Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
AMORC the Triangle August 1923

AMORC the Triangle August 1923

Ratings: (0)|Views: 78|Likes:
Published by sauron385
The Triangle was published by AMORC from 1921 to 1924.
The Triangle was published by AMORC from 1921 to 1924.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: sauron385 on Mar 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
LGGMIMDO BLEZHO] NQOOAZME LG ZHADEIMAEZ DEJ B]YZMIDO L^JA^ ^LYDA I^QIMY
Wlo% MM% El% MDQ@QYZ 4=>9[~mia 41 Iaezy
#MB[L^ZDEZ IHDE@AYZha [~l`~db lg zha L~ja~ gl~ zha Eaxz [a~mlj lg 
 
Zh~aa ]ad~y meioqjay Meza~ayzme` dej
 
Hao{gqo Gadzq~ay%
M© cn'"'
!
['"bb
Zha Mb{a~dzl~ my dnlqz zl deelqeia bde} mb{l~z¢dez ihde`ay dej ylba eap gadzq~ay me zha pl~f lg zha L~ja~ gl~ zha eaxz i}ioa lg zh~aa }ad~y% Zhayaihde`ay dej gadzq~ay d~a bl~a wmzdo zl lq~ {~l`~ayyzhde awae zha ihde`ay bdja me Gdoo lg 4=4=% Zhalggmimdo deelqeiabaez pmoo na bdja zl doo Olj`ay jq~¢me` Ya{zabna~ lg zhmy }ad~ dgza~ bde} lg zha Adyza~eOlj`ay hdwa ~ayqbaj pl~f%Ylba lg zhaya ihde`ay bd} na ax{odmeaj zhmyzmba yl zhdz babna~y lg zha L~ja~ bd} na {~a{d~ajgl~ ia~zdme dizmwmzmay phmih bqyz na`me dz zha ad~omayz{lyymnoa blbaez% Dej/ me {~ayaezme` zhaya ihde`ay dzzhmy zmba/ pa bd} cdgao} dezmim{dza zha lggmimdo de¢elqeiabaez (phmih pmoo doyl d{{ad~ me lq~ eaxz myyqalg Zha Z~mde`oa- dej ax{odme phdz hdy liiq~~aj melq~ lggmimdo im~ioay zl n~me` dnlqz zha {~l{lyajihde`ay%Zha Mb{a~dzl~ ~aiamwaj de lggmimdo pd~~dez zl na{~ayaez dz d y{aimdo ilega~aeia me de Adyza~e imz} meCqea pmzh lzha~y dyyabnoaj zha~a/ dej dz zhmy ilega~¢aeia ha baz zhlya phl ~a{~ayaez zha yawa~do g~d"g~dza~edo l~`demsdzmley lg mb{l~zdeia me zhmy ilqez~}dej aoyapha~a dej doyl zha yai~az hadjy lg zha ^lym"i~qimde L~ja~ me Aq~l{a dej lzha~ ilqez~may% Dble`zhlya {~ayaez pdy zha waea~dnoa Bdyza~ phl memzmdzajlq~ Mb{a~dzl~ mezl zha L~ja~ me Aq~l{a me 4=;=%Zha ilega~aeia odyzaj d paaf/ hlojme` yayymley menazpaae lzha~ baazme`y dej `dzha~me`y dej jq~me`zhmy zmba awa~} {hdya lg zha pl~f lg DBL^I pdyid~agqoo} dedo}saj/ dej dz mzy ileioqymle zha wd~mlqyihde`ay/ bljmgmidzmle dej djjmzmley pa~a d`~aaj q{ledy lqzomeaj ha~apmzh3(4- D {oadyme` gl~b lg y{leyl~yhm{ lg zha pl~f lg DBL^I me zhmy ilqez~} pdy wloqezaa~aj n} zh~aa/phl y{lfa gl~ dej me dqzhl~mz} lg delzha~ waea~dnoag~dza~edo l~`demsdzmle hdwme` bqih megoqaeia dejfelpoaj`a dz mzy jmy{lydo phmih mz mezaejy zl ~aoadyazl lq~ babna~y zh~lq`h lq~ L~ja~‚felpoaj`a dej{lpa~ phmih mz hdy elz yl `aea~lqyo} ~aoadyaj me zha{dyz%(>- Ia~zdme dggmomdzmley dej lggmimdo ~aodzmley pa~aayzdnomyhaj nazpaae zha DBL^I dej zhlya ~a{~ayaez¢me` delzha~ g~dza~edo l~`demsdzmle phmih pmoo gl~ doozmba yazzoa lea {lmez lg d~`qbaez dej tqayzmleme`/ dej`mwa zl DBL^I d ilb{demleyhm{ wa~} d`~aadnoa zlia~zdme babna~y lg mzy L~ja~ phl hdwa jaym~aj zhmywa~} {oadydez mey{m~dzmle%(9- Gl~am`e ~aodzmleyhm{y pa~a gq~zha~ yz~ae`zh¢aeaj dej dq`baezaj/ dej zha dggmomdzmle lg DBL^Ime Dba~mid pmzh gl~am`e n~deihay lg zha ^lydai~qimdeL~ja~ pa~a d{{~lwaj dej lggmimdoo} ydeizmleaj/(:- [odey pa~a jmyiqyyaj/ {d~zo} awlowaj/ dej d{¢{~lwaj/ gl~ zha mbbajmdza djjmzmle zl lq~ zadihme`ydej ax{lymzmley lg ia~zdme {~meim{oay/ odpy dej hm`ha~oaizq~ay phmih pa~a name` haoj me dna}deia {aejme`lggmimdo ~aoadya%Zhaya djjmzmledo zadihme`y dej hm`ha~ oayyley pmoona djjaj zl lq~ pl~f me zha gloolpme` bdeea~6(d- Zhlya elp me zha Emezh Ja`~aa na}lej zhagmgzaaezh oaizq~a l~ me hm`ha~ ja`~aay pmoo ~aiamwa zhaoaizq~ay dej oayyley eawa~ ~aoadyaj me zhmy ilqez~} na¢gl~a% Yqih oaizq~ay pmoo na `mwae me jqa gl~b dz~a`qod~ Olj`a ilewlidzmley lg zha Emezh Ja`~aa dyha~azlgl~a%(n- Zha oaizq~ay naolp zha Emezh Ja`~aa pmoo na/ `~djqdoo} djjaj zl l~ doza~aj yl dy zl meioqja bde}eap {~meim{oay dej hao{gqo axa~imyay%(i- Zha Edzmledo Olj`a lg lq~ L~ja~/ d ya{d~dzadej jmyzmeiz nlj} lg babna~y elz dggmomdzaj pmzh de} lg zha lzha~ Olj`ay lg DBL^I/ pmoo hdwa de djjmzmledo/l~ Glq~zh Ja`~aa/ zl na idooaj zha
[lyzqodez”y @~dja
 phmih pmoo ilwa~ d {~a{d~dzl~} ilq~yi lg pl~f dejzadihme`y %"oadjme` zl mejqizmle mezl zha hm`ha~ pl~f lg lq~ L~ja~%(j- Zha
Qemwa~ymzdzmy Mooqbmedzm
my zl myyqa mzyilq~yay lg' oayyley dej oaizq~ay zl zhlya babna~y phlhdwa dzzdmeaj zha Zaezh Ja`~aa l~ phl bd} dzzdme mz―‘zh~lq`h y{aimdo hao{y zl na `mwae me zha eap oaizq~aylg zha Emezh Ja`~aa% Zhmy Qemwa~ymz} hdy ZpaowaJa`~aay zl mzy y}yzab dej mz my eaajoayy zl yd} zhdz mzhdy el ileeaizmle pmzh de} lzha~ yihllo lg Mooqbmedzmaxia{z zha ^lydai~qimde% Zhlya phl zdfa q{ mzypl~f me iodyyay baazme` lea em`hz adih paaf me adihOlj`a l~ y{aimdo `~lq{ pmoo {~a{d~a gl~ jagmemzaQemwa~ymz} Ja`~aay/ yqih dy Jlizl~ lg [hmolyl{h}/Jlizl~ lg [y}ihlol`}# Jnizl~ lg Yimaeia/ Bdyza~ lg Yimaeia/ Jlizl~ lg Zhalol`}% % Jlizl~ lg Lezlol`}/azi% Zha yzqjaezy lg zhaya# ilq~yay% pmEZ na `mwae zhanaeagmzy lg zha meyz~qizmle :wd~mlqy lzha~ yihlloydoomaj pmzh zha ^lydai~qimde NW?czha~hllj zh~lq`hlqzzha pl~oj dej pmoo na me il~~ay{lejaeia pmzh Bdyza~ydej yzqjaezy lg zham~ ihlyae yqncaiz%me lzha~ odejy%(a- Dz ilega~aeiay haoj me Yde G~deimyil dgza~zhlya me zha Adyz hdj iolyaj/ zha hm`h ~a{~ayaezdzmwaylg zpl lzha~ l~`demsdzmley baz dej ilb{oazaj ylbalg zha {odey lqzomeaj me zha Adyz% Zhmy n~lq`hz dnlqzgq~zha~ dyyq~deiay lg d`~aabaezy lg dggmomdzmle dej il¢l{a~dzmle le zha {d~z lg zhlya phl hdwa gl~ ylbazmba pl~faj pmzh qy zh~lq`h d od~`a {a~iaezd`a lg babna~y phl pa~a dggmomdzaj pmzh nlzh l~`demsdzmley%(g- Gq~zha~ meyz~qizmley g~lb Mejmd n~lq`hz dnlqzzha dggmomdzmle lg zha Mejmde ^lydai~qimde BledyzmiL~ja~ me Dba~mid/ phmih {~lwmjay de l{{l~zqemz} gl~lq~ babna~y me dej dnlwa zha Yawaezh Ja`~aa zl na¢ilba babna~y lg zha Bledyzmi g~dza~emz} dej {d~¢zmim{dza me zham~ zadihme`y/ {~dizmyay dej bazhljy lg bajmzdzmle dej y{m~mzqdo dzzqeabaez% Dej zhmy ydbal{{l~zqemz} pmoo na {~ayaezaj zl zhlya lg zha EdzmledoOlj`a phl ilb{oaza zha [lyzqodez'y @~dja (zha eapglq~zh ja`~aa lg zhdz Olj`a-%(`- N} d~~de`abaezy pmzh zha yq{~aba lqza~ hadjlg zha ole` ayzdnomyhaj L~ja~ lg zha Phmza I~lyy/ zhaleo} liiqoz yihllo hdwme` d ~m`hz zl qya zha y}bnlo lg zha Phmza< I~lyy/ zha L% P% I% hdy jmyylowaj mzyaxaiqzmwa l~`demsdzmle dej ~al~`demsaj dy de dggmomdzmlelg zha DBL^I% Mzy zadihme`y/ ilwa~me` me jazdmo ia~zdme yqncaizy elz djatqdzao} {~ayaezaj nw
dew
lzha~yihllo/ pmoo na l{ae zl babna~y lg zha DBL^I phld~a me/ l~ dnlwa/ zha Yawaezh Ja`~aa lg lq~ L~ja~%Zha yq{~aba Aylza~mi Hadj lg zha L% P% I% my elpme Yde G~deimyil dyylimdzaj pmzh zha axaiqzmwa yzdgg dz hadjtqd~za~y% L% P% I% babna~y zh~lq`hlqzDba~mid dej me gl~am`e odejy phl pmoo ~aiamwa d il{}
 
[d`a ZplZHA Z^MDE@OA
lg zhmy myyqa lg Zha Z~mde`oa pmoo elz na ~atqm~aj zlwmlodza zham~ deimaez iqyzlb lg bdmezdmeme` yai~ai}~a`d~jme` zham~ ileeaizmle pmzh zha L% P% I%/ nqzpmoo ~aiamwa jm~aiz ilja bayyd`ay pmzh meyz~qizmleyUg~lb zha Yq{~aba M% I% lg zha L% P% I% Doo iljal~ {a~yledo bayyd`ay/ ~a{l~zy dej ~atqayzy gl~ dyym`e¢baezy zl jqzmay/ yhlqoj na yaez zl zha M% I%z id~a lg zhaHadjtqd~za~y lg DBL^I/ dej elz zl zha gl~ba~ dj¢j~ayy me d ylqzha~e imz} lg zhmy ilqez~}% Yqih bdmopmoo na dnyloqzao} ydga% (4>/ :7/ 97=/ >-%(h- D Za~~mzl~mdo Yai~azd~} pmoo na d{{lmezaj meadih lg zha eap yaizmley lg zha ilqez~} zl na jmwmy¢mleaj diil~jme` zl zha eqbna~ lg Olj`ay dej @~lq{y6yqih Za~~mzl~mdo Yai~azd~may zl hdwa dyymyzdezy me adihOlj`a dej @~lq{6 dej zh~lq`h zhaya% y{aimdo hao{ydej `qdjdeia pmoo na yaez zl <%$$ `~djay lg babna~y%Zhmy y}yzab lg yai~azd~may pmoo bdfa mz {lyymnoa gl~zha Mb{a~dzl~ l~ Yq{~aba @~dej Bdyza~ zl myyqa d[~leqesmdbaezl l~ lzha~ lggmimdo ilbbqemidzmle dejz~deybmz mz zl lea Yai~azd~}/ dej zh~lq`h hmb l~ ha~dej zha lzha~ Yai~azd~may/ doo zha babna~y lg de}y{aimdo @~dja/ iodyy l~ n~deih lg pl~f ide na ~adihajpmzh zha bayyd`a pmzhme zpaez}"glq~ hlq~y/ ~a`d~joayylg pha~a zha} omwa me zha Qemzaj Yzdzay/ Idedjd l~Baxmil%(m- [aejme` d Edzmledo Ilewaezmle lg Bdyza~y dejJaoa`dzay g~lb doo Olj`ay lg zha Payza~e Habmy{ha~azl na haoj me zha Adyz eaxz yqbba~/ phae ia~zdmedbaejbaezy zl zha Ileyzmzqzmle pmoo na bdja/ zhaMb{a~dzl~ pmoo myyqa d jai~aa dqzhl~msme` doo Olj`ayzl iadya qyme` zha pl~j JA@^AA me ileeaizmle pmzhzha iodyyay lg zha L~ja~ naolp zha 4>zh% Zha pl~j@^DJA my zl na yqnyzmzqzaj dgza~ Ya{zabna~ 4yz/ 4=>9%Babna~y elp me zha :zh Ja`~aa/ gl~ meyzdeia/ pmoo name zha :zh @~dja6 dej
yl
pmzh zha 4yz/ >ej/ 9~j/ 1zh/dej yl le% Dnlwa zha M >zh zha iodyyay pmoo na felpedy JA@^AAY% Zha {~ayaez 4Lzh Ja`~aa pmoo na felpedy zha 4Lzh @~dja lg zha L~ja~/ nqz pmoo doyl na zha;;; JA@^AA lg zha Mooqbmedzm6 zha 44zh @~dja pmoona zha ;; JA@^AA lg zha Mooqbmedzm6 zha 4>zh @~djapmoo na zha ; JA@^AA lg zha Mooqbmedzm dej zhae pmoogloolp zha 4/ MM/ MMM/ MW/ W/ dej lzha~ Ja`~aay lg zhaMooqbmedzm% Babna~y pmoo qya zha D~dnmi eqba~doy/yqih dy 4/ >/ 9¶ azi%/ gl~ jaym`edzme` zham~ @^DJAYme zha L~ja~/ dej pmoo qya zha ^lbde eqba~doy M/MM/ MMM/ MW// azi/ me jaym`edzme` zham~ JA@^AAY me zhaMooqbmedzm l~
Qemwa~ymzdzmy Mooqbmedzm%
Mz pmoo na ylbazmba nagl~a zha lggmimdo oaizq~ay pmoo na ihde`aj zl ile¢gl~b zl zha qya lg zha pl~j @^DJA meyzadj lg Ja`~aa/nqz doo yhlqoj il"l{a~dza me ihde`me` zha pl~j pha~a"awa~ mz my glqej me lq~ omza~dzq~a l~ oaizq~ay%Zhmy lqzomea jlay elz meioqja doo lg zha ihde`ay el~jlay mz zlqih q{le bde} {lmezy zhdz pmoo na ilb¢bqemidzaj zl zha Bdyza~y lg Olj`ay dej [~aymjaezy lg @~lq{y% Lggmimdo il~~ay{lejaeia pmoo ilewa} gq~zha~jazdmoy%Ylba wa~} mb{l~zdez bdzza~y pmoo na {~ayaezaj melq~ eaxz myyqa lg Zha Z~mde`oa dej lq~ babna~y d~aq~`aj zl id~agqoo} yzqj} awa~} mzab me zhmy dej zha eaxzmyyqa% Bqih ha~ame my id~agqoo} wamoaj dej bqih mydoyl ~awadoaj/ ~atqm~me` bl~a zhde d idyqdo ~adjme`%Doo me doo pa d~a {~azz} nqy} dz Hadjtqd~za~y/ awaezhlq`h mz my yqbba~ zmba phmoa zhmy my name` p~mzzacp"dej bde} d~a yaafme` l{{l~zqemzmay gl~ wdidzmley%Pa d~a aezhqyaj/ hd{{} dej mey{m~aj pmzh zha eapdej `~adza~ pl~f zhdz omay nagl~a qy% Pa hl{a zhdzylba lg zha aezhqymdyb ~adihay }lq dej zhdz }lqy{~adj mz dble` zha lzha~y phlb }lq ilezdiz me zhaOlj`a dej lqz lg mz%
ZHA PL^F LG ZHA L^JA^@~lpzh me Eqbna~y/ Mei~adya me Yz~ae`zh dej
 
Djwdeiabaez me Dzzdmebaez Bd~f
 
lq~ Odyz ]ad~'y Pl~f
Zha Mb{a~dzl~#y z~m{ odyz Yqbba~ dej Gdoo pdy elzleo} mey{m~me` zl doo lq~ babna~y phl baz hmb dejhad~j hmb y{adf/ nqz mz pdy {~ljqizmwa lg bqih `lljme zha mei~adya lg babna~yhm{%Ha oagz Yde G~deimyil le zha >9~j lg Dq`qyz pmzhhmy pmga dej zpl }lqe`ayz ihmoj~ae dej jmj elz ~azq~eqezmo zha yailej paaf me Jaiabna~% Jq~me` zhdz zmbaha {dyyaj zh~lq`h zpaez}"glq~ Yzdzay lg zha ilqez~}dej wmymzaj {~dizmidoo} awa~} Olj`a dej @~lq{ mezha Adyz/ El~zh dej Ylqzh nagl~a wmymzme` zhlya mezha bmj"payz dej [dimgmi Ildyz% Me ylba lg zhaod~`a~ imzmay d ya~may lg ymx zl zae {qnomi dej yabm¢{qnomi oaizq~ay pa~a `mwae% Me lea imz} zpaowa oaizq~aypa~a `mwae jq~me` zha zae"jd} yzl{% Me Eap ]l~f zha od~`a hdooy ae`d`aj hdj zl na dndejleaj nagl~aylba lg zha baazme`y dej d od~`a~ hdoo me zha ydbanqmojme` bdja ~adj} zl diilbbljdza zha wa~} od~`adej phloo} qeax{aizaj i~lpjy% Hqej~ajy lg d{{om¢idezy pa~a {a~yledoo} meza~wmapaj n} zha Mb{a~dzl~/dej ha hdj zha {oadyq~a me yawa~do imzmay lg ilejqiz¢me` zha Memzmdzmle lg eap babna~y phlya d{{omidzmleyhdj naae diia{zaj ylba zmba nlga~a% Nqz gloolpme`zha Mb{a~dzl~”y wmymz me adih imz} bde} Memzmdzmley pa~ahaoj n} zha Olj`ay gl~ ylba blezhy zha~adgza~ dy d~ayqoz lg zha {~l{d`dejd pl~f%Zha ~aiaez z~m{ bdja n} zha Mb{a~dzl~ zl zha Adyz(me zha blezh lg Cqea- pdy lg d edzq~a zhdz jmj elz{a~bmz hmb zl wmymz zha Olj`ay d`dme/ nqz delzha~oaizq~a zlq~ my {odeeaj gl~ zha pmeza~/ pa qeja~yzdej%Lea lg zha meza~ayzme` gdizy lg ~aiaez elza my zhailb{oazmle lg zha Zab{oa gl~ Mymy Olj`a me Hd~zgl~j/Ilee% Odyz yqbba~ zha Mb{a~dzl~ wmymzaj zha ymza lg zha "Zab{oa dej glqej zhdz le mzy lpe {~l{a~z} zhaOlj`a hdj cqyz ilb{oazaj zha pdooy/ goll~me` dej ~llg¢me` lg de mjado Zab{oa nqmojme` dej {odey gl~ qemtqaom`hzme` dej hadzme` lg zha ^aia{zmle dej Omn~d~}~llby/ deza"~llby dej Olj`a ~llb pa~a jmyiqyyaj%Ymeia zhae d `~adz jado lg pl~f hdy naae jlea zlbdfa zha Zab{oa z~qo} A`}{zmde me mzy jail~dzmley%Zha Olj`a my zl na ile`~dzqodzaj gl~ mzy gmea pl~f me zhmy ~a`d~j/ gl~ awa~} nmz lg zha bdyle~}/ id~{aez~}/meyzdoodzmle dej jail~dzmle hdy naae jlea n} babna~ylg zha Olj`a l~ zham~ g~maejy%Meimjaezdoo}/ pa bd} yd} zhdz zha Ileeaizmiqz@~dej Olj`a hdy d wa~} qemtqa dej dzz~dizmwaA`}{zmde yihaba lg jail~dzmle me mzy ^aia{zmle ^llbydej Olj`a ^llb% Zhmy Olj`a/ zll/ hdy mei~adyaj mzybabna~yhm{ dej mzy dizmwmzmay%Zha @~dej Olj`a lg Bdyydihqyazzy my dnoa zl yd}zhdz mz hdy zha od~`ayz eqbna~ lg babna~y qeja~ mzyihd~`a lg de} Olj`a me zha Qemzaj Yzdzay axia{z zha@~dej Olj`a lg Idomgl~emd (pha~a zha Hadjtqd~za~y lg zha L~ja~ d~a olidzaj-% Mzy ^adjme` ^llb hdy lea lzha blyz ilb{oaza ilooaizmle lg liiqoz/ bazd{h}ymido/yimaezmgmi dej {hmolyl{hmido nllfy zl na glqej me zhdzimz}/ dej ia~zdmeo} zha od~`a paoo gmooaj nllfidyay lgga~de l{{l~zqemz} elz glqej me de} liiqoz hadjtqd~za~yde}pha~a me zha Adyz% Yl bde} iodyyay baaz zha~aadih paaf zhdz zha Olj`a hdy naae gl~iaj zl hlojyayymley adih em`hz meioqjme` Yqejd}% Babna~y dejLggmia~y lg lzha~ liiqoz dej bazd{h}ymido yihlloy hdwadoomaj zhabyaoway pmzh zha Olj`a me Nlyzle dej doo d~apl~fme` me qemyle zl bdfa zha Olj`a zha~a zha jlbm¢edzme` yihllo lg yqih zhlq`hz me Bdyydihqyazzy%D `~lq{ lg babna~y d~a odnl~me` ymeia~ao} dej paoome Pl~iayza~/ Bdyy% zl ilezmeqa zham~ yzqjmay dejayzdnomyh d Olj`a zha~a% Ollf lqz/ Y{~me`gmaoj/ l~}lq~ eam`hnl~ pmoo ~adih zha `ldo nagl~a }lq$Me Eap ]l~f Imz} zha @~dej Olj`a hdy yzadjmo}mei~adyaj mzy babna~yhm{ dej djwdeiaj mzy babna~yd`dmeyz bde} lnyzdioay jq~me` zha {dyz }ad~% Zhaloj/ pl~e"lqz/ eawa~"zl"ilba"z~qa"~qbl~ dej {~l{hai}
 
ZHA Z^MDE@OA [d`a Zh~aa
pdy dn~ldj zha~a d`dme jq~me` zha odyz emea blezhy/phmy{a~me` me d gaanoa dej yaog"ilejabeme` wlmia zhdzzha pl~f lg zha L~ja~ me Eap ]l~f pdy dnlqz zl iolyagl~ d zmba/ l~ yqy{aej/ l~ ihde`a mzy gl~b l~ oadja~¢yhm{/ azi% Zhmy hdy naae ~a{adzaj pmzh d felpme` pmef l~ bademe`oayy ybmoa g?U~ dz oadyz yawae }ad~y% Adihblezh mz hdy nailba hd~ja~ gl~ yqih d {~l{hai} zlilba z~qa6 ymeia lq~ Mb{a~dzl~”y wmymz zl zha Adyz dgap paafy d`l (phmih meioqjaj d zh~aa jd} yzl{ meEap ]l~f zl baaz zhlya phl jaym~aj zl axzaej zham~il"l{a~dzmle dej {qz de aej zl zha leo} deel}deiazha L~ja~ hdy awa~ hdj- zha phloa {~ajmizmle/ l~ awae{d~z lg mz/ my mb{lyymnoa$ Me Eap ]l~f Imz} pa hdjlq~ gm~yz Olj`a dej zha~a pa yhdoo ~azdmh d Olj`a/awae mg mz na zha odyz lea M Zha {adia/ hd~ble}/ olwadej {lpa~ bdemgayzaj n} zha babna~y zha~a/ dej zham~{a~yledo djwdeiabaez// my d n~m`hz om`hz me zha pl~f lg zha L~ja~%Me [hmodjao{hmd zha Olj`a my mei~adyme` dej myelzdnoa gl~ mzy y{m~mzqdo dzzdmebaez dble` zha hm`hdej olp ja`~aa babna~y% ^aiaezo} zha Bdyza~ lg Jaozd Olj`a ~aym`eaj hmy lggmia zl ilezmeqa delzha~pl~f me ileeaizmle pmzh zha L~ja~% Zha babna~ypa~a/ mejaaj/ ~aoqizdez zl diia{z hmy ~aym`edzmle/ nqzzha} ~adomsaj zha z~abaejlqy odnl~y phmih idba zlzha hdejy lg zha Bdyza~ jq~me` zha {dyz }ad~y% Zhaeapo} aoaizaj Bdyza~ my d gl~ba~ lggmia~ lg {~lwajdnmomz} dej aezhqymdyb%Me [mzzynq~`/ zha [aeey}owdemd @~dej Olj`a ile¢zmeqay mzy id~a lg lzha~ `~lq{y dej mzy lpe babna~y/pmzh mei~adya me babna~yhm{ dej djwdeiabaez me zhapl~f% Zhmy pdy zha gm~yz n~deih Olj`a me Dba~middej mz hdy ilezmeqaj pmzh qeiadyme` dizmwmz} dej ae¢zhqymdyb ymeia mzy ayzdnomyhbaez% Pa idoo mz lea lg lq~ naolwaj yzdejn}y%Zha od~`ayz {a~iaezd`a lg mei~adya me babna~yhm{my ~a{l~zaj n} zha @~dej Olj`a lg Gol~mjd/ dz Zdb{d%Zha mei~adya dej aezhqymdyb hdy n~lq`hz zl zhabzham~ / lpe Zab{oa ~llby/ zha glqejme` lg d omn~d~}/.‚d yihajqoa lg ylimdo baazme`y dej d y}yzab lg {~l{d¢`dejd phmih pmoo bade bqih gl~ zhdz Olj`a me zhaead~ gqzq~a% Zha nllb zhdz hdy zdfae hloj lg zhaimz} dej zha jmyilwa~} n} {~lbmeaez bae lg zha El~zhzhdz Zdb{d my zha edzq~do ‟{od}`~lqej lg Dba~mid‒dy paoo/ dy d pleja~gqo }ad~"~lqej {odia zl omwabadey elz leo} d ilezmeqdeia lg zha ~d{mj `~lpzh lg zha imz} nqz d `~lpzh me lq~ pl~f% Zha @~dejBdyza~ phl glqejaj lq~ pl~f me Gol~mjd ~aym`eaj~aiaezo} zl ilezmeqa zha pl~f me delzha~ {d~z lg zhailqez~}/ dej zha Ja{qz} @~gmej Bdyza~ pdy aoaizaj mehmy {odia% Zha ~azm~me` @~dej Bdyza~ hdj zha axz~aba{oadyq~a lg zdfme` zha gm~yz `~lq{ lg memzmdzaj zh~lq`hdoo zha ja`~aay zl zha Emezh% Mz my d cl} zl wmymz zha{adiagqo/ aezhqymdyzmi `dzha~me`y me Zdb{d%Zha @~dej Olj`a lg Zaxdy bqyz doyl na baezmleajdy hdwme` d hm`h {a~iaezd`a lg mei~adya me babna~yhm{%Zha~a zha pl~f my `lme` le me yawa~do {odiay/ elzdno}me Yde Dezleml/ pha~a zha @~dej Olj`a my olidzaj/ dejme Oqgfme% Jq~me` zha dnyaeia lg zha @~dej Bdyza~lg Zaxdy/ jlme` ylba y{aimdo pl~f dz lq~ hadj¢tqd~za~y/ zha dggdm~y d~a me zha id{dnoa hdejy lg lealg lq~ ax{a~maeiaj lggmia~y% Zha babna~y me Zaxdyhdwa id~~maj le ylba wa~} gmea {~l{d`dejd pl~f glo¢olpme` q{ zha yzd~z bdj© zha~a odyz }ad~ n} zha Mb"{a~dzl~% Zha ~m`hz y{m~mz my dz pl~f me zhdz Yzdza%Me El~glof/ Wm~`memd/ zha babna~y d~a {~l`~ayyme`me zha pl~f dej djjme` zl zham~ babna~yhm{% Ylbagmea memzmdzmwa dej qeqyqdo dnmomz} me l~`demsme` hdwan~lq`hz axiaooaez ~ayqozy me zhdz imz}%Phmoa pa d~a y{adfme` lg Ylqzha~e Olj`ay oaz
Q9
elzgl~`az zha @~dej Olj`a lg Baxmil/ me Baxmil Imz}/dej mzy n~deihay me wd~mlqy {d~zy lg zhdz ilqez~}/yqih dy Zl~~ale (Ildh- dej Zdb{mil dej aoyapha~a%^a{l~zy yhlp mei~adya me babna~yhm{ me doo zha Baxm¢ide Olj`ay dej @~lq{y dej zha~a hdwa naae yawa~do~atqayzy gl~ eap ihd~za~y%Zhae zha~a d~a zha Olj`ay awae gq~zha~ Ylqzh dz[dedbd dej Deile% Zha @~dej Olj`a lg [dedbdhdy nailba lea lg lq~ blyz aezhqymdyzmi dggmomdzmley/~adihme` lqz mezl pmja za~~mzl~} pmzh mzy {~l{d`dejddej mz my qeyzmezaj me {~dmya lg zha pl~f% Y{ba jd} ylbalg zha lggmia~y dz hadjtqd~za~y pmoo diia{z zha loj dej
"03' """"""""""""
"
"""""
"
"""
#
~a"eapaj mewmzdzmle dej wmymz zha Olj`ay lg Baxmil dejzha Idedo Slea% Mz pmoo na d {oadyq~a z~m{/ mejaaj/gl~ zha~a d~a nadqzmgqo nldzy oadwme` Yde G~deimyil gl~zhdz sleadej zha} zab{z qy%Phmoa pa d~a yzmoo me Ylqzha~e pdza~y (le zhdz bae¢zdo clq~ea} zh~lq`h zha [dedbd Idedo- oaz qy yomja l~`omja lwa~ zl [qa~zl ^mil dej Iqnd% Zha @~dejOlj`a dz Yde Cqde my ilezmeqme` mzy pl~f pmzh mei~ady¢me` meza~ayz dej babna~yhm{ dej ~adihme` hm`h mezlzha pl~f pmzh bqih {~dmya dej bde} ax{~ayymley lg zhdefgqoeayy/ z}{mido lg zha Odzme bmej% (Dej/ ph}ideelz doo lq~ babna~y hdwa d Odzme bmej dz zmbay/-Zhae dz Id}l/ Bdbnm/ pa gmej zha ydba meza~ayz le zha{d~z lg babna~y lg lea lg lq~ }lqe`ayz Olj`ay% Zha{odey gl~ zha pl~f me Iqnd pmoo na {~ljqizmwa lg od~`ababna~yhm{ dej bqih dizmle le zha {d~z lg doo bab¢na~y%Me Ihmid`l zha Moomelmy @~dej Olj`a my ~al~`demsme`qeja~ mzy Ihd~za~ naidqya lg zha wa~} od~`a mei~adyame babna~yhm{ jq~me` zha {dyz }ad~% Ilb{oaza ja¢zdmoy d~a elz dz hdej dz zha {~ayaez zmba/ gl~ bde}lg zha {odey d~a dpdmzme` zha {a~yledo dzzaezmle lg zha Mb{a~dzl~% Hmy wmymz dej oaizq~ay zha~a odyzyqbba~ yzd~zaj zha aezhqymdyzmi {~l{d`dejd phmih~ayqozaj me zha eaaj gl~ d ~al~`demsdzmle dej ha pmoohdwa zl wmymz zha imz} d`dme gl~ yawa~do paafy zl n~me`doo zha {lmezy zl d ileioqymle% Me zha badezmba zhababna~y d~a {q~yqme` zham~ yzqjmay dej bde} hdwa~adihaj zha wa~} hm`hayz ja`~aay dej pmoo na ~adj}gl~ zha djjmzmledo zadihme`y dej hao{y zl na ~aoadyajzhmy Gdoo qeja~ zha eap yihaba lg%zhme`y% Doo bab¢na~y pmzhme zha cq~myjmizmle lg Moomelmy pmoo na elzmgmaj{a~yledoo}/ me ~a`d~j zl zha eap {odey%Zha @~dej Olj`a lg Eap Ca~ya} dz [dza~yle~aiaezo} yaez qy d wa~} meza~ayzme` dej aezhqymdyzmi~a{l~z dej mezmbdzaj zhdz mz plqoj ylle yaej qy ylbameza~ayzme` eapy% Pa d~a dpdmzme` zhdz eapy$ Pafelp zhdz mz hdy ilezmeqaj pmzh mzy pl~f dej yzqjmay/dej oazza~y g~lb babna~y zha~a {~dmya hm`ho} zha`qmjdeia dej meyz~qizmle zha} hdwa ~aiamwaj dz zhahdejy lg zha @~dej Bdyza~%”Aoyapha~a me Eap Ca~¢ya} d~a yawa~do `~lq{y lg babna~y pmzh aezhqymdyzmi{odey dej pa ax{aiz zhdz zha Eap Ca~ya} @~dej Olj`amy {odeeme` zl hao{ zhaya `~lq{y me ylba mey{m~me`bdeea~% ^a{l~zy/ {oadya MZha @~dej Olj`a lg Ean~dyfd dz Lbdhd ~a{l~zy{~l`~ayy dej ilezmeqaj meza~ayz% :Zha ydba lggmia~yd~a ya~wme` yailej dej zhm~j za~by dej hd~ble}dej il"l{a~dzmle {~awdmo%Zha @~dej Olj`a lg Lhml ~a{l~zy ilezmeqaj meza~ayzdej dizmwmz} dej pa ~aiaezo} hdj d wmymz g~lb lea lg zha lggmia~y lg zhmy Olj`a phl pdy yaafme` megl~bdzmle~a`d~jme` ia~zdme {hdyay lg zha hm`ha~ dizmwmzmay% Zha@~dej Olj`a my olidzaj me Ioawaodej%Zha @~dej Olj`a lg Bmihm`de/ dz Gomez/ ~aiaezo}haoj de aoaizmle naidqya lg zha ~aym`edzmle lg zha@~dej Bdyza~ phl my elp dz Hadjtqd~za~y me Idom¢gl~emd% Zha eap @~dej Bdyza~ hdy zha qedemblqyyq{{l~z lg doo babna~y me hmy cq~myjmizmle mg pa d~azl naomawa zha ole` zaoa`~db ym`eaj pmzh zham~ edbaydej lzha~ jliqbaezy phmih idba zl Hadjtqd~za~y dzzha zmba lg hmy aoaizmle% Zha pl~f zha~a my {~l`~ayy¢me` pmzh aezhqymdyb zll%Me' Idomgl~emd zha @~dej Olj`a hdy ilezmeqaj zldjj zl mzy babna~yhm{ pmzh d ~a`qod~mz} zhdz my qemtqa%Gl~ d {a~mlj zha~a pa~a eap gm~yz iodyyay gl~baj adihblezh/ pmzh d od~`a eqbna~ me adih iodyy% Le zplawaeme`y adih paaf zpl iodyyay baaz dej jmgga~aeziodyyay baaz le adih lg zha lzha~ awaeme`y lg zhapaaf axia{z Ydzq~jd}% Zhmy Olj`a my zha lea hlel~ajn} yl bde} wmymzl~y g~lb lzha~ Olj`ay naidqya lg zha {~ayaeia lg zha ihmag axaiqzmway lg zha L~ja~‚dej naidqya lg zha Idomgl~emd"Yde G~deimyil iombdza%]lq bqyz qemza zhlya zpl edbay me zhdz pd}/ gl~zha~a my el mjado iombdza me Idomgl~emd axia{z me Yd"_ G~deimyil% (]ay/ pa d~a Yde G~deimyil nllyza~y/nqz `l ndif dej ~adj phdz pa ydmj dnlqz Zdb{d/Gol~mjd/ me zhaya iloqbey-%Dej/ pa bqyz elz gl~`az Idedjd% Zha N~mzdeemd@~dej Olj`a yaejy qy meza~ayzme` ~a{l~zy/ dej oazza~yg~lb babna~y me zha Jlbmemle mejmidza zhdz doo my`lme` paoo/ ay{aimdoo} me Odyhnq~e (Ydyf%- dej Wde"'

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->