Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
3.Oganele.sistemele Si Aparate de Organe

3.Oganele.sistemele Si Aparate de Organe

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:
Published by Cristina Ene

More info:

Published by: Cristina Ene on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
,
..
2
Fig.9.VarietiltideceIuleriervoase.
I-celulenervoase'blpclare;2-eel
uta
nervoas
a
1I111:polar
Ii;
3-
ce
I
u
lli
nervoasa
multipolar".
nurnita
axon
(neurlta).
Aparatullui
ter-
,minalseafiainalta
celulanervoasa,
IneeluJetemusculare(fibre)sauinceluleletesutuluiglandular.Prinaxon
impu
lsul
nerves
sem
i~di
deI
acorpu
I
neurocitului
(neuronului)
spreorg
anele
electoare(muschi,
glande)sau
la
neuro-nul
ur
mator.Aceste
prelungiri
(unasau
ctteva)
se
nurnesc
dendrite.
Elestnt
scurtesi
arborescente.
Terrninatiile
lorreceptioneazjiexcitatianervoasa
.~i
con-dueirnpulsulnervossprecorpulneuro-nului.Celuleleneuroglieitapeteazaca-vitatileencefaluluisicanalulrahidian(ependimocite),Iorrneazacarcasadesuportasistemuluinervescentral(as"trocite)silnvelesecorpurileneuronilor~iprelungirilelor(oligodendrogliocite).Microgliasaumacrofagilgliarisintresponsabilide
f
agocitoz.a,
OROAHELE.SISTEMELE$1.A'ARATELEDEOROAHE
Organelestntalcatuitedintesuturi,Organnurnim
0
parteacorpuluide
0
anurnitaforma,constructie,careocupaunlocdeterminatinorganismsiexecu-
ta
0
Iunctiecaraeteristica.Laformarealiecaruiorganparticipadileritetipuridetesuturi.
Insa
unuldineleesteprinci-paI,efector.
I
encefaItesutulprincipaIesteeelnerves.
In
muschi-celmu-scular,inglande-celepitelia
t.
Ce-lelaItetesuturicarestntprezentein
20
organindeplinesciunctiiauxiliareoDeexemplu,tesutulepitelial
tapeteaza
rnu-
.coasele
organelordigestive,respiratorii
~i
urogenitale;tesutul
corijunctiv
inde-plineste
f
uncjiidesuport,trofica,for-
meaz
a
carcasaconjunctivaa
organului,stromalui;
[esutul
muscular
participa
laformareaperetilororganelor
cavitare.
Organe!ecareexecuta
0
lunette
co-rnuna
~i
auaceeasioriginealcatulescun
slstern
deorgane.Distingernurrnatoareie
sisterne
deorgane:diges
tiv,
respirator,
ur
inar,genital,cardiovascular,limfaticetc.De
exernp
I
u,sistemul
d
igestivareaspectul
unui
tubcu
dilatarisi
ingustsr!
in
.anumite
locuri,
el
se
dezvolta
dinintestinulprimordialsiexecutaiunctiade
digestie,Ficatul,
panereasul,glandelesalivaremariconstituieni~
teexcrescen
tealeepiteliul
ui
tubului
degestiv.
Distin-gemdeasemeneaaparatedeorgane:locomotor,urogenital,
endocr
in.
In
apa-ratorganeleslnt.legatepriniunctie
cornuna,
insapot
avea
structuras
iori-
ginedif
erita.
Sistemele
siapar
ateledeorganefor"-meazaorganismul
iritegr
u
alornului.
STADIILETIMPURIIDEDEZVOUAREAEMBRIOHULUIUMAH
Pentruapatrundeinesentaparti-cularitatilordestructuraacorpuluiumansaluarncunostintadeprincipaleleetapetirnpur
ii
dedezvoltareaorga-nisrnuluiuman.Contopireaovululuicusperrnatozoi-dul,adicafecundarea,arelocmai
Irec-
ventlnlumenuItrornpeiuterine.CeIuleIe--sexualecontopitesenumesczlgot
(00-
spermiu).,Zigotwl(embrionunicelular)posedatoatecaractereletipicedelaam-belecelulesexuale.Dinacestmomentin-cepedezvoltareaunuiorganismnou,
fi
1
i
al.
Sapttimlna
f
dedezooltareaembrio-
nului
esteperioadadesegrnentareazigo-tuluiin
celule-Iiice
(diviziuneaestecom-pleta,insaneunilorrna
j.
Segmentindu-se,embrionultotodatasedeplaseazaprintrompauterin
a
sprecavitatea-mlirala.Acestprocesdureaz.a
3-4
zile,incursu!caroraernbrionulsetransforrnaintr-oaglorneratiedecelulenurnitablastula.Aparnistecelulemarlintunecatesimid
 
deculoaredeschisa-blastomeri.
In
zileleurrnatoareembrionul
continuasa-sesegrnentezeincavitateamitrala,SpreIinele
saptarninf
L'areloc
0
segmentarevadita,formindu-sestratulsuperficial.
alcatuit
dincelulemicide
culoare
des-chisa(trofoblastul)~istratulintern-
a
aglameraredeceluleIntunecate-bla-
storner
i,
ce
constituiepr
irnordiul
ernbri-
anului-embrioblastul.
Intre
stratulsuperficial-trofoblast,
:;'1
primordiul
ernbrionar-
embrioblast,
seacumulea-
za
0
cantitate
mididelichid.Lafineleprimeisaptsrninidedezvol-ta
re
(ina
6-7
zidesarei
n
a]embrio-nulseirnplanteaz.aInrnucoasauterina(implantarealui).
Celulele
superficiale,careIorrneazaveziculanutritiva(tro-foblastul)eliminanisteenzime.care
dilueaz
a
stratul
superficial
a!
mucoaseiuterine.
Inacest
modmucoasa
e
gatasaaccepteirnplantareaernbrionului.Spre
mornentulovulatiei(iesirea
ovululuidinovar)rriucoasauterinadevinede
3-4
orimai
groasa(pinala8
mm
grosi-
me).Inea
proliiereaz
avasesiglandeuterine.
In
mucoasalaxa
sl
tnioiata
auteruluiseimplanteazaembrionu!'Tro-foblastul
iorrneaz
ala
supr
aiataun
nu-
marmaredecili,care
sporesc
ariadecontacta
ernbr
ionuluicu
[esutul
orga-
nisrnului
matern
~i
se
transforms
inmembrana
tr
olicaa
ernbrionului,nu-
rnita
corion.Lainceput
cor
ionulesteimpresuratcucili,lnsatreptatciliirarmin
doarpepar
tea
or
ientata
sprepere-
teleuterului.Laacestniveldin
corion
~imucoasauteriria,adiacentalael,se
dezvoltaun
organ
nou
nurnitplacenta.Placentaesteunorgan,care
asigura
legatur
a
dintre
organismulmatern·;;iembrion,asigurindnutritiaacestuia.
SdptaminaIIdeuia(r'J.aembrionului
estestadiul
clnd
eelulele
embrioblastu-
lui
se
impartin
douastr
aturi,dincare
seIorrneaz
a
doua
vezicule.Dinstratulexteriordecelule,careaderalatrofo-blast,
setorrneaz
aveziculaectoblastidi.
(amnlotlca),continind
lichidamniotic..Din
stratul
interndeceluleale
ernbr
io-blastuluiseIormeazavezicula
entoblas-
tica(vltellna}.
"Corpul"embrionuluise
ana
In-loculdecontactintreveziculelearnnioticasiceavitelina.Inaceastaperi-oadaembrionulreprezinta
0
placahistra-tiiicata,alcatuitadindouaioite:
exter-
rui
embrionarii
(ectoderm)
;;i
inier
na
embrionarii
(entoderm).EctoderrnuIesteorienta
t
insprevez
icu
J
a
am
niotica,iar
entoderrnuladera
la
vezicula
vitelina.
Inaceststadiuputemdeterminasuprale-teleembrionului:supraiatadorsalaeste
adiacenta
lavezicula
arnniotic
a,
iar
ceaventrala-lavezicu!avitelina.Cavi-tateatrofoblastului
dinjur
ulveziculelor
arnniotica
;;i
vitelina
este
cornpletata
cutraveuriraredecelulealemezen-chimului
extr
aembrionar.Sprefinelesaptaminii
II
lumgimea
ernbrionului
e
de
1,5
mm.
Inaceastaperioada
plaeaem-
brionar
a
In
partea
eicauda
la
(poster
i-
oara)
sein
groasa,incep
sa
se
dez-
volteorganeleaxiaIe.
SaptaminaIIIde
viatd
aembrionului
este
perioadadeformarea
ernbrio-
nuluitristratiIicat.Ce
I
ulelcioiteiexterne
ectoderrnaleapl
acii
ernbrionale
sede-
plaseaza
spre
extrernitatea
lui
caudala,
iormtnd
aiel
unburelete,orientatde-a
lungulaxului
embrionului.
Acest
traveueelular·aprim
it
numireadefl~ieprl-mara.Inportiunea
anter
ioara(crania-na)a
Iisieipr
imarecelulele
crescsi
se
rnultiplicarnai
repede,
avind
drept
rezultataparitiauneiproerninentenu-mitenod
primar.
Fisia
prima
ra
deterrni-
nasimetriabilateralaacorpuluiernbri-onului,adicadintreparjeastingasidreapta;nodulprimarindicaextrerni-tatea
cr
anialaacorpuluiembrionului.
Gr
atie
prolilerar
ii
sporitea
f
isieiprimare
sianodului
primar,
celulelecaror
a
se
r
asptndesclateral,
lntre
ectoderm
si
en-todermseforrneaz
a
Ioitaembrionaramedie-mezodermul.Celuleleluipro-
liiereaza
pesteIimitele
placii
embrionare.Celulelernezodermuluiaflateintre
Ioite
Iepi
acii
se
n
umesc
mezodetmintra-
embrionar,
iarcelecareaumigratdin-colodelimiteleluise
numesc
mezo-dermextraembrionar.
o
partedincelulelemezodermuluiin.limiteletubercululuiprimarse
inmultesc
intens
in
directiaanterioara,
formind
prelungirea
cerebrala(cordata).Acea-
staprelungire-penetreazaintreIoiteleexterne
~i
internedelaextremitateaoccipitalapinalaceacaudalaaernbrio-nului,asHelIormindu-seuntraveuce-lularnurnitcoarda.Portiuneacraniala
21
 
a
c
I
Fig.10.Pozitiaembrionu\ui
~i
ioltelorernbrlo-nare
in
primeiestadiidedezvoltare.
-2-3sapliimini;b-4siipliimlni;1-
cavitateaamnlo-
tic.1~
2-ccr
p
ulembrionului;3-
sacul"Helin~
4-tro-
loblast:
c-6siipUmlni;d~f~1de4-5'luni;1-corpulembrionulul(fiilului);2-
amnion;
3-
sacvit;,-1in':
4-
co-
rlon:
5":"
cor
dcnul
ombilical.
r-
I
a
embrionuluicreste
mairepechCcledt
cea
caudala.Portiuneacaudal
a
impreunaellregiuneatunercululuiprirnarproerni-
neaza
tndarat.
Sprefinele
saptarntnii
III
de
dezvoltare,
anteriordetubereulul
pr
imar,in
foitaernbr
ionara
externa
se
disting
Iisii
de
celule
care
cresc
rapid
siconstituteplaca
nervoasa.
Ultima
curindseindoaie.
formind
un
san].lon-
gitudinal
numit
santul
neural.
Pernasu-
ra
adincirii
santului,
margihilelui
cresc
insus,seapropie
si
devincoaleseente,iransformind
santulin
tubneural.
In
continuare
dintubulneuralsedezvol-tasisternulnervesinIntregirne.Ectoder-mulconilueazadeasupraIubuluineuralformatsipierdecontactulcuel.InaceastaperioadadedezvoltaredinportiuneaposterioaraaIoiteiinterne
22
b
d
'(entcdermale)
a
placii
embrionaleinmezenchimulextraembrional<inpedun-cululamniotic]penetreaza
0
excrescenta
,in
formadedeget
nurnitaalantois,
carelaamnuareIunctiispeciale.De-alun-gulalantoisului,delaernbrionprinpe-'
d
uncu
luiamnioticspre
ci
Iii
corion
ului
prolilereaza
vaselesanguineombilicaIe(placentare).Traveulpurtatordevasesanguine,care
unesteernbrionulcu
membraneleextraernbrionareIormeaza
tija
abdomlnala.
!.~
acest
mod,sprefine-Iesaptaminiia3-aerribrionulumanareaspectuluneiplacitristratificate.LanivelulIoiteiembrionareexterneve-demtubulneural,'jarmai
ad
inc
coar
da.
cu
alte
cuvinte,
sefaeobservate
orga-nele
axaleale
embrlonului
uman."Tot
a
tunci,gratie
acoperirii
veziculel_Qr
a
m--niotica~Ivitelinacumezenchim,se'
Iorrneaz
aamnionulsisaculvitelin.
SapttiminaIVdevialaa
embrionului
esteperioadacindelareformauneiplacitristratificate
care
incepesaseincurbeze

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->