Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
13 2008 QD NHNN Mang Luoi Hoat Dong

13 2008 QD NHNN Mang Luoi Hoat Dong

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by Quynh Trang Tien Vu

More info:

Published by: Quynh Trang Tien Vu on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

 
ng©n hung nhu n
− 
íc Céng hou héi chñ nghÜa ViÖt NamViÖt Nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè 13/2008/Q§-NHNN
 Hµ Néi, ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2008
Q
u
yÕt ®Þnh
Ban hunh Q
u
y ®Þnh vÒ m¹ng l
− 
íi ho¹t ®éngcña Ng©n hung th
− 
¬ng m¹i
thèng ®èc Ng©n hung Nhu n
− 
íc
C¨n cø LuËt Ng©n hµng Nhµ n
− 
íc ViÖt Nam n¨m 1997, LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ng©n hµng Nhµ n
− 
íc ViÖt Nam n¨m 2003;C¨n cø LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông n¨m 1997, LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËtc¸c tæ chøc tÝn dông n¨m 2004;C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 52/2003/N§-CP ngµy 19/5/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøcn¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Ng©n hµng Nhµ n
− 
íc ViÖt Nam;C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 49/2000/N§-CP ngµy 12/9/2000 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t®éng cña ng©n hµng th
− 
¬ng m¹i;C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 22/2006/N§-CP ngµy 28/02/2006 cña ChÝnh phñ vÒ tæ chøc vµho¹t ®éng cña chi nh¸nh ng©n hµng n
− 
íc ngoµi, ng©n hµng liªn danh, ng©n hµng 100% vènn
− 
íc ngoµi, v¨n phßng ®¹i diÖn tæ chøc tÝn dông n
− 
íc ngoµi t¹i ViÖt Nam;Theo ®Ò nghÞ cña Vô tr
− 
ëng Vô C¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng,
Q
u
yÕt ®Þnh
§iÒ
u
1.
Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy Quy ®Þnh vÒ m¹ng l
− 
íi ho¹t ®éng cña ng©nhµng th
− 
¬ng m¹i.
§iÒ
u
2.
QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.QuyÕt ®Þnh sè 888/2005/Q§-NHNN ngµy 16/6/2005 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµn
− 
íc ban hµnh Quy ®Þnh vÒ viÖc më, thµnh lËp vµ chÊm døt ho¹t ®éng së giao dÞch, chinh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña ng©n hµng th
− 
¬ng m¹i, QuyÕt ®Þnh sè 1090/2003/Q§-NHNN ngµy 17/9/2003 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n
− 
íc ban hµnh Quy®Þnh vÒ viÖc më vµ chÊm døt ho¹t ®éng së giao dÞch, chi nh¸nh phßng giao dÞch cña ng©nhµng liªn doanh t¹i ViÖt Nam vµ §iÒu 32 Quy chÕ cÊp giÊy phÐp thµnh lËp vµ ho¹t ®éng ng©nhµng th
− 
¬ng m¹i cæ phÇn ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 24/2007/Q§-NHNN ngµy07/6/2007 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n
− 
íc hÕt hiÖu lùc thi hµnh.
§iÒ
u
3.
Ch¸nh V¨n phßng, Vô tr
− 
ëng Vô C¸c Ng©n hµng vµ tæ chøc tÝn dông phi ng©nhµng, Thñ tr
− 
ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan thuéc Ng©n hµng nhµ n
− 
íc ViÖt Nam, Gi¸m ®ècNg©n hµng Nhµ n
− 
íc chi nh¸nh c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung
− 
¬ng vµ Chñ tÞch Héi®ång qu¶n trÞ, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) c¸c ng©n hµng th
− 
¬ng m¹i cã tr¸ch nhiÖm thi hµnhQuyÕt ®Þnh nµy./.
 
 2
kt. thèng ®ècphã thèng ®èc
TrÇn Minh T
u
Ên
 
NG¢N HuNG NHu N¦íc Céng hou héi chñ nghÜa ViÖt NamVIÖT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
QUY §ÞNH
VÒ m¹ng l
− 
íi ho¹t ®éng cña ng©n hung th
− 
¬ng m¹i
(Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 13/2008 /Q§-NHNN ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2008 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ n
− 
íc)
CH¦¥NG IQUY §ÞNH CHUNG
§iÒ
u
1. Ph¹m vi ®iÒ
u
chØnh vu ®èi t
− 
îng ¸p dông
Quy ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ m¹ng l
− 
íi ho¹t ®éng cña ng©n hµng th
− 
¬ng m¹i Nhµ n
− 
íc,ng©n hµng th
− 
¬ng m¹i cæ phÇn, ng©n hµng liªn doanh, ng©n hµng 100% vèn n
− 
íc ngoµi ho¹t®éng t¹i ViÖt Nam (sau ®©y gäi chung lµ ng©n hµng th
− 
¬ng m¹i).
§iÒ
u
2. Gi¶i thÝch tõ ng÷ 
Trong Quy ®Þnh nµy, nh÷ng tõ ng÷ d
− 
íi ®©y ®
− 
îc hiÓu nh
− 
sau:
1. Ng©n hµng Nhµ n
− 
íc
lµ Ng©n hµng Nhµ n
− 
íc ViÖt Nam.
 2. Ng©n hµng Nhµ n
− 
íc chi nh¸nh tØnh, thµnh phè 
lµ Ng©n hµng Nhµ n
− 
íc chi nh¸nhtØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung
− 
¬ng.
 3. M¹ng l
− 
íi ho¹t ®éng cña ng©n hµng th
− 
¬ng m¹i
bao gåm: së giao dÞch, chi nh¸nh,v¨n phßng ®¹i diÖn, ®¬n vÞ sù nghiÖp, phßng giao dÞch, quü tiÕt kiÖm, m¸y giao dÞch tù ®éngvµ ®iÓm giao dÞch.
 4. Së giao dÞch
lµ ®¬n vÞ phô thuéc trô së chÝnh cña ng©n hµng th
− 
¬ng m¹i, h¹ch to¸nphô thuéc, cã con dÊu, thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh theo ñy quyÒn cña ng©n hµng th
− 
¬ngm¹i.Mçi ng©n hµng th
− 
¬ng m¹i chØ ®
− 
îc më mét së giao dÞch. §Þa ®iÓm së giao dÞch n»mtrong ph¹m vi ®Þa bµn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung
− 
¬ng n¬i ng©n hµng th
− 
¬ng m¹i ®Ættrô së chÝnh.
 5. Chi nh¸nh
lµ ®¬n vÞ phô thuéc ng©n hµng th
− 
¬ng m¹i, cã con dÊu, thùc hiÖn ho¹t®éng kinh doanh theo uû quyÒn cña ng©n hµng th
− 
¬ng m¹i.
6. V¨n phßng ®¹i diÖn
lµ ®¬n vÞ phô thuéc ng©n hµng th
− 
¬ng m¹i, cã con dÊu, thùc hiÖnchøc n¨ng ®¹i diÖn theo uû quyÒn cña ng©n hµng th
− 
¬ng m¹i. V¨n phßng ®¹i diÖn kh«ng ®
− 
îcthùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh.
7. §¬n vÞ sù nghiÖp
lµ ®¬n vÞ phô thuéc ng©n hµng th
− 
¬ng m¹i, cã con dÊu, thùc hiÖnmét hoÆc mét sè ho¹t ®éng hç trî ho¹t ®éng kinh doanh theo uû quyÒn cña ng©n hµng th
− 
¬ngm¹i gåm:a) Nghiªn cøu, øng dông c«ng nghÖ ng©n hµng cho ng©n hµng th
− 
¬ng m¹i;b) §µo t¹o vµ båi d
− 
ìng nghiÖp vô, kü thuËt cho c¸n bé, nh©n viªn cña ng©n hµngth
− 
¬ng m¹i;c) L
− 
u tr÷ c¬ së d÷ liÖu, xö lý th«ng tin phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµngth
− 
¬ng m¹i;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->