Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hitit Sanatinda Lituus Tasvirleri

Hitit Sanatinda Lituus Tasvirleri

Ratings: (0)|Views: 171|Likes:
Published by siyahkalem

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: siyahkalem on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

 
 i
ÖNSÖZ
Anadolu’nun ilk büyük uygarlı
ğ
ı olan Hititler, ya
ş
adıkları dönemdeaskeri, siyasi ve sanatsal alanlarda birçok ba
ş
arılar sa
ğ
lamı
ş
tır. Anadolu’daHititler hakkında yapılan ara
ş
tırmalar sayesinde her geçen gün, büyük birimparatorluk kurmu
ş
olan bu uygarlık daha iyi tanınmaktadır. Hititler üzerinebirçok ara
ş
tırma yapılmı
ş
olmasına ra
ğ
men, bu uygarlıkla ilgili halabilinmeyen birçok konu vardır. Bu çalı
ş
mada Hitit Sanatında görülen vemetinlerinde
GIŠ
kalmuš ve
GIŠ
PA olarak tanımlanan lituusların, kullanımamaçları ile alanları, kimler tarafından, ne
ş
ekilde kullanıldıkları ve kökeniara
ş
tırılmı
ş
tır.
smail CO
Ş
KUNHatay-2007
 
 ii
H
T
T SANATINDA L
TUUS TASV
RLER
 Yüksek Lisans Tezi,
smail Co
ş
kunArkeoloji Anabilim Dalı Yüksek LisansDanı
ş
man: Yrd. Doç. Dr. H. Kübra ENSERTÖZETLatince bir kelime olan lituus, uç kısmı geriye do
ğ
ru kıvrık birasadır. Alacahöyük’te bulunan ve asa ba
ş
ı oldu
ğ
u
ş
ünülen ErkenTunç Ça
ğ
ı’na tarihlenen nesneler ile bir Frig tümülüsünde bulunankorunmu
ş
lituuslar dı
ş
ında, Anadolu’da lituus bulunmamı
ş
tır. MÖ 2.binin ba
ş
ından itibaren Anadolu’da tasvirli sanat eserleri üzerindegörülmeye ba
ş
lanan lituuslar, genellikle krallar ve bazı tanrısallıklarınellerinde görülmektedir.Çalı
ş
mamızın birinci bölümünü giri
ş
, çalı
ş
manın konusu, amacı,yöntemi, önemi ve materyali,
 
lituusun anlamı; Hititler öncesi Anadolu’dalituusun kullanımı ile Mısır ve Yakındo
ğ
udaki lituus ve tasvirlerihakkında kısa bilgiler olu
ş
turmaktadır.Çalı
ş
mamızın ikinci bölümünde, tezin konusunu olu
ş
turanHititler’in kurulu
ş
undan ba
ş
layarak Geç Hitit
Ş
ehir Devletlerininyıkılı
ş
ına kadar geçen siyasi tarihleri incelenerek, Hititler ile ilgili genelbir bilgi verilmeye çalı
ş
ılmı
ş
tır.Çalı
ş
mamızın üçüncü bölümünü, Erken Hitit, Hitit
mparatorlukve Geç Hitit Dönemlerine ait lituusların tasvirleri olu
ş
turur. Lituuslarınbulundu
ğ
u tasvirli eserler, kronolojik olarak ve üzerinde yer aldı
ğ
ı esergrupları bazında incelenmi
ş
tir. Bu lituusları ta
ş
ıyanların kimlerolabilece
ğ
i açıklanmaya çalı
ş
ılmı
ş
tır. Ayrıca Hitit yazılı belgelerindekilituusa kar
ş
ılık geldi
ğ
i
ş
ünülen
GIŠ
kalmuš ve
GIŠ
PA’nın kimlertarafından, nasıl kullanıldı
ğ
ı yazılı belgelere dayanılarak ara
ş
tırılmı
ş
tır.Bu asaların boyut ve biçim farklılıkları göz önüne alınmı
ş
ve yazılıbelgelerdeki kullanımlarından örnekler verilmi
ş
tir.
 
 iii
Dördüncü bölümde, bir de
ğ
erlendirme çalı
ş
ması yapılmı
ş
tır. Bude
ğ
erlendirme çalı
ş
masında Hitit Sanatındaki lituusların Anadolu’dakikökeni, geli
ş
imi, de
ğ
i
ş
imi ve kullanım alanları, Hitit yazılı belgelerindende faydalanılarak incelenmi
ş
tir. Bu incelemede Yakındo
ğ
u ve Mısır’dakilituuslar da göz önüne alınmı
ş
tır. Bu de
ğ
erlendirme neticesindelituusların kökeni, Anadolu’da ortaya çıkı
ş
ı ve kullanım alanları ile ilgilisonuçlara ula
ş
ılmı
ş
tır.ANAHTAR SÖZCÜKLERLituus, Hitit, Kral, Tanrı, Anadolu.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Almula Kara liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->