Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
JOHAN WAHYUDI

JOHAN WAHYUDI

Ratings: (0)|Views: 696 |Likes:
Published by MOVIC_GOKIL

More info:

Published by: MOVIC_GOKIL on Nov 29, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
1
 
Silsilah 25 Nabi dan Rasul
Telah disebut dalam sunah Nabi saw, bahwa bilangan para Rasul yang diutus olehAllah ada 24000 Rasul, adapun yang disebut dalam al Quran hanya 25 sesuaidengan firman Allah “Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang rasulsebelum kamu, diantara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan diantaramereka ada yang tidak Kami ceritakan kepadamu” al-Ghafir, 78. Karenasedikitnya bilangan mereka yang diketahui dan banyak diantara kita yang tidak mengetahui silsilah mereka, maka terlampir di bawah ini silsilah 25 Nabi danRasul yang diutus Allah. Semoga bermangfaat. Hasan Husen Assagaf.Menurut istilah ahli hadist, hadist ialah segala ucapan nabi, segala perbuatan dansegala keadaannya. Masuk ke dalam pengertian keadaannya,segala yangdiriwayatkan dalam buku sejarah seperti hal keputraannya, tempatnya dan segalayang bertalian dengannya. Pengertian ini samalah dengan pengertian sunnahmenurut istilah golongan ahli hadith. Tetapi pengertian ini berlainan dengan pengertian ahli usul. Dan sebab berlainan ini ialah kerana berlainan jurusan yangmereka lihat dan mereka tinjau.Sabda Rasulullah SAW: Tiga golongan manusia yang sangat dimurkai Allah iaituyang cenderung kepada perkara yang haram, orang yang mengikut perbuatan jahilliyah dan orang membunuh orang lain tanpa hak. -Riwayat Bukhari danMuslim.Senyum kalian bagi saudaranya adalah sedekah, beramar ma’ruf dan nahimungkar yang kalian lakukan untuk saudaranya adalah sedekah, dan kalianmenunjukkan jalan bagi seseorang yang tersesat adalah sedekah. (Hadis RiwayatAt Tirmizi dan Abu Dzar)Tiada dosa yang lebih layak untuk disegerakan Allah s.w.t. seksanya diduniadisamping apa yang disediakan kelak diakhirat daripada aniaya dan memutuskanhubungan kekeluargaan" (Riwayat Al-Tarmizi & Ibn Majah dari Abu Bakar Al-Siddiq r.a.)Tidak dihalalkan seorang Muslim memulau sesama Muslim lebih dari 3 hari 3malam, maka siapa yang memulau lebih dari 3 hari 3 malam lalu mati akan masuk ke dalam api neraka. - Riwayat Abu Dawud & Annsa'iHadis riwayat Anas ra.: Bahwa beberapa orang sahabat Nabi saw. bertanya secaradiam-diam kepada isteri-isteri Nabi saw. tentang amal ibadah beliau. Lalu diantara mereka ada yang mengatakan: Aku tidak akan menikah dengan wanita.Yang lain berkata: Aku tidak akan memakan daging. Dan yang lain lagimengatakan: Aku tidak akan tidur dengan alas. Mendengar itu, Nabi saw. memujiAllah dan bersabda: Apa yang diinginkan orang-orang yang berkata begini, begini! Padahal aku sendiri salat dan tidur, berpuasa dan berbuka serta menikahiwanita! Barang siapa yang tidak menyukai sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku (Hadis riwayat Abdullah bin Mas`ud ra)Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan saudaranya (tidak menegur sapa)lebih daripada tiga hari; bila keduanya bertemu maka yang seorang ini berpalingdan yang seorang lagi membelakangi. Dan orang yang lebih baik dari keduanyaialah orang yang memulakan dengan ucapan salam. (Hadits riwayat Al-Bukharidan Muslim)Siapa menghulurkan kepadamu suatu kebaktian maka balaslah dia, jika kamutiada apa-apa balasan, maka hendaklah kamu doakan kepadanya" (Riwayat Al-Tabrani) Nabi s.a.w. bersabda, maksudnya: 'Tidak ada muslim yang ditimpa kesusahan,kesakitan yang berlanjutan, kerisauan, kesedihan, kecederaan atau kekhuatiranataupun oleh duri yang mencucuknya melainkan Allah akan menjadikannya gantirugi bagi dosa-dosanya.' (Riwayat Bukhari dan Muslim)Rasullulah s.a.w bersabda : “Barangsiapa dari umatku membaca selawat ke ataskusatu kali Allah menetapkan untuknya sepuluh kebaikan, menghapuskandaripadanya sepuluh keburukan, mengangkat untuknya sepuluh darjat”. ( Sahih.R.Ahmad )
 
2
 
DHADIST ARBAIN NO. 5
dari Ummul Mukminin Ummi 'Abdillah 'Aisyah Ra beliau berkata: "Rasulullah SAW berkata :" Barangsiapa mengada-ada sesuatu yang barudalam urusan agama kami ini, yang tidak kami perintahkan, maka hal ituditolak". (HR Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Muslim: " Barangsiapamengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak cocok dengan syara' kami, makahal itu ditolak". )
 
Wahai Tuhan, janganlah Engkau jadikan kebinasaan umat Muhammad SAWdi atas tanganku. Wahai Tuhanku, umurku telah lanjut dan kekuatanku telahlemah. Maka genggamkan (matikan) aku untukmu bukan untuk manusia.
(Sayidina Umar bin Khattab)
 
3
 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Rasulullah saw bersabda: Apabilaseseorang meninggal dunia maka terputuslah segala amalannya kecuali daritiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak solih yangmendoakan nya. (Hadis Riwayat Muslim)Sesungguhnya kepala yang ditusuk dengan besi itu lebih baik daripadamenyentuh kaum yang bukan sejenis yang tidak halal baginya. Riwayat AtTabrani dan Baihaqi.Rasulullah s.a.w bersabda :"Apabila seseorang darimu hendak mendirikansembahyang, maka hendaklah ia sembahyang laksana sembahyang orang yangmemberi selamat tinggal, iaitu orang yang sama sekali tidak fikir ia akandapat kembali bersembahyang lagi." (Riwayat Al-Dailami dari UmmiSalamah) Nabi s.a.w. bersabda; "Jagalah dirimu dari api neraka meski pun dengansedekah separuh dari sebiji kurma, maka jika tidak dapat maka sepatah katayang baik." - Sahih Bukhari & Muslim <Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya para malaikat menaungi dengansayapnya orang yang mencari ilmu, dikeranakan reda kepada apa yang dicari.(Hadis Hasan Riwayat Ahmad)Malu (salah satu akhlak yang mulia) dan iman merupakan dua hal yang tidak  boleh dipisahkan antara satu sama lain, maka apabila salah satunya diangkat(hilang) maka hilanglah yang lain. (Hadis Riwayat Al Hakim dan AthThabrani)Sabda Rasulullah saw: "Sesungguhnya Allah telah berfirman: Dan tidak mendekat seorang hambaKu kepadaKu dengan sesuatu yang lebih Kusukaidaripada menjalankan kewajipannya, dan selalu hambaKu mendekatkepadaKu dengan melakukan sunat-sunat sehingga Kusukainya. Maka apabilaAllah telah kasih kepadanya, Akulah yang menjadi pendengarannya dan pengelihatannya, dan sebagai tangan yang dipergunakannya dan kaki yangdijalankannya." (HR Bukhari)Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat tentang siapakah golonganyang selamat itu. Lalu beliau menjawab :"Mereka adalah orang-orang yangmengikuti langkahku, dan langkah sahabat-sahabatku."Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah laksana berada di atasmimbar yang terbuat dari cahaya.Mereka itu orang-orang yang berlaku adil dalammenetapkan hukum baik kepada rakyat maupun kepada keluarga.-Hadis RiwayatMuslimBarangsiapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya,maka Allah akanmemperhatikan kepentingannya.Barangsiapa yang melapangkan suatu kesulitan sesama muslim,maka Allah akanmelapangkan satu kesulitandari beberapa kesulitan dihari kiamat. Dan barangsiapa yang menutupi kejelekanorang lain maka Allah akan menutupi kejelekannya dihari kiamat. -Hadis RiwayatBukhari dan MuslimSetiap muslim yang memberikan pakaian kepada muslim yang tidak berpakaian,Allah akan memberikan pakaian syurga kepadanya.Setiap muslim yang memberimuslim lain yang kelaparan,Allah akan memberikan buah syurga kepadanya dansetiap muslim yang memberi minum kepada muslim yang kehausan Allah akanmemberikan minum kepadanya dari ar-Rahiqul Makhtum.-Hadis Riwayat AbuDaudDaripada 'Uqbah Bin 'Amir r.a. menceritakan : Rasulullah S.A.W keluar dan kami berada di tempat duduk masjid yang beratap. Maka beliau bersabda: Siapakah diantara kamu yang suka keluar di pagi hari pada setiap hari menuju ke Buthan atau'Atiq, dan dia mengambil darinya dua ekor unta yang gemuk dalam keadaan diatidak melakukan dosa dan tidak putus hubungan silaturrahim. Kami menjawab :Kami suka demikian itu. Sabda Rasulullah S.A.W kenapakah kamu tidak pergi kemasjid belajar atau membaca dua ayat Al Quran lebih baik dari dua ekor unta, tigaayat lebih baik dari tiga ekor, empat ayat lebih baik dari empat ekor untademikianlah seterusnya mengikut bilangan ayatnya.( Riwayat Muslim )

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Nur Fai liked this
Nera Il Kobah liked this
Nera Il Kobah liked this
Samba Faye liked this
nerailkobah liked this
nerailkobah liked this
nerailkobah liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->