Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Lokalisering - tegen de stroom in

Lokalisering - tegen de stroom in

Ratings: (0)|Views: 1,107|Likes:
Published by Ritske Dankert

More info:

Published by: Ritske Dankert on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/05/2014

pdf

text

original

 
LOKALISERING: TEGEN DE STROOM IN?
Ritske Dankert (2002)Het begrip lokalisering kan op twee manieren gebruikt worden (Standaard, 2002). Hetbepalen van de geografische lokatie van een object is één definitie van lokalisering. In ditpaper wordt echter ingegaan op de andere definitie: 'plaatselijk maken' of: 'binnen bepaaldegrenzen beperken'. Met andere woorden: lokalisering van bepaalde aspecten (bijvoorbeeldeconomische of culturele) is het proces waarbij deze aspecten plaatselijk worden ingevuld.Die invulling zal op elke plaats op een andere manier plaatsvinden. Daardoor wordt steeds hetunieke van een plek benadrukt.
Aanverwante begrippen
Lokalisering is ook het tegenovergestelde van globalisering. Globalisering wordt door Knox& Marston gedefinieerd als: "The increasing interconnectedness of different parts of the worldthrough common processes of economic, environmental, political and cultural change" (Knox& Marston, 2003). De wederzijdse afhankelijkheid is echter niet voor elke plek even sterk. Deplaatsen op de wereld waar het meeste geld aanwezig is (de core-regions) zijn minderafhankelijk van andere plekken dan andersom. Daardoor hebben deze core-regions de machtom hun economische, politieke en culturele systemen te laten overnemen door de meerafhankelijke regio's. Voorbeeld daarvan zijn de voorwaarden waaraan de 10 kandidaat-lidstaten van de Europese Unie moeten voldoen. Bij lokalisering worden economische,politieke en culturele systemen juist afgestemd op de unieke kenmerken van een bepaaldeplek.Op verschillende terreinen kan dus globalisering of lokalisering plaatsvinden. De economie isdaarbij het meest bekende terrein. Bij globalisering zijn plekken economisch steeds meer vanelkaar afhankelijk, terwijl bij lokalisering de economie de productie en consumptie op eenbepaalde plaats zijn afgestemd op de beperkingen en behoeften van die plaats. Dezeafstemming is ook een aspect van duurzame ontwikkeling. Met betrekking tot het begripduurzame ontwikkeling kwam de commissie Brundtland in 1987 tot de volgende conclusie:"in essence, sustainable development is a process of change in which the exploitation of recources, the direction of investments, the orientation of technological development, andinstitutional change are all in harmony and enhance both current and future potential to meethuman needs and aspirations." Onder 'human needs' verstaat de commissie zoweleconomische als sociale behoeften (Dankert, 2002).Politieke globalisering kan gezien worden als 'centralisatie'. Dit proces vindt momenteelplaats in de Europese Unie. Steeds vaker zijn politieke beslissingen op het Europese niveaubelangrijker dan de nationale politiek van de lidstaten. Er zijn wel verschillen tussenverschillende beleidsterreinen. Het landbouwbeleid wordt vrijwel geheel bepaald door hetEuropees parlement, terwijl men op het gebied van de ruimtelijke ordening nog niet verder isgekomen dan een voor de lidstaten vrijblijvend Europees Ontwikkelingsperspectief (EROP).Naast centralisatie vindt op een aantal beleidsterreinen juist decentralisatie (politiekelokalisatie) plaats. Voorbeeld daarvan is de extra beleidsruimte die gemeente en provincievolgens het huidige kabinet zouden moeten krijgen op het gebied van de ruimtelijke ordening.Ook op het gebied van cultuur zijn processen van globalisering en lokalisering aanwezig. Deeconomie is daarbij vaak de motor van processen van globalisering, terwijl lokalisering totstand kan worden gebracht door politieke maatregelen. Zo kan een pizzamultinationalprofiteren van wereldwijde kostenbesparing, en daarmee het voortbestaan van de kleineItaliaanse pizzabakker bedreigen terwijl velen een pizza van deze laatste nu juist net ietslekker vinden (De stem van Ode, 2001). De staat kan de eigen cultuur beschermen door hetopwerpen van barriëres. Canada deed dit in 1995 door het heffen van belasting op een
 
Amerikaans tijdschrift dat 'niet Canadees genoeg' zou zijn (Knox & Marston, 2003). Daarwaar processen van globalisering en lokalisering op hetzelfde moment spelen wordt dit ook wel 'glokalisering' genoemd.
De beweging van ‘antiglobalisten’
Het begrip 'lokalisering' is niet alleen de tegenhanger van globalisering. Ook het ontstaan vanlokalisering heeft te maken met de huidige trend van globalisering. De critici vanglobalisering zien deze trend als een bedreiging. Lokalisering is volgens hen de oplossing(Asveld en Arets, 2002 en Schuman, 1998). Onder lokalisering wordt daarbij ook verstaan:'local economies first', 'protect the local globally', from global to local' en 'going local'.De antimondialiseringsbeweging is een beweging waarbinnen mensen met veel verschillendeachtergronden actief zijn. Noreena Herz is op dit moment één van de boegbeelden van debeweging. Na bij de Wereldbank de keerzijde van het liberale kapitalisme te hebben gezienheeft ze zich ontwikkeld als een 'critica van het vrijhandelsdenken' (Asveld en Arets, 2002).Over de veelzijdigheid van de antiglobalisten zegt zij: "wij, in het Westen, vergeten vaak datbuiten de beweging hier er in de Derde Wereld honderdduizenden mensen deelnemen aandemonstraties tegen de WTO" (Asveld en Arets, 2002). Ook is het volgens haar niet alleen deblanke middenklasse die zich druk maakt over bepaalde zaken: "er zijn ook rijke mensen dieom het milieu geven" (Asveld en Arets, 2002).De antiglobalisten maken een onderscheid tussen globalisering en internationalisering.Globalisering wordt gezien als het systematisch ontmantelen van beschermende barriëres vooren door grote bedrijven. Hierdoor worden landen concurrenten van elkaar. Een grotemultinational zal immers het land met de meest voordelige voorwaarden uitkiezen alsproductieplaats. Internationalisering wordt door Colin Hines omschreven als: "the flow of ideas, technologies, information, culture, money and goods with the end goal of protectingand rebuilding local economies worldwide" (Hines, 2000). In essentie wordt bij globaliseringde vraag gesteld wie de goedkoopste is, terwijl het er bij internationalisering om gaat wie debeste is.In tegenstelling tot wat de term antiglobalisten doet vermoeden zijn antiglobalisten niet tegenhet openstellen van de grenzen. Sterker nog: de beweging van antiglobalisten is zelf ook eeninternationale beweging. Het proces van globalisering op de manier zoals in de vorige alineabeschreven ziet men echter niet zitten. Lokalisering zou daarvoor in de plaats moeten komen.Aan lokalisering wordt daarbij de volgende invulling gegeven: "localization does not meanwalling off the outside world. It means nurturing locally owned businesses which use localresources sustainable, employ local workers at decent wages and serve primarily localconsumers. It means becoming more self sufficient, and less dependent on imports. Controlmoves from the boardrooms of distant corporations and back to the community where itbelongs" (Schuman, 1998). Door deze definitie van het begrip lokalisering te gebruiken blijftbij een trend van lokalisering ook internationalisering mogelijk.De antimondialiseringsbeweging probeert op verschillende manieren de trend vanglobalisering om te buigen in een trend van lokalisering. Rond de vergaderingen van deWTO, G8 en Europese Unie worden grote demonstraties georganiseerd. Hoewel het vaak derelschoppers zijn die in beeld worden gebracht lopen er in deze demonstraties ook academici,schrijvers en zelfs ondernemers mee (De stem van Ode, 2001). Daarnaast worden er doormensen uit de beweging ook boeken en artikelen geschreven. Noreena Hertz zegt daarover:"ik probeer complexe academische inzichten toegankelijk te maken voor elk publiek, nietalleen voor antiglobalisten" (Asveld en Arets, 2002).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->