Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phan III Thiet Ke Va Gia Cong Hinh Hoc 3d

Phan III Thiet Ke Va Gia Cong Hinh Hoc 3d

Ratings:
(0)
|Views: 205|Likes:
Published by tuanvn76

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: tuanvn76 on Mar 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

 
Trung Tâm
đào tạo
CAD/CAM-CNC Tinh Vi
ệt MC X6
 
Thái Văn Hùng
Page 1
PHAÀN III. THIEÁT KEÁVAØGIA COÂNG HÌNH HC 3D
CHÖÔNG ICÔ SÔÛXAÂY DÖÏNG HÌNH HC 3D
I.
 
Thit knh hoïc 3D ôûdaïng Solid ( hình khoái).
MasterCAM X6 cung cp cho chuùng ta moät nhoùm cc thoâng soácoâng cuïñeåto ra caùc hìnhkhoái 3D. Ta söûduïng caùc coâng cuï3D ny ñeåto ra cc beàmt phoâi coùdng 3D khc nhau.MasterCAM X6 seõcung cp cho chuùng ta caùc cng cuïsau:
Solid Extrude, Solid Revolve,Solid Sweep, Solid Loft (
nhö hình döôùi).
 
Hình 1
1.
 
Cng cSolid Extrude.
 Coâng cuïExtrude ñöôïc söûduïng ñeåto khoái, noùcoùchc nng keùo di ñoái töôïng veõphc 2D thnh vt theåkhoái.
 
Cc böôùc thöïc hieän nsau:
 
To ñoái töôïng 2D baèng caùc cng cuï2D trn MasterCAM X6.
 
Trung Tâm
đào tạo
CAD/CAM-CNC Tinh Vi
ệt MC X6
 
Thái Văn Hùng
Page 2
 
Vo menu Solid > Solid Extrede. Pick choïn ñi ôïng 2D, ri nhaáp OK, xuaáthin hoäp thoaïi Extrude Chain nhö hình 1.
Trong ñoù:
 
Extrude:
 
Extrusion operationCreat body
: To vt theåkhoái.(Hình2a)
 Cut body
: To khoái caét ñoái töôïng ñcoùsaün.(Hình 2b)
Add boss:
To khoái môùi coäng theâm vo ñoái töôïng cuõ.(Hình 2c)
 
nh 2a nh 2b Hình 2c
 
Extrusion distance/ directionExtend by specified distance
: Nhp vo chieàu cao khoái.
Extend though all
(duøng cho cut body): Ct ht ton khoái.
Extend to point
: Keùo chieàu cao ñeán moät ñieåm no ñoù.
Vector:
Xc ñònh chieàu cao bng vectô.
Re-select:
Thay ñoåi höôùng keùo cuûa vt theå. Ta coùtheåtuøy choïn thay ñoåi bngCoâng cu ïñeåñöôïc höôùng tch ïp
 
Draft:
To khoái vt vôùi moät goùc cho tröôùc:
Pick
choïn
Outward
.( Hình 3a)Khoâng choïn
Outward.
(Hình 3b)
 
Trung Tâm
đào tạo
CAD/CAM-CNC Tinh Vi
ệt MC X6
 
Thái Văn Hùng
Page 3
Hình 3a Hình 3b
Thin wall
:Khi bn ñnh du vo
Thin wall solid
coù3 mc ñònh ñeåchoïn:
Thicken Inward
: to thaønh moûng beân trong .( Hình 4a)
Thicken Outward
: to thnh moûng beân ngoi.( Hình 4b)
Thicken Both Directions
: to thaønh moûng theo 2 ôùng trong vbeân ngoi(khong caùch tuøy yù).( Hình 4c)Ñoái töôïng 2D Goác Ñoái töôïng 2D goác Ñoái töôïng 2D GoácHình 4a Hình 4b Hình 4c

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Truonglana liked this
Văn Hội Nguyễn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->