Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
18Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5941, 10.3.2012]

Dnevni avaz [broj 5941, 10.3.2012]

Ratings:
(0)
|Views: 3,263|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2013

pdf

text

original

 
Najavio dizanje „Agrokomerca“ iz pepela i otvaranje 13.000 radnih mjesta
Iz Banje Luke Babi ~estitali slobodu
Ratni komandanti: Abdi} mora odgovarati za ru{enje ustavnog poretka
Novi proces u Rijeci za privredni kriminal
PULA
Hiljade pristalica do~ekale Fikreta Abdi}a
Saznajemo:Nakon dvomjese~nog skrivanja
MIRSO [VICARACUHAP[EN UZAGREBU
Posjete:Bevanda u Briselu
EU SE JO[ NIJEODREKLA BiH
   P  r   i   l  o  g   ’   S  e   d  m   i  c  a   ’
   8 .  s   t  r .
ZLO^INACBABONA SLOBODI!
 Abdi} nakon izlaska iz pulskog zatvora: Svjetini poru~io da }e do}i u Veliku Kladu{u
(Foto: B. Nizi})
 Donijeli i bistu za kraji{kog la`nog idola
(Foto: AFP)
 Ispred zatvora igrano i kolo
F
ikret Abdi}, ratni zlo~inaci izdajnik, iza{ao je ju~eroko devet sati iz zatvora uPuli, ispred ~ijih se zidinaokupilo vi{e od 3.500 njegovih pr-istalica koje su freneti~no skandir-ale nekada{njem kraji{kom Babi iosniva~u, sada propalog „Agrok-omerca“.- Babo, Babo... - odjekivale suovacije njegovih sljedbenika dok seAbdi} kroz masu probijao do mikr-ofona. On je pred okupljenom ma-som najavio otvaranje na hiljadenovih radnih mjesta.
 2.-5. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
subota, 10. 3. 2012.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5941
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Ekskluzivno:Murat [abanovi} za ’Avaz’
Stra{na je mo} tajnebo{nja~ke policije
[abanovi}: Postoji institucionalna mafija
(Foto: B. Nizi})
BUGOJNO
Konobarprostituiraodjevoj~ice
PREMIJERE
Film ’Fetih’u apriluu Sarajevu
START PREMIJER LIGE
@
eljo i
[
irokiu derbiju
   6   5 .  s   t  r  a  n  a   2   4 .  s   t  r .   1   6 .  s   t  r .   1   6 .  s   t  r  a  n  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,10. mart/o`ujak 2012.
2
Predsjedni{tvo BiH
Izetbegovi}predsjedavaju}i
Funkciju predsjeda-vaju}eg Predsjedni{tvaBiH, po na~elu rotacije,danas }eod @eljkaKom{i}a preuzeti BakirIzetbegovi}, koji }e ovudu`nost obavljati u nare-dnih osam mjeseci.Stav @eljka Kom{i}a oradu Predsjedni{tva BiHu prethodnih osam mje-seci novinari }e mo}i do-biti u ponedjeljak nakonprimopredaje du`nosti.
Konferencija
Silovanje dioratne strategije
Dvodnevna konfere-ncija „Masovno silova-nje kao dio ratne strate-gije“ po~ela je ju~er u Sa-rajevu projekcijom filma„Seksualno zlostavljanje`ena, sredstvo za rat“ au-toriceSabine Suba{i}.Cilj konferencije je po-dsjetiti da 20 godina na-kon po~etka rata nekoli-ko desetina hiljada `rtava~eka na pravdu, a silova-ne `ene ~esto ne uspijeva-ju ponovo upostaviti nor-malan `ivot.
G. M.
Ri~ard Vilijams
Stanovi zaraseljene
Misija OSCE-a u BiHpredstavila je ju~er u Sa-rajevu „Procjenu pro-vo|enja Zakona ovra}anju, dodjeli i pro-daji stanova u FederacijiBiH“, koja je fokusiranana pitanja raseljenih oso-ba, dodjelu socijalnih sta-nova, denacionalizacijuimovine i transparentnostcjelokupnog procesa.Kako je kazao direktorOdjela za ljudsku dime-nziju u OSCE-u Ri~ardVilijams (Richard Willia-ms), usvajanje Zakona ovra}anju, dodjeli i prodajistanova u FBiH u maju2005. godine predstavljava`an korak u postupkurje{avanja pitanja na-pu{tenih stanova.
Doboj
PritvorVojki Zec
Direktorici za li-je~enje, rehabilitaciju i so-cijalnu za{titu hroni~nihdu{evnih bolesnika Zavo-da „Jake{„ u Modri~i Vo-jki Zec odre|en je jedno-mjese~ni pritvor zbog su-mnje da je zloupotrebomslu`benog polo`aja iliovla{tenja o{tetila Zavodza 53.000 KM, javlja Srna.
Ukratko
 Kom{i}: U ponedjeljak stav o radu
Fikret Abdi}, ratni zlo-~inac i izdajnik, iza{ao jeju~er oko devet sati iz zatvo-ra u Puli, ispred ~ijih se zidi-na okupilo vi{e od 3.500 nje-govih pristalica koje su fre-neti~no skandirale neka-da{njem kraji{kom Babi iosniva~u sada propalog „Ag-rokomerca“.Abdi} je pu{ten nakonodslu`enih deset godina za-tvora, odnosno dvije tre}inekazne koju mu je odrediosud u Hrvatskoj.
Skandiranje i ovacije
- Babo, Babo... - odjeki-vale su ovacije njegovihsljedbenika dok se Abdi}kroz masu probijao do mi-krofona.Potrajalo je to nekolikominuta, jer je na stotine lju-di hrlilo da ga dodirne, zagr-li i ka`e koju rije~. Potom jeBabo zaprijetio da }e se vra-titi na mjesto zlo~ina.- ^im izvadim dokume-nte, dolazim u Veliku Kla-du{u - povikao je Abdi}, amasa ga je skandiranjem pr-ekidala u govoru.U nastavku svog obra-}anja pristalicama uglavnomje obe}avao i najavljivao svojpovratak u politiku.- Dobit }emo bitku pro-tiv bijede i siroma{tva, za-poslit }emo one koji moguraditi te se odu`iti onimakoji imaju sramotno malemirovine, a dali su doprinos„Agrokomercu“. Cilj nam jepodi}i „Agrokomerc“ iz pe-pela, koji }e biti bolji nego{to je bio. S Udrugom neza-poslenih dioni~ara pokre-nut }emo veliki posao, za{to svakako imam snage,pameti i sposobnosti -obe}avao je Abdi}.Govorio je Abdi} nekoli-ko minuta, ali se nijednomnije sjetio spomenuti i izvi-niti za zlo~ine i bratoubila~kisukob koji je izazvao svojomizdajom. No, nastavio je ma-nipulirati te{kom ekono-
Od heroja do izdajnika
Fikret Abdi} ro|en je 29. septembra 1939. go-dine u Donjoj Vidovskoj, kao tre}e od trina-estero djece Ha{ima i Zlate Abdi}.
Nakon zavr{enog Poljoprivrednog fakultetasedamdesetih godina pro{log stolje}a, posta-je direktor „Agrokomerca“, od kojeg u narednomdesetlje}u stvara privrednog giganta.
1987. godine Abdi} biva uhap{en zbog mje-ni~ne afere u „Agrokomercu“. Glavnaoptu`ba bila je da je izdao mjenice bez pokri}au vrijednosti od oko 400 miliona dolara.
1990. godine iz zatvora izlazi kao junak ko-jeg su od njega stvorile velikosrpske ideolo-gije i sve klimaviji temelji komunizma.
15. septembra 1990. godine na velikom na-rodnom zboru u Velikoj Kladu{i objavio jesvoje pristupanje Stranci demokratske akcije(SDA) i kandidaturu na prvim demokratskimizborima.
1990. godine na izborima za Predsjedni{tvoBiH, kao predstavnik muslimanskog naro-da, dobio je najve}i broj glasova, vi{e od milion,ali to mjesto prepu{ta Aliji Izetbegovi}u.
Po~etkom 1993. godine iz Sarajeva dolazi uKrajinu, uvodi u opticaj njema~ku marku ipo~inje sa {vercom hrane i druge robe iz Hrva-tske.
29. septembra 1993. godine na vlastiti ro|en-dan, u dogovoru sa Slobodanom Milo{evi}emi Franjom Tu|manom, Abdi} u Velikoj Kladu{iuspostavlja tzv. autonomnu pokrajinu zapadnaBosna.
21. oktobra 1993. godine u Zagrebu je Fikr-et Abdi} potpisao s Matom Bobanom zaje-dni~ku izjavu. Tim dokumentom oni su dijeliliBiH po vlastitom naho|enju.
Historijske ~injenice o privredniku i zlo~incu
NA LICU MJESTA
Zlo~inac i izdajnik Fikret Abdi} iza{ao iz zatvora u
Obe}avao kule i gradove te dizanje „Agrokomerca“ iz pepela
Slavlje ispred pulskogzatvora po~elo ju~er u ranim
Abdi}eva najgovorlji-vija k}erka Elvira Abdi}- Jelenovi} kazala je da jenjen otac pu{ten na bezu-vjetnu slobodu, s tim dase mora javiti u policijskustanicu u Opatiji, gdjeima prijavljeno boravi{te.- Ne pi{e kada se morajaviti, ali otac }e to u~initivrlo brzo zbog ~injenice damu se mora izdati osobnaiskaznica - rekla je ona.Abdi}ev li~ni dokume-nt, naime, van je snage od2008. godine, a prije dvamjeseca porodica je za-tra`ila njegovo produ`enje.
Neva`e}a li~na
 Pula: Nekoliko hiljada pristalica ratnog zlo~inca freneti~no skandiralo ispred zatvora
(Foto: Berjamin Nizi})
Slavlje trajalo od ranih jutarnjih sati 
Babo se vra}a na
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,10. mart/o`ujak 2012.
3
 Pi{e: Almasa HAD@I](almasahadzic
 avaz.ba)
Abdi} isloboda
[ansu da se za svoje defekte iskupi Abdi},na njegovu `alost, ju~er nije iskoristio
Komentar dana
Ratni zlo~inac FikretAbdi}, nakon deset godinaprovedenih u zatvoru, odno-sno izdr`ane dvije tre}ine ka-zne, ju~er je napustio zidinepulskog zatvora. Ni{ta tu`ni-je, a i smje{nije od scena sasusreta Abdi}a s njegovimprista{ama na ulicama Pule.Nane u suzama, zabora-vile na svoje poginule sino-ve koje im je Fikret poveo urat da bi ubijali vlastitubra}u, amid`e, ro|ake, baca-ju se po cesti, iskazuju}i ta-ko sre}u {to im je njihov Ba-bo do~ekao trenutak slobo-de... A onda ih Babo, menta-lno zarobljen u vremenuotprije 20 godina, smirujebajkama o sre}i koju njego-va sloboda njima donosi...Na slobodi se na{ao istionaj ~ovjek koji je u vrijemenajte`ih zlo~ina nad Bo{nja-cima i Hrvatima {iromotvorio vrata svoga veliko-kladu{kog vojvodstva zlo-glasnim Legijinim i Medi-}evim kolja~ima iz Srbije i~ovjek ~ije pristalice nosepe~at srebreni~kog zlo~ina.Da se zbog toga ni u podsvi-jesti ne kaje, vidio je ju~ercijeli svijet.Abdi} je pu{ten na uvje-tnu slobodu, {to zna~i da }emo}i hodati, gledati, smi-{ljati, obe}avati, lagati, gr-liti se i ljubiti sa svojim pr-ista{ama, planirati, sniti iprojektirati, ali samo dogranice koju uvjet trpi. Svedrugo vratit }e ga tamoodakle je i do{ao - u zatvor.Stoga, plakati dobro-do{lice Abdi}u kojima jeju~er oblijepljena BanjaLuka su tek tu`no podsje-}anje na vrijeme u kome sudefektne li~nosti i ideolo-gije nakratko dobile svoju{ansu. [ansu da se za svo-je defekte iskupi Abdi},na njegovu `alost, ju~ernije iskoristio.
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Adnan ]ati} o pripremama za odbranu titule: Smr{avio sam osam kila, trebam jo{  ~etiri i po
- Adnan je najbolji tehni~ar usvijetu boksa. On je veomaplemenit ~ovjek koji poma`e svom narodu u nevoljii koji ne krije da mnogo voli svoju BiH! Slava ga nijepromijenila, i dalje je skroman i po{ten jer poti~e izradni~ke porodice.
(Vizionar)
PORTAL - komentar dana
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati  svakog dana na www.dnevniavaz.ba.
      
 Pitanje:
 Ho}e li eventualni povratak Fikreta Abdi}a u Veliku Kladu{u izazvatiturbulencije u Krajini?
Abdi}ev povratak u Veliku Kladu{uizazvat }e turbulencije u Krajini
A) DA 88,10%B) NE 9,60%C) Ne znam 2,30%
ABC
402.101
posjetilaca na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er jezabilje`io „Google Analytics“.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
mskom situacijom u kojoj senalazi Krajina.- Nitko vam ne mo`e za-mjeriti {to ho}ete raditi i`ivjeti dostojanstveno, sa-mo vas treba pravilno pove-sti - rekao je Abdi}.Napomenuo je da je svje-stan da se protiv njega i da-lje vode procesi.- Najavili su da }e se pr-otiv mene i mog sina voditisudski proces, a to se moglozavr{iti prije pet godina. Toje tempirano upravo sada -rekao je zlo~inac i poru~iomasi „da se ne sekira“.Nakon 11-minutnog ob-ra}anja Abdi}a su bukvalno„ugurali“ u automobil sa~lanovima porodice.Osim nekoliko hiljadaautonoma{a, pred kapijomzatvora do~ekali su ga ~la-novi u`e porodice, suprugaFazila, k}erke Ervina, Elvi-ra i Dunja, unuci Nadan iArijan. Kome{anje i nagur-avanje oko Babe upla{ilo je ujednom momentu njegovuk}erku Elviru Abdi}-Jele-novi}, pa je povikala: „Zgn-je~it }e mi Nadana!“
Maltretiranje sluha
Slavlje ispred pulskog za-tvora po~elo je ju~er u ranimjutarnjim satima. Prvi auto-busi stigli su u 6.30 sati u na-selje Verudela na velikomplatou nekada{nje kasarne„Karl Rojc“. U Pulu su stigla34 autobusa s transparentima„Idemo dalje...“, „Ne tra`iteo~uha pored `ivog Babe“...Okupljeni su satima pjevalii skandirali.„Ako Babu ne izbavim,bona, `alit }u se sve doVa{ingtona“, pjevala je gru-pa mladi}a. U obli`njem lo-kalu „Mops“ Kraji{nici saba-hom „udarili“ po pivu, a na{anku im je „dru{tvo pravi-la“ Babina gipsana bista.Istovremeno, svira~ s ofu-canom harmonikom „Welt-meister“ okupljao je oko se-be gomilu `eljnu pjesme.Potom se postavio i razglas skojeg je pjeva~ amater EdisSmlati}, uz pratnju s klavija-tura, na njihovo odu{evlje-nje, „maltretirao sluh“ oku-pljenih.„Oj, Kladu{o, ne treba ti[vabo, tebi ide Fikret Abdi}Babo! Pojavi se, Babo, samoda te vidim, pa da umrem,Babo, nikog se ne stidim!Nad Kladu{om sunce sija, toje na{a dika, vra}a nam se Fi-kret Abdi}, srce Kraji{ni-ka“, stihovi su pjesme koja senajvi{e pjevala. A Babinisljedbenici, kao u transu, ui{~ekivanju njegovog dolaskapunili su plato pjesmom iigrom. Kadifa Sadikovi}, 72-godi{njakinja iz Vrnogra~a,igrala je kao „mlada mladi-ca“ i pomo}u ~etiri prstazvi`ducima davala je ritam.No, nakon Babinog govo-ra i jo{ br`eg odlaska u viluu Opatiji, sve se umirilo. Satkasnije, plato nekada{nje ka-sarne ispod zatvora u Pulibio je sablasno prazan. Za-ti{je pred novu buru, reklo bise, koja }e uslijediti kada sezlo~inac vrati u BiH, na mje-sto svog zlo~ina.
 Midhat DEDI]
Puli, do~ekalo ga nekoliko hiljada fanati~nih pristalica
jutarnjim satima
Pu{ten nakon odslu`enih 10 godina zatvora, odnosno dvije tre}ine kazne
Op}inski odbor Demokr-atske narodne zajednice(DNZ) BiH u Banjoj Luciju~er je na Trgu Krajine u ce-ntru ovog grada organiziraoskup podr{ke osniva~u i pr-vom predsjedniku partijeFikretu Abdi}u Babi, koji jepu{ten iz zatvora u Puli.Predsjednik banjalu~kogstrana~kog odbora Milan[erbula kazao je da Abdi} uovom gradu ima brojne pr-istalice, kao i da je jedan au-tobus Banjalu~ana ju~er izovog grada otputovao u Pu-lu da bi ga do~ekali.- Babo, dobro do{ao uBanju Luku i dobro do{ao uRepubliku Srpsku - istakaoje [erbula. Gra|anima sudijeljeni i leci putem kojihsu anketirani o tome `ele liAbdi}a sresti u RS, a moglisu ista}i i {ta bi mu tom pr-ilikom rekli!?Oko 150 anketiranih Ba-njalu~ana dan ranije je izja-vilo da imaju pozitivnomi{ljenje o njemu, a velikibroj njih istakao je da bi muponudili da vodi Vladu RSili neku drugu od rukovo-de}ih pozicija u ovom enti-tetu.- Banjalu~ani su, u sva-kom slu~aju, s rado{}udo-~ekali Fikreta Abdi}a iodu{evljeno izjavili: „Kamosre}e da imamo jo{ takvihpoliti~ara i ljudi“ - dodao je[erbula.
 B. S.
Banja Luka slavila Abdi}evo pu{tanje
 Nekada{nji saveznici i danas gaje simpatije jedni prema drugima
(Foto: M. Lugi})
U dokumentu Upraveza zatvorski sustav pulskogzatvora, broj 573-03-12-04,s ju~era{njim datumom, iz-me|u ostalog pi{e:- Potvr|uje se da je za-tvorenik Fikret Abdi}, sinHa{ima i Zlate ro|ene Be-kanovi}, ro|en 29. 9. 1939.godine u Donjoj Vidovskoj,Velika Kladu{a, BiH, s pr-ebivali{tem u Opatiji, ulicaRikarda Katalini}a-Jereto-va 10, otpu{ten s izdr`ava-nja kazne zatvora u Puli da-na 9. 3. 2012. godine... Uvje-tni otpust traje do 7. juna2016. godine.Ovu potvrdu, koja jeAbdi}u uru~ena prije izla-ska, potpisao je upravnikzatvora Tihomir Marovi}.
Uvjetni otpust do 2016.
 Abdi} opet obe}avao kule i gradove, a donosio krvoproli}e
mjestozlo~ina!

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Adnan Cerimagic added this note
Cao :).. Bili mogo staviti Dnevni Avaz od 11.03.2012? ili samo sportski dio ako ti nije problem.. Znacilo bi puno :)
Erna Arslan liked this
Radana Dzombic liked this
Haris Ćesir liked this
Ajla Hamzic liked this
Adna Avdihodžić liked this
Alma Palavra liked this
Edo Hasanovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->