Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnium 09 1984

Tehnium 09 1984

Ratings: (0)|Views: 222 |Likes:
Published by iifoarte
Colectie Revista Tehnium 1970-2006
Colectie Revista Tehnium 1970-2006

More info:

Published by: iifoarte on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/25/2014

pdf

text

original

 
REVISTlluNARĂ
o
STRUC
SUMAR
LUCRAREA PRACTiCA DEBACALAUREAT
................
pag.
2-3
Cronometru pentru
şah
Variator
de
putere
fără
histe-rezis
INITiERE
iN
RADIOELECTRONICA
....•.....
pag.
4-5
Am plificatoare
operaţ
ionale
Aplicaţii
cu
741
HI-FI
...........................
pag.6-7
Am plificator
de
putereEgalizor graficAmplificator
cu
alimentare
simetrică
CQ-VO
........................
pag.
8-9
QSO-urî prin
sateliţii
de radioamatori
LA
CEREREA PIONIERILOR
ŞI
ŞCOLARILOR
................
pag.
10-11
16
radioreceptoareP reamplificator
ATELIER
...
. . . . . . . • . • . . . . . .
...
pag.
12-13
OsciloscopStereo deck
AUTO-MOTO
...................
pag.14-15
. Autoturismele OLTCIT:
Instalaţiaelectrică
DACIA
1300:
Atenţie,
apă
În
caroserie!
FOTOTEHNICA
.................
pag.
16-17
Minireflector
Schimbarea
lămpii
Corecţie
CITITORII
RECOMANDĂ
........
pag.18-19
MAIAK 203
SUPER: dece-
nectare
automată
Servolampă
fulger
Funcţii
logice
cu
circuite integrate
TTl
Apel
în dublu
sens
TEHNiCA
MODERNĂ
...........
pag.
20-21
AY
3-8500Televiziunea
În culori
REVISTA REViSTELOR
....•.........
pag.22
SemnalizareCW-QRP
Orgă
Aprindere
electronică
Reglaj de ton
PUBLICITATE
......................
pag.23
muzicală
STEREO-
SERVICE.
pag.24
A
Ul
-
NR.
II
A
AT
RI
prin
SATELITIIDIOAMlt
(CITIŢI
ÎN PAG.
8-9)
 
fie
care
a
joc.
În
~,
...
..-n",n.t,
se
porneş
te ceasul cu
comutator
cu
reţ
inere.moment
timpul
Începe
să
.........
.,n""t'r"'t
pentru partenerulSelectarea unuia din
afi'sării
sportu!ui,sportiveacestei
oferă
spectacu ozita':€"
DESCRIEREA
1JIL.""",...·un
FUNCŢIONALE
Principalul bloc
al
constituie oscilatorulzat cu
circuitul
integrat
,BE555
, utilizat În regim
de
astabii.
Frecvenţa
de
oscilaţie
este
2
Hz. Pentru stabi-lirea valorilor
lui
, R2, R3
si
Ci
s-aprocedat
după
cum
urmează.
S-aavut În vedere faptul
că
pentru aun
factorde
al
osci-
CÎt
timpul
tate a oscilatorului realizat cu
,BE555
În
exclusivitate de compoexterne.
Potenţiometrul
R3
fină
a
cu acela;;
rol
ca
şi
la ceasurile meca-
TEHNIUM
9/1984
 
sau
BLITZ.
Numărătoarele
p14, respectiv p19, prin
ieş
irea corespun
zătoare
cifrei 2, respectiv decodificarea cifrei S cu
pa
(1,2/3)
şi
pa
(4,
S/6) ,
realizează
blocarea
aplicării
impul
surilor
de tact
la
grupul
propriu de
numărătoare
(prin
pa/11 , respectivp8/8)
şi
permite aplicarea impulsuri
lor
de
..
blincking"
cu
frecvenţa
de 2Hz la
blocul
decodificatoarelor,
prin
p2/8
şi
p4/6.
Toate
numărătoa-
rele
nt
forţate
la zero cît
timp
ceasul este oprit,
prin
p6/S.3.
Blocul
decodificatoarelor
şi
afişoarelor
decodifică
informaţia
conţinută
În
cele mai semnificative3
numărătoare
din
fiecare grup,
din
codul
zecimal
codificat
binar În
cod
7 segmente
şi
afişează
conţinutul
lor
În
regim
continuu
sau
"blinc
king". Semnal pentru stingerea
in
termitentă
a
afişoarelor
se
aplică
de
la
pS/11 la
pinul
4 al integratelor p20,p21, p22 sau pS/6 la p23, p24,
p2S.
Decodificatoarele sînt
detip
CDB446, iar
afişoarele
sînt cu anod
co
mun,
de tip
ROL 77 sau alt tip.
Blocul
mai
realizează
aprinderea inter
mitentă
cu perioada
de
1 s a
punc
telor
zecimale,
aplicînd'
impulsurile respective
prin
tranzistoarele
T1
şi
T2.
Rezistenţele
de limitare
R40
şi
R41
sînt
'de
120
il
pentru a limitacurentul prin 3 puncte zecimale laaproximativ 3 x 12 mA, necesar pen
tru
o iluminare
eficientă,
iar
R8 ...
R39sînt de 420
il
pentru a stabili curentul prin fiecare segment la aproximativ 12 mA.
4.
Blocul
comutatoarelor reali
zeazăurmătoarele
funcţiuni:
k1
(POR): pornirea
şi
oprirea ceasului prin validarea impulsurMor
de
ceas spre
numărătoare;
k2
(NORM/BLlTZ):
comutarea
În
regim
de
partidă
normală
saublitz'"
..
k3
'(JUCĂTOR
1/2): selectarea
unuia din
ceasuri.Fiecare
comutator
a fost protejatîmpotriva
oscilaţiilor
parazite cubistabilele
de
tip
O
p6/S,6, p7/S,6
şi
p7/8,9, sincronizate cu
impulsurile
de
la
ieş
irea oscilatorului.PUNEREA
ÎN
FUNCŢiUNE
Pu nerea
În
funcţiune
a aparatuluieste deosebit de
simplă,
putîndu-seface cu
ajutorul
unei sonde logice
şi
al
unui ceas etalon.
Butonul
de
pornire fiind pe po
z~ia
OPRIT,
se
cuplează
alimentarea si se
verifică
cu
sonda
logică
dacă'
oscilatorul
generează
impul
suri.
Se
selectează
regimul
BLITZ
şi
se
acţionează
butonul de pornire.Se
va
observa
pe
afişajul
selectatcontorizarea
celor
5
minute.
Com
parînd
timpul
afişat
cu ceasul etalon,
se
poate face reglarea perioadei
de
oscilaţie
a astabilulul cu aju
torul
potenţiometrului
R3.
In
acestregim
se
verifică
primele 3
numă-
rătoare
din
lanţul
de
divizare.
Verifi
carea
întregului
lanţ
se face prjnselectarea regimului
NORMAL.
in
acest regim
se va
putea face o reglare
fină
a perioadei de
oscilaţiedatorită
timpului
îndelungat
În carese pot
acumula
erorile. Se
va
repetaprocedeul pentru
contorul
celuilaltpartener.S-a
arătat
că
aparatul
consumă
aproximativ 1
NSV,
sursa necesitînd
să
fie
stabilizată.
Ponderea consu
mului
o au
afişoarele
cu LED-uri.Pentru a realiza un ceas similar care
să
poată
fi alimentat la baterie,
se
utilizează
circuite
integrate numerice CMOS avînd
ac~leaş
i
tuncţ
ii,recent asimilate la
Intreprinderea
MICROELECTRONICA. Schema lo
gică
va
fi
aceeaş
i.
Ponderea cea mai
importantă
În
reducerea puterii absorbite
de
aparat o
va
avea utilizarea
afişoarelor
cu cristale lichide,cum sînt cele realizate la I.F.T.M. -M
ăgurele.
Ceasul realizat cu acestecomponente are avantajul alimen
tării
cu un curent foarte mic de
la
o
sursă
de
tensiune
nestabilizată
sau
de
la baterie. Dezavantajul acestuia
constă
În
schema
de
comandă
complexă
a
afişoarelor
cu
cristalelichide.
TEHNIUM
9/1984
V4114TOl
DE
rUTElE
F414
BISTEIEZIS
În
tabel
nt trecute valorile uq
ghiului
de deschidere
şi
tensiune;a
de
histerezis pentru diferitele valoriale
rezistenţelor
RS
=
R6.
Ing-
AURELIAN MATEESCU
Triacul
va
fi
prevăzut
cu radiatortermic dimensionat
În
funcţie
decurentul
de
sarcină.
BObrQa
L
v~
avea
2S-30
de spire CuEm 1,0
mrr,\
pe o
bară
de
ferită
cu diametrul de
8-10
mm
şi
I
=
30
m-m.
Se
va
respecta tensiunea
de
lucru pentrucondensatoarele
C1
şi
-C3
Ş
i"se
va
asigura
răcirea
corespunzătoare
pentru triac, puntea de
diode
şi"
re
zistenţele
RS
şi
R6.
n
general, schemele de variatoare
de
putere cu triac de oon-.
strucţie
mai
simplă
prezintă
dezavantajul unei
porţiuni
de
cursămoartă,
datorită
faptului
că
nu
se
asigură
unghiul de
deschidere pen
tru
poarta triacului În
toată
plaja ne
cesară.
Triacul
Începe
să
se des
chidă
de
la
o tensiune de
circa
40
V
sau
chiar
mai mult,
lucru nedorit
de
cele mai multe ori atunci cînd
se
ur
măreşte
obţinerea
unei
variaţii
con
tinue a tensiunii la bornele sarcinii.
În
vederea remedierii acestui defect,
În
schema
din
figura 1, rezis
tenţele
RS
şi
R6
au rolul
de
simetrizare a tensiunii
ce
se
aplică
diacu
lui,
Împreună
cu puntea de
diode
asigurînd tensiunea
necesară
pen
tru
Încărcarea
condensatorului C2.La atingerea tensiunii
de
deschidere a diacului, acesta deschidetriacul.
Circuitul
format
din
R4
-
C3
asi
gură
protecţia
triacului la vîrfurile
de
tensiune
parazită.
Circuitul
for
mat
din
bobina
L
şi
condensatorul
C1
asigură
evitarea
parazităriireţe-
lei
din
circuitul de
deschidere a
tria
cului, parazitare care
perturbă
fu
ncţ
ionarea aparatelor de radio
şi
TV
În special
În
domeniul modu
laţiei
de amplitudine.
Mărimea
sarcinii Rs
depinde de
curentul maxim
suportat de
triac.
R5
=
R6
(kfl)
68
47
33
2722
104,7
L
Unghiul
Histerezis
de
deschidere (grade)
(V)
148
35
150
30
151
20
155
10
157
O
160
O
166
O
~AKNET
ITUII
General-locotenent GHEORGHE ENCIU -
POŞTA
ŞI
TELECOMUNICAŢIILE
ÎNRQM.Â.NIA
p.,
Edituraifica
$i
Enciclopedică,
Bucuresti,
984 .
ul
POŞTA
ŞI
TELECOMUNICAŢIILE
INautor general-locotenent GHEORGHE EN-
reprezintă
o
valoroasă
contribuţ
ie prezentareapasionant
domeniu
făcut
cunoscut
pentru
oară
publicului
larg de
la
primele
atestărl
din
le
p1
nă
astăzi.
Imensul material
documentar
zat
si
sintetizat de autor,
ilustrează
~_r,~~j,,~
de dezvoltare ale
peş
tei
şi
zînd,
Într-o
elegantă
argumentaţie,
lor
şi
progreselor tehnice, constituirea $ extinderealoacelor de
comunicare din
sectorul civil si di n cel
modalităţile
de organizare $ instruire.volum
de
inforrnaţie
pus ia
dispoziţ
ia
cititorului
i
se
adaugă
numeroase pagini inedite ce faci
litează
cunoaşterea
Începuturilor
radiodifuziunii. servici
ilor
telefonice,
producţiei
industriale pentru telecomuni
caţiile
româneşti.
Constituind
o
excelentă
lucrare de
referinţa,
volumulsemnat de general-locotenent GHEORGHE ENCIU
ra
mîne, În
acelaşi
timp, o
incitantă
invitaţie
la
cunoaşterea
istoriei unui domeniu vital pentru concret
za
rea progreselor economice, sociale $ culturale În dezvoltarea
ţării
noastre.
Q.T.U.
de
YO
•.•
unde
ultrascurte "Victoria 39", des
făşurat
în
R.P.
Ungară,
la care
au
participat
echipe
din
R.P. Bulgaria,
R. S.
Cehoslovacă,
R.O.
Germana,R.P.
Polonă,
R.S.
România, U.R.S,S
şi
ţara
gazdă,
reprezentativa
României a
obţinut
frumoase rezultate, clasindu-se pe locul
III
la
144
MHz, locul V la 432 MHz
şi
focul
IV
În
clasamentul general.La
Campionatul
de creatie teh
nică
din domeniul
radiocomunicaţii-
lor
organizat de
Federaţia
Română
de
Radioamatorism
redacţia
revistei
"Tehnium"
a acordat trei premii Învaloare de
SOO
de
lei
unor
tineri ra-
dioamatori
care
au
prezentat
lucrări
valoroase. Premiile au fost acordatelui Szabo Mozes
din
Cluj-Napoca;Baksa
Harold din
Braşov
şi
Endrejevski Petre
din
Bucureş
ti.
La
Concursul
internat ional deEchipa
noastră
reprezentativă
a
fost
formată
din Ilie
Mihăescu
Y03CO.
Şuli
lulius
Y021S, Dan Potop!,
Y03AID,
George
Pintilie,
Y03AVE,
Virgil Ionescu
Y09CN, lu!
lian
Teodorescu:
Y09AGM

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->