Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Paradokslar Üzerinde Raks-Senail Özkan

Paradokslar Üzerinde Raks-Senail Özkan

Ratings:
(0)
|Views: 694|Likes:
Published by secrettime
—"Tanrı'ya giden yol hangisidir?" diye sormuşlar Hallâc'a. Şöyle karşılık vermiş: "Her iki ayağını geri çekmek: Sağ ayağını bu dünyadan, ötekini öbür dünyadan."
—"Tanrı'ya giden yol hangisidir?" diye sormuşlar Hallâc'a. Şöyle karşılık vermiş: "Her iki ayağını geri çekmek: Sağ ayağını bu dünyadan, ötekini öbür dünyadan."

More info:

Published by: secrettime on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2014

pdf

text

original

 
 
PARADOKSLAR ÜZER
İ
NDE RAKSSchopenhauer
Schopenhauer tam bir paradokslar filozofudur. Ateisttir, mistik ve pesimisttir; hayat
ı
ve felsefesi paradokslarladoludur. Ancak o tezatlar ve tereddütlerden y
ı
lmayan bir filozoftur. Sözünü sak
ı
nmadan söyler; do
ğ
ruluk, cesaret vesamimiyet onun karakteridir. O, insana ürperti ve korku veren; ve âdeta bir soyut kavramlar da
ğı
halini alan felsefeninda
ğ
da
ğ
problemleri aras
ı
nda bir akrobat cesaretiyle ve bilgece dola
şı
r.Schopenhauer metafizik bunal
ı
mlar
ı
n ve derin
ş
üphelerin filozofudur; bütün dü
ş
ünceleri ciddi bir kritik ve krizmahsulüdür. Felsefenin tüm problem alanlar
ı
nda yenilikçi ihtirasl
ı
ve ate
ş
li bir tart
ış
mac
ıdı
r. Merhamet eti
ğ
ininmimar
ıdı
r. Hayata kar
şı
menfi ve bedbin tavr
ı
yla tan
ı
nan filozof, yetkin bir estetikçidir. Sanat, edebiyat, edebiyat
ı
nbütün türleri, mûsikî, mimarî, heykel ve resim gibi tüm estetik mevzularda ç
ığı
r aç
ıcı
orijinal fikirleri vard
ı
r. El att
ığı
herkonuya yeni yorumlar ve aç
ılı
mlar getirmi
ş
tir.Felsefe merakl
ı
lar
ı
na, felsefeden korkan merakl
ı
lara roman tad
ı
nda lirik bir felsefe kitab
ı
...
ÖTÜKEN NE
ŞRİ
YAT A.
Ş
.
İ
stiklâl Cad. Ankara Han 99/3 80060 Beyo
ğ
lu-
İ
stanbulTel: (021 2) 251 03 50 Faks: (021 2) 251 00 1 2Ankara irtibat bürosu: Yüksel Caddesi: 33/5 Yeni
ş
ehir - AnkaraTel: (0312) 431 96 49
İ
nternet:www.otuken.com.trE-posta:otuken@otuken.com.tr  Dizgi - Tertip: ÖtükenKapak
 
Bask
ısı
:
 
Birlik
 
Ofset
 
Kim dervi
ş
lik ister ise diyem ona nitmek gerek
Ş
erbeti elinden koyup a
ğ
uyu nû
ş
etmek gerek
 
Yunus Emre
Beni okuyan, ...münhas
ı
ran sûfilerin tasavvufunu da okumal
ıdı
r.
Arthur Schopenhauer
Her ac
ıyı
dindarâne bir sab
ı
rla kar
şı
layan hayata hep güler yüzle bakan sevgili anneci
ğ
ime-
Arthur Schopenhauer
İ
çindekiler 
PARADOKSLAR ÜZER
İ
 
Önsöz
Rencide olur dîde-i huffâ
ş
ziyadan
Ziya Pa
ş
a
Felsefe ne sadece akademik çevrelerin mülküdür ne de bir sosyete lüksüdür. Felsefe, her
ş
eyden önce kendivarl
ığını
sorgulayan, varolu
ş
u anlamaya çal
ış
an; Tanr
ı
, metafizik, etik ve estetik gibi konularda dü
ş
ünen, sonsuzlu
ğ
u
ş
leyen insan
ı
n zihnî faaliyetidir. Varl
ığını
ş
ünceye, sanata, felsefeye ve eti
ğ
e açanlar varl
ı
klar
ını
n yüceldi
ğ
ini,ço
ğ
ald
ığını
, zenginle
ş
ti
ğ
ini ve hayatlar
ını
n bir muhteva kazand
ığını
, bak
ış
lar
ını
n keskinle
ş
ti
ğ
ini, art
ı
k hayat
ı
vedünyay
ı
farkl
ı
bir perspektiften gördüklerini fark edeceklerdir. Buna kar
şılı
k felsefeye, sanata, esteti
ğ
e ve dü
ş
ünceyebîgâne kalanlar ve üstelik bunu marifet sayanlar hiç
ş
üphesiz hayatlar
ını
n zevalinde varl
ı
klar
ını
n küçüldü
ğ
ünü,azald
ığını
, darald
ığını
ve fakirle
ş
ti
ğ
ini hüzünle anlayacaklard
ı
r. Dü
ş
ünce
ışığı
ndan,
ş
üphe nurundan ve her felsefî zi-yadan kaçan bu nevi dü
ş
üncesiz ve kayg
ısı
z insanlar, Kur'anî bir tabirle, "asra yemin olsun ki ziyandad
ı
rlar." Onlar
ı
ngözlerini ufka açmak, ruhlar
ını
mânâ
ışığı
yla ayd
ı
nlatmak, idraklerini metafizikle bulu
ş
turmak felsefenin, sanat
ı
n veesteti
ğ
in ve de tefekkürün gayesi olmak gerektir.Günümüzdeki teknoloji, elektronik, bilgi ak
ışı
ve haber alma alan
ı
ndaki geli
ş
meler göz önünde bulunduruldukta,ça
ğı
n insan
ı
böcek gözüne sahiptir; tüm istikametleri görme ve tarama imkân ve teknik donan
ımı
na sahiptir; ancak,bununla beraber kendini görme, kendini bilme, kendi varl
ığını
tan
ı
ma, hayat
ı
ve varolu
ş
u anlama ve sorgulamamarifetinden bir hayli uzakt
ı
r. Asl
ı
nda felsefe konusunda insan
ımızı
ku
ş
atan önyarg
ı
lar karanl
ığını
ayd
ı
nlatmak içintüm me
ş
aleleri yaksak yeridir ve yine de azd
ı
r. Azd
ı
r çünkü felsefe, birçok itibarl
ı ş
air ve dü
ş
ünürümüzün de abart
ılı
 yarg
ı
lar
ı
yla toplum hayat
ı
ndan neredeyse tümden koyulmu
ş
tur.
1
Toplumun ortak kanaati
ş
udur ki felsefe, bir çuvalçürük ceviz içerisinde sa
ğ
lam
ı
na tesadüf etme aray
ışıdı
r. Acaba felsefe hakikaten bu mudur?! Hiç
ş
üphesiz bude
ğ
ildir; ancak bu konuda kolektif bilinç öylesine bir karanl
ığ
a gömülmü
ş
tür ki, hangi me
ş
aleyi yakarsak yakal
ı
mufkumuz hayli zaman daha geceyle çevrili kalaca
ğ
a ve bu ba
ğ
lamda yeni nesillerin felsefeyi hür dü
ş
ünce olarakbenimsemesi ve sevmesi de epeyce zaman alaca
ğ
a benzemektedir.
1-Dü
ş
ünce tarihimizde, her ne hikmetse, felsefeye sempati duyulmam
ıştı
r. Felsefe ve hikmetle i
ş
tigal lüzumsuzhattâ zararl
ı
addedilmi
ş
tir. Nabi gibi hikmet sahibi büyük bir
ş
airin felsefenin aleyhinde olmas
ı
anla
şılı
r gibi de
ğ
ildir.Nabi, Hayriye-i Nabi's'inde o
ğ
lunun felsefeden uzak durmas
ını
istiyor:Hikmet-ü felsefeden eyle hazerEvliya nüshas
ı
na eyle nazar.Ayn
ı ş
ekilde
ş
air Vehbi, Lûtfiye-i Vehbî'sinde o
ğ
luna
ş
öyle nasihat ediyor:Felsefiyyâta tevaggul itmeRûz-u
ş
eb an
ı
teemmül itme.Abdülmecit bin
Ş
eyh Nasuh adl
ı
ba
ş
ka bir
ş
air i
ş
i daha da ileri götürür ve der ki:Hakîm-i feylesof-
ı
mant
ı
kîye

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
AhmetOğuz liked this
omarosmanoglu liked this
Elif Doğan added this note
Değersiz hissetme problemine çözüm
1 thousand reads
1 hundred reads
Gulsen Ulker liked this
periyil liked this
Ayhan Adsiz liked this
Mister Spock liked this
Meltem Gurle liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->