Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
OBREGÓN Y LA PINTURA COLOMBIANA

OBREGÓN Y LA PINTURA COLOMBIANA

Ratings: (0)|Views: 278 |Likes:
Published by Esteban Hernández
Marta Traba en línea: Crítica de Arte Latinoamericano Reproducción digital con autorización Museo de Arte Moderno de Bogotá - MamBo

Obregón y la pintura colombiana Es importante que Alejandro Obregón esté de nuevo en Colombia de vuelta de sus periódicas “oxigenaciones” por las calles de París y por el campo virgiliano de Alba. Aquí representa no solo un papel de excelente pintor que puede desempeñar en cualquier país tanto en América como en Europa, sino la fuerza auténtica a quien le correspon
Marta Traba en línea: Crítica de Arte Latinoamericano Reproducción digital con autorización Museo de Arte Moderno de Bogotá - MamBo

Obregón y la pintura colombiana Es importante que Alejandro Obregón esté de nuevo en Colombia de vuelta de sus periódicas “oxigenaciones” por las calles de París y por el campo virgiliano de Alba. Aquí representa no solo un papel de excelente pintor que puede desempeñar en cualquier país tanto en América como en Europa, sino la fuerza auténtica a quien le correspon

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Esteban Hernández on Mar 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2013

 
Jgxrg Rxghg ik mêkig> Dxêrcdg bi Gxri Mgrckogjixcdgko 
 
Xi|xobyddcôk bcacrgm dok gyroxc~gdcôk Jytio bi Gxri Jobixko bi Hoaorç * JgjHo 
Ohxiaôk s mg |ckryxg domojhcgkg
 It cj|oxrgkri wyi Gmingkbxo Ohxiaôk itrã bi kyiuo ik Domojhcg bi uyimrg bi tyt
|ixcôbcdgt ”opcaikgdcokit‚ |ox mgt dgmmit bi \gxêt s |ox im dgj|o ucxacmcgko bi
Gmhg+ Gwyê xi|xitikrg ko tomo yk |g|im bi ipdimikri |ckrox wyi |yibibitij|i÷gx ik dygmwycix |gêt rgkro ik Gjãxcdg dojo ik Iyxo|g- tcko mg eyix~ggyrãkrcdg g wycik mi doxxit|okbi- tck bctdytcôk- mg ikrxgbg bim gxri domojhcgkobikrxo bi mg ôxhcrg dokrij|oxçkig+ Mo korghmi it wyi tcag g`oxg tcakcecdgkbo motjctjot ugmoxit wyi `gdi bci~ g÷ot- dygkbo dojik~ô g ip|okix ty ohxg> s wyiitot ugmoxit- bikrxo bi mot dygmit dyikrgk- ik |xcjix rãxjcko- mg axgk mchixrgb bi
ty eoxjg ip|xitcug- mgt gybgdcgt kgryxgmit bi ty domox s ty ”cktrckro‚ ckegmchmi wyi
mi ti|gxg çacmjikri bi rcryhiot dojo bi gdgbijcgt- dokrckþik xidoxbgkbo dokcaygm ucaikdcg wyi gkrit- wyi mgt hgtit |yitrgt |ox Ohxiaôk g ty |xo|co s rorgmdoj|xojcto dok mg |ckryxg- `gk tcbo mgt jçt ecxjit s uixbgbixgt+Bikrxo bi mg |ckryxg domojhcgkg- Ohxiaôk it im |ckrox jikot eçdcm bi gdytgx bickemyikdcgt- bi itrxgriacgt o bi bctdc|mckgt |xidokdihcbgt+ Im |mgdix |ixtokgm wyimo bojckg |ckrgkbo cxxgbcg- ckykbg s eoxrgmidi tyt dygbxot+ It |otchmi wyi g uiditdcixrot xidyixbot bi orxgt ohxgt s orxot kojhxit
 —
ti `g `ghmgbo exidyikrijikribi Rgjgso
 —
bitdcikbg tohxi tyt tgkbêgt ik iwycmchxco bi mgt jitgt uixrcdgmit-|ixo |ox mo aikixgm iti |gxikritdo |mgkig rgk gmro wyi ko mmiag kc g |ixryxhgxmgt kcg bctjckycxmgt+ Gm mgbo bi iti uodghymgxco bi dodckg s jitg bi |ohxi wyi ao~g bimgt |xieixikdcgt bi robg mg |ckryxg jobixkg- Ohxiaôk- gbijçt- `g dxigbo yk|xôbcao s ipyhixgkri jykbo bi têjhomot- bi dotgt doj|yitrgt- bi eoxjgtcjgackgxcgt+ Itot têjhomot mmikot bi axgdcg- bi ckuikdcôk s bi egkrgtêg- ko rcikikjçt tikrcbo wyi im |mgdix itrãrcdo> Ohxiaôk mot rojg- mot jobcecdg s mot bing- ickdmyto ghytg bi ty dxêrcdo jgkc|ymio ik tixco s ik hxojg- tiaþk gnytrik sikdgnik ik im xoj|idghi~gt aikixgm bim dygbxo+ Ti gbucixri wyi mot `g ckuikrgbos wyi- bitbi iti |ykro bi uctrg bi mg dxigdcôk- tok miaêrcjgt dxcgryxgt bi ty|iktgjcikro> |ixo im dçmdymo wyi ty|oki ykg jibcrgdcôk jçt mgxag- totiagbg sexêg itrç tcij|xi gytikri bi itrg |ckryxg dysg gtojhxotg ucrgmcbgb |xodibi- |oxito jctjo bi ty dgmcbgb ckjibcgrg- it|okrçkig s xitrgmmgkri+ ¿Ko ti uixcecdg-gdgto- itg dgmcbgb ik im domox bi tyt dygbxot? It uixbgb wyi tyt dojhckgdcokit-gþk mgt jçt birokgkrit- xitymrgk tcij|xi hcik s wyi |yibik tox|xikbix sbitmyjhxgx tck cxxcrgx ngjçt+ \ixo |gxidik rgjhcãk |xodibix bi ykg uimo~ckrimcaikdcg kgryxgm bim domox- wyi gmaykot ohtixugboxit dg|gdit doktcbixgk yk
domox ”aioaxçecdo‚- o tig cbikrcecdghmi dok mot bcxidrot s hçxhgxot bi mg dotrg
domojhcgkg s bim jgx Dgxchi- |ixo wyi so |xiecixo grxchycx êkriaxgjikri g tyit|mãkbcbg jgakcecdikdcg domoxêtrcdg- wyi mi |ixjcri bitdikbix bi |xokro- bitbiiti uomdçk bi gjgxcmmot ckdikbcgbot `gtrg yk axct joxridcko bi rixdco|imo- wyi|yibi jgkingx dojo yk jgitrxo bi ckdxiêhmi bimcdgbi~g+@gdi tomo |odot g÷ot wyi mg |ckryxg domojhcgkg `g tgmcbo bi tyt doj|minotgdgbãjcdot bi ckeixcoxcbgb> `gtrg mmiagx g Ohxiaôk- robot mot |ckroxit rxghgnghgk

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->