Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Giang 4 Cac Dang Toan Co Ban Ve Dao Dong Dieu Hoa Merged

Bai Giang 4 Cac Dang Toan Co Ban Ve Dao Dong Dieu Hoa Merged

Ratings: (0)|Views: 442|Likes:
Published by Viet Anh Pham

More info:

Published by: Viet Anh Pham on Mar 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

 
Khóa h
c
 LT 
 Đ
 H môn V 
 t lí – Th
 y
 Đặ
 ngVi
 t Hùng
 
Bài gi
ng Dao
độ
ng c
ơ 
h
c
 
 Hocmai.vn  – Ngôi tr 
ườ 
ng chung c
a h
c trò Vi
 
ổ 
ng
đ 
ài t 
ư 
v
ấ 
n:
1900 58-58-12
 
- Trang |
1
-
 
 D
 Ạ
 NG 1: BÀI TOÁN TÌM TH 
Ờ 
 I GIAN CH 
 Ấ 
 Đ
 I 
 Ể 
 M CHUY 
 Ể 
 N 
 ĐỘ
 NG
 
 
(Tr 
c t 
ổ 
ng h
ợ 
 p th
ờ 
i gian)
Ví d
1.
M
t v
t dao
độ
ng
đ
i
u hòa v
ớ 
i biên
độ
A và chu k 
T. Kho
ng th
ờ 
i gian ng
n nh
t khi v
t
a)
 
đ
i t
VTCB
đế
n li
độ
x =
A/2 là……………
b)
 
đ
i t
VTCB
đế
n li
độ
 A3x2
=
là………
c)
 
đ
i t
li
độ
 A3x2
=
 
đế
n li
độ
 Ax2
= −
là………….
d)
 
đ
i t
li
độ
 Ax2
=
 
đế
n li
độ
 A2x2
=
là……
e)
 
đ
i t
VTCB
đế
n li
độ
 A2x2
=
l
n th
hai là …………
f)
 
đ
i t
li
độ
 A2x2
=
 
đ
ên li
độ
x = A là ……..
Ví d
2.
M
t v
t dao
độ
ng
đ
i
u hòa v
ớ 
i ph
ươ 
ng trình2
π
t
π
xAcos.T3
= +
K
t
khi v
t b
t
đầ
u dao
độ
ng, tìm kho
ngth
ờ 
i gian nh
nh
t cho
đế
n khi v
t qua li
độ
 
a)
 A3x2
=
l
n th
hai.………………………………………………………………………………………………………………………….
b)
 A2x2
= −
l
n th
ba.………………………………………………………………………………………………………………………….
c)
 Ax2
= −
l
n th
t
ư
.………………………………………………………………………………………………………………………….
Ví d
3.
 M
t v
t dao
độ
ng
đ
i
u hòa v
ớ 
i biên
độ
A = 10 cm. Tính chu k 
và t
n s
dao
độ
ng c
a v
t bi
ế
t r
ng
CÁC DẠNG TOÁN CƠ BẢN VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
(TÀI LI 
 Ệ 
U BÀI GI 
 Ả 
 NG_Dùng chung cho các bài t
ừ 
4 - 8)
Giáo viên:
ĐẶ
NG VI
T HÙNG
 
Tài liệu đã được đăng kí bản quyền!********WWW.EDUCATIONPVA.TK
 
Khóa h
c
 LT 
 Đ
 H môn V 
 t lí – Th
 y
 Đặ
 ngVi
 t Hùng
 
Bài gi
ng Dao
độ
ng c
ơ 
h
c
 
 Hocmai.vn  – Ngôi tr 
ườ 
ng chung c
a h
c trò Vi
 
ổ 
ng
đ 
ài t 
ư 
v
ấ 
n:
1900 58-58-12
 
- Trang |
2
-
 
a)
khi v
t
đ
i t
VTCB
đế
n li
độ
 A3x2
=
h
ế
t th
ờ 
i gian ng
n nh
t là 2 (s).………………………………………………………………………………………………………………………….
b)
 
đ
i t
VTCB
đế
n li
độ
x = A h
ế
t th
ờ 
i th
ờ 
i gian ng
n nh
t là 0,5 (s).………………………………………………………………………………………………………………………….
c)
kho
ng th
ờ 
i gian ng
n nh
t khi v
t
đ
i t
li
độ
 A3x2
=
 
đế
n li
độ
x = A là 4 (s).………………………………………………………………………………………………………………………….
d)
khi v
t
đ
i t
li
độ
 Ax2
=
 
đế
n li
độ
 A3x2
=
l
n th
3 h
ế
t th
ờ 
i gian ng
n nh
t là 15 (s).………………………………………………………………………………………………………………………….
e)
ban
đầ
u v
t
ở 
li
độ
x = A/2, kho
ng th
ờ 
i gian ng
n nh
t mà v
t
đ
i
đế
n li
độ
x = A l
n th
hai là 4 (s).………………………………………………………………………………………………………………………….
Ví d
4.
M
t v
t dao
độ
ng
đ
i
u hoà theo ph
ươ 
ng trình x = Asin(
ω
t +
φ
) cm. Xác
đị
nh t
n s
góc
ω
, biên
độ
A c
a dao
độ
ng bi
ế
t r
ng, trong kho
ng th
ờ 
i gian1(s)60 
đầ
u tiên, v
t
đ
i t
li
độ
x
o
= 0
đế
n li
độ
 A3x2
=
theo chi
u d
ươ 
ng vàt
i
đ
i
m cách VTCB m
t kho
ng 2 cm v
t có v
n t
c v40
π
3
=
cm/s.………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….
Đ
áp s
:
 
ω
= 20
π
rad/s và A = 4 cm.
 D
 Ạ
 NG 2: BÀI TOÁN TÌM QUÃNG
 ĐƯỜ 
 NG, T 
 ĐỘ
TRUNG BÌNH TRONG DAO
 ĐỘ
 NG
 Đ
 I 
 Ề 
U HÒA
1) Lý thuy
ế 
t c
ơ 
b
n:
Quãng
đườ 
ng v
t
đ
i
đượ 
c trong 1T là S = 4A
 →
quãng
đườ 
ng v
t
đ
i
đượ 
c trong nT là S = n.4A
Quãng
đườ 
ng v
t
đ
i
đượ 
c trong T/2 là S = 2A
 →
quãng
đườ 
ng v
t
đ
i
đượ 
c trong nT/2 là S = n.2A
Quãng
đườ 
ng v
t
đ
i
đượ 
c trong T/4 là S = A n
ế
u v
t b
t
đầ
u
đ
i t
 
{ }
x0;xA
= = ±
và S
A khi v
t b
t
đầ
u t
các v
 trí 
{ }
x0;xA.
±
 
2) Ph
ươ 
ng pháp gi
i:
Gi
s
m
t v
t dao
độ
ng
đ
i
u hòa v
ớ 
i ph
ươ 
ng trình x = Acos(
ω
t +
φ
) cm. Tính quãng
đườ 
ng v
t
đ
i
đượ 
c t
th
ờ 
i
đ
i
m t
1
 
đế
n th
ờ 
i
đ
i
m t
2
 
Tìm chu k 
dao
độ
ng:2
π
T
ω
=
 
Phân tích:
( )
21
ttttnk;k1tnTkTnTtT
= − = + < = + = +
 Khi
đ
ó quãng
đườ 
ng v
t
đ
i
đượ 
c là Sn.4AS
= +
 
N
ế
u quá trình phân tích
t ch
n, cho ta các k 
ế
t qu
là nT; nT/2 hay nT/4 thì ta có th
dùng các k 
ế
t qu
 
ở 
trên
để
tínhnhanh. Trong tr
ườ 
ng h
ợ 
p
t không
đượ 
c ch
n, ta th
c hi
n ti
ế
p b
ướ 
c sau+ Tính li
độ
và v
n t
c t
i các th
ờ 
i
đ
i
m t
1
; t
2
:
( )( )( )( )
11221122
xAcos
ω
t
φ
xAcos
ω
t
φ
;v
ω
Asin
ω
t
φ
v
ω
Asin
ω
t
φ
= + = +
= + = +
 + Vi
c tính S
chúng ta s
d
ng hình v
s
cho k 
ế
t qu
nhanh g
n nh
t.
 
Ví d
1.
M
t v
t dao
độ
ng
đ
i
u hòa v
ớ 
i ph
ươ 
ng trình x = 5sin(2
π
t) cm. Tính quãng
đườ 
ng v
t
đ
i
đượ 
c t
lúc b
t
đầ
udao
độ
ng (t = 0)
đế
n th
ờ 
i
đ
i
m
a)
t = 5 (s).…………………………………………………………………………………………………………………….
b)
t = 7,5 (s).
 
Khóa h
c
 LT 
 Đ
 H môn V 
 t lí – Th
 y
 Đặ
 ngVi
 t Hùng
 
Bài gi
ng Dao
độ
ng c
ơ 
h
c
 
 Hocmai.vn  – Ngôi tr 
ườ 
ng chung c
a h
c trò Vi
 
ổ 
ng
đ 
ài t 
ư 
v
ấ 
n:
1900 58-58-12
 
- Trang |
3
-
 
………………………………………………………………………………………………………………………….
c)
t = 11,25 (s).…………………………………………………………………………………………………………………….
Đ
áp s
:
 
a)
S = 100 cm.
b)
S = 150 cm.
c)
S = 225 cm.
Ví d
2.
M
t v
t dao
độ
ng
đ
i
u hòa v
ớ 
i ph
ươ 
ng trình x = 10cos(5
π
t) cm. Tính quãng
đườ 
ng v
t
đ
i
đượ 
c t
lúc b
t
đầ
udao
độ
ng (t = 0)
đế
n th
ờ 
i
đ
i
m
a)
t = 1 (s).…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….
b)
t = 2 (s).………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
c)
t = 2,5 (s).…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….
Đ
áp s
:
 
a)
S = 100 cm
b)
S = 200 cm
c)
S = 250 cm
Ví d
3.
M
t v
t dao
độ
ng
đ
i
u hòa v
ớ 
i ph
ươ 
ng trình x = 10sin(5
π
t +
π
 /6) cm. Tính quãng
đườ 
ng v
t
đ
i
đượ 
c t
lúc b
t
đầ
u dao
độ
ng (t = 0)
đế
n th
ờ 
i
đ
i
m
a)
t = 2 (s).………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
b)
t = 2,2 (s).………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
c)
t = 2,5 (s).………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….
Đ
áp s
: a)
S = 200 cm
b)
S = 220 cm
c)
S = 246,34 cm
Ví d
4.
M
t v
t dao
độ
ng
đ
i
u hoà theo ph
ươ 
ng trình x = 12cos(50t –
π
 /2) cm. Tính quãng
đườ 
ng mà v
t
đ
i
đượ 
ctrong th
ờ 
i gian
π
t(s)12
=
, k 
t
lúc b
t
đầ
u dao
độ
ng (t = 0).……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
Đ
áp s
:
S = 102 cm.
Ví d
5.
M
t v
t dao
độ
ng
đ
i
u hòa v
ớ 
i ph
ươ 
ng trình x = 6cos(4
π
t –
π
 /3) cm. Quãng
đườ 
ng v
t
đ
i
đượ 
c t
th
ờ 
i
đ
i
m
1
2t(s)3
=
 
đế
n th
ờ 
i
đ
i
m
2
37t(s)12
=
là bao nhiêu?……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….
Đ
áp s
:
S = 117 cm.
Ví d
6.
M
t v
t dao
độ
ng
đ
i
u hòa v
ớ 
i ph
ươ 
ng trình x = 2cos(2
π
t –
π
 /12) cm. Quãng
đườ 
ng v
t
đ
i
đượ 
c t
th
ờ 
i
đ
i
m
1
17t(s)24
=
đế
n th
ờ 
i
đ
i
m
2
25t(s)8
=
là bao nhiêu?……………………………………………………………………………………………………………………….

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->