Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
ADBI Newsletter - 2011 - Volume 5 Number 4

ADBI Newsletter - 2011 - Volume 5 Number 4

Ratings: (0)|Views: 20 |Likes:
ADBI News provides information about ADBI's research and capacity building programs, events, and publications.

This issue includes articles on:

* ADBI Annual Conference
* Capacity Building Workshop
* Conference on New Thinking
* Lessons of the European Crisis
* Distinguished Speaker
* Recent Books
* Selected Events
* Featured Working Papers
* Implications of the Rise of ACI
ADBI News provides information about ADBI's research and capacity building programs, events, and publications.

This issue includes articles on:

* ADBI Annual Conference
* Capacity Building Workshop
* Conference on New Thinking
* Lessons of the European Crisis
* Distinguished Speaker
* Recent Books
* Selected Events
* Featured Working Papers
* Implications of the Rise of ACI

More info:

Published by: Asian Development Bank Institute on Mar 12, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2012

pdf

 
3
Mk rhmz mzzuo
CB@M Ckkuci Jlkaopokjo 3‚0Jcwcjmr} @umibmkd Tlpfzhlw 0‚:Jlkaopokjo lk Kot Rhmkfmkd :‚2Iozzlkz la rho Ouplwock Jpmzmz 2Bmzrmkdumzhob Zwocfop ?Pojokr @llfz 1Zoiojrob Oqokrz 4Aocrupob Tlpfmkd Wcwopz 4Mewimjcrmlkz la rho Pmzo la CJM 8
 CB@M Kotz
ttt+cb`m+lpd
0733 Qliueo ? Kue`op 2
 C zmckBoqoilweokr@ckMkzrmruro
Poalpemkd rho MkropkcrmlkciElkorcp} Z}zroe
 CB@M”Z CKK_CI JLKAOPOKJOLAAOPZ ZLI_RMLKZ
R
ho mkropkcrmlkci elkorcp} ckb amkckjmci z}zroehcz acmiob rl ecmkrcmk dil`ci ojlklemj zrc`mimr}+Rho 0778 amkckjmci jpmzmz rhcr opuwrob mk rho _kmrobZrcroz zwpocb rl Ouplwo thopo rho zlqopomdk bo`rjpmzmz mz wuzhmkd rho oupl~lko `ckfmkd z}zroerltcpb jliicwzo+Rho tlpib koobz `lib zliurmlkz rl fmjf%zrcprdpltrh+ Cr rho
CB@M
 
Ckkuci Jlkaopokjo lkPoalpe la rho Mkropkcrmlkci Elkorcp} Z}zroe
 hoib mk Rlf}l lk 0 Bojoe`op) zjhlicpz ckblaamjmciz aple Czmc ckb Ouplwo wpozokrobmkklqcrmqo wlimjmoz rl amx c acuir} elkorcp} z}zroe+Rho alpue cizl oxwilpob mkropkcrmlkci jcwmrci ailteckcdoeokr) mkropkcrmlkcim~crmlk la rho }uck) ckbjuppokj} jllwopcrmlk mk Ouplwo ckb Czmc+’Rho dil`ci amkckjmci jpmzmz ckb rho jpmzmz mk rhooupl~lko cpo fo} bpmqopz la rho wlimj} bo`cro lkrho mkropkcrmlkci elkorcp} z}zroe)― EczchmplFctcm) JOL ckb Bock la CB@M) zcmb mk hmzlwokmkd zwoojh+ ’Bo`cro zupplukbz rho zocpjh alp ciropkcrmqo mkropkcrmlkci pozopqo juppokjmoz rlzuwwioeokr rho plio la rho _Z bliicp cz rho wpooemkokjo la rho _Z mk rho dil`ci ojlkle} mz `omkd dpcbucii} oplbob+―@ojcuzo la ’rho bowokbokjo lk rho _Z bliicp czc pozopqo juppokj}) eck} Czmck jlukrpmoz hcb rl `umib uw icpdo alpomdk oxjhckdo pozopqoz ckb rhlzojlkrpm`urob rl dil`ci juppokr cjjlukr me`cickjoz)―
 CB@M Bock Fctcm (jokrop- nlmkz c wckoi la wplemkokr ojlklemzrz cr rho CB@M Ckkuci Jlkaopokjo lk Poalpe la rho MkropkcrmlkciElkorcp} Z}zroe rhcr tcz hoib mk Rlf}l lk 0 Bojoe`op 0733+
 
 Czmck Boqoilweokr @ckf Mkzrmruro
0
zcmb Worop Elpdck) c zokmlp jlkzuirckr alp pozocpjhcr CB@M+ Rhopo mz cizl c ’wpl`ioe la qlicrmiojcwmrci ailtz) thmjh rokb rl `o qop} wpl%j}jimjcickb rho} jck hcqo qop} bmzpuwrmqo oaaojrz lkoeopdmkd ojlklemoz6 zl rho c`zokjo la c dil`ciamkckjmci zcaor} kor okjlupcdoz rho cjjueuicrmlk la icpdo ioqoiz la alpomdk oxjhckdo pozopqoz) thmjhcizl hcz bmzpuwrmqo oaaojrz+―Elpdck ckb Ecpml Ice`opro) bmpojrlp alp pozocpjh cr CB@M) ckci}~ob hlt podmlkci ckbdil`ci mkzrmrurmlkz jck jllwopcro tmrh c aljuz lkrho D%07 ckb CZOCK&: (CZOCK wiuz rhoWolwio”z Powu`imj la Jhmkc) Ncwck) ckb rhoPowu`imj la Flpoc- ckb amkckjmci zcaor} korz+Wplwlzciz alp podmlkci ckb dil`ci jllwopcrmlkzhluib ciilt alp rho imfoi} oqliurmlk la rho D%07ckb rho MEA”z zupqomiickjo ckb jpmzmz eckcdoeokrapceotlpfz+]u ]lkdbmkd) c wplemkokr wplaozzlp cr rhoJhmkozo Cjcboe} la Zljmci Zjmokjoz) zwlfo lk rhomkropkcrmlkcim~crmlk la rho }uck+ Rho WPJ”zjuppokj} mkropkcrmlkcim~crmlk wick jluib `o zook czc wlimj} bmzdumzob cz jcwmrci cjjlukr im`opcim~crmlkho zcmb+ ]uck mkropkcrmlkcim~crmlk jluib oczmi} dlczrpc} tmrhlur im`opcim~mkd mkropozr pcroz ckboxjhckdo pcroz) zl rho wpljozz zhluib `o dpcbucickb ilkd rope+Jcwmrci ailtz rl oeopdmkd ojlklemoz tmiimkjpoczo buo rl hmdhop dpltrh pcroz ckb porupkz lkjcwmrci) `ur mr ec} `o bmzpuwrmqo `ojcuzo la rhoqlicrmimr} ckb rokbokj} rl ukbopemko bleozrmjelkorcp} wlimj}) zcmb Zrowhok Dpokqmiio) cqmzmrmkd aoiilt cr rho Ilt} Mkzrmruro alp Mkropkcrmlkci Wlimj}+ Ho cpduob rhcr oeopdmkdojlklemoz) ozwojmcii} rhlzo tmrh juppokr cjjlukrzupwiuzoz koob eojhckmzez rl eckcdo jcwmrcimkailtz+Bock Fctcm) ckb Wpla+ Hmpl Mrl la WlprickbZrcro _kmqopzmr}) wplwlzob c kot zor la mkboxoz la elkorcp} wlimj} mkbowokbokjo) juppokj} wlimj}aioxm`mimr}) ckb jcwmrci ecpfor lwokkozz) thmjh tmiihoiw iljcro jlukrpmoz” wlimj} emxoz tmrhmk rho’rpmioeec― rpmckdio+ Rho} cbqmzob rhcr rhozoeoczupoz jluib zopqo cz c zmdk la c jlukrp}”zukzuzrcmkc`io wlimj} emx+ Rho rpmioeec rpmckdio) lp rho zl%jciiob ’mewlzzm`io rpmkmr})― poaopz rl rhojhciiokdo la hcqmkd c zrc`io mkropkcrmlkci amkckjmciz}zroe ckb rho rpcbolaaz celkd rho rhpoo dlciz la camxob oxjhckdo pcro) jcwmrci el`mimr}) ckb kcrmlkcimkbowokbokjo mk elkorcp} wlimj}+Jhcpioz T}wilz~) c wplaozzlp cr rho DpcbucroMkzrmruro mk Dokoqc) wplwlzob c poqmot la rhoJhmckd Ecm Mkmrmcrmqo Euirmicropcim~crmlk (JEME- `ojcuzo rho 0778 dil`ci amkckjmci jpmzmz oxwlzobboamjmokjmoz+ Auprhopelpo) rho D%07 zhluib `ojleoc wicralpe rl okzupo rhcr z}zroemjcii} mewlprckrjlukrpmoz cblwr zrpcrodmoz rhcr rcjfio ojlklemj ckbamkckjmci jpmzoz cz rho} cpmzo rl cqopr rhpocrz rldil`ci zrc`mimr}+Jhcilkdwhl` Zuzzckdfcpk) BmzrmkdumzhobAoiilt la rho Rhcmickb Boqoilweokr PozocpjhMkzrmruro) bmzjuzzob mkklqcrmlkz rhcr jluib `llzrJEME”z oaaojrmqokozz mk hckbimkd imsumbmr}jpukjhoz mk Czmc+
M
@llzrmkd Mkqozreokr mkrho Czmc%Wcjmamj Podmlk
TLPFZHLW
Pl`uzr alpomdk ckb bleozrmj mkqozreokrz cpoozzokrmci ojlklemj dpltrh bpmqopz+ Crrpcjrmkdmkqozreokr rl c jlukrp} posumpoz ck okc`imkdjimecro mk thmjh ampez la cii zm~oz cpo apoo rl mkqozrckb bl `uzmkozz+ @ur rll larok dlqopkeokr pob rcwozrpckdioz mkqozreokr) bmzjpmemkcroz cdcmkzr zeciiop ampez) ckb huprz jlewormrmlk+Rl hoiw dlqopkeokrz imar hupbioz ckb ukiljf mkqozreokr wlrokrmci) rho CB@M hoib c
Jcwcjmr}@umibmkd Tlpfzhlw rl Okhckjo Bleozrmj ckbAlpomdk Mkqozreokr Ailtz mk rho Czmc WcjmamjPodmlk
mk Eoi`lupko) Cuzrpcimc) lk 30‚38 Ljrl`op 0733+ Rho oqokr tcz zwlkzlpob `} CB@M) CuzCMB)ckb rho Lpdckmzcrmlk la Ojlklemj Jl%lwopcrmlkckb Boqoilweokr (LOJB-+Alp zoqok bc}z) laamjmciz aple @ckdicbozh)Jce`lbmc) Jhmio) Amnm Mzickbz) Zpm Ickfc) ckb Qmor Kce) celkd lrhopz) topo dmqok rho rpcmkmkd ckb wlimj} rlliz rhcr tmii hoiw rhomp hleo jlukrp} alzrop c zlukb mkqozreokr okqmplkeokr+Rho tmbo%pckdmkd tlpfzhlwz topo jlkbujrob `} alpeop laamjmciz aple LOJB) CuzrpcimcRpoczup}) ckb rho Tlpib @ckf+ Lko rpcmkmkdzmeuicrmlk posumpob wcprmjmwckrz rl ckci}~o ckb
Alp elpo mkalpecrmlk lk rhmz jlkaopokjo wioczo qmzmr >
+ Qmbol la rho lwokmkd poecpfz la Eczchmpl Fctcm) Bock ckbJOL la CB@M) cr rho CB@M Ckkuci Jlkaopokjo lk Poalpe la rhoMkropkcrmlkci Elkorcp} Z}zroe) jck `o zook cr >
+
+
 
:
+
Kcrmlkci _kmqopzmr} la Zmkdcwlpo wplaozzlpz C~cb @cim (ioar- ckb Eufui Czhop(jokrop-) ckb ]usmkd Xmkd (pmdhr-) CB@M bmpojrlp la rho Jcwcjmr} @umibmkd ! RpcmkmkdBowcpreokr) cbbpozz rho Jlkaopokjo lk Kot Rhmkfmkd lk Zljmci Zojupmr} mk Czmclk 34 Klqoe`op 0733+
oqciucro aple c wu`imj wlimj} wopzwojrmqo cdlqopkeokr wplwlzci rl lwok mrz `ckfmkd mkbuzrp}rl alpomdk jlewormrmlk+ Cklrhop zmeuicrmlk hcb wcprmjmwckrz czzozz c dlqopkeokr `mb rl wpmqcrm~orho oiojrpmjmr} zojrlp+Crrokbooz iocpkob rho aliiltmkd zrowz rl cdllb mkqozreokr jimecro> Lwok rpcbo ckb oaaojrmqojlewormrmlk wlimj}6 kourpci rpocreokr la mkqozrlpz6oczmkd la poduicrlp} `cppmopz6 rpckzwcpokj}6 wlimj}elkmrlpmkd ckb oqciucrmlk6 mkropkcrmlkcijl%lwopcrmlk6 ckb hmdh zljmci porupkz+
 
M
 Crrokbooz cr rho
Jcwcjmr} @umibmkd Tlpfzhlw rl OkhckjoBleozrmj ckb Alpomdk Mkqozreokr Ailtz mk rho Czmc WcjmamjPodmlk
) thmjh tcz hoib mk Eoi`lupko) Cuzrpcimc) iocpkob hltrl crrpcjr alpomdk mkqozreokr rl rhomp jlukrp}+

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->