Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Paradokslar Üzerinde Raks-Senail Özkan

Paradokslar Üzerinde Raks-Senail Özkan

Ratings: (0)|Views: 627 |Likes:
Published by secrettime
—"Tanrı'ya giden yol hangisidir?" diye sormuşlar Hallâc'a. Şöyle karşılık vermiş: "Her iki ayağını geri çekmek: Sağ ayağını bu dünyadan, ötekini öbür dünyadan."
—"Tanrı'ya giden yol hangisidir?" diye sormuşlar Hallâc'a. Şöyle karşılık vermiş: "Her iki ayağını geri çekmek: Sağ ayağını bu dünyadan, ötekini öbür dünyadan."

More info:

Published by: secrettime on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

 
 
PARADOKSLAR ÜZER
İ
NDE RAKSSchopenhauer
Schopenhauer tam bir paradokslar filozofudur. Ateisttir, mistik ve pesimisttir; hayat
ı
ve felsefesi paradokslarladoludur. Ancak o tezatlar ve tereddütlerden y
ı
lmayan bir filozoftur. Sözünü sak
ı
nmadan söyler; do
ğ
ruluk, cesaret vesamimiyet onun karakteridir. O, insana ürperti ve korku veren; ve âdeta bir soyut kavramlar da
ğı
halini alan felsefeninda
ğ
da
ğ
problemleri aras
ı
nda bir akrobat cesaretiyle ve bilgece dola
şı
r.Schopenhauer metafizik bunal
ı
mlar
ı
n ve derin
ş
üphelerin filozofudur; bütün dü
ş
ünceleri ciddi bir kritik ve krizmahsulüdür. Felsefenin tüm problem alanlar
ı
nda yenilikçi ihtirasl
ı
ve ate
ş
li bir tart
ış
mac
ıdı
r. Merhamet eti
ğ
ininmimar
ıdı
r. Hayata kar
şı
menfi ve bedbin tavr
ı
yla tan
ı
nan filozof, yetkin bir estetikçidir. Sanat, edebiyat, edebiyat
ı
nbütün türleri, mûsikî, mimarî, heykel ve resim gibi tüm estetik mevzularda ç
ığı
r aç
ıcı
orijinal fikirleri vard
ı
r. El att
ığı
herkonuya yeni yorumlar ve aç
ılı
mlar getirmi
ş
tir.Felsefe merakl
ı
lar
ı
na, felsefeden korkan merakl
ı
lara roman tad
ı
nda lirik bir felsefe kitab
ı
...
ÖTÜKEN NE
ŞRİ
YAT A.
Ş
.
İ
stiklâl Cad. Ankara Han 99/3 80060 Beyo
ğ
lu-
İ
stanbulTel: (021 2) 251 03 50 Faks: (021 2) 251 00 1 2Ankara irtibat bürosu: Yüksel Caddesi: 33/5 Yeni
ş
ehir - AnkaraTel: (0312) 431 96 49
İ
nternet:www.otuken.com.trE-posta:otuken@otuken.com.tr  Dizgi - Tertip: ÖtükenKapak
 
Bask
ısı
:
 
Birlik
 
Ofset
 
Kim dervi
ş
lik ister ise diyem ona nitmek gerek
Ş
erbeti elinden koyup a
ğ
uyu nû
ş
etmek gerek
 
Yunus Emre
Beni okuyan, ...münhas
ı
ran sûfilerin tasavvufunu da okumal
ıdı
r.
Arthur Schopenhauer
Her ac
ıyı
dindarâne bir sab
ı
rla kar
şı
layan hayata hep güler yüzle bakan sevgili anneci
ğ
ime-
Arthur Schopenhauer
İ
çindekiler 
PARADOKSLAR ÜZER
İ
 
Önsöz
Rencide olur dîde-i huffâ
ş
ziyadan
Ziya Pa
ş
a
Felsefe ne sadece akademik çevrelerin mülküdür ne de bir sosyete lüksüdür. Felsefe, her
ş
eyden önce kendivarl
ığını
sorgulayan, varolu
ş
u anlamaya çal
ış
an; Tanr
ı
, metafizik, etik ve estetik gibi konularda dü
ş
ünen, sonsuzlu
ğ
u
ş
leyen insan
ı
n zihnî faaliyetidir. Varl
ığını
ş
ünceye, sanata, felsefeye ve eti
ğ
e açanlar varl
ı
klar
ını
n yüceldi
ğ
ini,ço
ğ
ald
ığını
, zenginle
ş
ti
ğ
ini ve hayatlar
ını
n bir muhteva kazand
ığını
, bak
ış
lar
ını
n keskinle
ş
ti
ğ
ini, art
ı
k hayat
ı
vedünyay
ı
farkl
ı
bir perspektiften gördüklerini fark edeceklerdir. Buna kar
şılı
k felsefeye, sanata, esteti
ğ
e ve dü
ş
ünceyebîgâne kalanlar ve üstelik bunu marifet sayanlar hiç
ş
üphesiz hayatlar
ını
n zevalinde varl
ı
klar
ını
n küçüldü
ğ
ünü,azald
ığını
, darald
ığını
ve fakirle
ş
ti
ğ
ini hüzünle anlayacaklard
ı
r. Dü
ş
ünce
ışığı
ndan,
ş
üphe nurundan ve her felsefî zi-yadan kaçan bu nevi dü
ş
üncesiz ve kayg
ısı
z insanlar, Kur'anî bir tabirle, "asra yemin olsun ki ziyandad
ı
rlar." Onlar
ı
ngözlerini ufka açmak, ruhlar
ını
mânâ
ışığı
yla ayd
ı
nlatmak, idraklerini metafizikle bulu
ş
turmak felsefenin, sanat
ı
n veesteti
ğ
in ve de tefekkürün gayesi olmak gerektir.Günümüzdeki teknoloji, elektronik, bilgi ak
ışı
ve haber alma alan
ı
ndaki geli
ş
meler göz önünde bulunduruldukta,ça
ğı
n insan
ı
böcek gözüne sahiptir; tüm istikametleri görme ve tarama imkân ve teknik donan
ımı
na sahiptir; ancak,bununla beraber kendini görme, kendini bilme, kendi varl
ığını
tan
ı
ma, hayat
ı
ve varolu
ş
u anlama ve sorgulamamarifetinden bir hayli uzakt
ı
r. Asl
ı
nda felsefe konusunda insan
ımızı
ku
ş
atan önyarg
ı
lar karanl
ığını
ayd
ı
nlatmak içintüm me
ş
aleleri yaksak yeridir ve yine de azd
ı
r. Azd
ı
r çünkü felsefe, birçok itibarl
ı ş
air ve dü
ş
ünürümüzün de abart
ılı
 yarg
ı
lar
ı
yla toplum hayat
ı
ndan neredeyse tümden koyulmu
ş
tur.
1
Toplumun ortak kanaati
ş
udur ki felsefe, bir çuvalçürük ceviz içerisinde sa
ğ
lam
ı
na tesadüf etme aray
ışıdı
r. Acaba felsefe hakikaten bu mudur?! Hiç
ş
üphesiz bude
ğ
ildir; ancak bu konuda kolektif bilinç öylesine bir karanl
ığ
a gömülmü
ş
tür ki, hangi me
ş
aleyi yakarsak yakal
ı
mufkumuz hayli zaman daha geceyle çevrili kalaca
ğ
a ve bu ba
ğ
lamda yeni nesillerin felsefeyi hür dü
ş
ünce olarakbenimsemesi ve sevmesi de epeyce zaman alaca
ğ
a benzemektedir.
1-Dü
ş
ünce tarihimizde, her ne hikmetse, felsefeye sempati duyulmam
ıştı
r. Felsefe ve hikmetle i
ş
tigal lüzumsuzhattâ zararl
ı
addedilmi
ş
tir. Nabi gibi hikmet sahibi büyük bir
ş
airin felsefenin aleyhinde olmas
ı
anla
şılı
r gibi de
ğ
ildir.Nabi, Hayriye-i Nabi's'inde o
ğ
lunun felsefeden uzak durmas
ını
istiyor:Hikmet-ü felsefeden eyle hazerEvliya nüshas
ı
na eyle nazar.Ayn
ı ş
ekilde
ş
air Vehbi, Lûtfiye-i Vehbî'sinde o
ğ
luna
ş
öyle nasihat ediyor:Felsefiyyâta tevaggul itmeRûz-u
ş
eb an
ı
teemmül itme.Abdülmecit bin
Ş
eyh Nasuh adl
ı
ba
ş
ka bir
ş
air i
ş
i daha da ileri götürür ve der ki:Hakîm-i feylesof-
ı
mant
ı
kîye

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
Elif Doğan added this note
Değersiz hissetme problemine çözüm
1 thousand reads
1 hundred reads
Atak Efes liked this
Gulsen Ulker liked this
periyil liked this
Ayhan Adsiz liked this
Mister Spock liked this
Meltem Gurle liked this
Ayhan Adsiz liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->