Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
كفاح عمال البرازيل

كفاح عمال البرازيل

Ratings: (0)|Views: 40 |Likes:
دار الخدمات النقابية والعمالية
دار الخدمات النقابية والعمالية

More info:

Published by: الاشتراكيون الثوريون on Mar 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2012

pdf

text

original

 
ﺔﻳﻟﺎﻣﻌﻟاو 
 
ﺔﻳﺑﺎﻘﻧﻟا
 
تﺎﻣدﺧﻟا
 
راد 
 
ﻝﻳزارﺑﻟا
 
ﻝﺎﻣﻋ
 
حﺎﻔﻛ 
 
 
مـﻳدـﻘﺗ 
 
ﺔﻟﺎﻘﻣﻟا
 
ﻩذﻫ
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺎﻧﻓرﻌﺗ 
 
ﺎﻣدﻧﻋ
 
ﺎﻧﺗﺣرﻓو 
 
ﺎﻧﺗﺷﻫد 
 
فﺻﻧ 
 
نأ 
 
ﻊﻳطﺗﺳﻧ 
 
ﻻعﺎﺿوأ 
 
نﻋ
 
ﺔﻣﺎﻬﻟا
 
نﻣ 
 
رﻳﺛﻛﻟا
 
ﺎﻧدﺟو 
 
دﻘﻟ 
 
،ﺎﻧدﻼﺑ 
 
ﻲﻓ 
 
ثدﺣﻳ 
 
ﺎﻣﻟ 
 
قﺑﺎطﺗﻟاو 
 
ﻪﺑﺎﺷﺗﻟا
 
نﻣ 
 
ﻩﺎﻧدﺟو 
 
ﺎﻣﻟ 
 
كﻟذو 
 
،ﻝﻳزارﺑﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﻝﺎﻣﻌﻟاﺗارﺑﺧو 
 
ﺎﻧﺑرﺎﺟﺗ ﻲﻛﺎﺣﻧ 
 
ﻝﻳزارﺑﻟا
 
ﻝﺎﻣﻋ
 
ﺎﻧﺋﻼﻣزو 
 
ﺎﻧﻧﺄﻛو 
 
،ﺎﻫروطﺳ 
 
نﻳﺑ 
 
ةرﺛﻌﺑﺗﻣ 
 
ﺔﻳﻋﺎﻣﺟﻟاو 
 
ﺔﻳﺻﺧﺷﻟا
 
ﺎﻧ رﻳﺛﻛﺑ 
 
ﻲﺟوﻟوﻳﺑﻟا
 
خﺎﺳﻧﺗﺳﻻا
 
ﻝﺑﻗ 
 
ﻪﺗزﺟﻌﻣ 
 
قﻘﺣ 
 
دﻗ 
 
ﻲﻋﺎﻣﺗﺟﻻا
 
خﺎﺳﻧﺗﺳﻻا
 
نﺄﻛو 
 
ضﻌﺑﻟا
 
ﺎﻧﺿﻌﺑ 
. 
ﺎﻬﻠﻳﺟﺳﺗو 
 
ﺔﻳﻟﺎﻣﻌﻟا
 
تارﺑﺧﻟا
 
ﻝدﺎﺑﺗ 
 
ةرورﺿﻟ 
 
تﺑﺎﺛﻟا
 
ﺎﻧﻬﺟوﺗﺑ 
 
رارﺻﺈﺑو 
 
كﺳﻣﺗﻠﻟ 
 
كﻟذ 
 
ﺎﻧﻌﻓد 
 
دﻘﻟو 
 
ﻊﺳوﺄﺑ 
 
ﺎﻫرﺷﻧو ﺎﻧﺗﺎﻳﻧﺎﻛﻣإ
 
اًرﻳﺛﻛ 
 
ﻪﺗﻗوﻋ
 
دﻳﻬﺟ 
 
دﻬﺟ 
 
دﻌﺑو 
 
ﺎﻧﺣﺟﻧ 
 
دﻘﻟو 
 
،ﺎﻬﻧﻣ 
 
ةدﺎﻔﺗﺳﻻا
 
مﻣﻌﺗ 
 
ﻰﺗﺣ 
 
نﻛﻣﻳ 
 
ﺎﻣ بﻳﺗﻛﻟا
 
اذﻫ
 
ﻲﻓ 
 
ﺎﻫرﺷﻧ 
 
نﻣ 
 
ﺔﻌﺿاوﺗﻣﻟا
...
ﻲﻓ 
 
ﺎﻧﻠﻣأ 
 
رﺑﻛو 
 
،ﺎﻧﺗﺣرﻓ 
 
تدازو 
 
،ﺔﺣارﻟﺎﺑ 
 
ﺎﻧﺳﺳﺣأ 
 
طﻘﻓ 
 
ًذﺋدﻧﻋو ﺎﻫزﺎﺟﻧإ
 
ﺎﻧﻳﻧﻣﺗ 
 
ﺎﻣ 
 
اًرﻳﺛﻛ 
 
ﺔﻣﻬﻣ 
 
زﺎﺟﻧإ
. 
ﻬﻳﺑﺗﺎﻛو 
 
ﺔﻟﺎﻘﻣﻟا
 
ﻰﻠﻋ
 
ءﺎﻧﺛﻟا
 
دﻌﺑو 
 
ﺎﻧﻫ
 
ﺎﻧﻌﺳﻳ 
 
ﻻو ﻝﻛ 
 
رﻛﺷﻧ 
 
نأ 
 
ﻻإ
 
نﻳﻳﻠﺻﻷا
 
ﺎﻬﻳرﺷﺎﻧو 
 
ﺎ اذﻛﻫ
 
ﻪﺟارﺧإ
 
ﻲﻓو 
 
زﺎﺟﻧﻹا
 
اذﻫ
 
ﻲﻓ 
 
ﺎﻧودﻋﺎﺳ 
 
نﻳذﻟا
 
ءﺎﻗدﺻﻷا
. 
ةرﻳﻘﻔﻟا
 
نادﻠﺑﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﺎﻫروطﺗو 
 
ﺔطﻠﺳﻟا
 
ﺔﻌﻳﺑط 
 
قﺑﺎطﺗ 
 
ﺔﻟﺎﻘﻣﻟا
 
ﻩذﻫ
 
ﻲﻓ 
 
ﺎﻧﺷﻫدأ 
 
ﺎﻣ 
 
رﺛﻛأ 
 
نﺎﻛ 
 
اذ  ٕاو 
 
ﺎﻬﻟ 
 
ﻲﺷﺣوﻟا
 
ﺎﻬﻌﻣﻗو 
 
،ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا
 
ﺔﻘﺑطﻟا
 
ﻊﻣ 
 
تﺎطﻠﺳﻟا
 
ﻩذﻫ
 
ﻝﻣﺎﻌﺗ 
 
قﺑﺎطﺗ 
 
كﻟذﻛو 
 
،دﺣﻟا
 
اذﻫ
 
ﻰﻟإﺎﻫرﺎﺑﺗﻋﺎﺑ 
 
زﻌﻣﻟا
 
فﻳﺳﺑ 
 
،ةرزﺟﻟﺎﺑ 
 
وأ 
 
ﺎﺻﻌﻟﺎﺑ 
 
ءاوﺳ 
 
،شطﺑﻟﺎﺑ 
 
وأ 
 
ءاوﺗﺣﻻﺎﺑ 
 
ﺎﻣإ
 
ﻪﻳﻠﻋ
 
ةرطﻳﺳﻟا
 
نﻣ 
 
دﺑ 
 
ﻻ
 
ﺎ ًﻔﻳﺧﻣ 
 
اًودﻋ
 
نﺈﻓ 
 
،ﻪﺑﻫذﺑ 
 
وأ اذإ
 
نﻳروﻬﻘﻣﻟا
 
ﻝﻛﻟ 
 
ﺔﺳاردﻟا
 
ﻩذﻫ
 
نﻣ 
 
ﺎﻬﺑ 
 
جورﺧﻟا
 
نﻛﻣﻳ 
 
ﻲﺗﻟا
 
سوردﻟا
 
وﻫ
 
كﻟذ 
 
نﻣ 
 
مﻫﻷا
 
وﻣ 
 
ﻲﻓ 
 
ﺢﻳﺣﺻﻟا
 
قﻳرطﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ةرﻳﺻﺑﻟا
 
اوﻛﻠﻣو 
 
،ﺎﻬﺑ 
 
رﺻﺑﺗﻟا
 
اوﻧﺳﺣأ 
 
ﺎﻣ ،ﻝﻘﺗﺳﻣﻟا
 
ﻲﻘﺑطﻟا
 
حﺎﻔﻛﻟا
 
ﺔﻠﺻا
 
ﺔﻳﺳﺎﻳﺳ 
 
وأ 
 
ﺔﻳﺑﺎﻘﻧ 
 
ﺔﻳﻘﺑطﻟا
 
ﺎﻬﺗﺎﻣﻳظﻧﺗ 
 
كﻠﻣﺗ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻝاوﺣﻷا
 
ﻝﻛ 
 
ﻲﻓو 
 
ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا
 
ﺔﻘﺑطﻟا
 
رارﺻإ
 
ةرورﺿو 
 
قﻳرط 
 
وﻫ
 
كﻟذ 
 
نأ 
 
رﺎﺑﺗﻋﺎﺑ 
 
ﺔﻳرﻳﻫﺎﻣﺟﻟا
 
دﻋاوﻘﻟا
 
ﺔﻳﺎﻣﺣو 
 
ءفد 
 
ﻲﻓو 
 
ﺔﺣﻣﺳ 
 
ﺔﻳطارﻘﻣﻳد 
 
حورﺑو 
 
ﺔﻠﻘﺗﺳﻣ صﻼﺧﻟا
. 
و 
 
،اًدﻳﻔﻣ 
 
نوﻛﻳ 
 
نأ 
 
ﻝﻣﺄﻧ 
 
بﻳﺗﻛﻟا
 
اذﻫ
 
مدﻘﻧ 
 
نﺣﻧو 
 
ﺎﻧﻧإﻝﺑ 
 
،ﺔﻳﺗاذ 
 
ﺔﺣرﻓ 
 
ﻪﺑ 
 
ﺎﻧﺗﺣرﻓ 
 
نوﻛﺗ 
 
ﻻ
 
نأ 
 
ﺔﻳرﺣﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﺎﻧﻘﻳرط 
 
ﻰﻠﻋ
 
ةوطﺧ 
 
نوﻛﺗ 
 
نأو 
 
،ﻝﻣﺎﻋ
 
ﻝﻛﻟ 
 
ﺔﻳﻣوﻣﻋو 
 
ﺔﻳﻘﺑطو 
 
ﺔﻳﺣﺎﻔﻛ 
 
نوﻛﺗ 
 
نأ 
 
ﻝﻣﺄﻧ ﺔﻳﻟﻼﻘﺗﺳﻻاو 
. 
ﻰﻟإ
 
ﺎﻬﻣدﻘﺗو 
 
ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا
 
ﺔﻘﺑطﻟا
 
ﺔﻛرﺣﺑ 
 
نﻳﻣﺗﻬﻣﻟا
 
ءﺎﻗدﺻﻷاو 
 
نﻳدﺎﺟﻟا
 
نﻳﺛﺣﺎﺑﻟا
 
ﻝﻛ 
 
كﻟذ 
 
ﻊﻓدﻳ 
 
نأو ﻟذو 
 
ةرﻳﺳﻣﻟا
 
ﻩذﻫ
 
مدﺧﻳ 
 
نأ 
 
نﻛﻣﻳ 
 
ﺎﻣ 
 
ﻝﻛ 
 
مﻳدﻘﺗ ﺔﻠﻣﺎﻌﻟا
 
ﺔﻘﺑطﻠﻟ 
 
ﻝﺿﻓأ 
 
ﻝﺑﻘﺗﺳﻣ 
 
ﻝﺟأ 
 
نﻣ 
 
مدﻘﺗﻟا
 
ك 
. 
ﺔﻳﻟﺎﻣﻌﻟاو 
 
ﺔﻳﺑﺎﻘﻧﻟا
 
تﺎﻣدﺧﻟا
 
راد 
 
رﻳارﺑﻓ 
1998
 
ﺔـﻣدـﻘﻣ 
 
 
 
ﻲﻓ 
 
ﻝﻳزارﺑﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ﺔﻳﺳﻳﺳﺄﺗﻟا
 
ﺔﻳﻌﻣﺟﻟا
 
تﺎﺑﺎﺧﺗﻧا
 
ترﺟ 
 
ﺎﻣدﻧﻋ
15
رﺑﻣﻓوﻧ 
1986
تﻠﺻﺣ 
 
،ﺔﻣﺧﺿ 
 
ﺔﻳﺑﻠﻏأ 
 
ﻰﻠﻋ
 
ﻲﺣﻼﺻﻹا
 
ﻲﻧﻳﻣﻳﻟا
 
فﻼﺗﺋﻻا
 
بازﺣأ 
. 
ﺔﻳﺳﻳﺋرﻟا
 
ﺔﻳوﺑﻌﺷﻟا
 
ﺔﻠﺗﻛﻟا
 
تﻠﺻﺣ 
 
ثﻳﺣ 
)
بزﺣ ﺔﻳﻠﻳزارﺑﻟا
 
ﺔﻳطارﻘﻣﻳدﻟا
 
ﺔﻛرﺣﻟا
( –
مﺿﺗ 
 
ﻲﺗﻟاو 
 
ﺔﻳﻧﻳﻣﻳﻟا
 
ﺔﻳﻌﺟرﻟا
 
ﻰﺗﺣ 
 
ﺔﻳرﺎﺳﻳﻟا
 
ﺔﻳﺣﻼﺻﻹا
 
نﻣ 
 
رﺻﺎﻧﻋ
 
ﺎﻬﻓوﻔﺻ 
 
ﻲﻓ 
 –
ﻰﻠﻋ
27.8
،توﺻ 
 
نوﻳﻠﻣ 
 
ﺔﺑﺳﻧﺑ 
49.7
%
ﻲﺳﻳﺋرﻟا
 
ﺎﻬﻔﻳﻠﺣ 
 
ﻝﺻﺣ 
 
ﺎﻣﻛ 
 
،نﻳﺑﺧﺎﻧﻟا
 
ﻲﻟﺎﻣﺟإ
 
نﻣ 
)
ظﻓﺎﺣﻣﻟا
 
ﻲﻟاردﻳﻔﻟا
 
ﻲﻟارﺑﻳﻠﻟا
 
بزﺣﻟا
( 
ﻰﻠﻋ
10.4
ﺔﺑﺳﻧﺑ 
 
،توﺻ 
 
نوﻳﻠﻣ 
18.6
.% 
ﻲﻓ 
 
ﺎﻣأ تﺎﻳﻻوﻟا
 
ﻲظﻓﺎﺣﻣ 
 
تﺎﺑﺎﺧﺗﻧا
 –
ﺎﻫددﻋ
 
ﻎﻠﺑﻳ 
 
ﻲﺗﻟا
33
ﺔﻳﻻو 
 –
سﻔﻧ 
 
ﻲﻓ 
 
ترﺟ 
 
ﻲﺗﻟاو 
 
زﺎﻓ 
 
دﻘﻓ 
 
ةرﺗﻔﻟا
22
نﻣ 
 
ﺎ ًظﻓﺎﺣﻣ 
"
ﺔﻳﻠﻳزارﺑﻟا
 
ﺔﻳطارﻘﻣﻳدﻟا
 
ﺔﻛرﺣﻟا
 
ﻲﺣﺷرﻣ 
." 
ﺔﻳﻋﺎﻣﺗﺟﻻا
 
ﺔﻳﻗﺎﻔﺗﻻا
 
ﻰﻟإ
 
ﻲﺳﻳﺋر 
 
ﻝﻛﺷﺑ 
 
تﺎﺑﺎﺧﺗﻧﻻا
 
ﻩذﻫ
 
ﻲﻓ 
 
نﻳﻣﻳﻠﻟ 
 
ﺢﺳﺎﻛﻟا
 
حﺎﺟﻧﻟا
 
اذﻫ
 
دوﻌﻳو ﺷأ 
 
ﺔﻳﻧﺎﻣﺛﻟا
 
ﻝﻼﺧ 
 
ﺎﻬﻘﻳﺑطﺗ 
 
مﺗ 
 
ﻲﺗﻟاتﺎﺑﺎﺧﺗﻧﻻا
 
ﻰﻠﻋ
 
ﺔﻘﺑﺎﺳﻟا
 
رﻬ 
. 
ﻲﻓ 
 
مﻛﺣﺗﻟاو 
 
،روﺟﻷا
 
دﻳﻳﻘﺗ 
 
ﻲﻓ 
 
ﺎﻬﺗﺳﺎﻳﺳو 
 
ﺔﻳﻗﺎﻔﺗﻻا
 
ﻩذﻫ
 
تﺿرﺎﻋ
 
ﻲﺗﻟاو 
 
رﺎﺳﻳﻟا
 
بازﺣأ 
 
ﺎﻣأ 
 
ﻰﻠﻋ
 
تﻠﺻﺣ 
 
دﻘﻓ 
 
،رﺎﻌﺳﻷا
14
%
تاوﺻﻷا
 
نﻣ 
 
طﻘﻓ 
. 
نﻣﺿﺗ 
 
يذﻟا
 
دﻳدﺟﻟا
 
ﺎﻬﺟﻣﺎﻧرﺑ 
 
نﻼﻋﺈﺑ 
 
ﺔﻣوﻛﺣﻟا
 
تﻣﺎﻗ 
 
نﻳﻣﻳﻠﻟ 
 
ﻲﺑﺎﺧﺗﻧﻻا
 
حﺎﺟﻧﻟا
 
اذﻫ
 
ةروﻓ 
 
ﻲﻓو ﺔطﺧﻟا
 
نﻣ 
 
ﺔﻳﻧﺎﺛﻟا
 
ﺔﻠﺣرﻣﻟارﺎﻌﺳأ 
 
ﻲﻓ 
 
ةرﻳﺑﻛ 
 
تﺎﻋﺎﻔﺗرا
 
ﻝﻣﺣ 
 
يذﻟاو 
 
،فﺷﻘﺗﻟﺎﺑ 
 
ﺔﺻﺎﺧﻟا
 
ﺔﻳدﺎﺻﺗﻗﻻا
 
،نﻳﻳﻟودﻟا
 
ﻝﺎﻣﻋﻷا
 
ﻝﺎﺟر 
 
ءﺎﺿرإ
 
ﻪﻧﻣ 
 
فدﻬﺗﺳﺗ 
 
تﻧﺎﻛو 
 
،ةرﺷﺎﺑﻣﻟا
 
رﻳﻏ
 
بﺋارﺿﻟا
 
ﻲﻓو 
 
،ﺔﻳﺳﻳﺋرﻟا
 
ﻊﻠﺳﻟا
 
ﻰﻟإ
 
ﺞﻣﺎﻧرﺑﻟا
 
اذﻫ
 
قﻳﺑطﺗ 
 
ىدأ 
 
دﻗو 
 
،مﺎﻌﻟا
 
عﺎطﻘﻟا
 
نوﻳد 
 
ﻝﻳوﻣﺗ 
 
فﻗوو 
 
،ﻝاوﻣﻷا
 
سوؤر 
 
رﻳدﺻﺗ 
 
ﻊﻧﻣو 
 
ﺔﺟﻳﺗﻧ أدﺑ 
 
ثﻳﺣ 
 
ﺔﻳﺳﻛﻋمﺧﺿﺗﻟا
 –
ﻰﻔﺗﺧا
 
دﻗ 
 
نﺎﻛ 
 
يذﻟا
 –
،ﺔﺑﻳﻫر 
 
تﻻدﻌﻣﺑ 
 
ىرﺧأ 
 
ةرﻣ 
 
عﺎﻔﺗرﻻا
 
ﻲﻓ 
 
تﺎﻛرﺣﻟ 
 
ﺔﺳرﺷ 
 
ﺔﻳﺳﻳﻟوﺑ 
 
ﺔﻬﺟاوﻣ 
 
كﻟذ 
 
بﺣﺎﺻ 
 
دﻗو 
 
،ﺔﻳﺳﺎﻳﻗ 
 
تﻻدﻌﻣ 
 
ﻰﻟإ
 
ةدﺋﺎﻔﻟا
 
رﺎﻌﺳأ 
 
تﻠﺻوو 
 
ﺔﻣﺻﺎﻌﻟا
 
ﻲﻓ 
 
سرﺟﻧوﻛﻟا
 
ﻲﻧﺎﺑﻣ 
 
رﺻﺎﺣﺗ 
 
تﻧﺎﻛ 
 
ﻲﺗﻟا
 
بﻐﺷﻟا
 
ﻝﺎﻣﻋﻷو 
 
،ﺔﻳرﻳﻫﺎﻣﺟﻟا
 
جﺎﺟﺗﺣﻻا
"
ﺎﻳﻠﻳزارﺑ 
." 
اذﻫ
 
نﻣ 
 
رﻬﺷ 
 
نﻣ 
 
ﻝﻗأ 
 
دﻌﺑو ﺔﻣوﻛﺣﻟا
 
تﻬﺟاو 
 
،مﻛﺎﺣﻟا
 
ﻲﻧﻳﻣﻳﻟا
 
فﻼﺗﺋﻼﻟ 
 
ﻲﺑﺎﺧﺗﻧﻻا
 
رﺎﺻﺗﻧﻻا
 
ةدﻣﻟ 
 
مﺎﻌﻟا
 
عﺎطﻘﻟا
 
ﻝﻠﺷ 
 
ﻰﻟإ
 
ىدأ 
 
ﺎ ًﻌﺳوﻣ 
 
ﺎ ًﺑارﺿإ
24
ﻪﻳﻓ 
 
كرﺎﺷ 
 
،ﺔﻋﺎﺳ 
15
رﺑﻛأ 
 
وﻫو 
 
ﻝﻣﺎﻋ
 
نوﻳﻠﻣ ﻝﻳزارﺑﻟا
 
ﺦﻳرﺎﺗ 
 
ﻲﻓ 
 
بارﺿإ
.
ﻝﻳزارﺑﻟا
 
ﻲﻓ 
 
نﻳﺑرﺿﻣﻟا
 
ﻝﺎﻣﻌﻟا
 
ددﻋ
 
عﺎﻔﺗرا
 
ﻰﻟإ
 
بارﺿﻹا
 
اذﻫ
 
ىدأ 
 
دﻗو 
 
ﺔﻧﺳ 
1986
ﻰﻟإ
23.3
،نوﻳﻠﻣ ،مﻟﺎﻌﻟا
 
ﻲﻓ 
 
ةدﺣاو 
 
ﺔﻧﺳ 
 
ﻝﻼﺧ 
 
نﻳﺑرﺿﻣﻟا
 
ﻝﺎﻣﻌﻠﻟ 
 
ددﻋ
 
رﺑﻛأ 
 
كﻟذﺑ 
 
ﻝﺟﺳو نﻳﺑرﺿﻣﻟا
 
ددﻋ
 
ثﻳﺣ 
 
نﻣ 
 
مﻟﺎﻌﻟا
 
ﻪﻓرﻋ
 
بارﺿإ
 
رﺑﻛأ 
 
قﺣﺑ 
 
دﻌﻳو 
. 
مﺎﻋ
 
ﺔﻳادﺑ 
 
ذﻧﻣو 
 
ﺔﻳﻟﺎﻣﻌﻟا
 
ﺔﻛرﺣﻟا
 
تﻧﺎﻛو 
1978
ﻊﻣﻘﻟا
 
نﻣ 
 
تاوﻧﺳ 
 
دﻌﺑ 
 
قﻼطﻧﻻا
 
ﻲﻓ 
 
تأدﺑ 
 
دﻗ 
 
،ﻪﺧﻳرﺎﺗ 
 
ﻲﻓ 
 
ﺔﻣﺎﻫ
 
ﻝوﺣﺗ 
 
ﺔطﻘﻧ 
 
ﻲﻠﻳزارﺑﻟا
 
بﻌﺷﻟا
 
ﻪﺟاو 
 
ثﻳﺣ 
 
،ﻲﺷﺣوﻟاﻰﻧﺎﻋ
 
يذﻟا
 
بﻌﺷﻟا
 
اذﻬﻓ 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->