Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
P. 1
Pronumele - Fisa de evaluare!

Pronumele - Fisa de evaluare!

Ratings:
(0)
|Views: 4,166|Likes:
Teste gramatica romana!
Teste gramatica romana!

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ceafar Bogdan Dennis on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2013

pdf

text

original

 
 
Z|ho+ Ndanh| DcksŦm
 
OAśČ @C DSF\S
 
=+ FhgzdcpmŦa vzmŦaadc dalc|c fs z|hksgcdc kcnhpĆ|ìpc Řa m`bcfpacdc z|hkhgakmdc kcnhpĆ|ìpc ak`afmpc ëk `|czpsd
c~cgzdcdh| `c gma bhv2
Z|hksgc M`bcfpavc z|hkhgakmdc
 
mdŦaa
Mdc +++++++++++++++++vskp `avfncpcdc+ Dc'mg h|lap ++++++++++++++++++z|acpcka `cvz|c fmdfsdmph|sd fcd khs+
h|afm|c
 
Ëa `ms +++++++++++++++`akp|c ca A
'
mg vzsv +++++++++++++++++++++fhdce mpskfa fìk` g
'
m ëkp|clmp+
 laldahe|moam `c vzcfamdapmpc+
<+ MkmdarmŦa z|hksgcdc Řa m`bcfpacdc z|hkhgakmdc kcnhpĆ|ìpc `ak o|megckpcdc s|gĆphm|c$ fhgzdcpìk` pmlcdsd2
 
$$Fìk` ëd ëkp|clm|Ć fakcm fc m|c vĆ omfĆ$ cd |Ćvzsk`c fĆ m|c vĆ z|hghcrc+‗ . Ga|fcm Cdam`c !
 
$$+++cd |ì`cm `ak phmpĆ akagm$ ëkfìp hfnaa psps|h|m vc
'
k`|czpms mvsz|m dsa+‗ . Ahmk Vdmafa !
 $$++
+fsgakŦckam c pazĆ|apĆ ëkp| 
'
h gsdŦagc `c z|hc|lc$skcdc gma ëkŦcdczpc `cfìp mdpcdc+‗ . _mvadc Mdcfvmk`|a !
 Z|hksgc(m`bcfpa z|hkhgakmd Eck
 KsgĆ| 
Fmr
OskfŦam vakpmfpafĆ
 
OAśČ @C DSF\S
 
=+ FhgzdcpmŦa vzmŦaadc dalc|c fs z|hksgcdc kcnhpĆ|ìpc Řa m`bcfpacdc z|hkhgakmdc kcnhpĆ|ìpc ak`afmpc ëk `|czpsd
c~cgzdcdh| `c gma bhv2
Z|hksgc M`bcfpavc z|hkhgakmdc
 
mdŦaa
Mdc +++++++++++++++++vskp `avfncpcdc+ Dc'mg h|lap ++++++++++++++++++z|acpcka `cvz|c fmdfsdmph|sd fcd khs+
h|afm|c
 
Ëa `ms +
++++++++++++++`akp|c ca A'
mg vzsv +++++++++++++++++++++fhdce mpskfa fìk` g
'
m ëkp|clmp+
 laldahe|moam `c vzcfamdapmpc+
<+ MkmdarmŦa z|hksgcdc Řa m`bcfpacdc z|hkhgakmdc kcnhpĆ|ìpc `ak o|megckpcdc s|gĆphm|c$ fhgzdcpìk` pmlcdsd2
 $
$Fìk` ëd ëkp|clm|Ć fakcm fc m|c vĆ omfĆ$ cd |Ćvzsk`c fĆ m|c vĆ z|hghcrc+‗ . Ga|fcm Cdam`c !
 
$$+++cd |ì`cm `ak phmpĆ akagm$ ëkfìp hfnaa psps|h|m vc
'
k`|czpms mvsz|m dsa+‗ . Ahmk Vdmafa !
 
$$+++fsgakŦckam c pazĆ|apĆ ëkp| 
'
h gsdŦagc `c z|hc|lc$skcdc gma ëkŦcdczpc `cfìp mdpcdc+‗ . _mvadc Mdcfvmk`|a !
 Z|hksgc(m`bcfpa z|hkhgakmd Eck
 KsgĆ| 
Fmr
OskfŦam vakpmfpafĆ
 
OAśČ @C DSF\S
 =+ Vslda
kamŦa fs h dakac z|hksgcdc kcempac Řa fs `hsĆ dakaa m`bcfpacdc z|hkhgakmdc kcempac
`ak pc~pcdc `c gma bhv2
$$ Ks zspcmg oa gsdŦsgap$ zckp|s fĆ ks z|afczcmg kagaf .+++! `ak phmpc fcdc fc vc ëkpìgzdms ëk vsodcp+.+++! Fs phmpc fĆks gĆ zspcm m`ga|m kagcka$ fĆspmg vĆ ams mpaps`aka $$akpc|cvmkpc$$ + ‗ . Ga|fcm Cdam`c !
 $$ Zckp|s kagcka `akp|c fca zc fm|c a'mg aslap k'
mg ohvp ëk vpm|c vĆ omf kagaf+‗ . Fmgad Zcp|cvfs !
 
 
 $$
 Kafasksd ks vc zdìkec+ ‛ . _mvadc Mdcfvmk`|a !
 $$ Vhm|cdc `heh|cm `|czp `'mvsz|m+++
$ kafah vsodm|c ks vc vagŦcm$ kafask vskcp$ kafah gaŘfm|c+‗ .Mdc~mk`|s H`hlcvfs!
 
$$+++ Ŧakc
'
pc vp|ìkv dcemp `c gcvc|ac$ kcm`cgckap `c kagaf+‗ . Ps`h| M|encra !
 
<+ C~z|agmŦa s|gĆphm|cdc oskfŦaa vakpmfpafc z|ak oh|gc `aoc|apc `c z|hksgc kcempa2
 Vslacfp.K+!++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Fhgzdcgckp`a|cfp.Mf+!+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
OAśČ @C DSF\S
 
=+ VsldakamŦa fs h dakac z|hksgcdc kcempac Řa fs `hsĆ dakaa m`bcfpacdc z|hkhgakmdc kcempac `ak pc~pcdc `c gma bhv2
 
$$ Ks zspcmg oa gsdŦsgap$ zckp|s fĆ ks z|afczcmg kagaf .+++! `ak phmpc fcdc fc vc ëkpìgzdms ëk vsodcp+.+++! Fs
 
phmpc fĆks gĆ zspcm m`ga|m kagcka$ fĆspmg vĆ ams mpaps`aka $$akpc|cvmkpc$$ + . Ga|fcm Cdam`c !
 $$ Zckp|s kagcka `akp|c fca zc fm|c a'mg aslap k'
mg ohvp ëk vpm|c vĆ omf kagaf+‗ . Fmgad Zcp|cvfs !
 
$$ Kafasksd ks vc zdìkec+ ‛ . _mvadc Mdcfvmk`|a !
 $$ Vhm|cdc `heh|cm `|czp `'
mvsz|m+++ $ kafah vsodm|c ks vc vagŦcm$ kafask vskcp$ kafah gaŘfm|c+‗ .Mdc~mk`|s H`hlcvfs!
 
$$+++ Ŧakc
'
pc vp|ìkv dcemp `c gcvc|ac$ kcm`cgckap `c kagaf+‗ . Ps`h| M|encra !
 
<+ C~z|agmŦa s|gĆphm|cdc oskfŦaa vakpmfpafc z|ak oh|gc `a
oc|apc `c z|hksgc kcempa2Vslacfp.K+!++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Fhgzdcgckp`a|cfp.Mf+!+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
OAśČ @C DSF\S
 
=+ VsldakamŦa fs h dakac z|hksgcdc |codc~ac z|hckapc `ak z|hksgc zc|vhkmdc$ oh|gĆ kcmffckpsmpĆ Řa fs `hsĆ dakaa z|hksgcdc |codc~ac `ak pc~psd s|gĆph|2
 
@|sgsd vz|c lskafaa `c dm L|mŘh g
'
m ëkfìkpmp ëkphp`cmskm+ G
'
mg ëkp|clmp gc|cs
 
`mfĆ cvpc h|lm `hm| `c o|sgsvcŦcmkmps|aa `c zc _mdcm Z|mnhca vms `mfĆ a vc m`mseĆ mfcvpcam cghŦam |cc`c|aa+ Ëk p|ck$ kc zhcvpag ëkpìgzdĆ|a `c zc|cgcm fìk` dhfsamg ëgz|cskĆ+ Fìk` mg f|cvfsp$ zĆ|akŦaa khŘp|a v
'
ms gspmp+ Ca Řa
'
ms zĆ|Ćvap dhfs|adc kmpm
dc$ `m| ks dc'
ms sapmp kafah`mpĆ+
 
<+ Fhkvp|saŦa ckskŦs|a fs h|phe|mgcdc2
vm ( v'm9 vms ( v'ms9 vm| ( v'm| 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6+ FhgzdcpmŦa pmlcdsd `mp fs z|hksgcdc |codc~ac `ak pc~pcdc s|gĆphm|c2
 
$$+++m rìglap gsdŦsgap `c vakc Řa mzha m avfĆdap+‗ . A+ D+ Fm|meamdc !
 
$$ Dms`m vc vakc ks ga|hmvc m lakc+ ‛ . Dapc|mps|m zhzsdm|Ć !
 
$$ Ocfah|sd `c ëgzĆ|mp+++dcmf vacŘa ks
'
Řa Řpam eĆva+ ‛ . Mdc~mk`|s H`hlcvfs !
 Z|hksgcdc |codc~a Fmrsd
OskfŦam vakpmfpafĆ
 
 
 
OAśČ @C DSF\S
 
=+ VsldakamŦa fs h dakac z|hksgcdc |codc~ac z|hckapc `ak z|hksgc zc|vhkmdc$ oh|gĆ kcmffckpsmpĆ Řa fs `hsĆ dakaa z|hksgcdc |codc~ac `ak pc~psd s|gĆph|2
 @|sgsd vz|c lskafaa
`c dm L|mŘh g
'
m ëkfìkpmp ëkphp`cmskm+ G
'
mg ëkp|clmp gc|cs `mfĆ cvpc h|lm `hm| `c o|sgsvcŦcmkmps|aa `c zc _mdcm Z|mnhca vms `mfĆ a vc m`mseĆ mfcvpcam cghŦam |cc`c|aa+ Ëk p|ck$ kc zhcvpag ëkpìgzdĆ|a `c zc|cgcm fìk` dhfsamg ëgz|cskĆ+ Fìk` mg f|cvfsp$ zĆ|akŦaa khŘp|a v
'
ms gspmp+ Ca Řa
'
ms zĆ|Ćvap dhfs|adc kmpmdc$ `m| ks dc
'
ms sapmp kafah`mpĆ+
 
<+ Fhkvp|saŦa ckskŦs|a fs h|phe|mgcdc2
vm ( v'm9 vms ( v'ms9 vm| ( v'm| 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6+ FhgzdcpmŦa pmlcdsd `mp fs z|hksgcdc |codc~ac `ak pc~pcdc s|gĆphm|c2
 
$$+++m rìglap gsdŦsgap `c vakc Řa mzha m avfĆdap+‗ . A+ D+ Fm|meamdc !
 
$$ Dms`m vc vakc ks ga|hmvc m lakc+ ‛ . Dapc|mps|m zhzsdm|Ć !
 
$$ Ocfah|sd `c ëgzĆ|mp+++dcmf vacŘa ks
'
Řa Řpam eĆva+ ‛ . Mdc~mk`|s H`hlcvfs !
 Z|hksgcdc |codc~a Fmrsd
OskfŦam vakpmfpafĆ
 
OAśČ @C DSF\S
 
=+ FhgzdcpmŦa ckskŦs|adc `c gma bhv$ vf|aak`$ zc dakaadc zskfpmpc$ z|hksgcdc zhvcva zhp|aap+
 Ga'mg dsmp vfnas|adc+ Ps dc'
ma dsmp+++++++++++++++++++++++++++++++++++++8 ZhŦa vĆ
'
ga `ma gĆksŘadc pmdc8 Oaak`fĆ ++++++++++++++++++++++++++++
v'
ms |szp+ Kc dsmŦa fs gmŘakm hmvp|Ć zìkĆ ëk h|mŘ$ zckp|s fĆ +++++++++++++++++++++++++++++++++++ m |Ćgmv ëk zmkĆ 8Enahr`mkcdc
khmvp|c v
skp ëk lĆkfa+ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ sk`c vskp 8
 
<+ VsldakamŦa z|hksgcdc zhvcvac `ak ckskŦs|adc `c gma bhv Řa ak`afmŦa fmrsd Řa oskfŦam dh| vakpmfpafĆ+
 
Zc ma pĆa a
'
mg ëkpìdkap dm Ŧm|Ć+ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cvpc ëkmdp l|m`sd `akmakpcm mdh| vĆa+ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++V'
m ëk`|czpmp vz|c ma gca+ +++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
EdhlsdcŦcdc |hŘaa vskp mvcgckcm mdh| vĆa+ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++
Ganma m mbskv mfmvĆ ëkmakpcm mdh| vĆa+ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
GĆ pcg `c ma gca+ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++
FĆ|Ŧad
c vskp mdc hmvp|c+ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6+ VsldakamŦa oh|gcdc fh|cfpc `ak ckskŦs|adc s|gĆphm|c2
 A'mg vf|av skca z|acpckc
m gcdc ( mdc gcdc
+Sk z|acpck
`c'ma gca ( `akp|c ma gca ( `c'md gcs
m zdcfmp dm gskpc+
H fhdceĆ
m gcm ( `c'm gcm
 
s|gcmrĆ sk fs|v `c akoh|gmpafĆ+
 

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Stefania Dumitru liked this
Badita Ancuta liked this
Lucaci Greti Lucaci liked this
Mihai Balasel liked this
Antonovici Stela liked this
Adrian Cris liked this
Cristian Circeanu liked this
sf_ultimat3 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->