Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
istihbarat fotoğrafçılığı

istihbarat fotoğrafçılığı

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Efe Berkay

More info:

Published by: Efe Berkay on Mar 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2015

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEK
İ
E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
GAZETEC
İ
L
İ
K
İ
ST
İ
HBARAT FOTO
Ğ
RAFÇILI
Ğ
I
ANKARA 2007
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeli olarakyayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çeeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya nelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir (Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Moller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlikkazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
şı
labilirler.
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
i
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................iiG
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–1....................................................................................................31.
İ
ST
İ
HBARAT SERV
İ
S
İ
VE
İ
ST
İ
HBARAT FOTO
Ğ
RAFÇILI
Ğ
I.....................................31.1.
İ
stihbarat Kavram
ı
,Tan
ı
m
ı
, Önemi ve Özellikleri .......................................................31.2.
İ
stihbarat Servisinin Yap
ı
s
ı
............................................................................................31.3. Haber Foto
ğ
raf 
ı
ve Foto Muhabirli
ğ
i Kavram
ı
.............................................................41.3.1.
İ
stihbarat Foto
ğ
rafç
ı
l
ığı
n
ı
n Önemi........................................................................51.3.2.
İ
stihbarat Foto
ğ
rafç
ı
l
ığı
n
ı
n Özellikleri..................................................................51.3.3.
İ
stihbarat Foto
ğ
rafç
ı
l
ığı
n
ı
n Etik Boyutu................................................................61.4.
İ
stihbarat Foto
ğ
rafç
ı
s
ı
n
ı
n Nitelikleri.............................................................................81.4.1. Habere Uygun Görüntü Yakalayabilme ................................................................81.4.2. Olay An
ı
n
ı
Yakalayabilme..................................................................................111.4.3. Tekni
ğ
ine Uygun Çekim Yapabilme...................................................................131.5. Haber Foto
ğ
raf 
ı
Kaynaklar
ı
ve Foto
ğ
raf Alt
ı
Haber...................................................14UYGULAMA FAAL
DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ÖLÇÜTLER
İ
..................................................................................19ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................20Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–2..................................................................................................222.
İ
ST
İ
HBARAT FOTO
Ğ
RAFÇILI
Ğ
INDA ARA
Ş
TIRMA VE PLANLAMA....................222.1. Çekim Planlamas
ı
.......................................................................................................222.2. Planlaman
ı
n Önemi.....................................................................................................252.3.Randevu ve Fotoröportaj..............................................................................................252.4.
İ
stihbarat Muhabirli
ğ
inde Riskler ve Önlemler ..........................................................27UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................31DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ÖLÇÜTLER
İ
..................................................................................33ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................34Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
–3..................................................................................................353.
İ
ST
İ
HBARAT FOTO
Ğ
RAFI ÇEK
İ
M
İ
...............................................................................353.1.
İ
stihbarat Foto
ğ
raf 
ı
Çekim Ölçütleri...........................................................................353.2. Habere Uygun Çekim Yeri .........................................................................................353.2.1. Çekim Aç
ı
s
ı
.........................................................................................................363.2.2. Çekim Mesafesi...................................................................................................373.2.3. Çekim Noktas
ı
.....................................................................................................383.3.Haberi Yazacak Muhabirle De
ğ
erlendirme .................................................................383.4. Haber Foto
ğ
raf 
ı
Seçme Ölçütleri................................................................................39UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................41DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ÖLÇÜTLER
İ
..................................................................................42ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................43MODÜL DE
Ğ
ERLEND
İ
RME..............................................................................................44CEVAP ANAHTARLARI.....................................................................................................45KAYNAKÇA.........................................................................................................................46
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->