Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vitaminler

Vitaminler

Ratings:

4.25

(4)
|Views: 1,120 |Likes:
Published by Burak Ayan

More info:

Published by: Burak Ayan on Nov 28, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2013

pdf

text

original

 
 
Bu üniteyi çal
ı
ş
t
ı
ktan sonra;
■
Vitaminlerin genel özelliklerini ve s
ı
n
ı
fland
ı
r
ı
lmas
ı
n
ı
,
Vitaminlerin hangi besin maddelerinde bulunduklar
ı
n
ı
,
Organizmadaki görevlerini,
Yetersizliklerinde hangi rahats
ı
zl
ı
klara neden olduklar
ı
n
ı
bileceksiniz.
■
Giri
ş
■
Vitaminlerin S
ı
n
ı
fland
ı
r
ı
lmas
ı
■
Suda Çözünen Vitaminler
Ya
ğ
da Çözünen Vitaminler
Özet
■
De
ğ
erlendirme Sorular
ı
Yararlan
ı
lan ve Ba
ş
vurulabilecek KaynaklarBu üniteyi daha iyi kavrayabilmeniz için,
Lise bilgilerinizi hat
ı
rlamaya çal
ı
ş
ı
n size yabanc
ı
gelen kavramlar
ı
çevrenizdeki ilgilileresorup ö
ğ
renin.
ÜN
İ
TE
8
Vitaminler
İ
çindekilerAmaçlarÖneriler
 
1. G
İ
R
İŞ
Canl
ı
organizman
ı
n sa
ğ
l
ı
kl
ı
bir ya
ş
am
ı
devam ettirebilmesi için karbonhidrat, lipid, protein veinorganik maddelerden ba
ş
ka, çok az miktarda, di
ğ
er baz
ı
organik besin maddelerine de ihti-yaç vard
ı
r. Bu maddeler vitaminlerdir. Vitaminin kelime anlam
ı
ya
ş
am amini'dir. Vitaminin di
ğ
erorganik besin maddelerinden fark
ı
, doku yap
ı
s
ı
na girmemeleri ve organizmaya enerji sa
ğ
la-mamalar
ı
d
ı
r. Genel olarak eksojen, yani d
ı
ş
kaynakl
ı
d
ı
r.Organizmaya bir vitamin yeteri kadar girmezse, hafif baz
ı
bozukluklar husule gelir, bu duruma"hipovitaminoz" denir. Baz
ı
vitaminlerin kendilerinden ba
ş
ka ön maddeleri de organizmaya gi-rerler ve burada vitaminlere çevrilirler. Bu ön maddelere "provitamin" denir.
Vitamin neye denir? Özelliklerini aç 
ı 
klay 
ı 
ı 
z.
2. V
İ
TAM
İ
NLER
İ
N SINIFLARI
Vitaminler iki ana gruba ayr
ı
l
ı
r:
Suda çözünen vitaminler
Ya
ğ
da çözünen vitaminler
2.1. Suda Çözünen Vitaminler
B- Kompleksi vitaminler, P vitaminleri ve C vitaminleridir.
Tiamin (B
1
vitamini, Anöyrin)
Riboflavin (B
2
vitamini, Laktoflavin)
Niyasin (Nikotinamid, PP vitamini)
Piridoksin (B
6
vitamini)
Biotin
Pantotenik asit
Paraaminobenzoik asit- 80 -
?
 
Folik asit
Vitamin B
12
Lipoik asit
C vitamini
2.2. Ya
ğ
da Çözünen Vitaminler
A vitamini
D vitamini
E vitamini
K vitaminiYukar
ı
da s
ı
ralad
ı
ğ
ı
m
ı
z vitaminlerin genel niteliklerini k
ı
saca inceleyelim.
2.1.1. Tiamin (B1 Vitamini, Anöyrin)
Do
ğ
ada tiamin hidroklorür halinde bulunur. Tiamin en çok bira mayas
ı
nda ve bu
ğ
day, pirinç, ar-pa gibi tah
ı
llar
ı
n kabuklar
ı
nda bulunur. Gerek serbest gerekse bile
ş
ik halde kalp, karaci
ğ
er,böbreklerde ve daha az miktarda olmak üzere iskelet kaslar
ı
nda ve beyinde bulunur. Beyazkristal bir maddedir, suda kolay çözünür,
ı
s
ı
ya dayan
ı
kl
ı
d
ı
r. Günlük ihtiyac
ı
1-2 mg kadard
ı
r.Tiamin vitamini, tiamin pirofosfot denilen koenzimin yap
ı
s
ı
nda yer al
ı
r. Bu koenzin ise, biokim-yasal aç
ı
dan çok önemli birçok enzimin kofaktörü olarak görev yapar.Tiamin eksikli
ğ
inde nöritler (periferik sinir iltihaplar
ı
) ve bunun sonucunda kaslarda felçler gö-rülür. B
1
vitamini ile beraber di
ğ
er baz
ı
B vitaminlerin eksikli
ğ
inde, bütün tiamin metaboliz-mas
ı
bozukluklar
ı
n
ı
ihtiva eden "beriberi hastal
ı
ğ
ı
" tablosu, yani nöritler, felçler, kalp fonksiyo-nunda bozukluklar ve ödem olu
ş
ur.
2.1.2. Riboflavin (B2 Vitamini, Laktoflavin)
Riboflavin, sar
ı
-portakal renkli, suda kolay çözünen
ı
ş
ı
ğ
a dayan
ı
ks
ı
z bir maddedir. Nötral veasidik çözeltilerde
ı
s
ı
ya dayan
ı
kl
ı
, alkali çözeltide
ı
s
ı
ya dayan
ı
ks
ı
zd
ı
r.- 81 -

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
fatullahdonie liked this
deelroubha liked this
Hasan Z. Bayrak liked this
pitbullman35 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->