Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RiskReport

RiskReport

Ratings: (0)|Views: 779|Likes:
Published by huralday

More info:

Published by: huralday on Mar 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2012

pdf

text

original

 
Ìîíãîëûí ýäèéí çàñãèéí ôîðóìÝäèéí çàñãèéí ñóäàëãàà, ýðäýì øèíæèëãýýíèé õ¿ðýýëýí
Ìîíãîë Óëñûí
Ýðñäýëèéí Òàéëàí
2012
 
Àãóóëãà
ªìíºòãºë ..........................................................................................5Óäèðòãàë ...........................................................................................6I. ÍÝÃįÃÝÝÐ Á¯ËÝà .................................................................7
Óëñ îðíû íºõöºë áàéäàë ...................................................7
II. ÕΨÐÄÓÃÀÀÐ Á¯ËÝà ............................................................10
II.1 Ýäèéí çàñãèéí õýò ºñºëò, óíàëòûí ìº÷ëºã .................12II.2 ͺºöèéí õàðààë .........................................................15II.3 Áàéãàëü îð÷íû ýðñäýë¿¿ä ..........................................18II.4 Óëñ òºðèéí ýðñäýë¿¿ä ................................................19
įÃÍÝËÒ .........................................................................................20
Àøèãëàñàí ìàòåðèàë .................................................................21
Ýíýõ¿¿ ñóäàëãààíû òàéëàíã áîëîâñðóóëñàí ÝÇÑÝØÕ-èéí çàõèðàë, ÌÓÈÑ-èéíïðîôåññîð, Äîêòîð
Á.Ò¿âøèíòºãñ
áîëîí ñàíàë çºâëºìæ ºãñºíá¿õ õ¿ì¿¿ñò ã¿íýý òàëàðõàæ áàéíà.Ìîíãîëûí Ýäèéí Çàñãèéí ÔîðóìÝÄÈÉÍ ÇÀÑÃÈÉÍ ÑÓÄÀËÃÀÀ,ÝÐÄÝÌ ØÈÍÆÈËÃÝÝÍÈÉ Õ¯ÐÝÝËÝÍ (ERI)
Ìîíãîë Óëñûí Ýðñäýëèéí òàéëàí-2012 ñóäàëãààã 
Ìîíãîëûí Ýäèéí Çàñãèéí Ôîðóì (ÌÝÇÔ)-ààñ ýðõëýí ãàðãàâ.
МОНГОЛЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ФОРУМЫНҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
Монголын Эдийн Засгийн Форум нь бизнес, улс төр, эрдэмтэн мэргэд болониргэний нийгмийн төлөөллийн дунд хэлэлцүүлэг өрнүүлж Монгол Улсын хөгжлийг хурдасгах асуудлаар нийтлэг ойлголцлыг бий болгох эрхэмзорилготой, улс төрөөс хараат бус, төрийн бус, олон нийтийн байгууллага мөн.
 Форум гишүүдтэй байна.Жил бүрийн чуулга уулзалт нь Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн өмнөтулгамдаж буй асуудлаар нэр хүндтэй манлайлагчдыг урин оролцуулжхөгжлийн бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх арга замыг хэлэлцүүлнэ.Чуулга уулзалтанд гишүүд болон уригдсан зочид оролцоно.
 
ªÌͪÒêË
Äýëõèéí Ýäèéí Çàñãèéí Ôîðóìààñ äýëõèé íèéòèéí òîãòâîðòîé áàéäàëä ó÷èð÷ áîëçîøã¿é ýðñäýëèéãæèë òóòàì ¿íýëæ, Äýëõèéí Ýðñäýëèéí Òàéëàíã ãàðãàäàã íü îëîí óëñûí õýìæýýíä áîäëîãî òîäîðõîéëîã÷,øèéäâýð ãàðãàã÷äûí ÷óõàë ãàðûí àâëàãà áîëäîã áèëýý.Ìàíàé óëñ îðíû õóâüä Ìîíãîëûí Ýäèéí Çàñãèéí Ôîðóì, ÌÓÈÑ-èéí äýðãýäýõ Ýäèéí çàñãèéí ñóäàëãàà,ýðäýì øèíæèëãýýíèé õ¿ðýýëýíòýé õàìòðàí Ìîíãîë Óëñûí ýðñäýëèéí ¿íýëãýýã èéíõ¿¿ àíõ óäàà áîëîâñðóóëàíãàðãàí Òà á¿õýíä òîëèëóóëæ áàéíà.Íýã òàëààð äàÿí äýëõèéí ýäèéí çàñàã äàÿàðøèæ, óëñ îðíóóäûí ñàíõ¿¿, ýäèéí çàñãèéí õîîðîíäûí óÿëäààõîëáîîã óëàì á¿ð ã¿íçãèéð÷, òýð õýìæýýãýýð òóëãàð÷ áóé ýðñäýëèéí õàðèëöàí õàìààðàë íýìýãäýæ áàéíà.ͺ㺺òýéã¿¿ð ìàíàé Óëñûí óóë óóðõàéí ñàëáàðò ýõýëæ áóé, öààøèä ÷ ºñºí íýìýãäýõýýð õ¿ëýýãäýæ áóéîãöîì ºñºëò, ¿¿íòýé õîëáîîòîé ýäèéí çàñàã õàëàëòòàé áàéãàà ýíýõ¿¿ öàã ¿åä ÷óõàìõ¿¿ õàìãèéí òóëãàìäñàíýðñäýë¿¿äèéã îëæ ýðýìáëýí ¿íýëíý ãýäýã ÿðâèãòàé àñóóäàë ÷ Òà áèäíèé ºìíº çàéëøã¿é ¿¿ñýí ãàð÷ èðæ áóéòîì ñîðèëò þì.Ýíýõ¿¿ ñóäàëãààíû òàéëàíãèéí ãîë çîðèëãî íü Ìîíãîëûí íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí òóëãàìäñàí àñóóäëóóäáîëîõ ýäèéí çàñãèéí ¿ñðýíã¿é ºñºëò áà áîëçîøã¿é óíàëò ìº÷ëºã, áàéãàëèéí íººöèéí õàðààë åðººë,áàéãàëü îð÷íû áîëîí óëñ òºðèéí ýðñäýë, ýäãýýð ýðñäýëèéí õîîðîíäûí õàðèëöàí õàìààðëûã ãàðãàæòàéëáàðëàõ, òºðèéí áîäëîãî òîäîðõîéëîã÷èä áîëîí õóâèéí õýâøëèéí øèéäâýð ãàðãàã÷äûí ýðñäýëèéíòàëààðõ îéëãîëòûã íýã ò¿âøèíä õ¿ðãýí ñàéæðóóëàõ, óëìààð áîëçîøã¿é ýðñäýë¿¿äýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëæ,òýäãýýðèéã çºâ çîõèñòîé óäèðäàõàä õóâü íýìýð áîëîõîä îðøèíî.Óäàõã¿é Ìîíãîëûí Ýäèéí Çàñãèéí Ôîðóì (ÌÝÇÔ)-ààñ çîõèîí áàéãóóëàãäàõ 2012 îíû Ìîíãîëûí ÝäèéíÇàñãèéí ×óóëãà óóëçàëòûí ¿íäñýí ñýäâ¿¿äèéí õ¿ðýýíä óã Ñóäàëãààíû òàéëàíä õºíäºãäñºí ýðñäýë¿¿äõýëýëöýãäýõ íü äàìæèãã¿é þì.Ýöýñò íü ä¿ãíýõýä, ýíýõ¿¿ òàéëàí óíøèã÷ Òà á¿õýíä ìàíàé Óëñàä òóëãàðààä áàéãàà õàìãèéí òóëãàìäñàíýðñäýë¿¿äèéã îéëãîõîä, òýäãýýðýýñ àéæ ýìýýõ áóñ õàðèí ýðñäýë á¿õýí ýäèéí çàñàã, íèéãýì, áèçíåñèéí øèíýîðîí çàé, áîëîìæ ãàðöûã àãóóëæ áàéãààã ìýäðýõýä, àëèâàà ýðñäýëèéã çºâ óäèðäàæ, îíîâ÷òîé øèéäâýðãàðãàõàä òàíü òóñ áîëíî ãýäýãò èòãýæ áàéíà.
Õóòàãò îâîãòîé ×óëóóíû Ãàíõóÿã
Ìîíãîë Óëñûí Ñàíãèéí äýä ñàéä,ÌÝÇÔ-ûí Eðºíõèé íàðèéí áè÷ãèéí äàðãà

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Batna Batnaran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->