Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
motdektrahoasinhlthanh

motdektrahoasinhlthanh

Ratings: (0)|Views: 199 |Likes:
Published by Anh Quang Po

More info:

Published by: Anh Quang Po on Mar 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2013

pdf

text

original

 
TRƯỜNG THCS HỮU SẢN
KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : HÓA HỌC 8Thời gian : 45 phútHọ tên :........................................ Lớp :....................
ĐimLi phê ca thy cô giáo
ĐỀ BÀIPhần I: Trắc nghiệm khá ch quan (2 điểm)
Đánh dấu x vào đầu câu trả lời đúng nhất.1) Các hợp chất sau đều Oxit. 2) Các Oxit sau đều Oxit bazơ.a)
CaO, KMnO
4
, H
2
O a)
CuO, K 
2
O, CaO b)
CuO, BaO, SO
3
b)
SO
3
, K 
2
O, CuOc)
CuO. H
2
O, H
2
S c)
CaO, MgO, N
2
O
5
3) Các Oxit sau đều Oxit axit. 4) Sự cháy là:a)
ZnO, Na
2
O, MgO a)
Sự oxi hoá có toả nhiệt và phát sáng b)
SO
3
, CO
2
, N
2
O
5
 b)
Sự oxi hoá có toả nhiệt nhưng không phátc)
CuO, Al
2
O
3
, CO
2
c)
Sự Oxi hóa không toả nhiệt và không phát sáng
Phần II. Tự luậ n (8 điểm)Câu 1
 
(3 điểm)
Hoàn thành các phương trình phản ứng sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hoá hợphay phản ứng phân huỷ?a) . . . . . . + . . . . . . -
to
- -> MgO b) KClO
3
-
to
- -> . . . . . . . + . . . . . .c) H
2
+ . . . . . . -
to
- -> H
2
Od) KMnO
4
-
to
- -> . . . . . . + . . . . . . + . . . . .
Câu 2
(2 điểm).
Cho các oxit sau: ZnO, SO
2
, Fe
2
O
3
, CaO, N
2
O
5
, P
2
O
5
.Hãy gọi tên các oxit và cho biết chúng thuộc loại oxit axit hay oxit bazo ?
Câu 3
(3 điểm)
 Nhiệt phân KClO
3
thì thu được 0,48 gam O
2
a)Viết PT phản ứng xảy ra? b)Tính khối lượng KClO
3
để phản ứng?c) Tính thể tích SO
2
tạo thành khí đốt S bằng lượng O
2
ở trên (ĐKTC)Cho : K = 39: O = 16:Cl = 35,5
 
KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : SINH HỌC 7Thời gian : 45 phútHọ tên :........................................ Lớp :....................
ĐimLi phê ca thy cô giáo
ĐỀ BÀI
I. tr¾c nghiÖm: (2
®iÓm)
 
Em
 
h·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ( a, b, c,...) cña nh÷ng ý tr¶lêi ®óng nhÊt trong c¸c c©u sau ®©y:
1. CÊu t¹o cña th»n l»n bãng kh¸c víi Õch lµ:a. M¾t cã mÝ cö ®éng ®îc. c. Da kh« cã vy sõng baobäc.b. Tai cã mµng nhÜ. d. Bèn chi ®Òu cã ngãn.2. D¹ dµy tuyÕn cña chim cã t¸c dông:a. Chøa thøc ¨n. c. TiÕt chÊt nhên.b. Lµm mÒm thøc ¨n. d. TiÕt dÞch tiªu hãa3. Tim Õch cã cÊu t¹o gåm:a. 1 ng¨n. b. 2 ng¨n. c. 3 ng¨n. d. 4 ng¨n.4. Thá bËt nh¶y xa khi ch¹y nhanh lµ nhê?:a. Chi tríc ng¾n.b. Chi sau dµi khoÎ.c. C¬ thÓ thon vµ nhá.d. §u«i ng¾n.
II. luËn
( 8,0 ®iÓm)
 C©u 1: (
1,5 ®iÓm
).
Chän néi dung cét “
B
” phï hîp víi cét “
A
” ®Ó viÕt c¸c ch÷ c¸i (a, b, c...)vµo cét “tr¶ lêi”.
A
(®Æc ®iÓ
 
m c¬thÓ)
B
(ý nghÜa thÝch nghi)
T
r¶ lêi1.C¬ thÓ ®îc phñb»ng bé l«ng dµyxèp.a. Gióp ®µo hang.1 víi....2. Chi tríc cã vuèts¨c vµ ng¾n.b. Gióp thá th¨m dß m«i tng vµph¸t hiÖn sím kÎ thï thøc ¨n.2 víi......3. Chi sau dµi kháe.c. Gióp ph¸t hn nhanh ©m thanhcña m«i trêng xung quanh vµ ph¸thiÖn sím kÎ thï tõ xa.3 víi......4. Mòi rÊt thÝnh cãl«ng xóc gi¸c.d. B¶o vÖ m¾t kh«ng bÞ tæn th¬ngkhi lÈn trèn kÎ thï trong bôi c©y rËmr¹p, gai gãc.4 víi......5. Tai rÊt thÝnh e. Gi÷ nhiÖt vµ che chë cho thÓ 5 víi......
 
vµnh tai dµi, lín cö®éng theo nhiÒu h-íngkh«ng y t, n th¬ng khichui róc trong bôi rËm...6. M¾t cã l«ng mi cö®éng ®îcf. Gióp thá bËt nh¶y xa khi bÞ s¨n®uæi.6 víi......
C©u 2: ( 3,5 ®iÓm).
Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm chung cña líp thó?
C©u 3: (3 ®iÓm).
Nªu vai trß cña líp chim? Em cÇn ph¶i thùc hiÖnnh÷ng biÖn ph¸p g× nh»m h¹n chÕ sù ph¸t triÓn vµ l©y lan cña cóm A -H
5
N
1
trong céng ®ång ?
TRƯỜNG THCS HỮU SẢN
KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : HÓA HỌC 9Thời gian : 45 phútHọ tên :........................................ Lớp :....................
ĐimLi phê ca thy cô giáo
ĐỀ BÀI
I. PhÇn tr¾c nghiÖm kh
á
ch quan : ()
H·y khoanh trßn vµo ®Çu c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau:
C©u 1: (0,5®)
A. Ho¸ häc h÷u c¬ lµ ngµnh ho¸ häc chuyªn nghiªn cøu c¸c hîp chÊt cãtrong tù nhiªn.B. Ho¸ häc h÷u c¬ lµ ngµnh ho¸ häc chuyªn nghiªn cøu c¸c hîp chÊt cñaCacbon.C. Ho¸ häc h÷u c¬ lµ ngµnh ho¸ häc chuyªn nghiªn cøu vÒ c¸c hîp chÊth÷u c¬.
C©u 2: (0,5®)
CÊu t¹o ®Æc biÖt cña ph©n tö Benzen lµ:A. Ph©n tö cã vßng 6 c¹nh.B. Ph©n tö cã vßng 6 c¹nh chøa 3 liªn kÕt ®«i xen kÏ 3 liªn kÕt ®¬n.C. Ph©n tö cã 3 liªn kÕt ®«i
C©u 3: (1®)
§iÒn nh÷ng tõ thÝch hîp vµo c¸c chç trèng trong c¸c c©usau:A. Ngêi ta chng cÊt dÇu má ®Ó thu ®îc………..B. §Ó thu thªm ®îc x¨ng, ngêi ta tiÕn hµnh………… dÇu nÆng.C. Thµnh phÇn chñ yÕu cña khÝ thiªn nhiªn lµ…………D. KhÝ má dÇu cã…………gÇn nh khÝ thiªn nhiªn.
II. Tù luËn (8®)C©u 1.(
3 ® im
)a. ViÕt CTCT cña CH
4
, C
2
H
4
, C
2
H
2
.b. Trong c¸c chÊt trªn chÊt nµo t¸c dông ®îc víi Cl
2
?c. ChÊt nµo t¸c dông ®îc víi dd Brom?

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->