Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evanghelia Lui Pseudo-Matei - Nasterea Si Copilaria Fecioarei Maria Si Domnului Iisus Hristos

Evanghelia Lui Pseudo-Matei - Nasterea Si Copilaria Fecioarei Maria Si Domnului Iisus Hristos

Ratings: (0)|Views: 229|Likes:
Published by djrexy

More info:

Published by: djrexy on Mar 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

 
 
Evanghelia lui Pseudo-Matei
ÎNCEPE CARTEA DESPRE NA
Ş
TEREA PREAFERICITEI FECIOARE MARIA
Ş
I DESPRECOPIL
Ă
RIA MÂNTUITORULUI, SCRIS
Ă
ÎN EBRAIC
Ă
DE PREAFERICITULEVANGHELIST MATEI
Ş
I TRADUS
Ă
ÎN LATIN
Ă
DE PREAFERICITUL PREOT IERONIMPrologAEpiscopii Chromantius
ş
i Heliodoru îl salut
ă
întru Domnul pe fratele lor preaiubit, Ieronim.Atât na
ş
terea Fecioarei Maria cât
ş
i na
ş
terea
ş
i copil
ă
ria Domnului nostru Isus Cristos le g
ă
sim povestite în c
ă
ţ
ile apocrife. Fiind îns
ă
de p
ă
rere c
ă
acestea con
ţ
in
ş
i multe lucruri potrivnicecredin
ţ
ei noastre, credem c
ă
toate trebuie respinse, pentru ca nu cumva, prin mijlocirea lui Cristos,s
ă
d
ă
m satisfac
ţ
ie Anticristului. Iat
ă
îns
ă
c
ă
doi b
ă
rba
ţ
i credincio
ş
i, Parmenius
ş
i Virinus, trecând peaici, ne-au spus c
ă
sfin
ţ
ia ta ai g
ă
sit un manuscris în ebraic
ă
al preafericitului evanghelist Matei, încare ar fi povestite atât na
ş
terea Maicii Fecioare cât
ş
i copil
ă
ria Mântuitorului nostru.De aceea te rug
ă
m, preaiubite, în numele Domnului nostru Isus Cristos, s
ă
traduci textul din ebraic
ă
 în latin
ă
, nu atât pentru a cunoa
ş
te minunile lui Cristos, cât mai degrab
ă
pentru a preîntâmpina
ş
iretenia ereticilor care, vrând s
ă
introduc
ă
o înv
ăţă
tur 
ă
fals
ă
, au amestecat na
ş
terea sfânt
ă
a luiCristos cu minciunile lor, ca s
ă
ascund
ă
cu dulcea
ţ
a vie
ţ
ii amarul mor 
ţ
ii sale.Va trebui a
ş
adar, iubite vrednic de cinste, fie s
ă
îndepline
ş
ti rug
ă
mintea fra
ţ
ilor t
ă
i, fie s
ă
prime
ş
ti o pl
ă
cut
ă
îns
ă
rcinare din partea episcopilor t
ă
i, îns
ă
rcinare ce-
ţ
i va p
ă
rea demn
ă
de a fi dus
ă
pân
ă
lacap
ă
t. Salut întru Domnul
ş
i roag
ă
-te pentru noi!BIeronim, umil slujitor al lui Cristos, c
ă
tre sfin
ţ
ii
ş
i preaferici
ţ
ii episcopi Chromantius
ş
i Heliodorus,salut întru Domnul.Cine se apuc
ă
s
ă
sape p
ă
mântul în care presupune c
ă
exist
ă
aur, nu se repede la ceea ce va da laiveal
ă
o groap
ă
abia scormonit
ă
; ci, înainte ca fierul vibrând al cazmalei s
ă
scoat
ă
la suprafa
ţă
aurulstr 
ă
lucitor, trebuie s
ă
întoarne
ş
i s
ă
ă
stoarne bulg
ă
rii de p
ă
mânt, hr 
ă
nindu-se cu n
ă
dejdea, chiar dac
ă
nu-
ş
i spore
ş
te deloc avutul.La grea treab
ă
m-am înh
ă
mat, dac
ă
lu
ă
m în seam
ă
c
ă
ceea ce mi-a
ţ
i poruncit voi, preaferici
ţ
ilor, s
ă
 traduc nici chiar apostolul
ş
i evanghelistul Matei n-a vrut s
ă
fie publicat. Dac
ă
n-ar fi fost o tain
ă
, înmod sigur ar fi ad
ă
ugat-o la evanghelia sa. El îns
ă
a compus aceast
ă
c
ă
rticic
ă
pecetluind-o cu semneebraice
ş
i nepublicând-o. Astfel încât ast
ă
zi cartea scris
ă
de propria-i mân
ă
cu litere ebraice se afl
ă
 în posesia unor b
ă
rba
ţ
i foarte credincio
ş
i care,
ş
i ei, la rândul lor, au primit-o mo
ş
tenire de laînainta
ş
i. Cum ace
ş
tia nu au dat niciodat
ă
exemplarul original s
ă
fie tradus, con
ţ
inutul lui s-atransmis în diverse moduri. A
ş
a se face c
ă
versiunea publicat
ă
de un discipol al lui Manicheus, penume Leucius care a mai scris
ş
i ni
ş
te "Fapte false ale apostolilor" - n-a fost oper 
ă
de zidire, ci dedistrugere spiritual
ă
. De aceea s-a
ş
i hot
ă
rât la un sinod ca Biserica s
ă
n-o ia în seam
ă
.Înceteze a
ş
adar mu
ş
c
ă
turile celor care latr 
ă
la noi, c
ă
ci nu vom ad
ă
uga aceast
ă
c
ă
rticic
ă
lascripturile canonice; traducem cuvintele apostolului
ş
i evanghelistului doar spre a da în vileag
ş
iretenia ereticilor. Pe de o parte ne supunem poruncii unor episcopi credincio
ş
i, iar pe de alt
ă
partene împotrivim unor eretici necredincio
ş
i.
 
A
ş
adar nu slujim decât iubirii lui Cristos fiind încredin
ţ
a
ţ
i c
ă
ne vor ajuta
ş
i rug
ă
ciunile celor care, prin supunerea noastr 
ă
, vor putea citi sfânta copil
ă
rie a Mântuitorului.(Sfâr 
ş
itul prologului)PARTEA ÎNTÎIII. Tr 
ă
ia odat
ă
în Ierusalim un om pe nume Ioachim, din tribul lui Iuda.
Ş
i era acest Ioachim uncioban înst
ă
rit, cu fric
ă
de Dumnezeu
ş
i bun la suflet. N-avea alt
ă
grij
ă
decât oile sale, din laptelec
ă
rora îi hr 
ă
nea pe cei credincio
ş
i, aducând daruri de dou
ă
ori mai multe celor ce-
ş
i închinaser 
ă
 via
ţ
a lui Dumnezeu
ş
i studierii Legii
ş
i daruri simple slujitorilor acestora. A
ş
adar î
ş
i împ
ă
ţ
ea mieii,oile, lâna
ş
i toate bunurile dobândite peste an în trei: o parte revenea v
ă
duvelor, orfanilor, peregrinilor 
ş
i s
ă
racilor; alt
ă
parte, slujitorilor lui Dumnezeu; iar a treia o p
ă
stra pentru sine
ş
i pentru casa lui.2. De aceea
ş
i Dumnezeu îi înmul
ţ
ea turmele, a
ş
a încât nu avea pereche în rândul poporului luiIsrael. Înc
ă
de la vârsta de cincisprezece ani începu s
ă
 
ţ
in
ă
pomenita rânduial
ă
. Când împlinidou
ă
zeci de ani o lu
ă
de so
ţ
ie pe Ana, fiica lui Isahar, tot din tribul s
ă
u, adic
ă
din neamul lui David.Dar de
ş
i au tr 
ă
it împreun
ă
vreme de dou
ă
zeci de ani, ea nu i-a d
ă
ruit nici fete, nici b
ă
ie
ţ
i.III.
Ş
i iat
ă
c
ă
într-o zi de s
ă
rb
ă
toare printre cei care ofereau sacrificii Domnului se afla
ş
i Ioachim.Tocmai se preg
ă
tea s
ă
vin
ă
cu darurile când un înv
ăţă
tor de la Templu, pe nume Ruben, se apropiede el
ş
i-i zise: "Tu n-ai voie s
ă
stai laolalt
ă
cu cei ce aduc jertfe lui Dumnezeu, pentru c
ă
Dumnezeunu te-a binecuvântat cu urma
ş
i în Israel". P
ăţ
ind o asemenea ru
ş
ine de fa
ţă
cu tot poporul, Ioachimie
ş
i cu lacrimi în ochi din Templul Domnului. Nici nu se mai întoarse acas
ă
. Î
ş
i lu
ă
turmele
ş
i peceilal
ţ
i p
ă
stori
ş
i plec
ă
într-un
ţ
inut atât de îndep
ă
rtat, încât vreme de cinci luni Ana, so
ţ
ia sa, nu
ş
tiunimic despre dânsul.2. Ea, s
ă
rmana, plângea
ş
i se ruga întruna: "Doamne, Dumnezeule atotputernic al lui Israel, dup
ă
cec
ă
nu mi-ai dat nici un copil, mi-ai luat acum
ş
i b
ă
rbatul!? Iat
ă
, au trecut cinci luni de când nu l-ammai v
ă
zut
ş
i n-am nici o veste de la el. Poate-o fi mort
ş
i trebuie s
ă
-i fac slujb
ă
de înmormântare!?".
Ş
i cum se jeluia în gr 
ă
dina casei, ridicându-
ş
i ochii spre Dumnezeu, v
ă
zu un cuib de vr 
ă
 bii într-undafin. Atunci, cu glas sfâ
ş
iat de durere prinse a gr 
ă
i: "Doamne Dumnezeule atotputernic, care aid
ă
ruit tuturor f 
ă
 pturilor -
ş
i s
ă
lb
ă
ticiunilor,
ş
i vitelor,
ş
i
ş
erpilor,
ş
i pe
ş
tilor,
ş
i p
ă
s
ă
rilor - pui, ca s
ă
 se bucure de ei, de ce numai pe mine m-ai lipsit de darul t
ă
u binecuvântat?
Ş
tii, Doamne, c
ă
înc
ă
 din ziua m
ă
riti
ş
ului am f 
ă
cut un leg
ă
mânt: dac
ă
-mi vei d
ă
rui un copil - b
ă
iat sau fat
ă
- îl voi închinaTemplului T
ă
u sfânt".3. Pe când vorbea, iat
ă
, îi ap
ă
ru înainte un înger al Domnului
ş
i-i zise: "Nu te teme, Ana, c
ă
ciDumnezeu a hot
ă
rât s
ă
-
ţ
i dea rod. Pruncul care se va na
ş
te din tine va fi sl
ă
vit în to
ţ
i vecii, pân
ă
lasfâr 
ş
itul lor".
Ş
i dup
ă
ce-i spuse acestea, îngerul disp
ă
ru din ochii ei. Atunci ea, tremurând de fric
ă
,din pricina celor v
ă
zute
ş
i auzite, intr 
ă
în odaie, se arunc
ă
pe un pat, de parc
ă
ar fi fost moart
ă
,
ş
i
ă
mase toat
ă
ziua
ş
i toat
ă
noaptea rugându-se plin
ă
de cutremurare".4. Apoi o chem
ă
pe slujnica ei
ş
i-i zise: "Vezi cât sunt de nenorocit
ă
din pricina v
ă
duviei mele
ş
i câtm
ă
chinui; n-ai vrut nici m
ă
car s
ă
stai lâng
ă
mine". Slujnica îns
ă
ă
spunse bomb
ă
nind: "Ce pot eu s
ă
 fac dac
ă
Dumnezeu
ţ
i-a închis pântecele
ş
i b
ă
rbatul te-a p
ă
ă
sit?". Când o auzi Ana începu s
ă
  plâng
ă
 
ş
i mai tare.
 
 III1. Tot atunci, în mun
ţ
ii unde Ioachim î
ş
i p
ăş
tea turmele ap
ă
ru un tân
ă
r care-l întreb
ă
pe acesta: "Dece nu te întorci la femeia ta?". Ioachim r 
ă
spunse: "M-am însurat cu ea de dou
ă
zeci de ani
ş
i dac
ă
 Dumnezeu n-a vrut s
ă
-mi d
ă
ruiasc
ă
un fiu, am ie
ş
it din Templul Domnului acoperit de ru
ş
ine
ş
i deocar 
ă
. Acum, pentru ce s
ă
m
ă
întorc la ea, o dat
ă
ce-am fost alungat
ş
i batjocorit!? R 
ă
mân aici cuoile mele cât o vrea Dumnezeu s
ă
mai v
ă
d lumina pe lumea asta. Darurile pentru s
ă
raci, v
ă
duve,orfani
ş
i slujitorii lui Dumnezeu le voi trimite cu drag
ă
inim
ă
prin oamenii mei".2. Când termin
ă
, îngerul îi r 
ă
spunse: "Eu sunt îngerul lui Dumnezeu. Tot ast
ă
zi m-am ar 
ă
tat
ş
inevestei tale care se ruga plângând
ş
i i-am adus mângâiere; c
ă
ci s
ă
 
ş
tii: a z
ă
mislit o fat
ă
din s
ă
mân
ţ
ata. Iar aceast
ă
fiic
ă
a voastr 
ă
va sta în Templul lui Dumnezeu
ş
i Duhul Sfânt se va odihni peste ea;
ş
i bucuria ei va fi mai mare decât bucuria oric
ă
rei alte femei sfinte. Nimeni nu va putea zicevreodat
ă
c
ă
a mai existat una ca ea în trecut, ori c
ă
va mai exista în viitor. De aceea coboar 
ă
dinmun
ţ
i
ş
i întoarce-te la nevasta ta - o vei g
ă
si îns
ă
rcinat
ă
. C
ă
ci Dumnezeu a stârnit în pântecele eis
ă
mân
ţă
de via
ţă
; Lui trebuie s
ă
-i aduci mul
ţ
umire. Iar aceast
ă
s
ă
mân
ţă
va fi binecuvântat
ă
, la fel ca
ş
i Ana, care va r 
ă
mâne maica binecuvânt
ă
rii ve
ş
nice".3. Atunci Ioachim, închinându-se în fa
ţ
a îngerului i-a zis: "Dac
ă
am g
ă
sit har la tine, adast
ă
pu
ţ
in încortul meu
ş
i binecuvânteaz
ă
pe slujitorul t
ă
u!". Dar îngerul i-a r 
ă
spuns: "Nu te mai numi slujitor almeu ci împreun
ă
-slujitor, c
ă
ci amândoi slujim aceluia
ş
i Dumnezeu. Mâncarea îns
ă
 
ş
i b
ă
utura meanu pot fi v
ă
zute de oamenii muritori, de aceea nu se cuvine s
ă
m
ă
pofte
ş
ti în cortul t
ă
u. Ofer 
ă
luiDumnezeu, în ardere de tot, darul pe care vroiai s
ă
mi-l faci mie!".Atunci Ioachim a prins un miel neîntinat
ş
i a zis c
ă
tre înger: "Eu unul n-a
ş
fi îndr 
ă
znit s
ă
aduc oardere de tot lui Dumnezeu dac
ă
tu, poruncindu-mi, nu mi-ai fi dat puterea s
ă
o fac". Dar îngerul a
ă
spuns: "Nici eu nu te-a
ş
fi îndemnat s
ă
aduci jertfa aceasta dac
ă
n-a
ş
fi cunoscut voia Domnului".Pe când Ioachim aducea jertf 
ă
lui Dumnezeu, o dat
ă
cu fumul
ş
i mireasma se în
ă
l
ţă
 
ş
i îngerul la cer.4. Ioachim c
ă
zu cu fa
ţ
a la p
ă
mânt
ş
i z
ă
cu a
ş
a de la ceasul al
ş
aselea din zi pân
ă
seara. Slugile
ş
izilierii se speriar 
ă
, c
ă
ci nu
ş
tiau de ce zace el acolo
ş
i socoteau c
ă
vrea s
ă
se omoare. Atuncialergar 
ă
 
ş
i-l ridicar 
ă
îndat
ă
de la p
ă
mânt. Dup
ă
ce le-a povestit ce v
ă
zuse, ace
ş
tia, tulbura
ţ
i de oasemenea minune, prinser 
ă
a-l îndemna s
ă
împlineasc
ă
ă
ă
 
ş
ov
ă
ial
ă
porunca îngerului
ş
i s
ă
seîntoarc
ă
la nevasta lui. Ioachim st
ă
tea
ş
i cugeta îndesine dac
ă
s
ă
se întoarc
ă
sau nu la Ana, când îlcuprinse toropeala.
Ş
i iat
ă
, îngerul care-i ap
ă
ruse mai înainte, pe când era treaz, îi ap
ă
ru acum însomn, zicându-i: "Eu sunt îngerul p
ă
zitor care
ţ
i-am fost dat de Dumnezeu; coboar 
ă
lini
ş
tit
ş
iîntoarce-te la Ana, pentru c
ă
milosteniile f 
ă
cute de tine
ş
i de nevasta ta au ajuns pân
ă
la Preaânaltul;
ş
i El v-a dat prunc cum n-a mai fost de la-nceputul lumii, cum n-au avut nici drep
ţ
ii, nici profe
ţ
ii
ş
icum nu va mai avea nimeni de acum încolo". Îndat
ă
ce se trezi, Ioachim î
ş
i adun
ă
p
ă
storii
ş
i le povesti visul. Ace
ş
tia se închinar 
ă
Domnului
ş
i-i ziser 
ă
lui Ioachim: "Vezi, s
ă
nu te mai îndoie
ş
ti deîngerul Domnului! Ridic
ă
-te
ş
i s
ă
pornim la drum! Vom merge agale, ca s
ă
pa
ş
tem
ş
i turmele".5. Dup
ă
treizeci de zile ajunser 
ă
aproape de cas
ă
. Atunci un înger al Domnului îi ap
ă
ru Anei, carese afla în rug
ă
ciune,
ş
i-i zise: "Du-te la poarta numit
ă
„de aur” s
ă
-
ţ
i întâmpini b
ă
rbatul! Pentru c
ă
,iat
ă
, ast
ă
zi se întoarce la tine". Ea alerg
ă
îndat
ă
împreun
ă
cu roabele sale
ş
i începu s
ă
se roage chiar în fa
ţ
a por 
ţ
ii. Când tocmai era gata s
ă
renun
ţ
e (c
ă
ci a
ş
teptase foarte mult
ă
vreme), î
ş
i ridic
ă
ochii
ş
i-l v
ă
zu pe Ioachim venind cu turmele. Atunci Ana alerg
ă
într-un suflet spre el, îi s
ă
ri de gât
ş
i zisemul
ţ
umind lui Dumnezeu: "Eram v
ă
duv
ă
, acum nu mai sunt; eram stearp
ă
, acum am z
ă
mislit". To
ţ
ivecinii
ş
i cunoscu
ţ
ii ei se umplur 
ă
de bucurie
ş
i tot poporul lui Israel era mul
ţ
umit de aceast
ă
veste.IV

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->