Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SOG Discussion Week 10

SOG Discussion Week 10

Ratings: (0)|Views: 409|Likes:
Published by Derick Parfan
This story guide includes the story of Balaam's blessing to Israel (Numbers 21-26) and Moses' farewell sermon to Israel (Deuteronomy 1-34)
This story guide includes the story of Balaam's blessing to Israel (Numbers 21-26) and Moses' farewell sermon to Israel (Deuteronomy 1-34)

More info:

Published by: Derick Parfan on Mar 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

03/15/2012

pdf

text

original

 
10-1
WEEK 10PINAGPALA NG DIOS ANG BAGONG HENERASYON
TANDAAN NG LIDER 
Ito ang mga mapag-uusapan sa kuwentong ito
.
Ito ang gusto nating mas maintindihan ng grupo…
 
 
Desidido ang Dios na pagpalain ang kanyang mgaanak. Walang sinumang makahahadlang sa kanya.
 
 
Makakamit natin ang pagpapalang iyon kungmagtitiwala tayo at susunod sa kanya.
 
 
Ang makahahadlang lang para maranasan natinang pagpapalang iyon ay ang katigasan ng pusonatin.
 
 
Nag-iisa lang ang Dios
dapat siyang mahalinnang buong puso at sundin lahat ng kanyang utos.
 
 
Mahalagang alalahanin at huwag kalimutan lahatng mga ginawa ng Dios para sa atin.
 
 
Mahalagang ipasa ang kuwentong ito sa mgasusunod na henerasyon at pati hanggang sa iba
tibang mga bansa.
BALIKAN
 
Anu-ano ang natatandaan ninyo sa kuwento natin noong nakaraang linggo? Anu-ano angnatutunan natin?
 
Paano nangusap ang Dios sa inyo nitong mga nakaraang araw na may kinalaman sa mganapagkuwentuhan natin?
 
IKUWENTO, IPAKUWENTO AT PAGKUWENTUHANUNANG EKSENA ~ ANG BASBAS
Hango sa Mga Bilang 21-25
Nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita.Ipinagtanggol sila ng Dios sa mga Amoreongsumalakay sa kanila at pinagpapatay nila ang mga ito.Pagdating nila sa kapatagan ng Moab, nagkampomuna sila doon. Natakot si Balak na hari ng Moabdahil nabalitaan niya ang ginawa ng mga Israelita samga Amoreo. Kaya nagpadala siya ng mgamensahero kay Balaam at ipinasabi,
“Sumpain mo ang
mga Israelita dahil mukhang mas makapangyarihansila kaysa sa amin. Baka matalo namin sila, dahilalam naming ang isinusumpa mo ay nasusump
a.” 
 
Binalaan ng Dios si Balaan, “
Huwag kang sasama sakanila. At huwag mong isusumpa ang mga taong
sinasabi nila, dahil pinagpala ko ang mga iyon.” 
Noong una, ayaw pang sumama ni Balaam, peronang taasan na ang alok na gantimpala sa kanya nghari, sumama na rin siya. Nagalit ang Dios sa inasalniya kaya hinarang siya ng isang anghel at pinagsalitapa niya ang asnong sinasakyan ni Balaam. Sinabi nganghel,
“Sige, sumama ka na sa kanila. Pero sabihinmo lang kung ano ang pinapasabi sa iyo ng Dios.” 
 
Sinabi sa kanya ni Haring Balak,
“Dali, sumpainmo na ang mga taong ito.” 
Sumagot si Balaam,
“Paano ko susumpain ang mga taong pinagpala
naman ng Dios? Ibinukod sila ng Dios para sa kanya. Ang bilang nila ay pinarami ng Dios tulad ng mga
buhangin sa tabing dagat.” 
Naasar si Balak,
“Ano kaba? Sabi ko sumpain mo sila, binasbasan mo pa!” 
 Nagpatuloy si Balaam,
“Ang Dios ay di tulad ng mga
taong sinungaling. Kapag sinabi niya, gagawin niya.Kapag nangako siya, tutuparin niya. Sinabi niyangbasbasan ko sila, iyon nga ang ginawa ko. Kasamanila ang Dios na kanilang Hari. Inilabas sila ng Dios saEgipto sa pamamagitan ng kanyang kamangha-
manghang kapangyarihan.” 
Nagalit na si Balak,
“Tumigil ka na nga!” 
Pumasok kay Balaam ang Espiritu ng Dios athabang nakatingin siya sa kampo ng mga Israelita,
 
THE STORY OF GOD: Kuwentuhan sa Buong Kuwento ng Bibliya Week 10
10-2
sinabi niya ang mga salita ng Dios,
“Umaapaw ang
mga tubig sa kanilang mga lalagyan. Naging tanyagang kanilang kaharian. Para silang leon na kahit matulog ay walang makapangahas na lumapit.Pagpapalain ang mga nagpapala sa kanila at susumpain ang mga sumusumpa sa kanila.Mamamahala ang isang hari sa Israel at ibabagsak 
niya ang Moab at ang Edom.” 
 
Pagkatapos nito, umuwi na si Balaam pati na rin siHaring Balak at di na pinakialaman ang mga Israelita.Habang nakakampo doon ang mga Israelita,marami sa kanilang mga lalaki ay kumuha ng mgaasawang taga-Moab. Hinikayat sila ng mga babaengito na sumamba sa kanilang dios-diosang si Baal.Nahikayat naman ang mga Israelita, kaya nagalitnang matindi ang Dios sa kanila. Nagpadala ang Diosng matinding salot na pumatay sa mga Israelita.Nakita ni Finehas
anak ni Eleazar at apo ni Aaron
 na may isang lalaki na nagdala ng isang dayuhangbabae sa kanyang tolda. Sinundan niya ito, kumuhang sibat at pinatay ang dalawa. Pagkatapos, humintona ang salot, pero 24,000 pa rin ang namatay dahil sasalot.
PAG-USAPAN ANG UNANG EKSENA ~ ANG BASBAS
1.
 
Ayon sa mga nakaraang bahagi ng K 
uwento, ano ang natatandaan n’yong ipinangako ng Dios kay
Abraham at sa bansang Israel?
Pararamihin sila…pagpapalain…bibigyan ng lupa…
 2.
 
Sa simula ng kuwento ngayon, ano ang nakita nating maaaring makahadlang sa pagpapalangipinangako ng Dios? Ano ang nakita nating ginawa ng Dios dito?
Sumpa ni Balaam…binaligtad ng Dios
ang sumpa at ginawang basbas o pagpapala.
 
3.
 
 Ano ang itinuturo nito tungkol sa Dios natin? 
Kapag nangako siya, tutuparin niya. Walangmakahahadlang sa plano niya. Hindi siya nagsisinungaling tulad ng tao.
 
4.
 
Anu-
ano ang narinig n’yong basbas ng Dios para sa Israel? Ano ang nakita n’yong koneksyon nito sa
mga nakaraang bahagi ng Kuwento?5.
 
Sa bandang huli ng eksenang ito, ano ang nakita n’yong nakahadlang sa maraming Israelita na
makaranas ng pagpapala ng Dios at naging dahilan pa para maranasan nila ang parusa ng Dios?
Pag-aasawa ng galing sa lahing sumasamba sa dios-diosan.
 6.
 
Ano ang nais ng Dios na maging tugon natin sa pagnanais niya na pagpalain tayo? Paano itonaipakita ni Finehas?
Masigasig at buong pusong pagsunod…pagtalikod sa kasalanan…pag
-angkin ng
pagpapalang galing sa Dios…gawin lahat ng magagawa para makamit ang pagpap
ala ng Dios.
 7.
 
 Ano ang itinuturo ng eksenang ito tungkol sa ating mga tao? Paano mo nakikita ang sarili mo saugali ng mga Israelitang nag-asawa ng ibang lahi? Paano mo maipapakita ang sigasig para sakarangalan ng Dios tulad ng ipinakita ni Finehas? 
 8.
 
 Ano ang itinuturo ng eksenang ito tungkol sa Dios? 
 
IKA-2 EKSENA ~ ANG PAALALA
Hango sa Deuteronomio 1-34
Nang ika-40 taon mula nang umalis ang mgaIsraelita sa Egipto, namatay na ang lahat ng lumabasnang Egipto 20 taon pataas
isang buonghenerasyon ng mga isinumpa ng Dios dahil sakanilang pagrerebelde sa kanya. Sina Moises, Josue atCaleb na lang ang natira. Sinabi ni Moises sa buongkapulungan ng mga bagong henerasyon ng mgaIsraelita ang lahat ng ipinapasabi ng Dios sa kanila:
“Ibinibigay sa inyo ng Dios ang
lupang ito naipinangako niya sa inyong mga ninunong sina
 Abraham, Isaac, at Jacob. Alalahanin n’yo palagi kung
 paano niya kayo pinarami at pinagpala. Kahit naibinalita sa inyong maganda ang lugar na ito,
nagreklamo pa rin ang mga magulang n’yo at 
natako
t. Pero ‘wag kayong kabahan sa mga taongnandoon. Nakita n’yo kung paano kayo inalagaan ng
Dios tulad ng isang magulang sa kanyang anak. Pero
di pa rin kayo nagtiwala sa kanya. Alalahanin n’yo
 
THE STORY OF GOD: Kuwentuhan sa Buong Kuwento ng Bibliya Week 10
10-3
ngayon kung paano kayo pinagpala ng Dios at sinamahan sa loob ng 40 taon simula nang ilabas niyakayo mula sa Egipto. Sinumpa ng Dios ang mga
kaaway n’yo, pinarusahan sila at pinatay. Manginginig
sa takot ang mga makakarinig ng tungkol sa inyo.
Kaya ‘wag kayong matakot. Ang Dios ang bahala sa
inyo.
“Makinig kayong ma
buti: Si Yahweh na ating Diosang nag-
iisang Dios. Mahalin n’yo siya nang buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Igalang n’yosiya at pakinggan n’yong mabuti ang mga utos niya,sundin n’yong lahat, at wag kayong susuway kahit sa
isang utos lang. Huwag
n’yo itong dagdagan obawasan. Ilagay n’yo ang mga ito sa puso n’yo. Buong puso n’yo itong sundin, para mabuhay kayo nang
matagal sa lupang iyon at maging masagana ang
buhay n’yo at ng inyong mga anak. Patuloy kayong
 pagpapalain kung susunod kayo. Pero kung susuway 
kayo at magrerebelde, mararanasan n’yo ang tindi ng
sumpa ng Dios, mamamatay kayo, ikakalat kayo saibang mga bansa, at kaunti lang ang matitira sa inyo.Pero kung buong puso kayong magbabalik-loob sa
kanya, masusumpungan n’yo siya dahil siya ay 
 maawain at di kumakalimot sa mga pangako niya.
Huwag n’yong kalilimutan lahat ng sinabi ng Dios.Ituro n’yo ito sa inyong mga anak – 
kapag nasabahay, o naglalakad, o nakahiga, o nakabangon.
“Alalahanin n’yo kung paano dinisiplina ng Dios
ang inyong mga magulang, na parang isang ama na
dumidisiplina sa kanyang mga anak. Kaya ‘wag
kayong magkakaroon ng ibang dios maliban sa kanya.
Siya lang ang sambahin n’yo, at sinumang sasamba saibang dios ay patayin n’yo – 
kahit pa mga kamag-
anak n’yo. Baguhin n’yo ang mga puso n’yo at huwagnang patigasin ang ulo n’yo. Siya lang ang mahalinn’yo at paglingkuran nang buong puso.
 
Pagkatapos nito, inulit at ipinaliwanag ni Moisesang Sampung Utos na nauna nang ibinigay ng Diossa Bundok ng Sinai sa mga magulang nila. Lahat ngito ay isinulat ni Moises at ibinilin sa mga kanila,
“Ilagay n’yo ang aklat ng kautusang ito sa tabi ng
Kahon ng Kasunduan (Ark of the Covenant). Ito, patiang langit at ang lupa, ang saksi laban sa inyo, dahil
alam ko kung gaano katigas ang ulo n’yo t 
ulad din ng
mga magulang n’yo. Pumili kayo ngayon – 
buhay okamatayan, pagsunod o pagsuway. Hindi mahirap ang
 pagsunod sa Dios kung ilalagay n’yo sa puso n’yo angmga ito. Pagdating n’yo sa lupang ipinangako ng Diostitipunin n’yo ang mga tao – 
lalaki, babae, bata at dayuhan
– 
 
at basahin n’yo ito sa kanila para
mapakinggan nila at matuto silang gumalang sa Dios
at sumunod sa lahat ng kanyang utos. Gawin n’yo rinito para sa mga magiging mga anak n’yo.” 
Ipinasa ni Moises kay Josue ang tungkulingpamunuan ang Israel, ayon sa utos ng Dios. Nagpurisila sa Dios, binasbasan ni Moises ang mga tao,tinanaw ang lupang pangako ng Dios, at sakanamatay. Mula noon, wala pang propeta na katuladni Moises na sobrang lapit ang relasyon sa Dios atnakagawa ng mga kamangha-manghang bagay tuladng mga ginawa niya.
PAG-USAPAN ANG IKA-2 EKSENA ~ ANG PAALALA
9.
 
Bakit kailangang ulitin ni Moises ang mga nangyari o ginawa ng Dios at ang mga utos niya?
Dahil ito
ay bago nang henerasyon…Madali silang makalimot tulad ng mga magulang nila…paalala sa kanilangpagpasok sa Lupang Pangako…para di sila matakot ulit tulad ng nangyari 40 taon na ang nakakaraan.
 10.
 
Sa eksenang ito, anu-
ano ang narinig n’yong tagubilin ni Moises tungkol sa relasyon nila sa Dios?
Anong klaseng relasyon ang nais ng Dios sa Israel? Anong klaseng tugon ang nais ng Dios sa mgaginawa niya para sa kanila?11.
 
Sa tingin n’yo, bakit mahalaga na ang mga ito ay ipasa sa kanilang mga anak? Ano ang mangyayari
kung hindi nila gagawin ito?
12.
 
Kumusta ang pamilya mo? Nakikita mo bang lumalago kayo sa espirituwal na buhay at sa pag-ibigsa Dios? Anu-ano ang ginagawa n
’ 
 yo sa bahay para dito? Kung wala pa, anong hakbang ang gagawin mo para ibigin ang Dios nang buong puso at maipasa ito sa mga anak? 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->