Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Spm 3755 2006 Perdagangan k1 k2 Berjawapan

Spm 3755 2006 Perdagangan k1 k2 Berjawapan

Ratings:
(0)
|Views: 92|Likes:
Published by pss smk selandar

More info:

Published by: pss smk selandar on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/14/2012

pdf

text

original

 
Kertas 1.Masa:jam15 minit
Arahan:Kertas soalanini mengandungi 4O soalan.Jawab semua soalan.I Pernyataanyangmanakah menerangkantentang keperluanmanusia?A DipenuhiuntukkehidupanyanglebihsempurnaB Diperlukanuntuk meninggikanstatushidupC Terlalu kompleksdan tidak terbatasD Boleh disusun mengikutkeutamaanSiapakahyangterlibat dalam industriekstraktiflA PenternaklembuB EjenpelanconganCOperatorpengeluaranD KontraktorpembinaanAntarayangberikut,yangmanakahkelebihanpengkhususandalampenge-luaran?I Menjadikanpekerjalebihberdaya ciptaIIMeningkatkan kemahiranpekerjaIII Menjimatkan masadan kosIVMeningkatkanpengeluaranA I, II dan IIIB I, IIdantVC I, IIIdan fVD II, IIIdan fVPerdagangandikaitkan denganpengeluarankerana membantuA meningkatkankeuntunganpeniagaBprosesmencipta nilai faedahCmewujudkanlebihanbarangDproses pengkhususanAntarayangberikut,yangmanakahberkaitandenganperniagaandalam negeri?I Menggunakansistemukuran dantimbanganyangsamaIIMembuatpembayaransecaraunai ataucekMelibatkankegiatanborong dan tunaiMenggunakankreditberdokumenA I. IIdanIIIB I. IIdan IVC I, III dan fVD II, IIIdanIV6PuanSharifah mendapatkanhak ejentunggal dari Indonesiauntuk menjualprodukkesihatan herbadi seluruh Malaysia.Beliaumempunyaipengetahuandanpengalamanluas dalam bidangteknologimaklumatserta laman websendiri.Apakahbentukperniagaan yangsesuaiuntuk PuanSharifah?AKedai katalogB PesananmelCE-dagangD FrancaisEjenpenjualmemasarkan barangbagipihakApenjualBpenggunaCpengeluarDpemborongBerikutadalah maklumat mengenai KedaiKasutRamu.Kedai KasutRamu memulangkankasut-kasutyangdibekalkanolehSyarikatZanarSendirian Berhadkerana saiz kasutyangditerimatidak sepertiyangdipesan.Dokumen manakahyangakandikeluarkanolehSyarikat ZunarSendirian Berhadkepada KedaiKasutRamu?ANota MaklumanB NotaSerahanCNotaKreditDNotaDebitIIIV22
PERDAGANGAN
 
MalaysiamengeksportminyakkelapasawitkeAustralia.Austr"fiap"iamengeksporthasiltenusunyakeMalaysia.AsumbersemulajadiB pendapatanCteknologiDcitarasa1OBerikutadalahslogankempenyangdijalankanolehkerajaa"fvfuf"vli*Apakahtujuankempentersebut?AMenambahkanimportIMengurangkanimportCMenambahkaneksportDMengurangkaneksport1lApakahtatacarayangperludipatuhiolehp_engeksportsetelahmenerimalnden?IMemuatkanbarangkedalamkapal-J!Menyediakandokume"n""f.""u.r,IIIMenuntutbayaranaaripaaapeGmportIVMenempahruangdalamf."puiAII,I,IVdanIIIBIV,III,IdanIICryII,IdanIIIDIII,ryIIdanI12Antarayangberikut,yangmanakahhalanganyangdihadupi"f"f."p""g"ksportSlTperniagaanantarabangsa?-IDutieksportIISubsidieksporrIIIEmbargoryKuotaAI,IIdanIIICI,IIIdanfV
BI,IIdanfVDf,ntau"lV
l3BerikutadalahnilaitetapkadartukaranasingyangpernahdiamalkandiMaiaysia.
US$l=RMB.80TETAP)
Apakahkesannyakepadapeniaga?ADapat-""urr"u.rgaktivitip?*iugrundengantepatBDapatkeuntunganbesarmelaluiaktivitispekulasimatawangCMenghadapikesuka"ranmendapatkanrakankongsidariluarnegaraDMengalamikerugiankerrrriii-J*arp.tmeramalkadartukaranasing14PernyataanyangmanakahberkaitandenganIndustriKecildanS"a"*ru.rlOKS)?ISebahagianbesar-"*p.,rryuitroUungjalindenganindustriberatIIMempunyaipekerjasepenuhmasatidakmelebihi1b0orangIIIDisenaraikandiBursaMalaysia(dahulunyaBSKL)ryMenghasilkanbarangplastikdankraftanganAI,IIdanIIIBI,IIdanfVCI,IIIdanIVDII,IIIdanIV15BerikutadalahbarangkeluaranpengusahaIndustriKecildanSederhana(IKS-;Berikutadalahantarabangsasituasiperniagaan
TayarkeretaLampukeretaBaterikereta
23
 
Pen_gusaha,edanR terlibatdalamindus_triberasaskanAlogamBsumberCautomatifDelektrikdanelektronik16EncikAhChongialahseorangpengusahaminuman.Beliautelahditawr"ii,lorrt"utmembekalkanjusmanggasebanyak10000litersebulankepadaSy*if."i-"nesf,oodIndustries.Apakahfaktoryangperlubeliaupertim_bangkansebelummenandatarrgurrikontraktersebut?IKedudukankewanganSyarikatBesFoodIndustriesIIKemudahanmendapatkanbekalanbuahmanggaIIIKemudahanpembiayaanIVKestabilanekonomiAI,IIdanIIIBI,IIdanIVCI,IIIdanfVDII,IIIdanfV17Papantandayangmanakahmenunjukkanperniagaanmilikantunggal?III
ry
ABCD
Peningkatankecekapanpengurusan$3sgrtdt.tt pu"ruirrg;vi"g*ifrrtI,IIdanIIII,IIdanfVI,IIIdanfVII,I[danIV19
l_:llfy,adalah_.pernyataanmengenai
rndrvrduyangterlibatdenganpelaburan.
ABrokerBPelaburCRemisierDSpekulator
20
PrytAmanmempunyaiwangsebanyakRM150000.BehaumemilihuntuklenyrmpandalamakaunpelaburanaiCantIslamMalaysiaBerhad.Mengapakahbeliauberbuatdemikian?IMenikmatikeuntungan-""SiL"tisbahyangdipersetujuiIIMenambahdanmengeluarkanwangbila-bilamasa
mry
ABCDAB
C
D
MendapatfaedahyangtinggiMenghindariribaIdanIIIdanfVIIdanIIIIIIdanfV
SYARIKATRAMESH
18Rajahberikutmenunjukkansuatusituasi.
JABATANTELEKOM
21Anlkahp_ulanganyangdiperolehapabilamelaburdalamhartanah?ADividenBFaedahCBonusDSewa22Apakahdefinisipelaburan?AAktivitimenangguhkanpenggunaanwangpadam-asakiniuntukmenaapatpulanganpadamasahadapanBAktivitiyangdijalarrtur,*""*.kolektifolehpengurusprofesionalbagipihakpelaburCAktivitimembelidanmeqjualsemulasahamuntukmendapatk"orrt.rrrgunsegeraDAktivitimengumpulwangorangrarnaiuntukdiuruskanolehsyarikatielaburA_pS"hkesanperubahantersebut?-lMengurangkanperbelanjaank"rria.r,IIPengecualiandaripada""["ip""J"i'i",Siapakahindividutersebut?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->