Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
45085327 Kategori Dan Masalah Bahasa Kanak Kanak Bermasalah Pembelajaran

45085327 Kategori Dan Masalah Bahasa Kanak Kanak Bermasalah Pembelajaran

Ratings: (0)|Views: 869|Likes:
Published by Haninah Hamzah

More info:

Published by: Haninah Hamzah on Mar 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2014

pdf

text

original

 
1.0KANAK-KANAKBERKEPERLUANKHAS1.1PENGENALANPerbezaankognitif,sosialemosi,fizikaldanrohanidalamkalangankanak-kanakdidalamsebuahbilikdarjahmerupakanperkarabiasa.Namun,kadangkalakitaakanberjumpadengankanak-kanakyangperbezaannyaagakketaradantidakmengikutinorma-normaperkembangansepertikanak-kanaklain.Kanak-kanakinimenunjukkanciri-ciriperkembanganyangberbezadaripadakanak-kanakbiasasepertikeupayaankognitif,fizikalyangterhad,kesukaranberinteraksidanberkomunikasi.Kanak-kanakinijugamungkinmenghadapimasalahtertentusepertimasalahfizikal,masalahpenglihatan,pendengaran,pertuturan,tingkahlaku,masalahpembelajaran,terencatakaldanpintarcerdas.Kanak-kanakinidikategorikansebagaikanak-kanakberkeperluankhas.DiMalaysia,pendidikanuntukkanak-kanakiniterletakdibawahkendalianKementerianPelajaranMalaysiadanKementerianPembangunanWanita,KeluargadanMasyarakat.MenurutdasarpendidikankhasdiMalaysia,murid-muridberkeperluankhasmerujukkepadamurid-muridyangmengalamikecacatanpenglihatan,pendengarandanmasalahpembelajaran.Masalahkanak-kanakberkeperluankhasinimungkindisebabkanolehfaktor-faktorsepertiperkembanganprenatalyangtidaksempurnakeranapenyakit,kekuranganzatataupundadah.Disebabkanmasalahyangdihadapiolehkanak-kanakini,merekamemerlukanperhatian,penjagaanyangkhusus,kasihsayangdanperhatian,yangmenuntutkesabaransertakomitmengurudalammendidikmereka.
 
2.0DEFINISIKANAK-KANAKBERKEPERLUANKHASMENGIKUTKATEGORIKanak-kanakkhasdidefinisikansebagaikanak-kanakyangberbezadaripadakanakkanakbiasadalamaspekciri-cirimental,keupayaansensori,keupayaankomunikasi,tingkahlakusosial,ataupunciri-cirifizikal.Secaralebihterperincilagikanak-kanakberkeperluankhasbolehdikenalpastidenganmerujukkepadagambarrajah1.0dibawah:Kanak-kanakBerkeperluanKhasMasalahPembelajaranMasalahPendengaranMasalahKesihatanatauFizikalMasalahPenglihatanDesleksiaAttention/DeficitHiperactivityDisorder(ADD/ADHD)BermasalahEmosidanTingkahLakuLembam(SlowLeaner)TerencatAkalSindromDownAutismePintarCerdasPalsiSerebrum(CerebralPalsy)MasalahKomunikasi:BahasadanPertuturanRajah1.0:KategoriKanak-kanakBerkeperluanKhas
 
Setelahmelihatgambarrajah1.0kitadapatmenganalisissecarakeseluruhanbahawakanak-kanakberkeperluankhasterdiridaripadaMasalahPembelajaran,MasalahPenglihatan,MasalahPendengaran,Masalahkomunikasi:BahasadanPertuturan,danMasalahKesihatanatauFizikal.Namun,dalamaspekmasalahpembelajaranterdapatpelbagaijenismasalahyangdipecahkankepadasembilankategorilagisepertiyangterdapatdalamrajahtersebut.Sebelummerungkailebihjauhlagimengenaikanak-kanakberkeperluankhasini,adalahpentingkepadakitauntukmengetahuidefinisisetiapkategoriiniuntukmelihatperbezaandanmemahaminyadenganlebihmendalam.PerludiingatkanbahawasebagaibakalpendidikyangakanberkhidmatsecarakhususdalambidanginiataulebihsinonimsebagaiguruPendidikanKhas,menghayatidefinisisetiapkategorikanakkanakberkeperluankhasadalahsangatpenting.Haliniperludiambilberatbagimencaricorakpembelajaran,intervensidansebagainyayangsesuaibagisetiapkanakkanakyangdikenalpastidalammana-manakategoriini.SamuelKirk(1963)mendefinisikanmasalahpembelajaransebagaikelewatanperkembangandalamsatuataulebihdaripadaprosespertuturan,pembacaan,penulisan,pengiraanataumatapelajaransekolahlain.Ianyabukanlahkesandaripadakerencatanmental,halangansensori(butaataupekak)ataufaktorbudayadanpersekitaran.Pencapaiankemahiranmembaca,menulisdanmengiraindividubermasalahpembelajaranadalahpadatahapdibawahpuratakebangsaan.Terdapatperbezaanyangnyatadiantarakanak-kanakyangdiklasifikasikansebagaibermasalahpembelajaran.Antaranyaialahkanak-kanakDesleksia,Attention/DeficitHiperactivityDisorder(ADD/ADHD),BermasalahEmosidanTingkahLaku,Lembam(SlowLeaner),TerencatAkal,SindromDown,Autisme,PintarCerdas,danPalsiSerebrum(CerebralPalsy).SeterusnyaialahMasalahKesihatanatauKecacatanFizikalyangmerujukkepadakanak-kanakyangmengalamiketidakupayaanfizikal,danmemerlukanpengubatanatauperalatankhassepertipendakap(braces)ataukerusiroda.Iatermasukketidakupayaanberbentukneurologiyangmelibatkanotakdanuratsaraf

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
Sarah Howe liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Zaleha Din liked this
Nizam Zam liked this
Charles Ting liked this
Shyle Yen liked this
yenying liked this
Joyce Chong liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->