Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fason İmalat Sözleşmesi

Fason İmalat Sözleşmesi

Ratings: (0)|Views: 3,821 |Likes:
Published by m_kemaldemirel
Fason imalatı sözleşme örneği
Fason imalatı sözleşme örneği

More info:

Published by: m_kemaldemirel on Mar 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/27/2012

pdf

text

original

 
 
http://mkemaldemirel.wordpress.com
İMALAT SÖZLEŞMESİ
 Madde 1 - TARAFLAR
Bir tarafta
……...……………………………………………………………………………… adresinde
mukim
….……………………………………………… (Bu sözleşmede kısaca “Sipariş Veren” olarak anılacaktır)
 
ile diğer tarafta
 
…………………………………………………………
adresinde mukim
……………………………………………………………………….. (Bu sözleşmede kısaca “imalatçı”olarak anılacaktır 
)
arasında, aşağıdaki şartlarda işbu imalat Sözleşmesi akdedilmiştir.
 
Madde 2 -
SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
İşbu sözleşmenin konusu; iş
 
emri Sipariş Veren tarafından bildirilen/bildirilecek ürünlerin imalatçıtarafından sözleşmeye ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan sipariş formlarına uygun
olarak imal
edilmesi ve sözleşmede belirlenen şekilde
 
ayıptan ari olarak teslimidir.
 
Taraflarca sözleşmenin imza edilmesinden sonra Sipariş Veren tarafından verilecek tüm siparişler,düzenlenecek sipariş formları ve işbu sözleşme hükümlerine tabidir.
 
Madde 3 -
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İş bu sözleşme, taraflarca süresiz olarak akdedilmiştir. Sipariş Veren iş bu sözleşmey
i her zaman tek 
taraflı olarak fes
i
h edebilir. İmalatçı bir ay önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeyisona erdirebilir. Fakat bu durumda imalatçı, kendisine bildirilen mevcut siparişler gereği ürünlerinimaline devam ederek bunları da teslim edecektir. Sözleşmenin imalatçı ya da Sipariş Veren tarafındanfeshedilmesi, imalatçının iş bu sözleşme gereği yüklendiği işlerden dolayı daha sonradan ortayaçıkabilecek sorumluluklarını bertaraf etmeyecektir.
 
Madde 4
 – 
TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
İ
4.1.
Ürün ve aksesuarların tevdi alınması ve tesliminde uyulacak esaslar iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve zaman zaman yenilenen sipariş formunda/formlarında belirtilecektir. Sipariş Verentarafından imalatçıya ürünlerin imali için verilecek kumaş, malzemeler vs. ve imalatçı tarafından imaledilen ürünlerin mülkiyeti ve her türlü hakları Sipariş Veren’e aittir. İmalatçı bunları yed
-i emin olarak yedinde bulundurmak 
ve zayi olmalarını ö
nlemek için gerekli tüm teknik tedbirleri, koruma vegüvenli
k tedbirlerini almakla yükümlüdür. İmalatçı işyerini, yangın, sel, hırsızlık vs. durumlara karşıyıllık …………..
bedelden az
olmayacak şekilde
sigorta ettirmek 
zorundadır.
 
İş
bu
hükme aykırı
 
davranır ise imalatçı Sipariş
 
Veren’in uğradığı/uğrayacağı doğmuş ve doğacak tüm doğrudan vedolaylı zararlarını ilk 
 
talepte derhal karşılamayı beyan, kabul ve taahhüt eder.
 
 
http://mkemaldemirel.wordpress.com
4.2.
 
İmalatçıya
ürünlerin imali için teslim edilecek malzemelerin hangilerinin bedellerinin
Sipariş
Veren tar
afından
, hangilerinin
İmalatçı tarafından karşılandığı sipariş
formunda belirtilecektir. Bedeli
Sipariş Veren tarafından karşılanan malzemelerin zayi olması durumunda imalatçı durumu derhalSipariş Veren’e bildirecek ve zayi nedeniyle ortaya çıkacak her türlü doğrudan ve dolaylı zararı ilk 
talepte ödeyecektir.
4.3.
 
İmalatçı sözleşme konusu ürünlerin imali için Sipariş Veren’in verdiği metraj, kg, adet üzerindenartan bütün malzemelerini sipariş fazlası ürünleri imal ettiği ürünlerle birlikte Sipariş Veren’e teslim
edecektir.
4.4.
İmalatçı üretim esnasında ek malzemeye ihtiyaç duyduğunda imalatı geciktirmeyecek, SiparişVeren’i
 
durumdan haberdar edecektir. İmalatçı hiçbir surette farklı malzeme kullanmayacak vemalzeme eksikliğinden bahisle ürünlerin zamanında tesliminden kaçınamayacaktır.
4.5.
 
İmalatçı üretim yaparken, işbu sözleşmeye, kendisine numune olarak verilen ürüne ve
 
siparişformundaki şartlara, Sipariş Veren yetkililerinin bilahare yapmış olduğu kritiklere ve dikim talimatına,teknik föye harfiyen ve eksiksiz uyacaktır ve Sipariş Veren tarafından kendisine aksi yazılı olarak  bildirilmedikçe hiçbir değişiklik yapmayacaktır.
 
4.6.
 
İmalatçı, Sipariş
 
Veren’den sipariş
formunu imzalamak ve malzemeleri tes
lim almak üzere SiparişVeren’i
n telefon, elektronik posta veya fax yoluyla
 bildirdiği
 
tarihte Sipariş Veren’in bildirdiği yerde bulunacaktır. Sipariş formunda imalatçının
u
nvanının altına çalışanlarından herhangi biri tarafındanatılan imzanın, ayrıca bir temsil yetkisi aranmaksızın, geçerli ve bağlayıcı olacağını imalatçı
kabulbeyan ve taahhüt eder.
4.7.
 
İmalatçı, imal ettiği ürünleri Sipariş Veren’in vereceği sipariş formunda belirtilen talimat programına göre imal ve
teslim etmeyi, beyan taahhüt ve kabul eder.
4.8.
 
İmal edilen ürünlerin Sipariş Veren’e tesliminden önce, ürünler Sipariş Veren’i
n yetkili teknik 
elemanlarınca ve Sipariş Veren’i
n belir
lediği bir yerde incelenecektir.
Bu incelemeden sonra ürünlerinteslimine engel bir
durum olmadığı tespit edilirse ürünler teslim alınacaktır.
 
Ürünlerin bu şekildeSipariş Veren’
i
n elemanlarınca incelenerek teslim alınması,
 
işbu ürünlerin sözleşmeye uygun olarak imal edildiği ve Sipariş Veren’in işbu malların ayıptan arî olduğunu kabul ettiği anlamına gelmez. Ziraayıbın ürünlerin daha sonra geçireceği imalat ya da kullanım sürecinde ortaya çıkması durumunun
muh
temel olduğunu imalatçı peşinen kabul eder.
 
4.9.
 
Sipariş Veren, ürünlerin kendisine tesliminden sonra ürünlerin sözleşmede belirlenen nitelik vevasıfta olmadığına ilişkin
 
ayıp ihbarını
hiçbir
süreye bağlı olmaksızın
sözlü
veya yazılı
olarak bildirebilir.
İmalatçı tarafından imali
 
yapılan ürünler Sipariş Veren’
in yurt
dışında veya yurt içinde müşterilerineulaştıracağı ürünler 
 
olup, imalatçı, Sipariş Veren’e ürünlerle ilgili bir iade veya şikayet olması halinde
 
 
http://mkemaldemirel.wordpress.com
ve yahut reklamasyon faturası kesilmesi halinde
ve benzeri
her durumda Sipariş Veren’i
n ilk talebindetüm
zararını derhal
 
karşılamayı gayrikabili
rücu beyan kabul ve taahhüt eder.
4.10.
 
İmalatçı sözleşme konusu ürünlerin aynısını ve/veya benzerini (model,
dizayn, marka, logo,
resim ve sair unsurlar olarak) kendisi veya bir üçüncü kişi için imal edemez ve imalat fazlası ürünleride hiçbir şekilde başkasına satamaz. Bu ürünler de diğer ürünlerle birlikte sözleşmeye uygun olarak Sipariş Veren’e teslim
edilecek ve
 bu ürünler için imalatçıya ayrıca bir bedel ödemeyecektir. İmalatçıayrıca söz konusu ürünlerin taklitlerinin yapılmaması için gerekli önlemleri almak ve böyle bir durumdan haberdar olduğunda bunu Sipariş Veren’e derhal bildirmekle yükümlüdür.
 
4.11.
 
İmalatçı, Sipariş
 
Veren tarafından sözleşme konusu ürünlerin satılacağı üçüncü kişiler 
ve nihai
müşterilere/ tüketicilere karşı Sipariş Veren’in uymakla yükümlü olduğu tüm koşullara ve mevzuathükümlerine aynen riayet edecektir. Sipariş Veren’in açık ve önceden yazılı bir izni olmadan imalatçısiparişi kendi adresindeki imalat biriminden başka bir yerde imal ettiremez. İmalatçı işbu sözleşmedendoğan hak ve yükümlülüklerini, alacaklarını hiçbir şekilde başkasına devredemez, alt imalatçı tayin
edemez.
4.12.
 
Sipariş Veren veya yetkilendirdiği kişiler sözleşme konusu ürünlerin imalatçı tarafından imaledildiği üretim tesislerini her zaman ve önceden haber vermeksizin denetleyebilir. İmalatçı budenetleme için gerekli her türlü kolaylığı sağlayacağını kabul ve
taahhüt eder.
4.13.
 
Sözleşme konusu ürünlerin imal edildiği imalatçıya ait üretim tesislerinde ve diğer yerlerdeçalışan işçilerin tüm işçilik ve sosyal hak ve alacaklarından imalatçı sorumludur. Bu
ödemelerle
Sipariş
 
Veren’i
n herhangi bir ilgisi ve sorum
luluğu bulunmamaktadır 
.
4.14.
 
İmalatçı, sözleşme konusu ürünlerin imalatı sırasında İş Kanunu ve tüm mevzuata belirtilençalışma koşullarına aynen riayet edecek, çocuk çalıştırmayacaktır 
, zorla
çalıştırma yapmayacak, işçiler arasında ayırım
(
kadın, erkek 
, din, dil,
siyasi düşünce vs.) yapmayacak, işçilerin ücretleri ilgili
kanunlarda belirtilen asgari
ücretin altında olmayacaktır.
 
İmalatçının iş, sigorta
vb. tüm mevzuattan
doğan
 
yükümlülüklerine aykırı davranması sebebiyle Sipariş Veren’in bir 
 
zarara uğraması
veya bir
ödeme yapması halinde, İmalatçı Sipariş Veren’in uğramış olduğu zarar 
 
ve yapmış olduğu
ödemeyi
masrafları
 
ile birlikte derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu konuda Sipariş Veren’e hiçbir 
sorumluluk atfedilemez.
4.15.
 
Sipariş Veren, 3.kişilerle işbu sözleşme ile
 
aynı veya
 
 benzer konuda sözleşme akdedebilir.İmalatçı bundan dolayı Sipariş Veren’den hiçbir hak alacak ve tazminat talebinde bulunamaz.
4.16.
 
İmalatçı, işbu sözleşme ve sipariş formlarının herhangi bir maddesini ihlal
 
ettiği takdirde SiparişVeren’in uğradığı tüm zararı ilk talepte ve gayrikabili rücu ödemeyi beyan kabul ve taahhüt eder 
.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
kaan_bugra46 liked this
Tiskincim Ben liked this
teomanarm liked this
Savas Hanoglu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->