Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
P. 1
Pronumele - Fisa de evaluare!

Pronumele - Fisa de evaluare!

Ratings:
(0)
|Views: 4,149|Likes:
Teste gramatica romana!
Teste gramatica romana!

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ceafar Bogdan Dennis on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

 
 
Z|ho+ Ndanh| DcksŦm
 
OAśČ @C DSF\S
 
=+ FhgzdcpmŦa vzmŦaadc dalc|c fs z|hksgcdc kcnhpĆ|ìpc Řa m`bcfpacdc z|hkhgakmdc kcnhpĆ|ìpc ak`afmpc ëk `|czpsd
c~cgzdcdh| `c gma bhv2
Z|hksgc M`bcfpavc z|hkhgakmdc
 
mdŦaa
Mdc +++++++++++++++++vskp `avfncpcdc+ Dc'mg h|lap ++++++++++++++++++z|acpcka `cvz|c fmdfsdmph|sd fcd khs+
h|afm|c
 
Ëa `ms +++++++++++++++`akp|c ca A
'
mg vzsv +++++++++++++++++++++fhdce mpskfa fìk` g
'
m ëkp|clmp+
 laldahe|moam `c vzcfamdapmpc+
<+ MkmdarmŦa z|hksgcdc Řa m`bcfpacdc z|hkhgakmdc kcnhpĆ|ìpc `ak o|megckpcdc s|gĆphm|c$ fhgzdcpìk` pmlcdsd2
 
$$Fìk` ëd ëkp|clm|Ć fakcm fc m|c vĆ omfĆ$ cd |Ćvzsk`c fĆ m|c vĆ z|hghcrc+‗ . Ga|fcm Cdam`c !
 
$$+++cd |ì`cm `ak phmpĆ akagm$ ëkfìp hfnaa psps|h|m vc
'
k`|czpms mvsz|m dsa+‗ . Ahmk Vdmafa !
 $$++
+fsgakŦckam c pazĆ|apĆ ëkp| 
'
h gsdŦagc `c z|hc|lc$skcdc gma ëkŦcdczpc `cfìp mdpcdc+‗ . _mvadc Mdcfvmk`|a !
 Z|hksgc(m`bcfpa z|hkhgakmd Eck
 KsgĆ| 
Fmr
OskfŦam vakpmfpafĆ
 
OAśČ @C DSF\S
 
=+ FhgzdcpmŦa vzmŦaadc dalc|c fs z|hksgcdc kcnhpĆ|ìpc Řa m`bcfpacdc z|hkhgakmdc kcnhpĆ|ìpc ak`afmpc ëk `|czpsd
c~cgzdcdh| `c gma bhv2
Z|hksgc M`bcfpavc z|hkhgakmdc
 
mdŦaa
Mdc +++++++++++++++++vskp `avfncpcdc+ Dc'mg h|lap ++++++++++++++++++z|acpcka `cvz|c fmdfsdmph|sd fcd khs+
h|afm|c
 
Ëa `ms +
++++++++++++++`akp|c ca A'
mg vzsv +++++++++++++++++++++fhdce mpskfa fìk` g
'
m ëkp|clmp+
 laldahe|moam `c vzcfamdapmpc+
<+ MkmdarmŦa z|hksgcdc Řa m`bcfpacdc z|hkhgakmdc kcnhpĆ|ìpc `ak o|megckpcdc s|gĆphm|c$ fhgzdcpìk` pmlcdsd2
 $
$Fìk` ëd ëkp|clm|Ć fakcm fc m|c vĆ omfĆ$ cd |Ćvzsk`c fĆ m|c vĆ z|hghcrc+‗ . Ga|fcm Cdam`c !
 
$$+++cd |ì`cm `ak phmpĆ akagm$ ëkfìp hfnaa psps|h|m vc
'
k`|czpms mvsz|m dsa+‗ . Ahmk Vdmafa !
 
$$+++fsgakŦckam c pazĆ|apĆ ëkp| 
'
h gsdŦagc `c z|hc|lc$skcdc gma ëkŦcdczpc `cfìp mdpcdc+‗ . _mvadc Mdcfvmk`|a !
 Z|hksgc(m`bcfpa z|hkhgakmd Eck
 KsgĆ| 
Fmr
OskfŦam vakpmfpafĆ
 
OAśČ @C DSF\S
 =+ Vslda
kamŦa fs h dakac z|hksgcdc kcempac Řa fs `hsĆ dakaa m`bcfpacdc z|hkhgakmdc kcempac
`ak pc~pcdc `c gma bhv2
$$ Ks zspcmg oa gsdŦsgap$ zckp|s fĆ ks z|afczcmg kagaf .+++! `ak phmpc fcdc fc vc ëkpìgzdms ëk vsodcp+.+++! Fs phmpc fĆks gĆ zspcm m`ga|m kagcka$ fĆspmg vĆ ams mpaps`aka $$akpc|cvmkpc$$ + ‗ . Ga|fcm Cdam`c !
 $$ Zckp|s kagcka `akp|c fca zc fm|c a'mg aslap k'
mg ohvp ëk vpm|c vĆ omf kagaf+‗ . Fmgad Zcp|cvfs !
 
 
 $$
 Kafasksd ks vc zdìkec+ ‛ . _mvadc Mdcfvmk`|a !
 $$ Vhm|cdc `heh|cm `|czp `'mvsz|m+++
$ kafah vsodm|c ks vc vagŦcm$ kafask vskcp$ kafah gaŘfm|c+‗ .Mdc~mk`|s H`hlcvfs!
 
$$+++ Ŧakc
'
pc vp|ìkv dcemp `c gcvc|ac$ kcm`cgckap `c kagaf+‗ . Ps`h| M|encra !
 
<+ C~z|agmŦa s|gĆphm|cdc oskfŦaa vakpmfpafc z|ak oh|gc `aoc|apc `c z|hksgc kcempa2
 Vslacfp.K+!++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Fhgzdcgckp`a|cfp.Mf+!+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
OAśČ @C DSF\S
 
=+ VsldakamŦa fs h dakac z|hksgcdc kcempac Řa fs `hsĆ dakaa m`bcfpacdc z|hkhgakmdc kcempac `ak pc~pcdc `c gma bhv2
 
$$ Ks zspcmg oa gsdŦsgap$ zckp|s fĆ ks z|afczcmg kagaf .+++! `ak phmpc fcdc fc vc ëkpìgzdms ëk vsodcp+.+++! Fs
 
phmpc fĆks gĆ zspcm m`ga|m kagcka$ fĆspmg vĆ ams mpaps`aka $$akpc|cvmkpc$$ + . Ga|fcm Cdam`c !
 $$ Zckp|s kagcka `akp|c fca zc fm|c a'mg aslap k'
mg ohvp ëk vpm|c vĆ omf kagaf+‗ . Fmgad Zcp|cvfs !
 
$$ Kafasksd ks vc zdìkec+ ‛ . _mvadc Mdcfvmk`|a !
 $$ Vhm|cdc `heh|cm `|czp `'
mvsz|m+++ $ kafah vsodm|c ks vc vagŦcm$ kafask vskcp$ kafah gaŘfm|c+‗ .Mdc~mk`|s H`hlcvfs!
 
$$+++ Ŧakc
'
pc vp|ìkv dcemp `c gcvc|ac$ kcm`cgckap `c kagaf+‗ . Ps`h| M|encra !
 
<+ C~z|agmŦa s|gĆphm|cdc oskfŦaa vakpmfpafc z|ak oh|gc `a
oc|apc `c z|hksgc kcempa2Vslacfp.K+!++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Fhgzdcgckp`a|cfp.Mf+!+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
OAśČ @C DSF\S
 
=+ VsldakamŦa fs h dakac z|hksgcdc |codc~ac z|hckapc `ak z|hksgc zc|vhkmdc$ oh|gĆ kcmffckpsmpĆ Řa fs `hsĆ dakaa z|hksgcdc |codc~ac `ak pc~psd s|gĆph|2
 
@|sgsd vz|c lskafaa `c dm L|mŘh g
'
m ëkfìkpmp ëkphp`cmskm+ G
'
mg ëkp|clmp gc|cs
 
`mfĆ cvpc h|lm `hm| `c o|sgsvcŦcmkmps|aa `c zc _mdcm Z|mnhca vms `mfĆ a vc m`mseĆ mfcvpcam cghŦam |cc`c|aa+ Ëk p|ck$ kc zhcvpag ëkpìgzdĆ|a `c zc|cgcm fìk` dhfsamg ëgz|cskĆ+ Fìk` mg f|cvfsp$ zĆ|akŦaa khŘp|a v
'
ms gspmp+ Ca Řa
'
ms zĆ|Ćvap dhfs|adc kmpm
dc$ `m| ks dc'
ms sapmp kafah`mpĆ+
 
<+ Fhkvp|saŦa ckskŦs|a fs h|phe|mgcdc2
vm ( v'm9 vms ( v'ms9 vm| ( v'm| 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6+ FhgzdcpmŦa pmlcdsd `mp fs z|hksgcdc |codc~ac `ak pc~pcdc s|gĆphm|c2
 
$$+++m rìglap gsdŦsgap `c vakc Řa mzha m avfĆdap+‗ . A+ D+ Fm|meamdc !
 
$$ Dms`m vc vakc ks ga|hmvc m lakc+ ‛ . Dapc|mps|m zhzsdm|Ć !
 
$$ Ocfah|sd `c ëgzĆ|mp+++dcmf vacŘa ks
'
Řa Řpam eĆva+ ‛ . Mdc~mk`|s H`hlcvfs !
 Z|hksgcdc |codc~a Fmrsd
OskfŦam vakpmfpafĆ
 
 
 
OAśČ @C DSF\S
 
=+ VsldakamŦa fs h dakac z|hksgcdc |codc~ac z|hckapc `ak z|hksgc zc|vhkmdc$ oh|gĆ kcmffckpsmpĆ Řa fs `hsĆ dakaa z|hksgcdc |codc~ac `ak pc~psd s|gĆph|2
 @|sgsd vz|c lskafaa
`c dm L|mŘh g
'
m ëkfìkpmp ëkphp`cmskm+ G
'
mg ëkp|clmp gc|cs `mfĆ cvpc h|lm `hm| `c o|sgsvcŦcmkmps|aa `c zc _mdcm Z|mnhca vms `mfĆ a vc m`mseĆ mfcvpcam cghŦam |cc`c|aa+ Ëk p|ck$ kc zhcvpag ëkpìgzdĆ|a `c zc|cgcm fìk` dhfsamg ëgz|cskĆ+ Fìk` mg f|cvfsp$ zĆ|akŦaa khŘp|a v
'
ms gspmp+ Ca Řa
'
ms zĆ|Ćvap dhfs|adc kmpmdc$ `m| ks dc
'
ms sapmp kafah`mpĆ+
 
<+ Fhkvp|saŦa ckskŦs|a fs h|phe|mgcdc2
vm ( v'm9 vms ( v'ms9 vm| ( v'm| 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6+ FhgzdcpmŦa pmlcdsd `mp fs z|hksgcdc |codc~ac `ak pc~pcdc s|gĆphm|c2
 
$$+++m rìglap gsdŦsgap `c vakc Řa mzha m avfĆdap+‗ . A+ D+ Fm|meamdc !
 
$$ Dms`m vc vakc ks ga|hmvc m lakc+ ‛ . Dapc|mps|m zhzsdm|Ć !
 
$$ Ocfah|sd `c ëgzĆ|mp+++dcmf vacŘa ks
'
Řa Řpam eĆva+ ‛ . Mdc~mk`|s H`hlcvfs !
 Z|hksgcdc |codc~a Fmrsd
OskfŦam vakpmfpafĆ
 
OAśČ @C DSF\S
 
=+ FhgzdcpmŦa ckskŦs|adc `c gma bhv$ vf|aak`$ zc dakaadc zskfpmpc$ z|hksgcdc zhvcva zhp|aap+
 Ga'mg dsmp vfnas|adc+ Ps dc'
ma dsmp+++++++++++++++++++++++++++++++++++++8 ZhŦa vĆ
'
ga `ma gĆksŘadc pmdc8 Oaak`fĆ ++++++++++++++++++++++++++++
v'
ms |szp+ Kc dsmŦa fs gmŘakm hmvp|Ć zìkĆ ëk h|mŘ$ zckp|s fĆ +++++++++++++++++++++++++++++++++++ m |Ćgmv ëk zmkĆ 8Enahr`mkcdc
khmvp|c v
skp ëk lĆkfa+ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ sk`c vskp 8
 
<+ VsldakamŦa z|hksgcdc zhvcvac `ak ckskŦs|adc `c gma bhv Řa ak`afmŦa fmrsd Řa oskfŦam dh| vakpmfpafĆ+
 
Zc ma pĆa a
'
mg ëkpìdkap dm Ŧm|Ć+ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cvpc ëkmdp l|m`sd `akmakpcm mdh| vĆa+ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++V'
m ëk`|czpmp vz|c ma gca+ +++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
EdhlsdcŦcdc |hŘaa vskp mvcgckcm mdh| vĆa+ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++
Ganma m mbskv mfmvĆ ëkmakpcm mdh| vĆa+ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
GĆ pcg `c ma gca+ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++
FĆ|Ŧad
c vskp mdc hmvp|c+ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6+ VsldakamŦa oh|gcdc fh|cfpc `ak ckskŦs|adc s|gĆphm|c2
 A'mg vf|av skca z|acpckc
m gcdc ( mdc gcdc
+Sk z|acpck
`c'ma gca ( `akp|c ma gca ( `c'md gcs
m zdcfmp dm gskpc+
H fhdceĆ
m gcm ( `c'm gcm
 
s|gcmrĆ sk fs|v `c akoh|gmpafĆ+
 

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Stefania Dumitru liked this
Badita Ancuta liked this
Mihai Balasel liked this
Antonovici Stela liked this
Adrian Cris liked this
sf_ultimat3 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->