäli k tomu, abysa postavil na odpor proti totalite.S priateľmi založil protisystémovúskupinu, ktorá chcela spáchať at-entát na Gustáva Husáka a VasilaBiľaka. Získali zbrane a pláno-vali spraviť viacero útokov protihlavným predstaviteľom totality. V roku 1984 bol odsúdený na 14rokov odňatia slobody pre svojuprotištátnu činnosť. Neskôr v roku1989 dostal k trestu ďalšieho 5,5roka. Na slobodu bol prepustenýv roku 1990. V súčasnosti je ta- jomníkom Svetového združeniabývalých československých politick-ých väzňov. Toto združenie už dlhšiudobu spolupracuje so Slovenskoupospolitosťou a Ľudovou stranouNaše Slovensko. Ako bojoval protitotalite za bývalého režimu, rovna-ko bojuje proti totalite dnešnej,ako člen ĽSNS. Presadzuje vznikObčianskeho tribunálu, kde by saposudzovalo rozkrádanie sloven-ského národného bohatstva. Pre-sadzuje aj návrat rozkradnutéhoslovenského majetku do vlastníctvaštátu. Pre svoju lásku k slobodea nenávisť k totalite sa rozhodolkandidovať v nadchádzajúcichvoľbách za ĽSNS, ako kandidát č. 5.
ROZHOVOR - FRANTIŠEK BEDNÁR
Politický väzeň, bojovnik proti komunizmu, kandidát ĽSNS č.
Počas totality (máme na mysli túminulú) ste boli vo väzení. Môžetenám priblížiť udalosti, ktorétomu predchádzali? Prečo steboli odsúdený a na ako dlho? Boliste jedným z mála tých, ktorí saotvorene postavili totalitnémurežimu zoči-voči. Prečo? Čo Vás ktomu viedlo?
 
Narodil som sa v roku 1957, atak som mal možnosť komunistickýrežim spoznávať už od detstva.Mal som vtedy jedenásť rokov, keďvtedajšie Československo v noci21. augusta 1968 zákerne prepadliokupačné vojská Varšavskéhopaktu, ktoré utopili v krvi myšlienkuneutrality vtedajšieho spoločnéhoštátu a socializmu s ľudskou tvárou.Niektorí moji spolužiaci a rovesníciboli zranení pri streľbe sovietskychokupantov a pri nej bol zastrelenýaj 19-ročný Jozef Bonk. Veľmiskoro som pochopil, že sme sa staliokupovaným štátom obohnanýmostnatým drôtom, v ktorom nebolapovolená, a preto ani neexistovala,žiadna opozícia, a práve tak animožnosť verejne prejaviť svoj názorbez rizika, že takéhoto občanaihneď nevyhlásia za nepriateľasocialistického zriadenia. A takíväčšinou končili vo väzniciach. V roku 1980 boli usmrtení pripokuse o prechod slovensko-rakúskej hranice dvaja mladí ľudia- Ondrej Brejka a Milan Dlubač.Ich smrť ma denitívne primäla krozhodnutiu postaviť sa na odporvtedajšiemu totalitnému režimu.Proti presile armády, Verejnejbezpečnosti. Ľudových milíciia 140 000 kondentom ŠtB sanedalo postaviť otvorene, pretoženárod po nástupe Husákoveja Biľakovej chunty, výdatnepodporovanej prítomnosťou ruskýchsovietskych tankov, upadol doapatie. Amorálnosť bola povýšenána životný princíp. Ľudia sa Bohumodlili a diablovi klaňali.Založili sme preto protištátnuskupinu, s ktorou sme chceliprebrať tento národ z ľahostajnostia zbabelosti. Keďže sme žili pod Vysokými Tatrami a ryba smrdí odhlavy, chceli sme pripraviť atentátna generálneho tajomníka ÚVKSČ G. Husáka a na ideologickéhotajomníka Vasila Biľaka. V auguste v roku 1983 som sapokúsil kontaktovať s RFE z bývalejJuhoslávie so zámerom spojiťsa so spravodajskými službamizápadných štátov, respektíves inými organizáciami bývalýchemigrantov a následne podľa ichpožiadaviek mala skupina aktívnepôsobiť na území bývalej ČSSR naúseku spravodajstva, monitorovaniapohybu sovietskych vojenskýchtransportov, v prípade potreby tiežprevádzať sabotáže, a ak by boldruhou stranou nami navrhnutýplán spáchať atentát na generálnehotajomníka ÚV KSČ Gustáva Husáka
 
Prúty/29
Luten/Február 2012www.pospolitost.org9
v
a tajomníka ÚV KSČ Vasila Biľakaakceptovaný, pripraviť a realizovaťtúto diverznú akciu na prístupovejceste k rezidenčnému sídlu ÚV KSČv Belianských Tatrách.Naša skupina v roku 1980ukoristila zo skladu vtedajšiehoZväzu pre spoluprácu s armádou(Zväzarm) viacero zbraní a munície.Dôkazom našej spoľahlivostia lojálnosti vo veci nadviazaniakontaktu malo byť zaslaniebalíka s nefunkčným nástražnýmvýbušným systémom na adresuvedúceho tajomníka OV KSSv Poprade v roku 1982.6. februára 1984 došlo pre chybu azlyhanie jedného z členov skupiny,u ktorého sa pri domovej prehliadkenašli zbrane a chemikálie použitépri výrobe výbušniny, k môjmuzatknutiu ŠtB. Pri vyšetrovanísom zobral všetko na seba aby somneohrozil ostatných.7.8.1984 ma KS Košice odsúdilna 14 rokov odňatia slobodynepodmienečne. Poznamenávam, žev čase zatknutia a ani neskôr nebolaodhalená naša protikomunistickáčinnosť – založenie protištátnejskupiny.Zaslanie nástražného zariadeniana adresu tajomníka KSČ v Poprademalo mať, ako sa potvrdilo narehabilitačnom konaní, jednoznačnelen psychologický účinok a nejednalosa o úmysel usmrtenia podľa § 93Tr. zák. K zmene kvalikácie z § 94(zastrašenia funkcionára na plneníúloh v socialistickom zriadení) na §93 – teror, došlo zo strany ŠtB a tovýlučne preto, lebo som neprezradilúčasť ďalších osôb - členov skupiny,ktorá balík odoslala a podieľala sa napríprave nástražného neaktívnehosystému.Vo väznici v Leopoldove naoddelení Hlava I. pre väzňovodsúdených za protištátne trestnéčiny ma po obvinení ŠtB, Krajskýsúd v Bratislave.18.10.1989navyše ešte odsúdil na 5,5 rokanepodmienečne podľa § 95 tr. zák. zaprípravu záškodníctva - údajne sommal vydať inštrukcie, na základektorých mal jeden prepustený väzeňpripravovať sabotážne nátlakovéakcie, ktorými mal dosiahnuťprepustenie politických väzňov.Tento rozsudok dňa 19.12.1989zrušil Najvyšší súd SSR a išloo posledné odsúdenie podľa Hlavy I.v roku 1989.Podrobnosti a krátky lmovýdokumentSvedectvo GFPuverejnené na webovej stránkeSvetového združenia bývalýchčeskoslovenských politickýchväzňov
http://www.szcpv.org/06/gfp.html
, ktoré bolo na Slovenskuzaregistrované v roku 2001 v SR a doroku 2008 som bol jeho predsedom.Keď si zadáte do Gooogle „ Velvetterrorists“, na webe nájdete trailerk pripravovanému lmu režiséraPetra Kerekeša Zamatoví teroristi.Celkovo som bol vo väzení 6,5roka a na slobodu som sa dostal15.8.1990.
 
 V podstate celý život bojujeteproti neprávosti. Nemáteniekedy chuť zavesiť ten boj naklinec a žiť si doma pokojným atichým životom, nič si nevšímaťa do ničoho sa nestarať tak, akoto činí väčšina ľudí?
 
Každý človek dostane pri narodenído vienka určité danosti, ktoré hopotom ovplyvňujú po celý jeho život.Ja som po matke zdedil silný zmyselpre spravodlivosť. Až príliš citlivosom znášal každý prejav krivdyvoči slabším a nedokázal by somnapríklad trýzniť ani zvieratá, akosme dnes často svedkami zo stranymladých ľudí.Určite by bolo jednoduchšie držaťsa príslovečného „Čo ťa nepálinehas“, ale ja taký jednoduchonedokážem byť. Ak by som takýbol, tak v roku 1983 by som určiteemigroval z bývalej Jugoslávie doUSA, kde žil matkin brat.
 
 Ako ste vnímali tzv. nežnúrevolúciu v roku 1989? A ako juvnímate teraz?
 
 Ako nepriateľ socializmu som tútomystikáciu s názvom „nežná“ alebo„zamatová“ revolúcia zažil vo väzniciv Leopoldove, odkiaľ som sa akonehodiaci sa do „nežného“ scenáradostal na slobodu až v auguste 1990.V roku 1989 bola premárnenáhistorická príležitosť k neutralitea vytvoreniu lepšej a spravodlivejšejspoločnosti o akej ľudia naivnesnívali na námestiach, keď štrngalikľúčmi. V súvislosti s touto politickouzmenou ide jednoznačne o podlúzradu a judášsku dohodu, pri ktorejboli oklamaní ako Slováci, tak ajČesi.V skutočnosti to bol najlepšíobchod, aký urobili prisluhovačikomunizmu, ŠtB a KGB od roku 1948.Uplynulých 22 rokov ukázalo v plnejnahote katastrofálne následky tohtovopred naplánovaného prevratu akovo sfére ekonomickej, tak morálnej.
 
Čo Vám najviac prekážalo naminulom režime?
 
Na zlé veci sa rýchle zabúda a animy nie sme výnimkou. Komunistiagrantne porušovali základnéľudské práva a slobody v menetzv. triedneho boja. V skutočnostito bol podvod, pretože existovalirovní a rovnejší. Nemožno im všakuprieť, že na rozdiel od dnešnéhosystému dodržiavali aspoň sociálnepráva, vrátane pozitív, akými bolabezplatná zdravotná starostlivosť,bezplatné školstvo a prideľovaniebytov mladým rodinám.Napriek umiernenejšej forme tzv.reálneho socializmu im nemožnonikdy odpustiť stovky popravených,desiatky usmrtených na hraniciach,nasadzovanie politických väzňovna ťažbu uránovej rudy, za ktorúby sme na svetových trhoch dostalimiliardy a len za odpad by nám vtedy Američania boli postavili diaľniceod Ašu až po Čiernu nad Tisou.Nikdy im nemožno odpustiť, že zoštátu, ktorý patril v období medzidvoma svetovými vojnami medzi 10priemyselne najvyspelejších, urobiliza 40 rokov satelit a guberniuMoskvy. Pokus Alexandra Dubčekao „socializmus s ľudskou tvárou“ bolpotlačený hrubou silou, pričom eštev roku 1966 sme boli ekonomicky naúrovni Rakúska.
 Vidíte nejakú paralelu medziminulým a terajším režimom? Alebo si myslíte, že mámekonečne demokraciu?
 
Nenahovárajme si, že sme saod totality dostali ku skutočnejdemokracii. Na rozdiel od Nemeckapo II. svetovej vojne sa u násžiadny Norimberg, ani denacikácianekonali. Naďalej pokračovalakontinuita socialistických zákonov. V justícii ostali dokonca sudcovia,ktorí nás súdili pred novembrom1989. Po novembri 1989 tí istí aj

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->