Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Preview Arabic

Preview Arabic

Ratings: (0)|Views: 35 |Likes:
Published by Keith Parker

More info:

Published by: Keith Parker on Mar 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2012

pdf

text

original

 
ádƒéÿG
∞ 
 ```fÉYõdG áÁóY Úa’ódGh á```HóëŸG Ú```a’ódG Èà©J
ÜóëŸG ÇOÉ¡dG h …óæ¡dG §«ëŸG ÚØdO
ájQhQÉbÚ```a’ódGø```eÒÑcƒ```ëf
≈ 
 ``` 
 ∏ 
 YkÉ```Yƒ«°T
π 
 ```bCG,á```æjRôdGhá```ÁóY Ú```a’ó 
 ∏ 
 d Ió```jó°ûdG IQó```ædG ø```e º```ZôdG
≈ 
 ``` 
 ∏ 
 Yh .
∞ 
 ```fC’G‘ á```HóëŸG Ú```a’ódG Ió```gÉ°ûe ±ƒ```dCÉŸG ø```e ¿CG ’EG ,
∞ 
 ```fÉYõdGó 
 ≤ 
 dh .»```ÑXƒHCG IôjõéH á```«YÉæ°üdGh á```«©«Ñ£dG á```«FÉŸG äGƒ```æ 
 ≤ 
 dGäGQÉeE’G á```dhO ‘ ájôëÑdG äÉ«jóãdG ô```aGƒJ äGôjó 
 ≤ 
 J â```°†ØîfG‘%70
≈ 
 ```dEG
π 
 ```°üJá```Ñ°ùæH,Ò```£Nƒ```ëf
≈ 
 ``` 
 ∏ 
 Y,Ió```ëàŸGá```«Hô©dG 
π 
 bCG
≈ 
 ``` 
 ∏ 
 Y¥ƒ```Øæ 
 ∏ 
 dÚ```àKOÉMá```é«àf,
1999h1986ø```eIÎ```ØdG¿CG øe ºZôdG
≈ 
 ``` 
 ∏ 
 Y ,±hô©e ÒZ¥ƒ```ØædG ÖÑ°S
GR Éeh .ô```jó 
 ≤ 
 J.íLôŸG ÖÑ°ùdG ƒg¿ÉcÉÃQôªMC’G óŸG
QõLh
π 
 MÉ°S
≈∏ 
 Y á```jôKC’G ™bGƒŸG øe
π 
 F’ódG »```MƒJ
᫵ª°ùdG OQGƒŸG ᫪gCG
 
≈ 
 ``` 
 ∏ 
 Y Ghó```ªàYG ó```b á``` 
 ≤ 
 £æŸG ‘ ¿Éµ```°ùdG ¿CG »```ÑXƒHCG øe ÌcCG òæeD ƒdD ƒ 
 ∏ 
 dGh
ɪ°SC’G
π 
 ```ãe ,ájôëÑdG OQGƒŸGó```b ó```«°üdG äGó```©eh äGhOCG ¿EG å```«Mh .á```æ°S 7000ób§«°ùÑdG¢û«©dG§```‰¿EÉa,øeõdGQhôÃäQƒ```£Jó```«°U í```Ñ°UCG É```eóæY »```éjQóJ
π 
 µ```°ûH ¢```û©àfGh É```‰ 
≈∏ 
 Y äÉ©ªà骠
 ∏ 
 doÉ```«°ù«FQkÉ```jOÉ°üàbGkÉWÉ°ûf
É```ª°SC’Gó```«°üdG á```«ªgCG
π 
 ``` 
 ≤ 
 àa ,
 ƒ```«dG É```eCG .
π 
 ```MÉ°ùdG OGó```àeGIÎa
π 
 Ñb ,¬```« 
 ∏ 
 Y â```fÉc ɪY Ò```ãµH á```«µª°ùdG OQGƒ```ŸGh¿ô 
 ≤ 
 dGøeäÉ«æ«KÓãdG‘ºî°†dG…OÉ°üàb’GOÉ°ùµdG…òdG»ŸÉ©dG…OÉ°üàb’G¢Tɪµf’GiOCGó 
 ≤ 
 dh.»°VÉŸG 
≈ 
 dEG,¿ÉHÉ«dGøe´Qõ```à°ùŸGD ƒdD ƒ 
 ∏ 
 dGQƒ¡X¬JóMø```eOGR™eh .»```ÑXƒHCG ‘ D ƒ```dD ƒ 
 ∏ 
 dG ó```«°U ´É£b ‘ OÉ```M Qƒ```góJß```Øà– á```«µª°ùdG OQGƒ```ŸGh ó```jÉ°üŸG â```dGR É```e ,
∂ 
 ```dP,º```¡ŸG …OÉ```°üàb’Gh »```YɪàL’Gh ‘É``` 
 ≤ 
 ãdG É```gQhóH 
π 
 ```MGƒ°ùdGh Qõ```÷G ‘ äÉ```©ªà骠
 ∏ 
 d á```Ñ°ùædÉH á```°UÉNh.IQÉeE’G øe á«FÉædG
ÌcCG
≈ 
 dEGIóëàŸGá«Hô©dGäGQÉeE’GádhO‘ D ƒdD ƒ 
 ∏ 
 dGêGôîà°SGïjQÉJ™Lôj
è« 
 ∏ 
 ÿG Rƒæc -D ƒdD ƒ 
 ∏ 
 dG
ÌcCG
Éæg¿Éc,ø```jô°û©dG¿ô``` 
 ≤ 
 dGájGóHóæYh.á```«°VÉeáæ°S7000ø```e,è« 
 ∏ 
 ÿGá 
 ≤ 
 £æe‘h.á 
 ≤ 
 £æŸG‘ 
π 
 ª©J,D ƒdD ƒ 
 ∏ 
 dGêGôîà°S’ÜQÉb1200øe
(Pinctada radiata)
»gD ƒdD ƒ 
 ∏ 
 dGQÉfiøe´GƒfCGáKÓK™ªLºàj¿Éc¿Éc
 hC’G ´ƒædG ¿CG ’EG ,
(Pteria penguin)
 h
(P. margaritifera)
 h 
 ƒNOáé«àf»```©«Ñ£dGD ƒdD ƒ 
 ∏ 
 dG¿ƒ```µàjh.D ƒ```dD ƒ 
 ∏ 
 dQó°üªckÉ```Yƒ«°TÌ```cC’G´Éaó 
 ∏ 
 dá```«dBÉch.QÉ```ëŸGáaó°U
π 
 ```NGO
≈ 
 dEG,
π 
 ```eQIQP
π 
 ```ãe,ÖjôZº```°ùLÖ```°SÎJh .á```«aó°üdG ¬```àé°ùfCG ø```e á```jD ƒdD ƒd IOÉ```e RGô```aEÉH QÉ```ëŸG
 ƒ``` 
 ≤ 
 j™e
π 
 YÉØàJh Ö```jô¨dG º```°ù÷G
≈ 
 ``` 
 ∏ 
 Y ™HÉààdÉH IRô```ØŸG IOÉ```ŸG ø```e äÉ``` 
 ≤ 
 ÑW.á«dÉ©dG ¬àª«bh
π 
 gòŸG ¬égƒJh ¬fÉ©ŸD ƒdD ƒ 
 ∏ 
 dG »£©àd Aƒ°†dGáKÓK»```ÑXƒHCGIQÉ```eE’á```« 
 ∏ 
 MÉ°ùdG
É```«ŸG‘ƒ```ªæJ
»ÑXƒHCG ‘ ájôëÑdG ÜÉ°ûYC’G
á 
 ≤ 
 «°VÜÉ°ûYC’G»ghájôëÑdGÜÉ°ûYC’Gøe´GƒfCGá```jhÉ°†«Hh
(Halodule uninervis)
¥GQhC’Gá```°†jôYh
(Halophila ovalis)
¥GQhC’G 
 ƒ``` 
 ≤ 
 Jh .
(Halophila stipulacea)
¥GQhC’Gá 
 ∏ 
 ë°†dG á```« 
 ∏ 
 eôdG ¿Éé 
 ∏ 
 ÿG
π 
 ãe ,á```Yƒæàe äÉÄ«Há 
 ∏ 
 ë°†dG
π 
 ```MGƒ°ùdGh
 ô``` 
 ≤ 
 dG QÉ```é°TCG äÉ```룰ùeh´ƒædGóLƒj.á```jôëÑdGÜÉ°ûYC’GºYóH,á```MƒàØŸG
(Halodule uninervis)
ÜÉ```°ûYC’G ø```e
 hC’G¿CG ’EG ,äÉ```«Hƒ°SôdGh äÉ```Ä«ÑdG ´Gƒ```fCG ™```«ªL ‘ ¿Ó```°†Øjh á```«FÉ 
 ≤ 
 àfG Ì```cCG ø```jôNB’G Ú```YƒædG .á« 
 ∏ 
 eôdGá«æ«£dGhá«fÉLôŸGá« 
 ∏ 
 eôdGäÉ«Hƒ°SôdG»àdG»gôëÑdGQÉ``` 
 ≤ 
 HCG¿ƒµJ¿CG¢ûgóŸGø```e¢ù«d
ôëÑdG ájQƒM
 kGô¶f,ô```ëÑdGájQƒMIQƒ```£°SCGQƒ```¡XAGQhâ```fÉcQÉKB’GAɪ 
 ∏ 
 Yó```Lhóbh.AÉŸG‘É¡àcôMhÉ```¡ 
 ∏ 
 µ°ûdìhôeh ÉŸO IôjõL
≈∏ 
 Y ™bGƒe ‘ ôëHIô 
 ≤ 
 H
ɶYó```bh .á```æ°S 7000 ø```e Ì```cCG
≈ 
 ```dEG É```¡îjQÉJ Oƒ```©j 
≈ 
 ```àM ô```ªà°ùŸG ó```«°ü 
 ∏ 
 d ô```ëÑdG QÉ``` 
 ≤ 
 HCG â```°Vô©J™```«H º```àj ¿Éc å```«M ,»```°VÉŸG ¿ô``` 
 ≤ 
 dG äÉ```«æ«©Ñ°S,
 ƒ«dG ÉeCG .»ÑXƒHCG ‘ 
∂ 
 ```ª°ùdG ¥Gƒ°SCG ‘ É¡eƒ 
 ◊
Èà©Jh ,
 QÉ°U ƒëf
≈∏ 
 Y ᫪fi ôëÑdG QÉ 
 ≤ 
 HCG ¿EÉa kGOô```ØJ á```jôëÑdG äÉ```«jóãdG Ì```cCG ø```ekIó```MGh.⁄É©dG ¥É£f
≈∏ 
 Y ¢VGô 
 ≤ 
 fÓdkÉ°Vô©Jh
…ô£bƒ°S ¥ÉZ
Phalacrocorax nigrogularis
ÜóëŸG ÇOÉ¡dGh …óæ¡dG §«ëŸG ÚØdO
Sousa chinenis
 QƒLôL
Carcharhinus melanopterus
™FÉ°ûdG
∞ 
 fC’G …QhQÉbÚØdódG
Tursiops truncetus
¥ÉÑW
Aetobatus narinari 
»Hô©dG …ôëÑdG ¿ÉÑ©ãdG
Hydrophis lapemoides
 ô 
 ≤ 
 °üdG QÉ 
 ≤ 
 æe IÉØë 
 ∏ 
 °S
Eretmochelys imbricata
 ôëÑdG Iô 
 ≤ 
 H
Dugong dugon
ÉÁ
Lethrinus borbonicus
 ôëÑdG QÉ«N
Holothuria
ájôëHòaÉæb
Diadema setosum
 ô 
 ≤ 
 °üdG QÉ 
 ≤ 
 æe IÉØë 
 ∏ 
 °S
Eretmochelys imbricata
»HôY …ô©°T
Lethrinus nebulosus
 QƒeÉg
Epinephelus coioides
¢SƒØæY
Pomacanthus maculosus
êô¡ŸG
∂ 
 ª°ùdG
Amphiprion clarkii 
D ƒdD ƒ 
 ∏ 
 dG QÉfi
Pinctada radiata
 ô°ù«f
Lutjanus ehrenbergii 
…ójQR
Gnathanodon speciosus
á 
 ∏ 
 ë°†dG
É«ŸG
¿ÉLôŸGh ájôëÑdG ÜÉ°ûYC’G
ôÑà©Jh .»ÑXƒHCG »a …ôëÑdG »Lƒdƒµj’G
ɶædG »akɪ¡ekGQhO Ö© 
 ∏ 
 J äÉJÉÑf ájôëÑdG ÜÉ°ûYC’G
.
ɪ°SC’G ´Gƒ```fCG øe ójó© 
 ∏ 
 d áÑ°SÉæªdG äÉ```Ä«ÑdG ôaƒJ É```ªc ,ôëÑdG QÉ 
 ≤ 
 HCkÉ```«°ù«FQ AGòZ Qó```°üe ájôëÑdG ÜÉ°ûYC’G QƒgR ¿EÉa ,ÖdÉë£dG
π 
 ãe IQƒª¨ªdG iôNC’G ájôëÑdG äÉJÉÑædG ±ÓN
≈∏ 
 Yh
 kÉahôX »ÑXƒHCG IQÉeEG »a á©°SGƒdG á 
 ∏ 
 ë°†dG á« 
 ∏ 
 MÉ°ùdG
É«ªdG ôaƒJ ɪc .kGQhòH èàæJhkGQɪK
π 
 ªëJ
¿ÉLôªdG ´ƒæJ ôÑà©jh .á«fÉLôªdG ÜÉ©°ûdG øjƒµàH
 ƒ 
 ≤ 
 j …òdG ¿ÉLôªdG ´GƒfCG øe ójó© 
 ∏ 
 d áªFÓe
øe ôãcCG ™e á```fQÉ 
 ≤ 
 ªdÉH) § 
 ≤ 
 akÉYƒf 60
≈ 
 ```dEG 55 øe ¿ƒµàj å«M ,kÉ```«Ñ°ùfkÉ°†Øîæe è« 
 ∏ 
 îdG »```a
(
Acropora
) Ö©°ûàªdG ¿ÉLôªdG ôÑà©jh .(É«dGôà°SG »a ô«ÑµdG »fÉLôªdG ó«ëdG »a ´ƒf 400.IQÉeE’G »a IOó¡ªdGh IOhóëªdG ÜÉ©°û 
 ∏ 
 d ø««°ù«FôdG IÉæÑdG øe (
Porites
) »©Ñ°UC’G ¿ÉLôªdGh

.á«fÉLôªdG ÜÉ©°û 
 ∏ 
 d iƒ°ü 
 ≤ 
 dG
π 
 ªëàdG äÉjƒà°ùe RhÉéàJ hCG Üôà 
 ≤ 
 J »àdG ôëÑdG
É«ªd á©ØJôªdG
,kGQGôµJ ôãcCG ƒëf
≈∏ 
 Y çóëJ ñÉæªdG ô«¨J ÖÑ°ùH IQGôëdG áLQO IOÉjR ¿CG hóÑj
∂ 
 dP
≈∏ 
 YkIhÓYh
.%98
≈ 
 dEG
π 
 °üJ ôFÉ°ùîH ¿ÉLôª 
 ∏ 
 d »YɪL ¥ƒØf »a ÖÑ°ùàj Ée
ó«°üd¢UÉØbCG»gh,ÒbGô 
 ≤ 
 dG
Gó```îà°SG”ó 
 ≤ 
 d
Qƒbô 
 ≤ 
 dG ójÉ°üe IQGOEG
.Úæ°ùdG ±’BG ò```æe á``` 
 ≤ 
 £æŸG ¥É```£f
≈ 
 ``` 
 ∏ 
 Y ,
É```ª°SC’GÉeCG,
π 
 ```îædGójôLøe
≥ 
 ```HÉ°ùdG‘™```æ°üJâfÉcó```bhá```«fó©ŸG
Ó```°SC’G ø```e ™```æ°üJ â```JÉH ó``` 
 ≤ 
 a ¿B’G‘kGÒÑckGô```£NQƒbô 
 ≤ 
 dGójÉ°üe
π 
 µ```°ûJh.á```æØ 
 ∏ 
 éŸGçhóM
≈ 
 dEG…OD ƒJå«M,ójÉ°üŸGáeGóà°SÉH
π 
 °üàjÉe 
ɪ°SC’G
 ƒNO QGôªà°SG ó```æY ìÉÑ°TC’G ó«°U IôgÉXÉ¡«a
≈ 
 ``` 
 ≤ 
 ÑJh,IOƒ``` 
 ≤ 
 ØŸGó```«°üdG¢```UÉØbCG‘á```jôëÑdGiôNCGOGóYCGÉ¡ 
 ∏ 
 fi
π 
 –å«M,
π 
 ``` 
 ∏ 
 ëàdGh䃟G
≈ 
 àMOGóeE’Ghƒ```ªædG±Gõæà°SG™ p LQoGó```bh.
ɪ°SC’Gø```eíÑ°üJ …ò```dG Ò¨°üdG º```é 
 ◊
Gh ó```«°üdG á```aÉãc
≈ 
 ```dEGáÄ«gâeÉb
∂ 
 dòdh.ó```«°ü 
 ∏ 
 dá°VôY
ɪ°SC’G
ó```æYIQGOE’GäGAGôLEGø```eOóY
≥ 
 «Ñ£àH»ÑXƒHCG-á```Ä«ÑdG 
∂ 
 ```dP ‘ É```Ã ,Qƒ```bô 
 ≤ 
 dÉH ó```«°üdG äÉ```« 
 ∏ 
 ªY º```«¶æàdí```àØJ»```àdGá```eÉbôdGÜGƒ```HC’»```eGõdE’G
Gó```îà°S’GÉe,ôëÑdG‘Qƒ```bô 
 ≤ 
 dGó 
 ≤ 
 aádÉM‘á«FÉ 
 ≤∏ 
 JIQƒ```°üHó```jó–
≈ 
 ```dEG á```aÉ°VE’ÉH ,
É```ª°SC’G êhô```îH í```ª°ùjÜhô```¡H ìÉ```ª°ù
 ∏ 
 d
É```Ñ°ûdG á```ëàØd Ö```°SÉæŸG º```é 
 ◊
Gøe
π 
 « 
 ∏≤ 
 àdG ±ó¡H
∂ 
 dPh ,IÒ¨°üdG
ɪ°SC’G QGƒWCG.ƒªædG á 
 ∏ 
 ªàµe ÒZ
ɪ°SC’G ó«°U
äÉ£«ëŸG ÈY ôLÉ¡J ájôëÑdG
∞ 
 ```MÓ°ùdG â 
 ∏ 
 X
Iôé¡dG - ájôëÑdG
∞ 
 MÓ°ùdG
É```¡JGOÉYó```YÉ°ùJh,á```æ°S¿ƒ```« 
 ∏ 
 e100ø```eÌ```cCäÉÄ«ÑdG Ú```H ¿RGƒàdG
≈ 
 ``` 
 ∏ 
 Y ®ÉØ 
 ◊
G ‘ á```«FGò¨dGô```FÉ°üMh á```«fÉLôŸG ÜÉ```©°ûdG
π 
 ```ãe ,á```Ø 
 ∏ 
 àîŸG,Å```WÉ°û 
 ∏ 
 d É```¡JQOɨe ó```©Hh .á```jôëÑdG ÜÉ```°ûYC’G™bGƒe
≈ 
 dEG
π 
 ```–ôJ ,¢†«ÑdG ø```e É¡LhôN Ö``` 
 ≤ 
 Y»```°† 
 ≤ 
 Jh ,äÉ```bhC’G ¢```†©H ‘ Ió```«©ÑdG á```jò¨àdG.AGò```¨dGÉ```¡«aô```aƒàjø```cÉeCGø```YkÉ```ãëHÉ```¡JÉ«MçÉ```fE’G ¿CG ’EG ,É```gôØ°S äÉ```aÉ°ùe äó```©H É```ª¡eh ó```©H á```æ°S ,¬```°ùØf ¢```û«°û©àdG ™```bƒe
≈ 
 ```dEG Oƒ```©JAGô```°†ÿG
∞ 
 ```MÓ°ùdG ô```LÉ¡Jh .iô```NC’G¢û«°û©àdG™bGƒeøe
π 
 MÉ°ùdG
 ƒW
≈∏ 
 Y»ÑXƒHCGº«bÎdGäÉ```bÉ£Hô p ¡¶ o Jh.á```jò¨àdG™```bGƒe
≈ 
 ```dEG 
É```«e ‘ AGô```°†ÿG
∞ 
 ```MÓ°ùdG ø```e á```©LΰùŸGOGó```àeG
≈ 
 ``` 
 ∏ 
 Y ¢```û«°û©àdÉH
 ƒ``` 
 ≤ 
 J É```¡fCG ,»```ÑXƒHCGIôég¿CGø```eº```ZôdG
≈ 
 ``` 
 ∏ 
 Yh.ÊÉ```ª©dG
π 
 ```MÉ°ùdG,á°SGQó 
 ∏ 
 dká©°VÉN
GõJ’ô 
 ≤ 
 °üdGQÉ 
 ≤ 
 æe
∞ 
 MÓ°S 
π 
 H ,è« 
 ∏ 
 ÿG QOÉ```¨J ’É¡fCG í```°VƒJ äÉ```fÉ«ÑdG ¿CG ’EG 
É```«ŸG ø```e á```jò¨àdG ™```bGƒe Ú```H
π 
 ``` 
 ≤ 
 æàdÉH
 ƒ``` 
 ≤ 
 J 
É«eh á«æjôëÑdGh ájô£ 
 ≤ 
 dG
É```«ŸG
≈ 
 dEG á«fGôjE’GºàjÉekÉ```ÑdÉZh,IóëàŸGá```«Hô©dGäGQÉ```eE’Gá```dhO.…QhO §ªæH
∂ 
 dP 
(Dugong dugon)
ô```ëÑdG Iô``` 
 ≤ 
 H È```à©J
ôëÑdG QÉ 
 ≤ 
 HCG
,ó```«MƒdG »``` 
 ≤ 
 « 
 ≤◊
G »```Ñ°û©dG …ô```ëÑdG ¿Gƒ```« 
 ◊
Gá```ª 
 ≤ 
 ØdG Ú```H Ú```ég ¿Gƒ```«ëH á```¡«Ñ°T »```ghÉ¡jódh »æH /…OÉ```eQ ôëÑdG Iô 
 ≤ 
 H ¿ƒ```d .䃠
 ◊
Gh,IÒ¨°U á```«eÉeCG á```«ª 
 ◊
 
∞ 
 ```fÉYRh í```£ 
 ∏ 
 Øe
π 
 ```jP.áMÉÑ°ùdG AÉ```æKCG ¿RGƒàdGh
∞ 
 jóéà 
 ∏ 
 d IGOCÉc
π 
 ```ª©Jáaɶædh
∂ 
 ```ë 
 ∏ 
 d á«eÉeC’G ±Gô```WC’G
ó```îà°ùJh´É```b ‘ QGô``` 
 ≤ 
 à°S’G AÉ```æKCG º```°ù÷G â```«ÑãJh º```ØdG 
≈ 
 àM ¿õJ ɪ«a QÉàeCG 4-2 É```¡dƒW
π 
 °üjh .ôëÑdGá```«jóãdG äÉ```fGƒ« 
 ◊
G ø```e »```gh .
Gô```Lƒ 
 ∏ 
 «c 400¢UÉN
π 
 µ°ûH áØ«µàe É```¡æµd ,AGƒ¡dG ¢ùØæàJ »àdG‘ É¡àbh º```¶©e »°† 
 ≤ 
 Jh ,ô```ëÑdG ‘ IÉ```« 
 ◊
G ™```e»```ÑXƒHCG
∞ 
 ```«°†à°ùJ .á```jôëÑdG ÜÉ```°ûYC’G »```YQäÉ```fGƒ« 
 ◊
G
ò```g ø```ekÉ```«eÉæàehkGÒ```ÑckGOó```Y ¿ƒ```°üd ‹hó```dG OÉ```–’G É```gÈà©j »```àdG 
≈ 
 ``` 
 ∏ 
 Y ¢```VGô 
 ≤ 
 fÓd á```°VôY (
IUCN
)á```©«Ñ£dGájƒb IQÉ```°TEG ó```©j …òdG ô```eC’G ,»```ŸÉ©dG iƒ```à°ùŸG.IQÉeE’G‘ôëÑdGQÉ 
 ≤ 
 HCGájɪ 
 ◊
á«ŸÉ©dG᫪gCÓd
á 
∏   
ë° d  G  
É    « Ÿ  G  
‹ 
 á   «d  É  ©d  G   ¿É    Ñã  µ d  G  
  ≈
d    EG   ÅWG    ƒ° û d  G    øe

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->