Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Manual Dreptul de Procedura Civila

Manual Dreptul de Procedura Civila

Ratings:
(0)
|Views: 2,015|Likes:
Published by Rodica Chirev

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Rodica Chirev on Mar 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2015

pdf

text

original

 
T
EMA
I.
Procedura civilă, dreptul de procedură civilă şi ştiinţa procesuală 
1. Procesul civil, mijloc de realizare a justiţiei în pricinile civile
În literatura juridică s-a arătat că în statul de drept justiţia poate fi privită sub două aspecte: ca sistem alorganelor judecătoreşti şi ca activitate desfăşurată de aceste organe.
1
Actele normative de drept material recunosc persoanelor fizice şi persoanelor juridice drepturi civile (se auîn vedere nu numai drepturile recunoscute prin legislaţia civilă, dar şi cele care intră în conţinutul raporturilor dedreptul muncii, familiei, de drept comercial etc.) în scopul satisfacerii intereselor materiale şi de altă natură înacord cu interesul public, potrivit legii şi regulilor de convieţuire socială.
 
În mod obişnuit aceste drepturi suntvalorificate de titularii lor potrivit legii şi sunt respectate de celelalte persoane care au obligaţia de a nu face nimiccare să stânjenească exercitarea lor normală.
 
În situaţia în care drepturile nu sunt respectate sau sunt contestate,legea prevede modul de apărare şi valorificare de către instituţiile juridice specializate şi nu de către cei aflaţi încauză.Aşadar, sarcina de a înfăptui justiţia într-un stat de drept revine organelor statului, special constituite înacest sens.
 
Constituţia consacră în art.20 alin.(i) că "Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din parteainstanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violeadrepturile, libertăţile şi interesele salelegitime," iar în alin.(2} "Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie".Astfel, legislaţia noastră a fost pusă de acord cu Convenţia europeană pentru protecţia drepturilor omului şilibertăţilor fundamentale, care în art.6 pct.l prevede: "Orice persoană are dreptul să-i fie examinată cauza sa înmod echitabil, de către un tribunal independent şi imparţial, stabilit prin lege, care va decide asupra drepturilor şiobligaţiilor sale civile sau asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală împotriva ei. Hotărârea trebuie săfie pronunţată în public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis persoanelor sau publicului în timpulîntregului sau a unei părţi din proces, în interesul moralităţii, ordinii publice sau al securităţii naţionale într-osocietate democratică, când interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor la proces o cer sau în măsurăconsiderată strict necesară de către instanţa de judecată, când datorită unor împrejurări speciale publicitatea ar fide natură să aducă atingere intereselor justiţiei".Din prevederile sus-menţionate rezultă cu claritate necesitatea garantării şi ocrotirii drepturilor civile decătre stat, fapt ce are Ioc printr-o activitate deosebit de complexă, desfăşurată de organele de justiţie şi de persoane (instanţa de judecată, reclamant, pârât etc). în cadrul acestei activităţi apar anumite raporturi procesuale,ele dând naştere, de fapt, procesului civil.Astfel, rezultă că
 procesul civil 
cuprinde activitatea desfăşurată de: instanţă, părţi, organul de executare şialte organe sau persoane care participă la înfăptuirea justiţiei în pricinile civile, precum şi raporturile dintre aceşti participanţi în vederea realizării sau stabilirii drepturilor ori intereselor civile deduse judecăţii şi executării silite ahotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii conform procedurii stabilite de lege.
2
Procesul civil prezintăunele particularităţi esenţiale.
3
în continuare examinăm câteva dintre cele mai semnificative:
1
 
a) caracterul complex al procesului civil.
Această trăsătura decurge din natura activităţii de jurisdicţie, careimplică cu nece sitatc îndeplinirea ane: multitudini de acte procedurale:
b)realizarea activităţii judiciare cu participarea părţilor şi a altor subiecţi procesuali;c)activitatea judiciară se desfăşoară după reguli riguros determinate de lege;
d)
realizarea activităţii judiciare într-o cauză civilă conc retă.
Spre deosebire de acthitatea legislativă careurmăreşte edictarea unor norme de conduită generale şi impersonale, cea judi ciară vizează aplicarea legii lacazurile concrete, respectiv în liti giile civile.
2. Noţiunea, obiectul şi structura dreptului procesual civil
Înfăptuirea justiţiei în cauzele civile se realizează în conformitate cu procedura stabilită de lege, pe baza unuiansamblu de norme juridice ce reglementează această procedură.După părerea unor autori,
4
dreptul procesual civil este ramura de drept, ce cuprinde totalitatea normelor  juridice care reglementează relaţiile sociale ce apar între instanţa de judecată şi participanţii la proces în cadrulrealizării justiţiei pe cauzele civile.Pornind de la definiţia dată dreptului în ansamblu, suntem întru totul de acord cu opinia juristului V.Ciobanu
5
care defineşte
dreptul procesual civil 
drept sistem de norme juridice care reglementează modul cum esteorganizată şi se desfăşoară acthitatea de judecată a pricinilor privitoare la drepturile şi interesele civile, legitime, precum şi modul în care sunt duse la îndeplinire (sunt executate) hotărârile judecătoreşti sau alte titluri executorii.
Obiectul dreptului procesual civil 
îl formează raporturile juridice ce se stabilesc între participanţii la procesîn cadrul activităţii de examinare şi soluţionare a cauzelor civile.Este necesar a face deosebire între obiectul procesului civil şi obiectul dreptului procesual civil.Obiectul procesului civil, ca activitate a instanţei de judecată la înfăptuirea justiţiei care evoluează într-oanumită formă procesuală, îl constituie cauzele civile concrete.Obiect al dreptului procesual civil ca ramură de drept îl constituie însuşi procesul civil, adică activitateainstanţei de judecată, a altor participanţi la proces, precum şi activitatea organelor ce pun în executare hotărârileinstanţei de judecată.
6
Structura dreptului procesual civil, asemeni structurii altor ramuri de drept, cuprinde două părţi: Parteagenerală şi Partea specială.Partea generală are ca obiect de studiu principiile generale şi instituţiile aplicabile tuturor fazelor procesuluicivil; Partea specială tratează activitatea specifică fiecărei faze de judecată, procedura specială, procedura încontenciosul administrativ, procedura în ordonanţă, procedura de declarare a insolvabilităţii, căile de atac alhotărîrilor judecătoreşti ş.a.
3. Corelaţia dintre dreptul procesual civil şi alte ramuri de drept
2
 
Dreptul procesual civil reprezintă o ramură autonomă a dreptului, dar nu este izolat de celelalte ramuri,aflându-se într-o strânsă legătură cu acestea. Gradele de interdependenţă pot fi diferite, dar existenţa lor nu poatefi contestată.La baza dreptului procesual civil, ca de altfel la baza oricărei ramuri de drept, stau normele fundamentale aledreptului constituţional care stabilesc principiile dreptului în ansamblu. Constituţia Republicii Moldova consacrăun capitol distinct autorităţii judecătoreşti (Capitolul IX).Astfel, art.114 prevede "Justiţia se înfăptuieşte în numele legii numai de instanţele judecătoreşti", iar art.116alin.(i) stipulează
 
"Judecătorii instanţelor judecătoreşti sunt independenţi, imparţiali şi inamovibili, potrivitlegii".Tot în acest capitol mai sunt prescrise şi principiile publicităţii, limba de procedură şi dreptul la interpret.Corelaţia dintre
dreptul procesual civil 
şi
dreptul civil 
este cea dintre conţinut şi formă.Dreptul civil este drept material sau substanţial, iar dreptul procesual civil este drept formal, procesual.Dreptul procesual civil reprezintă aspectul sancţionator al dreptului civil material, deoarece îi conferă acestuiaeficacitate prin folosirea constrângerii de stat atunci când obligaţiile născute în cadrul raporturilor de drept civilnu sunt executate de bună voie.O strânsă conexiune există între
dreptul procesual civil 
şi
dreptul procesual penai,
ea este determinată deobiectul de reglementare al celor două ramuri de drept. într-adevăr, ambele ramuri de drept au ca obiectreglementarea modului în care se realizează activitatea judiciară. Natura obiectului de reglementare determină şiexistenţa unor principii şi instituţii asemănătoare. Cele mai semnificative asemănări se concretizează în:-realizarea ambelor procese în etape succesive şi progre sive, cu respectarea unor reguli de formă prestabilite;- soluţionarea cauzelor civile şi penale de acelaşi organ de jurisdicţie;-existenţa unor principii procesuale comune, ca: principiul dreptului la apărare, principiul publicităţii, principiulcontra di ctorialităţii etc;-existenţa unor căi de atac bazate pe principii comune.Dreptul procesual civil are strânse legături şi cu dreptul
 
internaţional privat.Dreptul internaţional privat reglementează, prin normele sale, raporturi civile şi procesual civile cu unelement de extranietate.Legătura
dreptului procesual civil cu dreptul administrativ
se manifesprin existenţa procedurii încontenciosul administrativ.Existenţa normelor 
dreptului procesual civil,
care reglementează achitarea taxei de stat, reflectă legătura
cudreptul financiar.
La fel dreptul procesual civil mai are interferenţe cu dreptul muncii, dreptul familiei, dreptul funciar, dreptulcomercial etc.
4. Izvoarele dreptului procesual civil
3

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
NataliaBăieşu liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Ion Ciorescu liked this
Doina Costru Avocat liked this
Viorica Renta liked this
Mariana Corjăscu liked this
Marin Aftenii liked this
Anghel Claudia liked this
Anisha Danielean liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->