Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
37Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PPGBTdienphan

PPGBTdienphan

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 5,451|Likes:

More info:

Published by: Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org on Mar 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/30/2014

pdf

text

original

 
 Sáng ki 
ến kinh nghiệm
 B
ậc THPT 
 
 Phương pháp giải b
ài t 
ập điện phân dung dịch Trang 
1
 
PH
ẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
 
Trong quá trình gi
ảng dạy môn Hóa học ở trường THPT, đặc biệt l
à trong quá trình ônluy
ện cho học sinh thi học sinh giỏi các cấp v
à
ở các k 
ì thi
Đại học; chuyên đề điện phân
dung d
ịch l
à m
ột chuyên đề hay
 
và khá quan tr 
ọng n
ên các bài t
ập về điện phân thường có
m
ặt trong các k 
ì thi l
ớn của quốc gia.
 V
ới h
ình th
ức thi trắc nghiệm như hiện nay th
ì vi
ệc giải nhanh các b
ài toán Hóa h
ọc l
àyêu c
ầu hàng đầu của người học; y
êu c
ầu t
ìm ra
được phương pháp giải toán một cách nhanh
nh
ất, đi bằng
 
con đường ngắn nhất không những giúp người học tiết kiệm được thời gian l
àm bài mà còn rèn luy
ện được tư duy và năng lực phát hiện vấn đề của người học.
 Trong th
ực tế t
ài li
ệu viết về điện phân dung dịch c
òn ít nên ngu
ồn tư liệu để giáo vi
ênnghiên c
ứu c
òn h
ạn chế do đó nội dung kiến thức v
à k 
 ĩ năng giải các b
ài t
ập điện phân cung
c
ấp cho học sinh chưa được nhiều. V
ì v
ậy, khi gặp các bài toán điện phân các em thường
lúng túng trong vi
ệc t
ìm ra ph
ương pháp giải ph
ù h
ợp.
Qua quá trình tìm tòi, nghiên c
ứu t
rong nhi
ều năm tôi đ
ã h
ệ thống hóa các dạng b
ài t
ậpđiện phân dung dịch và phương pháp giải các dạng b
ài t
ập đó cho học sinh một cách dễ hiểu,
d
ễ vận dụng, tránh được những lúng túng, sai lầm v
à nâng cao k 
ết quả trong các kỳ thi. Tr 
ên
cơ sở đó, tôi mạnh dạ
n ch
ọn đề t
ài
 Phương pháp giải b
ài
ập điện phân dung dịch
” làmsáng ki
ến kinh nghiệm cho m
ình. V
ới hy vọng đề t
ài này s
l
à m
ột t
ài li
ệu tham khảo phục
v
ụ cho việc học tập của các em học sinh 12 v
à cho công tác gi
ảng dạy của các bạn đồng
nghi
ệp.
 
 
 Sáng ki 
ến kinh nghiệm
 B
ậc THPT 
 
 Phương pháp giải b
ài t 
ập điện phân dung dịch Trang 
2
 
PH
ẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
 A. Nh
ững thuận lợi và khó khăn khi giải b
ài t
ập điện phân trong dung dịch.
 I. Thu
ận lợi:
 
- HS vi
ết được phương tr 
ình
điện phân tổng quát và tính toán theo phương tr 
ình
đó.
 - HS bi
ết áp dụng công thức Faraday ( ) v
ào gi
ải các b
ài t
ập điện phân .
 - HS vi
ết được các bán phản ứng xảy ra ở các điện cực.
 
II. Khó khăn:
 
- Tài li
ệu viết về điện phân c
òn ít nên ngu
ồn tư liệu để giáo vi
ên nghiên c
ứu c
òn h
ạn chế dođó nội dung phần điện phân cung cấp cho học sinh chưa được nhiều.
-
Đa số cá
c bài t
ập điện phân thường tính toán theo các bán phản ứng ở các điện cực nhưng
h
ọc sinh thường chỉ viết phương tr 
ình
điện phân tổng quát v
à gi
ải theo nó.
 - H
ọc sinh ít sử dụng công thức hệ quả của Faraday ( n
e
 
trao đổi) để giải nhanh bài toán điện
 phân .- H
ọc sinh thường lúng túng khi xác định trường hợp H
2
O b
ắt đầu điện phân ở các điện cực
(khi b
ắt đầu sủi bọt khí ở catot hoặc khi pH của dung dịch không đổi).
 - H
ọc sinh nhầm lẫn quá tr 
ình x
ảy ra ở các điện cực.
 - H
ọc sinh viết sai thứ tự các bán phản ứ
ng x
ảy ra các điện cực tính toán sai.
 - H
ọc sinh thường bỏ qua các phản ứng phụ có thể xảy ra giữa các sản phẩm tạo thành như:điện phân dung dịch NaCl không màng ngăn tạo ra nước Gia
 –ven và có khí H
2
thoát ra
ở 
catot ; Ph
ản ứng giữa axit trong dung
d
ịch với kim loại bám tr 
ên catot.
B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI B
ÀI T
ẬP ĐIỆN PHÂN TRONG DUNG DỊCH
 
I. CÁC QUÁ TRÌNH
ĐIỆN PHÂN
 
I.1. ĐIỆN PHÂN DUNG DỊCH MUỐI
 
I.1.1. Điện phân các dung dịch muối của Kim loại kiềm, kiềm thổ, Nhôm
 a.
Ở catot (cực âm)
 
Các ion kim l
 
o
ại kiềm, kim loại kiềm thổ v
à ion Nhôm không b
ị điện phân v
ì chúng có tínhoxi hóa y
ếu hơn H
2
O; H
2
O b
ị điện phân theo phương tr 
ình:2H
2
O + 2e
→ H
2
+ 2OH
 – 
.
 
 Sáng ki 
ến kinh nghiệm
 B
ậc THPT 
 
 Phương pháp giải b
ài t 
ập điện phân dung dịch Trang 
3
 
b.
Ở anot (cực dương):
 
- N
ếu l
à S
2-
, Cl
-
, Br 
-
, I
-
thì chúng b
ị điện phân trước H
2
O theo th
t
ự tính khử:
S
2-
>I
-
> Br 
-
> Cl
-
> H
2
O (F
-
không b
ị điện phân )
 
Phương tr 
ình
điện phân tổng quát:
S
2-
 
→ S + 2e;
2X
-
 
→ X
2
+ 2e Sau khi h
ết các ion đó, nếu tiếp tục điện phân th
ì H
2
O s
ẽ điện phân theo phương tr 
ình:2H
2
O
→ O
2
+ 4H
+
+ 4e- N
ếu l
à các ion: NO
3-
, SO
42-
, CO
32-
, PO
43-
...thì chúng không b
ị điện phân m
à H
2
O b
ị điện
 phân.
Ví d 
ụ 1
:Vi
ết PTHH xảy ra khi điện phân dung dịch NaCl :
 NaCl
→ Na
+
+ Cl
-
 Catot (-) Anot (+) Na
+
không b
điện phân 2Cl
-
 
→ Cl
2
+ 2e2H
2
O + 2e
→ H
2
+ 2OH
-
 
→ Phương tr 
ình : 2Cl
-
+ 2H
2
O
→ Cl
2
+ H
2
+ 2OH
-
 2NaCl + 2H
2
O
→ 2NaOH + Cl
2
+ H
2
 
 X 
ảy ra tương tự khi điện phân các dung dịch : NaCl , CaCl 
2
, MgCl 
2
, BaCl 
2
, AlCl 
3
→ Không thể điều chế kim loại từ : Na → Al bằng phương pháp điện phân dung dịch .
Ví d 
ụ 2
: Vi
ết PTHH xảy ra khi điện phân d 
ung d 
ịch Na
2
SO
4
:
 
 Na
2
SO
4
 
→ 2Na
+
+ SO
42-
 
Catot (-) Anot (+)
 
 Na
+
không b
ị điện phân
SO
42-
không b
ị điện phân
2H
2
O + 2e
→ H
2
+ 2OH
-
2H
2
O
→ O
2
+ 4H
+
+ 4e
→ Phương tr 
ình
điện phân:
 X 
ảy ra tương tự khi điện phân các dung dịch:
 NaNO
3
 , K 
2
 SO
4
, Na
2
CO
3
, MgSO
4
, Al 
2
(SO
4
 )
3
 ....
 
3
:
 Điện phân 100ml dung dịch chứa NaCl với điện cực trơ ,có màng ngăn, cường độ
dòng 
điện I 
 
à 1.93A. Tính th
ời gian điện phân để được dung dịch pH = 12, thể tích dung 
ịch được xem như không thay đổi, hiệu suất điện phân l 
à 100%.
 
 A. 50s B. 100s C. 150s D . 200s

Activity (37)

You've already reviewed this. Edit your review.
koift96 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
dayhoahoc liked this
Hung Bien liked this
dayhoahoc liked this
dayhoahoc liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->