Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cuvantul Lui Ioan Teologol Despre Adormirea Maicii

Cuvantul Lui Ioan Teologol Despre Adormirea Maicii

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by djrexy

More info:

Published by: djrexy on Mar 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/16/2013

pdf

text

original

 
Cuvântul Sfântului Ioan Teologuldespre Adormirea preasfintei N
ă
sc
ă
toare de Dumnezeu
I. Maria la mormântul DomnuluiOri de câte ori preasfânta
ş
i preacinstita N
ă
sc
ă
toare de Dumnezeu
ş
i pururea Fecioar 
ă
, Maria,mergea la sfântul mormânt al Domnului nostru, ca s
ă
ard
ă
mirozne bune
ş
i ca s
ă
-
ş
i plece sfin
ţ
ii s
ă
igenunchi, îl ruga st
ă
ruitor pe Cel n
ă
scut din ea, pe Cristos, Dumnezeul nostru, s-o dezlege de cele p
ă
mânte
ş
ti
ş
i s-o ridice la ceruri.IIIudeii, v
ă
zând c
ă
-
ş
i petrece mai toat
ă
vremea la mormântul dumnezeiesc, s-au dus la arhiereii lor 
ş
ile-au zis: "Maria merge în fiecare zi la mormânt". Atunci arhiereii au chemat str 
ă
 jerii pe care-irânduiser 
ă
tot ei, ca s
ă
nu îng
ă
duie nim
ă
nui s
ă
se roage la sfântul mormânt,
ş
i i-au întrebat dac
ă
esteadev
ă
rat ce se spune despre Maria. Dar str 
ă
 jerii au r 
ă
spuns c
ă
niciodat
ă
n-o v
ă
zuser 
ă
pe-acolo. C
ă
ciDumnezeu nu le îng
ă
duia s-o vad
ă
, cu toate c
ă
se afla chiar lâng
ă
ei.III. Arhanghelul GabrielÎntr-o zi de vineri Sfânta Maria se duse, ca de obicei, la mormânt.
Ş
i pe când se ruga, iat
ă
, s-audeschis cerurile
ş
i arhanghelul Gabriel a coborât lâng
ă
ea
ş
i i-a zis: "Bucur 
ă
-te, N
ă
sc
ă
toarea luiCristos, Dumnezeul nostru! C
ă
ci ruga ta a str 
ă
 b
ă
tut cerurile
ş
i a fost primit
ă
de Cel ce s-a n
ă
scut dintine. Peste pu
ţ
in vei p
ă
ă
si lumea aceasta, dup
ă
cum
ţ
i-a fost vrerea,
ş
i te vei duce lâng
ă
Fiul t
ă
u, lavia
ţ
a cea adev
ă
rat
ă
 
ş
i f 
ă
ă
de sfâr 
ş
it".IVAuzind acestea de la sfântul arhanghel, Maria se întoarse la Betleem, împreun
ă
cu trei fecioare care-o îngrijeau. Dup
ă
ce dormi pu
ţ
in, se scul
ă
 
ş
i zise c
ă
tre fecioare: "Aduce
ţ
i-mi o c
ă
delni
ţă
, c
ă
ci vreaus
ă
m
ă
rog!".
Ş
i acelea f 
ă
cur 
ă
ce li s-a poruncit.VApoi se rug
ă
a
ş
a: "Doamne Isuse Cristoase, care în imensa Ta bun
ă
tate ai binevoit s
ă
Te na
ş
ti dinmine, ascult
ă
glasul meu
ş
i trimite-mi-l pe apostolul T
ă
u Ioan, pentru ca lui, primul, s
ă
d
ă
ruiesc pârga bucuriei mele. Înc
ă
Te mai rog s
ă
mi-i trimi
ţ
i prin porunca Ta sfânt
ă
 
ş
i pe ceilal
ţ
i apostoli aiT
ă
i, atât pe cei care s
ă
l
ăş
luiesc lâng
ă
Tine, cât
ş
i pe cei din via
ţ
a aceasta, oriunde s-ar afla ei, pentruca, v
ă
zându-i, s
ă
binecuvântez numele T
ă
u vrednic de toat
ă
lauda. Sânt încredin
ţ
at
ă
c
ă
vei daascultare în toate roabei Tale".VI. Adunarea apostolilor Pe când se ruga ea a
ş
a, am ap
ă
rut eu, Ioan, fiind r 
ă
 pit
ş
i adus tocmai din Efes9 de c
ă
tre Duhul Sfântîntr-un nor. Acesta m-a a
ş
ezat chiar acolo unde z
ă
cea Maica Domnului meu. Am intrat la ea, L-amsl
ă
vit pe Cel n
ă
scut din pântecele ei
ş
i am zis: "Bucur 
ă
-te, Maica Domnului meu, care L-ai n
ă
scut pe Cristos, Dumnezeul nostru,
ş
i vesele
ş
te-te, c
ă
ci vei pleca din via
ţ
a aceasta în mare slav
ă
!".VII
 
Iar sfânta N
ă
sc
ă
toare de Dumnezeu îi mul
ţ
umi lui Dumnezeu pentru c
ă
eu, Ioan, am venit lâng
ă
ea.Î
ş
i aminti de cuvintele Domnului de pe cruce: "Iat-o pe mama ta; iat
ă
-l pe fiul t
ă
u!". Cele treifecioare venir 
ă
 
ş
i i se închinar 
ă
.VIIIAtunci sfânt
ă
N
ă
sc
ă
toare de Dumnezeu îmi zice: "Roag
ă
-te
ş
i arde t
ă
mâie!".
Ş
i eu m-am rugat a
ş
a:"Doamne Isuse Cristoase, care ai f 
ă
cut atâtea minuni, f 
ă
 
ş
i acum o minune în fa
ţ
a celei care Te-an
ă
scut: ia-o pe Maica Ta din via
ţ
a aceasta, ca s
ă
se sperie cei ce Te-au r 
ă
stignit
ş
i n-au crezut înTine!".IXDup
ă
ce mi-am încheiat rug
ă
ciunea, sfânt
ă
Maria mi-a zis: "Adu-mi c
ă
delni
ţ
a!".
Ş
i împr 
ăş
tiindt
ă
mâie a zis: "Slav
ă
 
ţ
ie, Dumnezeul meu
ş
i Domnul meu, slav
ă
 
ţ
ie! Iat
ă
, s-a împlinit tot ce mi-ai
ă
g
ă
duit înainte de a Te sui la ceruri: c
ă
atunci când va fi s
ă
plec din lumea aceasta vei veni Tuînsu
ţ
i la mine cu slav
ă
, împreun
ă
cu ceata îngerilor T
ă
i".XEu, Ioan, a
ş
a vorbesc c
ă
tre ea: "Domnul nostru Isus Cristos
ş
i Dumnezeul nostru va veni îndat
ă
 
ş
i-Lvei vedea, dup
ă
cum
ţ
i-a f 
ă
g
ă
duit". Sfânt
ă
N
ă
sc
ă
toare de Dumnezeu îmi zise: "Iudeii s-au jurat c
ă
-mi vor arde trupul când m
ă
voi sfir 
ş
i". Iar eu, r 
ă
spunzându-i, i-am zis: "Trupul t
ă
u sfânt
ş
i cinstit nuva cunoa
ş
te stric
ă
ciune". Atunci ea mi-a poruncit: "Adu-mi c
ă
delni
ţ
a, împr 
ăş
tie t
ă
mâie
ş
i roag
ă
-te!".Apoi se auzi un glas din ceruri zicând: Amin!XIEu, Ioan, am auzit glasul acela. Duhul Sfânt m-a întrebat: "Ioan, ai auzit glasul acela care a vorbitdin ceruri dup
ă
ce
ţ
i-ai sfir 
ş
it rug
ă
ciunea?". Eu am r 
ă
spuns: "Da, l-am auzit". Duhul Sfânt mi-a zisiar 
ăş
i: "Glasul pe care l-ai auzit veste
ş
te c
ă
fra
ţ
ii t
ă
i, apostolii,
ş
i sfintele puteri vor veni îndat
ă
;chiar ast
ă
zi vor fi aici".XIIEu, Ioan, când am auzit acestea am început s
ă
m
ă
rog. Duhul Sfânt gr 
ă
i a
ş
a c
ă
tre apostoli: "S
ă
veni
ţ
icu to
ţ
ii, adu
ş
i de nori de la marginile p
ă
mântului
ş
i s
ă
v
ă
aduna
ţ
i în sfântul Betleem, c
ă
ci MaicaDomnului nostru Isus Cristos e cuprins
ă
de nelini
ş
tea mor 
ţ
ii: Petru, de la Roma, Pavel, din Tiberia,Toma, din mijlocul Indiei, Iacob, de la Ierusalim".XIIIAndrei, fratele lui Petru, Filip, Luca, Simon Cananeanul
ş
i Tedeu, care erau mor 
ţ
i, au fost scula
ţ
idin mormintele lor de c
ă
tre Duhul Sfânt. Iat
ă
cum le-a vorbit Acesta: "S
ă
nu crede
ţ
i c
ă
acum esteÎnvierea! Nu, ci v-a
ţ
i sculat din morminte ca s
ă
merge
ţ
i
ş
i s
ă
o saluta
ţ
i pe cinstita
ş
i f 
ă
c
ă
toarea deminuni Maic
ă
a Domnului
ş
i Mântuitorului vostru Isus Cristos. C
ă
ci a sosit ziua ie
ş
irii ei dinaceast
ă
lume
ş
i a suirii la ceruri".XIV
 
Marcu, aflat înc
ă
în via
ţă
, a venit de la Alexandria
ş
i s-a al
ă
turat celorlal
ţ
i apostoli care, dup
ă
cumam zis, se adunaser 
ă
din toate col
ţ
urile lumii. Petru a fost ridicat pe un nor 
ş
i a stat la mijloc, întrecer 
ş
i p
ă
mânt, cu ajutorul Duhului Sfânt.La fel ceilal
ţ
i apostoli, tot cu ajutorul Duhului Sfânt, erau lua
ţ
i pe câte un nor 
ş
i adu
ş
i lâng
ă
Petru.Astfel, cum am zis, to
ţ
i ne-am adunat prin lucrarea Duhului.XVDup
ă
ce-am intrat la Maica Domnului Dumnezeului nostru
ş
i i ne-am închinat, i-am zis: "N-aiteam
ă
 
ş
i nu te întrista! Domnul Dumnezeu, Cel n
ă
scut din tine, te va lua cu slav
ă
din lumeaaceasta". Ea, auzind de Dumnezeu, Mântuitorul ei, s-a bucurat nespus, a stat pe pat
ş
i a vorbitapostolilor: "Acum sunt încredin
ţ
at
ă
c
ă
Înv
ăţă
torul
ş
i Dumnezeul nostru va s
ă
vin
ă
din ceruri
ş
i-Lvor sorbi, nes
ăţ
io
ş
i, ochii mei. A
ş
a m
ă
voi dezlega de via
ţ
a aceasta - privindu-L pe El, dup
ă
cum v-am privit
ş
i pe voi când a
ţ
i venit lâng
ă
mine. Dar vreau s
ă
-mi spune
ţ
i, de unde a
ţ
i
ş
tiut c
ă
sunt peduc
ă
 
ş
i din ce
ţ
inuturi a
ţ
i venit pân
ă
aici, fiindc
ă
a
ţ
i ajuns foarte repede. (De
ş
i nimic nu mi-a ascunsCel ce S-a n
ă
scut din mine, Domnul nostru Isus Cristos, Dumnezeul tuturora; da,
ş
i acum cred c
ă
Eleste Fiul Celui Preaânalt.)XVI. Prezentarea apostolilor 
ă
spunzând, Petru a zis apostolilor: "Fiecare în parte s
ă
împlineasc
ă
voia Maicii Domnului nostru,luând aminte la ceea ce ne-a vestit
ş
i poruncit Duhul Sfânt!".XVIIAtunci eu, Ioan, am luat cuvântul
ş
i am zis: "Eu m
ă
aflam în Efes. Tocmai când m
ă
îndreptam c
ă
tresfântul altar, ca s
ă
încep liturghia, Duhul Sfânt îmi vorbe
ş
te: „Se apropie ceasul plec
ă
rii dintre noi aMaicii Domnului Meu. Mergi a
ş
adar la Betleem, s
ă
-
ţ
i iei r 
ă
mas bun de la dânsa!”.Pe loc, un nor de lumin
ă
m-a smuls de la p
ă
mânt
ş
i m-a a
ş
ezat lâng
ă
u
ş
a casei unde st
ă
teai întins
ă
".XVIIIApoi a luat cuvântul Petru
ş
i a zis: "Eu m
ă
aflam la Roma când am auzit glasul Duhului Sfântvorbindu-mi: „Maica Domnului t
ă
u trebuie s
ă
plece dintre noi fiindc
ă
i s-a apropiat ceasul. Mergi laBetleem, ca s
ă
-
ţ
i iei r 
ă
mas bun”.Un nor de lumin
ă
m-a smuls de la p
ă
mânt. Atunci i-am v
ă
zut pe ceilal
ţ
i apostoli venind, tot pe nori,c
ă
tre mine
ş
i am auzit un glas care zicea: „Merge
ţ
i cu to
ţ
ii la Betleem!".XIXApoi a luat cuvântul Pavel
ş
i a zis: "Eu m
ă
aflam de pu
ţ
in
ă
vreme într-un ora
ş
de lâng
ă
Roma,numit „
ţ
inutul Tiberinilor”, când L-am auzit pe Duhul Sfânt zicându-mi: „Iat
ă
, Maica Domnului t
ă
u p
ă
ă
se
ş
te lumea aceasta
ş
i, dezlegându-se de ea, î
ş
i croie
ş
te drum c
ă
tre cer. Mergi
ş
i tu la Betleemca s
ă
-
ţ
i iei r 
ă
mas bun”.Un nor de lumin
ă
m-a luat pe sus
ş
i m-a a
ş
ezat lâng
ă
voi".XX

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->