Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Over de Aard van de Ziel (2) Hubert_Luns

Over de Aard van de Ziel (2) Hubert_Luns

Ratings: (0)|Views: 54|Likes:
Published by Hubert Luns
Gij die mij ziet vanaf de moederschoot, mij aan het licht roept in het morgenrood, mij hebt gekend, bemind van meet af aan: hoe ontzagwekkend is voor mij uw NAAM.
Gij die mij ziet vanaf de moederschoot, mij aan het licht roept in het morgenrood, mij hebt gekend, bemind van meet af aan: hoe ontzagwekkend is voor mij uw NAAM.

More info:

Published by: Hubert Luns on Mar 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2014

pdf

text

original

 
Aard Ziel II
 
- 1 -
 
Over de aard van de ziel
(2)
 
 foto Abardwell
 Dit tweede deel over de aard van de ziel is nogal ongewoon, en ik raad u daar-om aan het meerdere keren te lezen. Het bestudeert de scheppingsstadia van de  ziel vanuit mystiek-theologisch standpunt. De titel had ook kunnen zijn: van  gameet tot homunculus, of: Gods ingrijpen vanaf het onbevruchte eicelletje tot aan het kleine mensje dat nog geboren moet worden. Dit is een wonderbaarlijk verhaal, dat oproept tot dankzegging. Het doet ook denken aan de abortus-hecatombe, die al meer dan 100x het aantal slachtoffers heeft geëist dan de  Shoa (Joodse Holocaust). Daarom bid ik met de psalmist: “Mijn ziel kleeft U achteraan; Uw rechterhand ondersteunt mij. Maar dezen, die mijn ziel zoeken tot verwoesting, zullen komen in de nederste delen der aarde” (Ps. 63:9-10, 139:15)
1 – De vier scheppingsstadia en de tien scheppingsgezegden
De Statenvertaling leest voor Genesis 1:1: “In den beginne schiep God de hemel en de aarde.” Dit vers kan volgens de grondtekst zeer wel worden vertaald met “
Door
 het beginsel schiep God hemel en aarde” in plaats van “
In
 het begin”. En dat  beginsel
!
 in en bij God
!
 is natuurlijk het Woord dat in Christus vlees is ge-worden; in de brief aan de Kolossenzen ook wel de ‘Eerstgeborene’ genoemd (Kol. 1:15-16): “Hij is het Beeld van de onzienlijke God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen…” De Joodse taal spreekt in dit ver- band van ‘de eersteling van de levenskracht’. De schepping van een mens uit het niets, d.w.z. vanuit het beeld dat God van die  bepaalde mens in gedachte heeft en naar welk beeld die geroepen is, valt met voor-
 
Aard Ziel II
 
- 2 -
 
noemd scheppingsproces te vergelijken, aangezien ook híer ‘de mens’ naar Gods  beeld is geschapen. Ondanks alle verwoede pogingen in ons maatschappelijk bestel om dat beeld te ruïneren, zijn en blijven wij
!
 in Christus Jezus
!
 Gods maaksel. (Ef. 2:10) Dus laat ons kijken wat het scheppings- en generatieproces, zoals die in het Oude Testament naar voren komen, aan inzichten oplevert. Volgens de Joodse traditie omvat het scheppingsproces, zoals beschreven in het eerste bijbelhoofdstuk, vier onzichtbare en innerlijke bewegingen der schepping, hier een verwijzing naar Jesaja 43:7: 1) Iemand wordt genoemd naar Mijn Naam (Genesis 1:1-2); 2) dien Ik genereerde (Genesis 1:3-10); 3) dien Ik vormde (Genesis 1:11-31); en 4) dien Ik maakte / ‘asa’ (Genesis 2:2-3). In die zin verwijzen de vier bewegingen naar de vier Hebreeuwse letters van Gods heilige Naam, de naam Yahweh. Het woord ‘Zoon’ heeft in het Hebreeuws ook een waarde van vier. In het begin van zijn evangelie schrijft de apostel Johannes over de Zoon:
“Alle dingen zijn door Hem gemaakt, en zonder Hem is geen ding ge-maakt, dat gemaakt is.”
 De Joodse traditie trekt het beeld van de vier scheppingsstadia door naar de tien scheppingsgezegden als voorstelling van de uitwendige scheppingsbewegingen. De Talmoed tekent hierbij aan dat er slechts negen uitspraken zijn, en suggereert dat het alomvattende
“In den beginne”
 ook een uitspraak is, om precies te zijn de uit-spraak. (Megillah 21b) Hierover kan verschil van mening bestaan, omdat
“In den beginne”
 géén ‘zeggende’ of gebiedende uitspraak is, maar een innerlijke gedachte- beweging in termen van Hij ‘sprak’, en in de trant van:
“iemand die naar Mijn  Naam wordt genoemd”
. Dat profileert zich nogmaals in Psalm 33:9:
“Hij sprak en het was”
, d.w.z. met één goddelijke oproep, en vervolgens:
“Hij gebiedt en het kwam in het aanschijn”
. De eerste beweging – niet uitgesproken maar van begin tot eind in Gods gedachte geformuleerd in de ene Aleph-Tau adem (van a tot z) –  bestaat uit een maken in termen van ‘bar’, óók gebruikt in Genesis 1:1. Het is een capsule die al het andere omvat. Het is het ene zaad van alle toekomstige genera-ties. Zo zegt Jesaja 41:4:
“Wie heeft het gedaan en bewerkt? Hij, die vanaf het begin alle generaties in het aanzijn roept. Ik alleen, de Heer, de Allereerste, die te-
 
Aard Ziel II
 
- 3 -
 
vens de Allerlaatste is.”
 Deze capsule omvat dus alle scheppingsstadia en zou niet  bij de scheppingsstadia zelf mogen worden opgeteld. Eenzelfde benadering treffen we aan we bij de Tien Geboden die God in de stenen  platen grifte. (Ex. 34:28) De telling in Exodus 20 vers 1 t/m 17 is altijd onderwerp van gesprek geweest. Eigenlijk zijn het negen geboden, want de eerste twee horen  bij elkaar en vormen in feite één gebod:
“Ik ben de Heer uw God; Gij zult Mij lief-hebben en geen afgoden vereren.”
 Door deze kwestie zag de Samaritaanse secte als het aanvullende gebod de opdracht de Tien Geboden op de berg Gerizim te verkon-digen. (Deut. 11:27-29) Een gangbare uitleg is dat in die ene adem toen
“God «al» de woorden sprak”
 (Ex. 20:1), alle mogelijke gebods- en verbodswoorden lagen opgesloten, dus ook de zeer uitgebreide corpus uit het boek Leviticus. Zoals de grote Thomas van Aquino placht te zeggen:
“Ons intellect kan niet alles tegelijk be- grijpen, of met één inspanning, maar met vele losse inspanningen; daarom gebruikt ons intellect veel woorden. Maar God begrijpt alles middels één afzonderlijke ver-richting tegelijkertijd; immers zijn begrip moet één zijn, want zulks behoort tot zijn wezen. Hieruit volgt dat er in God slechts Eén Woord bestaat.”
(1) Ondanks de zojuist aangehaalde opinie van de Talmoed over de scheppingsstadia is het toch heel eenvoudig een telling te maken van tien uitspraken of geboden binnen de zes scheppingsdagen. Het hangt er maar vanaf wat men als definitie voor creë-rende schepping hanteert, dit in tegenstelling tot (her)makende schepping – wat in het onderscheid ligt tussen de termen ‘bar’ en ‘asa’. Twee bestaan uit een zegening (zegenen is ook scheppen!), één op de 5
e
 en één op de 6
e
 dag. Acht zijn scheppings-daden, maar deze daden zouden niet hebben kunnen plaatsvinden zonder het
“in den Beginne”
 dat daaraan voorafging (‘in den Beginne’ wordt door niets vooraf-gegaan behalve God). Deze verrichtingen zien we terug in de 8 stadia, of acht-dagen-verwezenlijking (2), maar dan in termen van maken of ‘asa’. Daarvan vallen er twee op de 3
e
en twee op de 6
e
 dag. De schepping van de MENS valt daarbuiten, want dat is in termen van ‘bar’, maar diens zegening (en gelijktijdige roeping) wordt echter wél meegeteld (vers 28):
“Zijt vruchtbaar en onderwerp de aarde”
.
Gij die mijn wezen…
Tekst H. Jongerius
G
ij die mijn wezen en mijn hart doorgrondt, De woorden die nog schuilgaan in mijn mond, Mijn wegen kent en meegaat aan mijn zij: Hoe wonderlijk is uw geheim voor mij.
G
ij die mij ziet vanaf de moederschoot, Mij aan het licht roept in het morgenrood, Mij hebt gekend, bemind van meet af aan: Hoe ontzagwekkend is voor mij uw naam.
 W 
aar ik ook ga, ik ben niet ver van U, Gij meldt U in mijn hartslag hier en nu,  Als adem die mij sterkt en voort doet gaan:  Wie ben ik als Gij mij niet roept bij naam?
G
eef dan aan mijn woorden en mijn daden kracht, Herschep mij in het duister van de nacht: Dat ik als mens mag leven in uw licht En eenmaal schouwen zal uw aangezicht.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->