Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
18Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5941, 10.3.2012]

Dnevni avaz [broj 5941, 10.3.2012]

Ratings: (0)|Views: 9,676|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Mar 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

04/12/2013

pdf

text

original

 
Najavio dizanje „Agrokomerca“ iz pepela i otvaranje 13.000 radnih mjesta
Iz Banje Luke Babi ~estitali slobodu
Ratni komandanti: Abdi} mora odgovarati za ru{enje ustavnog poretka
Novi proces u Rijeci za privredni kriminal
PULA
Hiljade pristalica do~ekale Fikreta Abdi}a
Saznajemo:Nakon dvomjese~nog skrivanja
MIRSO [VICARACUHAP[EN UZAGREBU
Posjete:Bevanda u Briselu
EU SE JO[ NIJEODREKLA BiH
   P  r   i   l  o  g   ’   S  e   d  m   i  c  a   ’
   8 .  s   t  r .
ZLO^INACBABONA SLOBODI!
 Abdi} nakon izlaska iz pulskog zatvora: Svjetini poru~io da }e do}i u Veliku Kladu{u
(Foto: B. Nizi})
 Donijeli i bistu za kraji{kog la`nog idola
(Foto: AFP)
 Ispred zatvora igrano i kolo
F
ikret Abdi}, ratni zlo~inaci izdajnik, iza{ao je ju~eroko devet sati iz zatvora uPuli, ispred ~ijih se zidinaokupilo vi{e od 3.500 njegovih pr-istalica koje su freneti~no skandir-ale nekada{njem kraji{kom Babi iosniva~u, sada propalog „Agrok-omerca“.- Babo, Babo... - odjekivale suovacije njegovih sljedbenika dok seAbdi} kroz masu probijao do mikr-ofona. On je pred okupljenom ma-som najavio otvaranje na hiljadenovih radnih mjesta.
 2.-5. strana
Dnevniavaz
Nezavisni bh. politi~ki dnevnik
subota, 10. 3. 2012.
Sarajevo
Godina XVII
Broj 5941
1 KM, 6 kn,40 din,0,70
E
www.dnevniavaz.ba
17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI
 
Ekskluzivno:Murat [abanovi} za ’Avaz’
Stra{na je mo} tajnebo{nja~ke policije
[abanovi}: Postoji institucionalna mafija
(Foto: B. Nizi})
BUGOJNO
Konobarprostituiraodjevoj~ice
PREMIJERE
Film ’Fetih’u apriluu Sarajevu
START PREMIJER LIGE
@
eljo i
[
irokiu derbiju
   6   5 .  s   t  r  a  n  a   2   4 .  s   t  r .   1   6 .  s   t  r .   1   6 .  s   t  r  a  n  a
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,10. mart/o`ujak 2012.
2
Predsjedni{tvo BiH
Izetbegovi}predsjedavaju}i
Funkciju predsjeda-vaju}eg Predsjedni{tvaBiH, po na~elu rotacije,danas }eod @eljkaKom{i}a preuzeti BakirIzetbegovi}, koji }e ovudu`nost obavljati u nare-dnih osam mjeseci.Stav @eljka Kom{i}a oradu Predsjedni{tva BiHu prethodnih osam mje-seci novinari }e mo}i do-biti u ponedjeljak nakonprimopredaje du`nosti.
Konferencija
Silovanje dioratne strategije
Dvodnevna konfere-ncija „Masovno silova-nje kao dio ratne strate-gije“ po~ela je ju~er u Sa-rajevu projekcijom filma„Seksualno zlostavljanje`ena, sredstvo za rat“ au-toriceSabine Suba{i}.Cilj konferencije je po-dsjetiti da 20 godina na-kon po~etka rata nekoli-ko desetina hiljada `rtava~eka na pravdu, a silova-ne `ene ~esto ne uspijeva-ju ponovo upostaviti nor-malan `ivot.
G. M.
Ri~ard Vilijams
Stanovi zaraseljene
Misija OSCE-a u BiHpredstavila je ju~er u Sa-rajevu „Procjenu pro-vo|enja Zakona ovra}anju, dodjeli i pro-daji stanova u FederacijiBiH“, koja je fokusiranana pitanja raseljenih oso-ba, dodjelu socijalnih sta-nova, denacionalizacijuimovine i transparentnostcjelokupnog procesa.Kako je kazao direktorOdjela za ljudsku dime-nziju u OSCE-u Ri~ardVilijams (Richard Willia-ms), usvajanje Zakona ovra}anju, dodjeli i prodajistanova u FBiH u maju2005. godine predstavljava`an korak u postupkurje{avanja pitanja na-pu{tenih stanova.
Doboj
PritvorVojki Zec
Direktorici za li-je~enje, rehabilitaciju i so-cijalnu za{titu hroni~nihdu{evnih bolesnika Zavo-da „Jake{„ u Modri~i Vo-jki Zec odre|en je jedno-mjese~ni pritvor zbog su-mnje da je zloupotrebomslu`benog polo`aja iliovla{tenja o{tetila Zavodza 53.000 KM, javlja Srna.
Ukratko
 Kom{i}: U ponedjeljak stav o radu
Fikret Abdi}, ratni zlo-~inac i izdajnik, iza{ao jeju~er oko devet sati iz zatvo-ra u Puli, ispred ~ijih se zidi-na okupilo vi{e od 3.500 nje-govih pristalica koje su fre-neti~no skandirale neka-da{njem kraji{kom Babi iosniva~u sada propalog „Ag-rokomerca“.Abdi} je pu{ten nakonodslu`enih deset godina za-tvora, odnosno dvije tre}inekazne koju mu je odrediosud u Hrvatskoj.
Skandiranje i ovacije
- Babo, Babo... - odjeki-vale su ovacije njegovihsljedbenika dok se Abdi}kroz masu probijao do mi-krofona.Potrajalo je to nekolikominuta, jer je na stotine lju-di hrlilo da ga dodirne, zagr-li i ka`e koju rije~. Potom jeBabo zaprijetio da }e se vra-titi na mjesto zlo~ina.- ^im izvadim dokume-nte, dolazim u Veliku Kla-du{u - povikao je Abdi}, amasa ga je skandiranjem pr-ekidala u govoru.U nastavku svog obra-}anja pristalicama uglavnomje obe}avao i najavljivao svojpovratak u politiku.- Dobit }emo bitku pro-tiv bijede i siroma{tva, za-poslit }emo one koji moguraditi te se odu`iti onimakoji imaju sramotno malemirovine, a dali su doprinos„Agrokomercu“. Cilj nam jepodi}i „Agrokomerc“ iz pe-pela, koji }e biti bolji nego{to je bio. S Udrugom neza-poslenih dioni~ara pokre-nut }emo veliki posao, za{to svakako imam snage,pameti i sposobnosti -obe}avao je Abdi}.Govorio je Abdi} nekoli-ko minuta, ali se nijednomnije sjetio spomenuti i izvi-niti za zlo~ine i bratoubila~kisukob koji je izazvao svojomizdajom. No, nastavio je ma-nipulirati te{kom ekono-
Od heroja do izdajnika
Fikret Abdi} ro|en je 29. septembra 1939. go-dine u Donjoj Vidovskoj, kao tre}e od trina-estero djece Ha{ima i Zlate Abdi}.
Nakon zavr{enog Poljoprivrednog fakultetasedamdesetih godina pro{log stolje}a, posta-je direktor „Agrokomerca“, od kojeg u narednomdesetlje}u stvara privrednog giganta.
1987. godine Abdi} biva uhap{en zbog mje-ni~ne afere u „Agrokomercu“. Glavnaoptu`ba bila je da je izdao mjenice bez pokri}au vrijednosti od oko 400 miliona dolara.
1990. godine iz zatvora izlazi kao junak ko-jeg su od njega stvorile velikosrpske ideolo-gije i sve klimaviji temelji komunizma.
15. septembra 1990. godine na velikom na-rodnom zboru u Velikoj Kladu{i objavio jesvoje pristupanje Stranci demokratske akcije(SDA) i kandidaturu na prvim demokratskimizborima.
1990. godine na izborima za Predsjedni{tvoBiH, kao predstavnik muslimanskog naro-da, dobio je najve}i broj glasova, vi{e od milion,ali to mjesto prepu{ta Aliji Izetbegovi}u.
Po~etkom 1993. godine iz Sarajeva dolazi uKrajinu, uvodi u opticaj njema~ku marku ipo~inje sa {vercom hrane i druge robe iz Hrva-tske.
29. septembra 1993. godine na vlastiti ro|en-dan, u dogovoru sa Slobodanom Milo{evi}emi Franjom Tu|manom, Abdi} u Velikoj Kladu{iuspostavlja tzv. autonomnu pokrajinu zapadnaBosna.
21. oktobra 1993. godine u Zagrebu je Fikr-et Abdi} potpisao s Matom Bobanom zaje-dni~ku izjavu. Tim dokumentom oni su dijeliliBiH po vlastitom naho|enju.
Historijske ~injenice o privredniku i zlo~incu
NA LICU MJESTA
Zlo~inac i izdajnik Fikret Abdi} iza{ao iz zatvora u
Obe}avao kule i gradove te dizanje „Agrokomerca“ iz pepela
Slavlje ispred pulskogzatvora po~elo ju~er u ranim
Abdi}eva najgovorlji-vija k}erka Elvira Abdi}- Jelenovi} kazala je da jenjen otac pu{ten na bezu-vjetnu slobodu, s tim dase mora javiti u policijskustanicu u Opatiji, gdjeima prijavljeno boravi{te.- Ne pi{e kada se morajaviti, ali otac }e to u~initivrlo brzo zbog ~injenice damu se mora izdati osobnaiskaznica - rekla je ona.Abdi}ev li~ni dokume-nt, naime, van je snage od2008. godine, a prije dvamjeseca porodica je za-tra`ila njegovo produ`enje.
Neva`e}a li~na
 Pula: Nekoliko hiljada pristalica ratnog zlo~inca freneti~no skandiralo ispred zatvora
(Foto: Berjamin Nizi})
Slavlje trajalo od ranih jutarnjih sati 
Babo se vra}a na
 
aktuelno
Dnevni avaz, subota,10. mart/o`ujak 2012.
3
 Pi{e: Almasa HAD@I](almasahadzic
 avaz.ba)
Abdi} isloboda
[ansu da se za svoje defekte iskupi Abdi},na njegovu `alost, ju~er nije iskoristio
Komentar dana
Ratni zlo~inac FikretAbdi}, nakon deset godinaprovedenih u zatvoru, odno-sno izdr`ane dvije tre}ine ka-zne, ju~er je napustio zidinepulskog zatvora. Ni{ta tu`ni-je, a i smje{nije od scena sasusreta Abdi}a s njegovimprista{ama na ulicama Pule.Nane u suzama, zabora-vile na svoje poginule sino-ve koje im je Fikret poveo urat da bi ubijali vlastitubra}u, amid`e, ro|ake, baca-ju se po cesti, iskazuju}i ta-ko sre}u {to im je njihov Ba-bo do~ekao trenutak slobo-de... A onda ih Babo, menta-lno zarobljen u vremenuotprije 20 godina, smirujebajkama o sre}i koju njego-va sloboda njima donosi...Na slobodi se na{ao istionaj ~ovjek koji je u vrijemenajte`ih zlo~ina nad Bo{nja-cima i Hrvatima {iromotvorio vrata svoga veliko-kladu{kog vojvodstva zlo-glasnim Legijinim i Medi-}evim kolja~ima iz Srbije i~ovjek ~ije pristalice nosepe~at srebreni~kog zlo~ina.Da se zbog toga ni u podsvi-jesti ne kaje, vidio je ju~ercijeli svijet.Abdi} je pu{ten na uvje-tnu slobodu, {to zna~i da }emo}i hodati, gledati, smi-{ljati, obe}avati, lagati, gr-liti se i ljubiti sa svojim pr-ista{ama, planirati, sniti iprojektirati, ali samo dogranice koju uvjet trpi. Svedrugo vratit }e ga tamoodakle je i do{ao - u zatvor.Stoga, plakati dobro-do{lice Abdi}u kojima jeju~er oblijepljena BanjaLuka su tek tu`no podsje-}anje na vrijeme u kome sudefektne li~nosti i ideolo-gije nakratko dobile svoju{ansu. [ansu da se za svo-je defekte iskupi Abdi},na njegovu `alost, ju~ernije iskoristio.
     w     w     w  .      d     n     e     v     n      i     a     v     a     z  .      b     a
 Adnan ]ati} o pripremama za odbranu titule: Smr{avio sam osam kila, trebam jo{  ~etiri i po
- Adnan je najbolji tehni~ar usvijetu boksa. On je veomaplemenit ~ovjek koji poma`e svom narodu u nevoljii koji ne krije da mnogo voli svoju BiH! Slava ga nijepromijenila, i dalje je skroman i po{ten jer poti~e izradni~ke porodice.
(Vizionar)
PORTAL - komentar dana
O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati  svakog dana na www.dnevniavaz.ba.
      
 Pitanje:
 Ho}e li eventualni povratak Fikreta Abdi}a u Veliku Kladu{u izazvatiturbulencije u Krajini?
Abdi}ev povratak u Veliku Kladu{uizazvat }e turbulencije u Krajini
A) DA 88,10%B) NE 9,60%C) Ne znam 2,30%
ABC
402.101
posjetilaca na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er jezabilje`io „Google Analytics“.
   N   A   J   P   O   S   J   E    ]   E   N   I   J   I   P   O   R   T   A   L   U    B   i   H
mskom situacijom u kojoj senalazi Krajina.- Nitko vam ne mo`e za-mjeriti {to ho}ete raditi i`ivjeti dostojanstveno, sa-mo vas treba pravilno pove-sti - rekao je Abdi}.Napomenuo je da je svje-stan da se protiv njega i da-lje vode procesi.- Najavili su da }e se pr-otiv mene i mog sina voditisudski proces, a to se moglozavr{iti prije pet godina. Toje tempirano upravo sada -rekao je zlo~inac i poru~iomasi „da se ne sekira“.Nakon 11-minutnog ob-ra}anja Abdi}a su bukvalno„ugurali“ u automobil sa~lanovima porodice.Osim nekoliko hiljadaautonoma{a, pred kapijomzatvora do~ekali su ga ~la-novi u`e porodice, suprugaFazila, k}erke Ervina, Elvi-ra i Dunja, unuci Nadan iArijan. Kome{anje i nagur-avanje oko Babe upla{ilo je ujednom momentu njegovuk}erku Elviru Abdi}-Jele-novi}, pa je povikala: „Zgn-je~it }e mi Nadana!“
Maltretiranje sluha
Slavlje ispred pulskog za-tvora po~elo je ju~er u ranimjutarnjim satima. Prvi auto-busi stigli su u 6.30 sati u na-selje Verudela na velikomplatou nekada{nje kasarne„Karl Rojc“. U Pulu su stigla34 autobusa s transparentima„Idemo dalje...“, „Ne tra`iteo~uha pored `ivog Babe“...Okupljeni su satima pjevalii skandirali.„Ako Babu ne izbavim,bona, `alit }u se sve doVa{ingtona“, pjevala je gru-pa mladi}a. U obli`njem lo-kalu „Mops“ Kraji{nici saba-hom „udarili“ po pivu, a na{anku im je „dru{tvo pravi-la“ Babina gipsana bista.Istovremeno, svira~ s ofu-canom harmonikom „Welt-meister“ okupljao je oko se-be gomilu `eljnu pjesme.Potom se postavio i razglas skojeg je pjeva~ amater EdisSmlati}, uz pratnju s klavija-tura, na njihovo odu{evlje-nje, „maltretirao sluh“ oku-pljenih.„Oj, Kladu{o, ne treba ti[vabo, tebi ide Fikret Abdi}Babo! Pojavi se, Babo, samoda te vidim, pa da umrem,Babo, nikog se ne stidim!Nad Kladu{om sunce sija, toje na{a dika, vra}a nam se Fi-kret Abdi}, srce Kraji{ni-ka“, stihovi su pjesme koja senajvi{e pjevala. A Babinisljedbenici, kao u transu, ui{~ekivanju njegovog dolaskapunili su plato pjesmom iigrom. Kadifa Sadikovi}, 72-godi{njakinja iz Vrnogra~a,igrala je kao „mlada mladi-ca“ i pomo}u ~etiri prstazvi`ducima davala je ritam.No, nakon Babinog govo-ra i jo{ br`eg odlaska u viluu Opatiji, sve se umirilo. Satkasnije, plato nekada{nje ka-sarne ispod zatvora u Pulibio je sablasno prazan. Za-ti{je pred novu buru, reklo bise, koja }e uslijediti kada sezlo~inac vrati u BiH, na mje-sto svog zlo~ina.
 Midhat DEDI]
Puli, do~ekalo ga nekoliko hiljada fanati~nih pristalica
jutarnjim satima
Pu{ten nakon odslu`enih 10 godina zatvora, odnosno dvije tre}ine kazne
Op}inski odbor Demokr-atske narodne zajednice(DNZ) BiH u Banjoj Luciju~er je na Trgu Krajine u ce-ntru ovog grada organiziraoskup podr{ke osniva~u i pr-vom predsjedniku partijeFikretu Abdi}u Babi, koji jepu{ten iz zatvora u Puli.Predsjednik banjalu~kogstrana~kog odbora Milan[erbula kazao je da Abdi} uovom gradu ima brojne pr-istalice, kao i da je jedan au-tobus Banjalu~ana ju~er izovog grada otputovao u Pu-lu da bi ga do~ekali.- Babo, dobro do{ao uBanju Luku i dobro do{ao uRepubliku Srpsku - istakaoje [erbula. Gra|anima sudijeljeni i leci putem kojihsu anketirani o tome `ele liAbdi}a sresti u RS, a moglisu ista}i i {ta bi mu tom pr-ilikom rekli!?Oko 150 anketiranih Ba-njalu~ana dan ranije je izja-vilo da imaju pozitivnomi{ljenje o njemu, a velikibroj njih istakao je da bi muponudili da vodi Vladu RSili neku drugu od rukovo-de}ih pozicija u ovom enti-tetu.- Banjalu~ani su, u sva-kom slu~aju, s rado{}udo-~ekali Fikreta Abdi}a iodu{evljeno izjavili: „Kamosre}e da imamo jo{ takvihpoliti~ara i ljudi“ - dodao je[erbula.
 B. S.
Banja Luka slavila Abdi}evo pu{tanje
 Nekada{nji saveznici i danas gaje simpatije jedni prema drugima
(Foto: M. Lugi})
U dokumentu Upraveza zatvorski sustav pulskogzatvora, broj 573-03-12-04,s ju~era{njim datumom, iz-me|u ostalog pi{e:- Potvr|uje se da je za-tvorenik Fikret Abdi}, sinHa{ima i Zlate ro|ene Be-kanovi}, ro|en 29. 9. 1939.godine u Donjoj Vidovskoj,Velika Kladu{a, BiH, s pr-ebivali{tem u Opatiji, ulicaRikarda Katalini}a-Jereto-va 10, otpu{ten s izdr`ava-nja kazne zatvora u Puli da-na 9. 3. 2012. godine... Uvje-tni otpust traje do 7. juna2016. godine.Ovu potvrdu, koja jeAbdi}u uru~ena prije izla-ska, potpisao je upravnikzatvora Tihomir Marovi}.
Uvjetni otpust do 2016.
 Abdi} opet obe}avao kule i gradove, a donosio krvoproli}e
mjestozlo~ina!

Activity (18)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Erna Arslan liked this
Radana Dzombic liked this
Haris Ćesir liked this
Ajla Hamzic liked this
Nihada Ohran liked this
Alma Palavra liked this
Edo Hasanovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->