Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tai Lieu on Tap Mon Vat Ly Phan 1

Tai Lieu on Tap Mon Vat Ly Phan 1

Ratings:
(0)
|Views: 12|Likes:
Published by quydo_007

More info:

Published by: quydo_007 on Mar 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
 
MÔN V
 Ậ
T LÝ -
7
 
PHAÀN DAO ÑOÄNG CÔ HOÏC
* Dao ñoäng ñieàu hoøa vaø con laéc loø xo:
A. Dao ñoäng ñieàu hoøa laø chuyeån ñoäng coù phöông trình tuaântheo qui luaät sin hoaëc cosin theo thôøi gian:x = Asin(
t
ω +ϕ
)B. Vaän toác töùc thôøi v =dxAcos(t)dt
=ω ω +ϕ
 C. Vaän toác trung bình v
TB
=
2121
(xx)xt(tt)
Δ=Δ
 D. Gia toác töùc thôøi: a =
2
dvAsin(t)dt
= ω ω +ϕ
 E. Gia toác trung bình: a
TB
=vt
ΔΔ
 F. Heä thöùc ñoäc laäp:
2
ω
A
2
=
2
ω
x
2
+ v
2
 a = -
ω
2
xG. Chieàu daøi quó ñaïo baèng 2AH. Quaõng ñöôøng ñi trong 1 chu kyø laø 4AI. Ñoä bieán daïng taïi vò trí caân baèng thaúng ñöùng
0
pfmgKl
= = Δ
haymglK
Δ =
 J. Chu kyø: T =m2K
π
=l2g
Δπ
 K. Ñoä bieán daïng khi con laéc naèm treân maët phaúng nghieâng 1goùc
α
so vôùi phöông naèm ngangmgsinlK
αΔ =
 L. Chieàu daøi taïi vò trí caân baèng l
CB
= l
0
+ l
Δ
 M. Chieàu daøi toái ña: l
max
= l
0
+ l
Δ
+ Ax+AO-AK
l
Δ
r
P
 
l
0
r
0
 
 
8
 
N. Chieàu daøi toái thieåu: l
min
= l
0
+ l
Δ
- ATa suy ra: l
CB
=
maxmin
ll2
+
 O. Cô naêng: E = E
t
+ E
ñ
=12KA
2
Vôùi E
ñ
=12KA
2
cos
2
(
t
ω +ϕ
) = Ecos
2
(
t
ω +ϕ
)E
t
=12KA
2
sin
2
(
t
ω +ϕ
) = Esin
2
(
t
ω +ϕ
)P. Dao ñoäng ñieàu hoøa coù theå xem nhö hình chieáu cuûa moätchuyeån ñoäng troøn ñeàu leân moät ñöôøng thaúng naèm trong maëtphaúng cuûa quó ñaïo:* Taàn soá goùc
ω
cuûa dao ñoäng ñieàu hoøa baèng vaät toác goùct
Δαω=Δ
cuûa chuyeån ñoäng troøn ñeàu.* Thôøi gian
t
Δ
chuyeån ñoäng cuûa vaät treân cung troøn baèngthôøi gian
t
Δ
dao ñoäng ñieàu hoøa di chuyeån treân truïc Ox.Q. Löïc phuïc hoài
r
PH
laø löïc taùc duïng leân vaät dao ñoäng ñieàu hoøakhi noù coù li ñoä x so vôùi vò trí caân baèng:F
PH
= -Kx = -KAsin(
t
ω +ϕ
)* Taïi trí caân baèng x = 0 neân
min
= 0* Taïi trí bieân x
max
= A neân f 
max
= KAR. Löïc ñaøn hoài
r
ÑH
= -Kx
*
Vôùi x
*
laø ñoä bieán daïng cuûa loø xoVeà ñoä lôùn
ÑH
= Kx
*
,1. Khi loø xo treo thaúng ñöùng:* Taïi vò trí caân baèng thaúng ñöùng: x
*
=mglK
Δ =
neân
0
= Kl
Δ
 
 
 
MÔN V
 Ậ
T LÝ -
9
 
* Choïn truïc Ox chieàu döông höôùng xuoáng, taïi li ñoä x
1
 
1
= K(l
Δ
+ x
1
) = K(l
Δ
+ Asin(
1
t
ω +ϕ
))* Giaù trò cöïc ñaïi (löïc keùo): f 
max keùo
= K(l
Δ
+ A)* Giaù trò cöïc tieåu phuï thuoäc vaøo l
Δ
so vôùi Aa/ Neáu A < l
Δ
thì
min
fK(lA)
= Δ
 b/ Ngöôïc laïi A
l
Δ
thì+
min
= 0 luùc vaät chaïy ngang vò trí loøxo coùchieàu daøi töï nhieân.+ Khi vaät leân cao nhaát: loø xo neùn cöïcñaïi x
*max
= A - l
Δ
sinh löïc ñaåy ñaøn hoài cöïc ñaïi : f 
max ñaåy
=K(A - l
Δ
)* Do f 
max keùo
> f 
max ñaåy
neân khi chæ noùi ñeán löïc ñaøn hoàicöïc ñaïi laø noùi löïc cöïc ñaïi keùo2. Khi loø xo doác ngöôïc: quaû caàu phía treân, thì löïc taùc duïngleân maët saøn cuûa vaät laø löïc ñaøn hoài nhöng :
max ñaåy
= K(l
Δ
+ A)
max keùo
= K(A -l
Δ
) Khi A >l
Δ
 3. Neáu loø xo naèm treân maët phaúng nghieâng
α
thì ta coù keátquaû vaãn nhö treân nhöng l
Δ
=mgsinK
α
 S. Töø 1 loø xo chieàu daøi ban ñaàu l
0
, ñoä cöùng K
0
neáu caét thaønh 2loø xo chieàu daøi l
1
vaø l
2
thì ñoä cöùng K
1
vaø K
2
cuûa chuùng tæ leänghòch vôùi chieàu daøi:
0110
KlKl
=
;
0220
KlKl
=
 - Ñaëc bieät: Neáu caét thaønh 2 loø xo daøi baèng nhau, dochieàu daøi l
1
= l
2
giaûm phaân nöûa so vôùi l
0
neân ñoä cöùng taênggaáp 2: K
1
= K
2
= 2K
0
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->