Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giới thiệu phần mềm ANSYS

Giới thiệu phần mềm ANSYS

Ratings:
(0)
|Views: 276|Likes:
Published by traitrungy

More info:

Published by: traitrungy on Mar 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2015

pdf

text

original

 
"Gi
ớ 
i thi
u ph
n m
m ANSYSNh
ững năm gần đây, nhờ 
s
phát tri
n c
a các công c
toán cùng v
ớ 
i s
phát tri
nc
ủa máy tính điệ
n t
ử, đã thiế
t l
p và d
n d
n hoàn thi
n các ph
n m
m côngnghi
p, s
d
ụng để
gi
ải các bài toán cơ họ
c v
t r
ắn, cơ họ
c thu
khí, các bài toán
động, bài toán tường minh và không tườ 
ng minh, các bài toán tuy
ế
n tính và phituy
ế
n, các bài toán v
 
trường điệ
n t
ừ, bài toán tương tác đa trườ 
ng v
t lý. ANSYSlà m
t ph
n m
m m
ạnh đượ 
c phát tri
n và
ng d
ng r
ng rãi trên th
ế
gi
ớ 
i, có th
 
đáp
 
ng các yêu c
u nói trên c
ủa cơ họ
c. Trong tính toán thi
ế
t k 
ế
 
cơ khí, phầ
n m
mANSYS có th
liên k 
ế
t v
ớ 
i các ph
n m
m thi
ế
t k 
ế
mô hình hình h
ọc 2D và 3D để
 
 phân tích trườ 
ng
ng su
t, bi
ế
n d
ạng, trườ 
ng nhi
ệt độ
, t
ốc độ
dòng ch
y, có th
xác
định được độ
mòn, m
i và phá hu
c
a chi ti
ế
t. Nh
ờ 
vi
ệc xác định đó, có thể
tìmcác thông s
t
ối ưu cho công nghệ
ch
ế
t
o. ANSYS còn cung c
ấp phương pháp giả
i
các bài toán cơ vớ 
i nhi
u d
ng mô hình v
t li
ệu khác nhau: đàn hồ
i tuy
ến tính, đàn
h
i phi tuy
ến, đàn dẻo, đàn n
h
ớ 
t, d
o, d
o nh
ớ 
t, ch
y d
o, v
t li
ệu siêu đàn hồ
i,siêu d
o, các ch
t l
ng và ch
ất khí …
 ANSYS (Analysis Systems) là m
t gói ph
n m
m phân tích ph
n t
h
u h
n(Finite Element Analysis, FEA) hoàn ch
ỉnh dùng để
mô ph
ng, tính toán thi
ế
t k 
ế
 công nghi
ệp, đã
 
và đang đượ 
c s
d
ng trên th
ế
gi
ớ 
i trong h
u h
ết các lĩnh vự
c k 
 thu
t: k 
ế
t c
u, nhi
t, dòng ch
ảy, điện, điệ
n t
ừ, tương tác giữa các môi trườ 
ng, gi
acác h
v
t lý.Trong h
th
ống tính toán đa năng của ANSYS, bài toán cơ kỹ
thu
ật đượ 
c gi
i quy
ế
tb
ằng phươ 
ng pháp Ph
n t
h
u h
n l
y chuy
n v
làm g
c.C
ấu trúc cơ bả
n m
t bài tính trong ANSYS. T
ng quát c
ấu trúc cơ bả
n c
a m
t bàitính trong ANSYS, g
m 3 ph
n chính: t
o mô hình tính (preprocessor), tính toán(solution) và x
lý k 
ế
t qu
(postprocessor).Ngoà
i 3 bướ 
c chính trên, quá trình phân tích bài toán trong ANSYS còn ph
i k 
 
đế
n quá trình chu
n b
 
(preferences) chính là quá trình định hướ 
ng cho bài tính.Trong quá trình này ta c
ần định hướ 
ng xem bài toán ta s
p gi
i dùng ki
u phân tíchnào (k 
ế
t c
u, nhi
ệt hay điệ
n t
ừ...), mô hình hoá như thế
 
nào (đố
i x
ng tr
ục hay đố
ix
ng quay, hay mô hình 3 chi
ều đầy đủ
...), dùng ki
u ph
n t
nào (Beam, Shell.Plate...).Hi
ểu được các bướ 
c phân tích này trong ANSYS s
giúp ta d
 
dàng hơn trong việ
cgi
i bài toán c
a mình. V
ấn đề
 
đặt ra là làm sao để
th
hi
n nh
ững ý tưở 
ng nàytrong ANSYS. ANSYS cung c
ấp 2 cách để
giao ti
ế
p v
ới ngườ 
i dùng (Graphic User
 
Interface, GUI): công c
tr
c quan dùng menu v
ớ 
i các thao tác click chu
t ho
cvi
ế
t mã l
nh trong m
ột file văn bả
n r
ồi đọ
c vào t
 
File/Read input from (ta cũng có
th
dùng k 
ế
t h
ợ 
p 2 cách này m
t cách linh ho
t: dùng l
nh t
o c
u trúc, r
i dùngmenu khai thác k 
ế
t qu
,...). ..... ""Các dòng s
n ph
m c
ủa Ansys Công ty Ansys đã thiế
t l
p nên m
t chu
n m
ctrong mô ph
ng k 
thu
t. Công ty ANSYS xây d
ng, phát tri
n, cung c
p ph
nm
m và h
tr
ợ 
toàn c
u cho các gi
i pháp mô ph
ng k 
thu
t nh
m d
 
đoán các
ng x
c
a s
n ph
m
ở 
 
trong môi trườ 
ng s
n xu
t và s
d
ng th
c t
ế
. Công ty
ANSYS là công ty hàng đầ
u trong vi
c phát tri
n c
công c
và công ngh
CAE(Computer-Aided Engineering).Các gi
i pháp Ansys giúp doanh nghi
p không ch
 bi
ết được các tính năng hoạt độ
ng c
a s
n ph
m mà c
ch
ất lượ 
ng thi
ế
t k 
ế
c
a nó.
Ansys đượ 
c
ng d
ng r
ng rãi trong các ngành công nghi
p:* Các s
n ph
m và quy trình công ngh
ch
ất lượng cao và luôn được đổ
i m
ớ 
i* Gi
m s
 
lượ 
ng m
u th
 
cũng như thờ 
i gian ki
m tra s
n ph
m* Nhanh chóng thu h
i v
n do gi
ảm đượ 
c th
ờ 
i gian xây d
ng s
n ph
m m
ớ 
i* Quy trình m
m d
ẻo và đáp ứng nhanh hơn, cho phép thay đổ
i thi
ế
t k 
ế
ngay c
 
ở 
 
các giai đoạ
n sau c
a quá trình xây d
ng s
n ph
m* Chi
ến lượ 
c mô ph
ỏng đón đầ
u t
o ra m
ột phương pháp hiệ
u qu
 
để
 
đưa sả
n ph
mvào th
 
trường nhanh hơn và vớ 
i giá thành th
ấp hơn.
 
* Ansys Multiphysics Trước đây, để
 
có đượ 
c t
t c
các kh
 
năng mô phỏ
ng s
(c
nthi
ế
t cho các bài toán ph
c t
p và k 
ế
t h
ợ 
p nhi
ều trườ 
ng v
t lý) c
n có m
t k 
ch b
nr
t ph
c t
ạp và thường đòi hỏ
i ph
i k 
ế
t h
ợ 
p nhi
u ph
n m
m khác nhau. Ph
n m
mANSYS Multiphysics cung c
p m
t công c
 
 phân tích đắ
c l
c k 
ế
t h
ợ 
p các m
ô đun:
tính toán k 
ế
t c
u, nhi
ệt, độ
ng l
c h
c dòng ch
y (CFD), âm h
ọc, và điệ
n t
trongm
t s
n ph
m tích h
ợ 
p duy nh
t. V
ớ 
i gói ph
n m
ềm ANSYS Multiphysics, ngườ 
is
d
ng s
c
m th
y th
c s
tho
ải mái và có đượ 
c m
t chu
i kh
 
năng mô phỏ
ngtuy
t v
ờ 
i c
a ANSYS.Ví d
v
bài toán ti
ế
p xúc trong ANSYS Multiphysics. Trong ví d
này, dòng vàhi
u
ng nhi
t Joule trong m
t công t
c ti
ếp xúc đượ 
c mô ph
ng khi công t
ắc đượ 
ckích ho
t. Các
ng x
 
cơ họ
c, nhi
t h
ọc và dòng đượ 
c mô ph
ng b
ng các ph
n t
 
 
trường tươn
g tác tr
c ti
ế
p.1.ANSYS Multiphysics tích h
ợ 
p c
 
hai phương pháp trự
c ti
ếp (phương pháp ma
tr
ận) và phương pháp nố
i ti
ếp (phương pháp vectơ tả
i tr
ọng) để
 
đưa ra các kế
t qu
 mô ph
ỏng chính xác, đáng tin cậ
y trong m
ọi lĩnh vự
c t
các h
th
ng làm mát, s
nxu
ất năng lượ 
ng, t
ớ 
i công ngh
sinh h
c và các h
 
vi cơ điệ
n t
(MEMS). Ph
nm
ềm cũng có khả
 
năng mô phỏ
ng d
 
dàng các bài toán tương tác giữa các trườ 
ngv
t lý khác nhau: nhi
t
 – 
 
cơ, dòng chả
y
 – 
ế
t c
ấu hay tĩnh điệ
n
 – 
ế
t c
u v
ớ 
i nhi
uthu
t gi
i phong p
hú mà ngườ 
i dùng có th
l
a ch
n.Ví d
v
 
 phân tích bài toán trao đổ
i nhi
t b
ng phóng x
gi
a m
t tr
 
lăn trên mộ
tt
m ph
ng b
ng thu
ật toán Đa trườ 
ng (Multi-field).2. Ansys Structural B
ạn đang tìm kiế
m m
t ph
n m
m tính toán k 
ế
t c
ấu đơn thuầ
nmà không c
ần đến các phân tích tương tác ? Ansys Structural, vớ 
i kh
 
năng mô
ph
ng hoàn h
o các k 
ế
t c
u phi tuy
ến cũng như tuyế
n tính s
mang l
i cho b
n các
ế
t qu
 
chính xác và đáng tin cậy.Trong Ansys Structural có đầy đủ
các lo
i ph
nt
, các mô hình v
t li
u tuy
ế
n tính hay phi tuy
ế
n, mô hình v
t li
ệu không đàn hồ
igiúp cho ph
n m
m có th
mô ph
ỏng đượ 
c các k 
ế
t c
u l
ớ 
n và ph
c t
p. Ngoài ra,ph
n m
ềm cũng phân tích đượ 
c s
ti
ế
p xúc trong các m
i l
ắp. Ngườ 
i s
d
ng s
 hoàn toàn c
m th
y tho
i mái và d
dàng ti
ế
p c
n các mô hình v
t li
ệu cũng như
l
a ch
n các tùy ch
n gi
i t
ối ưu cho bài toán qua giao diện đồ
h
a ki
u c
u trúccây. Các tùy ch
n gi
i cao c
ấp hơn đượ 
c th
c hi
n qua ch
ức năng tính toán song
song.T
 
Ansys Structural, ngườ 
i s
d
ụng cũng có khả
 
năng n
âng c
p lên thànhAnsys Mechanical khi c
n thi
ết. Các phân tích tương tác cao cấp hơn nữa như
dòng ch
ảy, điệ
n t
ch
 
đượ 
c tính toán trong gói ph
n m
m Ansys Multiphysics.3. Ansys DesignSpace Ansys DesignSpace là m
t gói ph
n m
m mô ph
ng m
nhm
, giúp cho các nhà thi
ế
t k 
ế
và k 
 
sư có thể
th
c hi
n toàn b
công vi
c c
a mìnht
vi
c xây d
ựng ý tưở 
ng, mô hình hóa, và hi
n th
ực hóa các ý tưở 
ng ngay trên bànlàm vi
c. S
d
ng công ngh
Knowledge-Based Automation, ph
n m
ềm này đượ 
cxây d
ng d
a trên nh
ng k 
thu
ật đặ
c bi
t m
nh m
c
a Ansys, nh
ng k 
thu
ật đãđượ 
c phát tri
n su
ốt 32 năm qua.
 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Đinh Quyet liked this
Đinh Quyet liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->